Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2017
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie
    1. Blz. 6 Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie
    2. Blz. 7 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 8 Actualiteiten
      1. Blz. 9 Actualiteiten programma 1 (B2017)
     2. Blz. 10 Acties
      1. Blz. 11 Cultuureducatie
      2. Blz. 12 Dagbesteding
      3. Blz. 13 Drechtwerk
      4. Blz. 14 Inkomensondersteuning
      5. Blz. 15 Jeugdhulp
      6. Blz. 16 Jongeren in de openbare ruimte
      7. Blz. 17 Maatwerkvoorzieningen Wmo
      8. Blz. 18 Onderwijshuisvesting
      9. Blz. 19 Participatieplekken
      10. Blz. 20 Sociaal wijkteam
      11. Blz. 21 Volksgezondheid
      12. Blz. 22 Vrijwillige inzet
      13. Blz. 23 Waardering mantelzorgers
      14. Blz. 24 Zwembad
     3. Blz. 25 Verbonden partijen - ontwikkelingen
      1. Blz. 26 Dienst Gezondheid en Jeugd
      2. Blz. 27 Uitvoering decentralisaties Wmo en Jeugd: transformatie en financiën
    3. Blz. 28 Indicatoren
    4. Blz. 29 Wat heeft het gekost?
   3. Blz. 30 Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen
    1. Blz. 31 Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen
    2. Blz. 32 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 33 Actualiteiten
      1. Blz. 34 Actualiteiten programma 2 (2017)
      2. Blz. 35 Omgevingswet
     2. Blz. 36 Acties
      1. Blz. 37 Actualisatie Structuurvisie
      2. Blz. 38 Project bedrijventerrein Antoniapolder Plus
      3. Blz. 39 Project bouw scholen Kruiswiel
      4. Blz. 40 Project Jeugdspeelpark
      5. Blz. 41 Project ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom
      6. Blz. 42 Project versterking winkelcentrum De Schoof
      7. Blz. 43 Project Warboutsland
      8. Blz. 44 Project Zuidwende-Zuid
     3. Blz. 45 Verbonden partijen - ontwikkelingen
      1. Blz. 46 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
    3. Blz. 47 Indicatoren
    4. Blz. 48 Wat heeft het gekost?
   4. Blz. 49 Programma 3. Buitenruimte
    1. Blz. 50 Programma 3. Buitenruimte
    2. Blz. 51 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 52 Actualiteiten
      1. Blz. 53 Afvalinzameling
     2. Blz. 54 Acties
      1. Blz. 55 Bereikbaarheid via de A15 en A16 en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
      2. Blz. 56 De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk te zijn
      3. Blz. 57 Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte
      4. Blz. 58 Ontwikkelingen regionaal
      5. Blz. 59 Participatie
      6. Blz. 60 Verkeersveiligheid
    3. Blz. 61 Indicatoren
    4. Blz. 62 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 63 Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
    1. Blz. 64 Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
    2. Blz. 65 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 66 Actualiteiten
      1. Blz. 67 Dienstverlening Drechtsteden
      2. Blz. 68 Regionale samenwerking
      3. Blz. 69 Veiligheid
     2. Blz. 70 Acties
      1. Blz. 71 CAI projecten
      2. Blz. 72 Vennootschapsbelasting (VPB)
    3. Blz. 73 Indicatoren
    4. Blz. 74 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 75 Paragrafen
    1. Blz. 76 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 77 Inleiding
     2. Blz. 78 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 79 Risicobeleid
     4. Blz. 80 De risicoberekening
     5. Blz. 81 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 82 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 83 Risico Algemene uitkering en doeluitkeringen / decentralisaties
     8. Blz. 84 Recapitulatie
     9. Blz. 85 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 86 2. Financiering
     1. Blz. 87 Inleiding
     2. Blz. 88 Economische ontwikkelingen
     3. Blz. 89 Wettelijke ontwikkelingen
     4. Blz. 90 Financiering
     5. Blz. 91 Risicobeheer
     6. Blz. 92 Relatiebeheer
     7. Blz. 93 Administratieve Organisatie
     8. Blz. 94 Schatkistbankieren
     9. Blz. 95 Rentetoerekening
     10. Blz. 96 Toegerekende rente in 2017
     11. Blz. 97 Berekening rente-omslagpercentage over 2017
    3. Blz. 98 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 99 Inleiding
     2. Blz. 100 3.1 Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid.
     3. Blz. 101 3.2 Gemeentelijke belastingopbrengsten
     4. Blz. 102 3.3 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 103 3.4 Overige lokale heffingen
     6. Blz. 104 3.5 Kwijtscheldingen
    4. Blz. 105 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 106 Budgetten
     2. Blz. 107 Groot onderhoud
     3. Blz. 108 Inleiding
     4. Blz. 109 Kapitaalgoederen
     5. Blz. 110 Kerncijfers
    5. Blz. 111 5. Grondbeleid
     1. Blz. 112 Algemeen
     2. Blz. 113 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 114 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 115 Centrumgebied
     5. Blz. 116 Zuidwende-Noord en Zuid
     6. Blz. 117 Tussentijdse winstneming
     7. Blz. 118 Reserve en risico's
    6. Blz. 119 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 120 Inleiding
     2. Blz. 121 BBV
     3. Blz. 122 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 123 B. Vennootschappen en coöperaties
    7. Blz. 124 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 125 Inleiding
     2. Blz. 126 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 127 Informatisering
     4. Blz. 128 Informatiebeveiliging
     5. Blz. 129 Facilitair
     6. Blz. 130 Communicatie
    8. Blz. 131 8. Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 132 Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2017
   7. Blz. 133 Jaarrekening
    1. Blz. 134 A. Overzicht van baten en lasten programma's
     1. Blz. 135 Inleiding
     2. Blz. 136 1. Baten en lasten op programma
     3. Blz. 137 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten
     4. Blz. 138 2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves
     5. Blz. 139 3. Kerngegevens
     6. Blz. 140 4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat voor en na bestemming
    2. Blz. 141 B. Balans en toelichting
     1. Blz. 142 Algemeen
     2. Blz. 143 Waarderingsgrondslagen balans
     3. Blz. 144 Balans
     4. Blz. 145 Toelichting op de balans
     5. Blz. 146 Toelichting op de mutaties em het doel van de reserves
     6. Blz. 147 Wet normering topinkomens
     7. Blz. 148 EMU saldo
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap