Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Blz. 5  
Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Blz. 6  
Actualiteiten en acties Blz. 7  
Actualiteiten Blz. 8  
Actualiteiten programma 1 (B2017) Blz. 9  
Acties Blz. 10  
Cultuureducatie Blz. 11  
Dagbesteding Blz. 12  
Drechtwerk Blz. 13  
Inkomensondersteuning Blz. 14  
Jeugdhulp Blz. 15  
Jongeren in de openbare ruimte Blz. 16  
Maatwerkvoorzieningen Wmo Blz. 17  
Onderwijshuisvesting Blz. 18  
Participatieplekken Blz. 19  
Sociaal wijkteam Blz. 20  
Volksgezondheid Blz. 21  
Vrijwillige inzet Blz. 22  
Waardering mantelzorgers Blz. 23  
Zwembad Blz. 24  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 25  
Dienst Gezondheid en Jeugd Blz. 26  
Uitvoering decentralisaties Wmo en Jeugd: transformatie en financiën Blz. 27  
Indicatoren Blz. 28  
Wat heeft het gekost? Blz. 29  
Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 30  
Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 31  
Actualiteiten en acties Blz. 32  
Actualiteiten Blz. 33  
Actualiteiten programma 2 (2017) Blz. 34  
Omgevingswet Blz. 35  
Acties Blz. 36  
Actualisatie Structuurvisie Blz. 37  
Project bedrijventerrein Antoniapolder Plus Blz. 38  
Project bouw scholen Kruiswiel Blz. 39  
Project Jeugdspeelpark Blz. 40  
Project ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom Blz. 41  
Project versterking winkelcentrum De Schoof Blz. 42  
Project Warboutsland Blz. 43  
Project Zuidwende-Zuid Blz. 44  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 45  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 46  
Indicatoren Blz. 47  
Wat heeft het gekost? Blz. 48  
Programma 3. Buitenruimte Blz. 49  
Programma 3. Buitenruimte Blz. 50  
Actualiteiten en acties Blz. 51  
Actualiteiten Blz. 52  
Afvalinzameling Blz. 53  
Acties Blz. 54  
Bereikbaarheid via de A15 en A16 en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer Blz. 55  
De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk te zijn Blz. 56  
Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte Blz. 57  
Ontwikkelingen regionaal Blz. 58  
Participatie Blz. 59  
Verkeersveiligheid Blz. 60  
Indicatoren Blz. 61  
Wat heeft het gekost? Blz. 62  
Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 63  
Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 64  
Actualiteiten en acties Blz. 65  
Actualiteiten Blz. 66  
Dienstverlening Drechtsteden Blz. 67  
Regionale samenwerking Blz. 68  
Veiligheid Blz. 69  
Acties Blz. 70  
CAI projecten Blz. 71  
Vennootschapsbelasting (VPB) Blz. 72  
Indicatoren Blz. 73  
Wat heeft het gekost? Blz. 74  
Paragrafen Blz. 75  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 76  
Inleiding Blz. 77  
Weerstandscapaciteit Blz. 78  
Risicobeleid Blz. 79  
De risicoberekening Blz. 80  
Risico verbonden partijen Blz. 81  
Risico Grondexploitaties Blz. 82  
Risico Algemene uitkering en doeluitkeringen / decentralisaties Blz. 83  
Recapitulatie Blz. 84  
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 85  
2. Financiering Blz. 86  
Inleiding Blz. 87  
Economische ontwikkelingen Blz. 88  
Wettelijke ontwikkelingen Blz. 89  
Financiering Blz. 90  
Risicobeheer Blz. 91  
Relatiebeheer Blz. 92  
Administratieve Organisatie Blz. 93  
Schatkistbankieren Blz. 94  
Rentetoerekening Blz. 95  
Toegerekende rente in 2017 Blz. 96  
Berekening rente-omslagpercentage over 2017 Blz. 97  
3. Lokale heffingen Blz. 98  
Inleiding Blz. 99  
3.1 Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid. Blz. 100  
3.2 Gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 101  
3.3 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 102  
3.4 Overige lokale heffingen Blz. 103  
3.5 Kwijtscheldingen Blz. 104  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 105  
Budgetten Blz. 106  
Groot onderhoud Blz. 107  
Inleiding Blz. 108  
Kapitaalgoederen Blz. 109  
Kerncijfers Blz. 110  
5. Grondbeleid Blz. 111  
Algemeen Blz. 112  
Uitvoering grondbeleid Blz. 113  
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 114  
Centrumgebied Blz. 115  
Zuidwende-Noord en Zuid Blz. 116  
Tussentijdse winstneming Blz. 117  
Reserve en risico's Blz. 118  
6. Verbonden partijen Blz. 119  
Inleiding Blz. 120  
BBV Blz. 121  
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 122  
B. Vennootschappen en coöperaties Blz. 123  
7. Bedrijfsvoering Blz. 124  
Inleiding Blz. 125  
Personeel en Organisatie Blz. 126  
Informatisering Blz. 127  
Informatiebeveiliging Blz. 128  
Facilitair Blz. 129  
Communicatie Blz. 130  
8. Interbestuurlijk toezicht Blz. 131  
Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2017 Blz. 132  
Jaarrekening Blz. 133  
A. Overzicht van baten en lasten programma's Blz. 134  
Inleiding Blz. 135  
1. Baten en lasten op programma Blz. 136  
2a. Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 137  
2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves Blz. 138  
3. Kerngegevens Blz. 139  
4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat voor en na bestemming Blz. 140  
B. Balans en toelichting Blz. 141  
Algemeen Blz. 142  
Waarderingsgrondslagen balans Blz. 143  
Balans Blz. 144  
Toelichting op de balans Blz. 145  
Toelichting op de mutaties em het doel van de reserves Blz. 146  
Wet normering topinkomens Blz. 147  
EMU saldo Blz. 148