Jaarrekening

A. Overzicht van baten en lasten programma's

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 6.564.534.

Dit is inclusief de beïnvloeding door mutaties met reserves. Een totaal overzicht van de lasten en baten per programma wordt in onderstaande tabel uitgesplitst, exclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De mutaties met de reserves worden in een aparte tabel getoond, en dat leidt tot het behaalde
resultaat.

De toelichting per programma is te vinden in deel I,  onder de kopjes  “wat heeft het gekost ?”

NB
In de meeste tabellen die hieronder volgen, en ook in de balansverplichtingen en de toelichting zijn de bedragen afgerond op duizendtallen.
Hierdoor kunnen in enkele eindtellingen afrondingsverschillen ontstaan.

Dit heeft geen invloed op de werkelijke rekeningcijfers.

 

1. Baten en lasten op programma

Terug naar navigatie - 1. Baten en lasten op programma

 Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Voor toelichting op de mutaties, zie de toelichting op de balans, onderdeel B, bij de betreffende reserve, onder het kopje toelichting op de mutaties en het doel van de reserves.

2a. Overzicht van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten

Bij het opmaken van de jaarrekening is een analyse gemaakt van de relevante verschillen tussen de inkomsten en uitgaven van 2016 en die van 2017 om aan te kunnen geven hoe het saldo wordt beïnvloed door incidentele zaken.
Niet-reguliere onttrekkingen en toevoegingen aan reserves worden als incidenteel beschouwd.
Wanneer een uitgaaf of bate zich korter dan drie jaar voordoet, is er sprake van een incidentele post.
Hoewel de scheidslijn tussen incidenteel en structureel niet altijd even scherp te trekken is, is hiermee getracht het inzicht in de financiële positie te vergroten.

- Het voordelig saldo van de jaarrekening 2017 bedraagt -6.564.534

- Het saldo van de incidentele baten en lasten is, voordelig -5.328.758

Toelichting incidentele baten en lasten

Alle programma's

De omschrijvingen van de baten en de lasten voor wat betreft de mutaties reserves spreken voor zich.
Zie ook de toelichting op de balans bij de betreffende reserve, onder het kopje toelichting op de mutaties en het doel van de reserves.
Vanwege het aflopend karakter van de onttrekking aan de voorziening, wordt deze onder de incidentele posten geschaard.

Programma 2
De mutatie in verband met de verlaging van het voorzien verlies De Volgerlanden is teruggeboekt naar de exploitatie. Zie ook de toelichting onder programma 2.

Programma 3

Diverse opbrengsten ten gunste van de drie investeringskredieten doortrekken Antoniuslaan zullen worden ingebracht in de nieuw gevormde reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.
Deze bedragen mogen niet direct vanuit het investeringskrediet in de reserve gestort worden dat moet via de exploitatie lopen, deze inkomsten zijn daarom ten gunste van de exploitatie 2017 gebracht en voorgesteld wordt deze in de reserve te storten.
Een aantal projecten uit het portfolio is niet in uitvoering genomen. Ook is het startmoment van een aantal projecten naar achteren verschoven. Dat maakt dat we hier eenmalig geld op terugkrijgen.

Programma 4

Er zijn vergoedingen ontvangen in verband met gedetacheerde medewerkers van de gemeente.

Over oudere jaren is een bedrag aan BTW en heffingsrente terug ontvangen.

Jaarlijks worden de op de balans opgenomen bedragen voor nog te betalen kosten en nog te ontvangen

baten, die niet meer afgerekend zullen worden, ten laste of ten gunste van de exploitatie gebracht.
Dit jaar een voordelig saldo.

In 2017 zijn afrekeningen 2016 ontvangen van de Veiligheidsregio en de GR.

Van Bureau Drechtsteden, de SDD en het SCD zijn bedragen ontvangen in verband met vrijval van bepaalde reserves i.v.m. de invlechting van Hardinxveld-Giessendam. Daar staan ook extra kosten tegenover, betaald aan
Bureau Drechtsteden

 

4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat voor en na bestemming

Terug naar navigatie - 4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat voor en na bestemming

In de eerder gepresenteerde tabel van de totale baten en lasten per programma wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór- en na bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt onttrokken of toegevoegd, zonder dat het budgetrecht wordt aangetast.
In de onderstaande tabel wordt het verloop door de diverse raadsbesluiten van het begrote resultaat weergegeven.

In de volgende tabel wordt het verloop tussen het resultaat vóór- en na bestemming weergegeven. Voor een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen per reserve verwijzen wij u naar de toelichting van de reserves en voorzieningen. Eventuele afwijkingen tussen de begroting en rekening zijn opgenomen in deel I, onderdeel toelichting op afwijkingen in lasten en baten per programma.

Een toelichting op de mutaties in de reserves is te vinden bij de balans en toelichting, onderdeel B, onder Vaste Passiva, waar een uitsplitsing staat van het eigen- en vreemd vermogen.

B. Balans en toelichting

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De balans wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben conform het baten- en lastenstelsel.

 

Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. Voorziene verliezen worden al in de jaarrekening opgenomen zodra zij bekend zijn. Positieve resultaten, ofwel winsten, worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan.

Voor winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én

2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én

3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst te worden genomen.

Tussentijdse winstneming geldt vooral bij grote projecten die diverse jaren duren. Voorwaarde is dat het project is onderverdeeld in duidelijk herkenbare delen en dat jaarlijks per deel een geformaliseerde herziene kostprijscalculatie wordt gemaakt in relatie tot de werkelijke ontwikkelingen en cijfers. Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op dat deelproject is gerealiseerd en geen verlies wordt verwacht op andere deelprojecten tenzij daarvoor voldoende verliesvoorzieningen zijn getroffen. Hieronder zijn regels opgenomen over hoe wordt omgegaan met (tussentijdse) winstneming uit de diverse grondcomplexen.

1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien:

a. er geen belangrijke onzekerheid over de totale omvang van het project is;

b. er geen belangrijke onzekerheden bestaan over de ontvangst van de overeengekomen bedragen;

c. de nog te maken kosten en de mate van de projectvoortgang op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald;

d. de vergelijking van werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase van het project mogelijk is;

e. er minimaal één keer per jaar van het grondcomplex een herziene kostprijsopzet wordt vastgesteld.

2. Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming wordt de zogenaamde percentagemethode toegepast.

3. In alle andere gevallen kan de winst pas worden verantwoord in het boekjaar waarin het grondcomplex financieel wordt afgewikkeld.

 

Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten (en opbrengsten) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht, dan is de winstrealisatie 50% x 50% = 25%. Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend in de bepaling van de omvang van de winstrealisatie.

Voor de grex Volgerlanden geldt een bijzondere situatie omdat deze grex samen met Zwijndrecht wordt uitgevoerd in gezamenlijk winst en risico. Daarom wordt bij de Volgerlanden in zo'n situatie een extra risico afweging gemaakt in relatie tot de omvang van het project.

Waarderingsgrondslagen balans

Terug naar navigatie - Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa

Volgens de nieuwe BBV regels horen bijdragen aan activa in eigendom van derden met ingang van het
rekening jaar 2016 verantwoord te worden onder de immateriële vaste activa.
Deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschaf­waarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrij­vingen.
Op deze activa wordt annuïtair afgeschreven, zie verder de uitleg bij materiële activa.

Materiële activa
Ook deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschaf­waarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrij­vingen. Om de kapitaallasten jaarlijks gelijk te laten blijven is gekozen voor de annuïtaire afschrijvingsmethode.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en worden op grond van de door de raad in 2011 vastgestelde nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid, en de in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet opgenomen afschrijvingstabel berekend.
In de nota waarderen en afschrijven 2011 is ook besloten om in principe investeringen van maatschappelijk nut te activeren en af te schrijven over de geschatte levensduur.
Panden worden afgeschreven tot de ook in deze nota opgenomen bepaling inzake restwaarden van panden.
De afschrijving start in het jaar dat volgt op het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt wel rente berekend over de boekwaarde van die investering per 1 januari.
Verwachte duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
Op basis van de notitie Waardering vastgoed van de commissie BBV bestaat bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord. Dit wordt jaarlijks beoordeeld door vergelijking met de WOZ waarde.
Volgens de nieuwe BBV regels wordt op buiten gebruik gestelde, leegstaande gebouwen niet meer afgeschreven. Wanneer het gebouw bestemd is om te verkopen moet het overgeheveld worden naar de vlottende activa op de balans.

Langlopende geldleningen

De verstrekte langlopende geldleningen zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke waarde minus de ontvangen aflos­singen.

Aandelen in gemeenschappelijke regelingen alsmede deelnemingen

De aandelen en deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde.

Voorraden

De voorraden onderhanden werk zijn gewaardeerd tegen werkelijke aanschafprijs en de vervaardigingskosten, verminderd met gerealiseerde opbrengsten en, indien van toepassing, verminderd met een voorziening voor verwachte verliezen, op basis van de eindwaarde van het saldo van de grondexploitatie.

Voorraad leegstaande panden

Volgens de nieuwe BBV regels hoort van buiten gebruik gestelde gemeentelijke gebouwen, bestemd om te worden verkocht, de boekwaarde te worden overgebracht van de materiële vaste activa naar de voorraden, onder de vlottende activa.

Als de marktwaarde van het gebouw lager is dan de boekwaarde dient deze te worden afgewaardeerd.

Wanneer de actuele waarde van een pand hoger is dan de boekwaarde dient het bedrag vermeld te worden in de toelichting op de balans.

Overige vorderingen en liqui­de midde­len

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met eventueel gevormde voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Met ingang van 2003 wordt geen rente meer toegevoegd aan de reserves en voorzieningen. Dit is conform het raadsbesluit van 2 september 2002.

Opgenomen langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de oorspronkelijke waarde minus de verstrekte aflossingen.

De verschuldigde rente is op stelsel van baten en lasten verantwoord.

Overige rekening cou­rantsaldi en overige schulden

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans

Vaste activa

  • Immateriële vaste activa
    De immateriële vaste activa betreft de door deze gemeente aan diverse instellingen verstrekte bijdragen in door hun gedane investeringen in vaste activa.

      Voorheen verantwoord onder de financiële vaste activa, maar volgens de nieuwe BBV regels m.i.v.

      jaarrekening 2016 te verantwoorden onder de Immateriële vaste activa.

Het betreft de volgende bijdragen:

  • LOC Zwijndrecht, onderwijsvoorzieningen, raadbesluit van 7 april 2003
  • Praktijkonderwijs Zwijndrechtse Waard, raadsbesluit van 16 oktober 2012
  • Investeringsbijdrage in zorggebouw JSPP, raadsbesluit van 9 mei 2016

 

  • Materiële vaste activa
    De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met een economisch en maatschappelijk nut. In onderstaand overzicht wordt per soort materiële vaste activa inzicht gegeven in het verloop van de desbetreffende activa.

Per categorie activa worden hieronder de belangrijkste mutaties - exclusief afschrijvingen / aflossingen - genoemd:

De investeringen met een maatschappelijk nut worden in onderstaande tabel gerubriceerd per product weergegeven met vermelding van de gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Product

Afschrijvingstermijnen

Betonnen bruggen

50 jaar ann

Wegen

35 jaar ann

Stalen bruggen

30 jaar ann

Lichtmasten, beregeningsinstallaties sportvelden

 

25 jaar ann

Aanleg/renovatie sportvelden (excl.grondaankoop), parken, speelplaatsen, asfaltdeklagen, herstraten, houten bruggen, duikers

 

 

 

20 jaar ann

Lichtmastarmaturen, kunstgrasveld sportpark

 

15 jaar ann

Abri’s, drainage, kunstgrastrapveldjes ihkv speelruimteplan

 

10 jaar ann

Speelplaatsjes

5 jaar ann

 

 

Wanneer een activum hierboven

 

niet vermeld is, geldt annuïtaire

 

afschrijving op grond van een

 

door het college bepaalde geschatte levensduur.

 

Financiële vaste activa

Toelichting op de belangrijkste mutaties:

Leningen
Deelnemingen: De historische kosten Rom-D zijn verlaagd met de opbrengsten van (grond)verkopen.
Openbare lichamen : Dit betreft de jaarlijkse aflossing van de lening aan de Veiligheidsregio ZHZ.

Overige langlopende leningen u/g.
Woningfinancieringsregeling gemeentepersoneel:
Vrijwillig extra afgelost in 2017 is € 26.000 en geheel afgelost vanwege verkoop van de woning of oversluiten van de hypotheek is een bedrag van € 180.830. De normale jaarlijkse aflossingen bedragen € 35.100.

Vlottende activa

Voorraden

De cijfers bij de grex’en zijn gebaseerd op de grondexploitaties 2017. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Dat stelt ons in staat om tijdig beheersmaatregelen te nemen, mocht het geprognosticeerde eindresultaat te ver uit beeld dreigen te raken. Het voorziene verlies De Volgerlanden bedraagt 50% van de eindwaarde van het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie. De grondexploitatie is gebaseerd op een inschatting van de gemeente van het meest waarschijnlijke scenario. De werkelijke ontwikkeling is onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de concrete vraag naar nieuwbouwwoningen in deze gemeente. Het is niet uitgesloten dat de financiële uitkomsten van de grondexploitatie zal afwijken van waar nu in de jaarrekening rekening mee is gehouden. Een gekwantificeerde inschatting van het risico dat de werkelijke ontwikkeling in negatieve zin af wijkt van de grondexploitatie is verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarstukken.

Voorzien verlies De Volgerlanden:

Het nadelig saldo van De Volgerlanden komt lager uit dan werd verwacht en is verlaagd ten gunste van de exploitatie.

Het betreft de afdelingen BOR en B&O, exclusief leidinggevenden en managementassistentes.
Van de afdeling bestuurszaken wordt maar voor enkele personen loonkosten aan taakvelden
toegerekend: uren voor projectcommunicatie, uren in verband met V&H en uren in verband met veiligheid.

Voormalige gemeentewerf:
De boekwaarde van de voormalige gemeentewerf is € 187.450,--.
De getaxeerde waarde van het gemeentewerfterrein bedraagt € 1.725.000,--.

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Toelichting op voorzien dubieuze debiteuren:

De GBD hanteert als prognose oninbaar een percentage van de begrote belastingopbrengsten.
Voor 2017 een percentage van 0,5% van ca. € 11.000.000 dat is € 56.000 voorzien oninvorderbaar.
Over de oudere jaren tot en met 2016 is er een bedrag van € 54.000 berekend.

Voor de voorzien oninvorderbare debiteuren ALD werd vanaf 2012 met een vast percentage gerekend van 4,5%  van het openstaande debiteurensaldo per 31 december van een rekeningjaar.
Met ingang van 2015 wordt post voor post bekeken of deze voor 100% of 50% als mogelijk oninvorderbaar moet worden ingeschat. Hierin wordt meegewogen de ouderdom van de vordering en het soort vordering.
Het bedrag voor mogelijk oninvorderbaar voor 2017 is berekend op € 170.000.

Liquide middelen

Het saldo van onze algemene betaalrekening bij de BNG stond per 31-12-2017 negatief.
Een negatief banksaldo moet aan de passivazijde van de balans worden verantwoord.
Zie onder schulden met een rentetypische loopttijd korter dan een jaar.
Onze bankrekening voor de gemeentelijke belastingen staat wel positief.

Overlopende activa

*   Zie onderstaande specificatie

** Een specificatie van deze nog te ontvangen baten is te vinden in deel IV, staat 5.

PASSIVA

Vaste passiva

- Eigen vermogen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke reserve de aard en reden worden toegelicht. Op 3 oktober 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld. De reserves en voorzieningen zijn beoordeeld op de juiste rubricering volgens het BBV.

In navolgende specificatie van vermeerderingen en verminderingen zijn de mutaties verwerkt die betrekking hebben op de exploitatie en balansposten.
Na dit overzicht volgt per reserve een toelichting op de gemuteerde bedragen plus de reden voor de reserve.

 

Toelichting op de mutaties em het doel van de reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties em het doel van de reserves

ALGEMENE RESERVES

- Algemene reserve

Doel:
Voldoende weerstand te hebben om onverwachte tegenvallers of calamiteiten op te kunnen vangen.

Mutaties:
Het positieve resultaat van de jaarrekening 2016 bedroeg € 3.678.440.
Het na de resultaatsbestemming 2016 resterende bedrag van € 932.830,-- is in 2017 aan de Algemene reserve toegevoegd.
Naar aanleiding van de winternota 2017 zijn de volgende bedragen toegevoegd:
de opbrengst van de verkoop van het pand Witte de Withstraat 59 ( v/m Bouquet) verminderd met de afgewaardeerde boekwaarde van het pand, per saldo € 316.960,--.
De lager uitgevallen kosten in verband met het faillissement van de Stichting To Be, per saldo € 246.000,--.

- Reserve Grondbedrijf Algemeen

Doel:
Ter afdekking van risico’s en verliezen binnen het grondbedrijf.
Aanwending opgenomen in de op 7-11-2005 vastgestelde nota grondbeleid.

Mutaties:
Naar aanleiding van de resultaatsbestemming 2016 is een bedrag van € 1.910.000,-- gestort in de Algemene
reserve Grondbedrijf. Bestaande uit het voordelig saldo van de afgesloten GREX Zuidwende- zuid van
€ 232.000,-- en de verlaging van het voorzien verlies op de GREX Volgerlanden met € 1.678.000,--.
In de raad van 1 juni 2017 is besloten de afrekening van het Perenlaantje te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf en uit de algemene reserve projecten. (zie hier onder)
Een bedrag van € 1.763.200,-- komt ten laste van de AR Grondbedrijf.
Op 5 maart 2018 besloot de raad de GREX Centrumgebied bij de jaarrekening 2017 af te sluiten en over te brengen naar de vaste activa op de balans, onder de strategische gronden.
De boekwaarde in de GREX was echter hoger dan de taxatiewaarde en besloten is om het nadelig verschil,
van € 368.000,--, te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf.

- Algemene reserve Projecten

Doel:
Afdekken extra kosten bij uitvoering van gemeentelijk projecten.
In de kadernota 2017 is besloten de egalisatie reserve bestedingsbeperkingen om te vormen tot de
Algemene reserve Projecten.

Mutaties:
In de raad van 1 juni 2017 is besloten de afrekening van het Perenlaantje te dekken uit de algemene reserve projecten en uit de algemene reserve grondbedrijf. (zie hierboven)
Een bedrag van € 623.000,-- komt ten laste van de algemene reserve projecten.

BESTEMMINGSRESERVES

-   Nalatenschap mw. Spoor- van Tichelt

Doel:

Was: Afdekking ingebracht kapitaal in beleggingsfondsen.
In de raad van 1-12-2016 is besloten deze reserve,
samen met de reserve rendement Spoorfonds,
tot en met 2027 te bestemmen voor incidentele
subsidies i.h.k.v. de subsidieverordening Familie
Spoor- fonds.

Deze reserve was ooit gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingswaarde. Alleen bij aankoop of verkoop van de beleggingen werd deze reserve gemuteerd.
De beleggingsportefeuille is in 2013 verkocht.
In de loop van 2016 is besloten de reserve in stand te houden en in te zetten voor doeleinden met
een sociaal-maatschappelijk belang.

Mutaties:

Een bedrag van € 6.100,-- is ten gunste van de exploitatie gebracht ter afdekking van de kosten van de AED installatie en een bedrag van € 8.300,-- ter dekking van de hoger uitgevallen kosten i.v.m. behouden van
de familie Spoor erfenis.
Het saldo van de rendementsreserve nalatenschap familie Spoor is toegevoegd aan deze reserve, een bedrag van € 71.400,--.  Dit n.a.v. het besluit in de Kadernota 2018.

- Rendement nalatenschap mw. Spoor- van Tichelt

Doel:
Bij raadsbesluit van 2 mei 1967 is het statuut dat de bestemming en beheer van de nalatenschap regelt, vastgesteld. Dit statuut is het laatst gewijzigd bij raadsbesluit van 21 december 1992. Dit betreft de dekking van de uitgaven op het gebied van openbare orde en veiligheid, cultuur en recreatie, maatschappelijke dienstverlening en Volksgezondheid.

Mutaties:
In de Kadernota 2018 is besloten om de rendementsreserve nalatenschap mw. Spoor- van Tichelt
op te heffen en het saldo van € 71.400,-- in de reserve nalatenschap (zie hierboven) te storten.

- Vakantiegeld

Doel:
De door de invoering van het Individueel Keuze-budget uit te moeten betalen vakantierechten
(extra last van 7 maanden) te kunnen uitkeren.

Mutaties:
In 2017 zijn de extra lasten van 7 maanden vakantiegeld uitbetaald.
Het saldo van de reserve, € 171.240,-- , is ten gunste de exploitatie gebracht om die kosten af te dekken.
De reserve kan opgeheven worden.

- Reserve 3 decentralisaties

Doel:
Het dekken van eventuele tegenvallers die zich voor- doen bij de buraps en de jaarrekeningen van de SO
Jeugd ZHZ en de SDD die ontstaan zijn door de
nieuwe taken rondom Participatiewet, WMO en
Jeugdhulp. Na 3 jaar zal deze reserve vrijvallen ten
gunste van de Algemene reserve.

Mutaties:
Onttrekkingen
Vanuit de Winternota 2016 volgde nog een te onttrekken bedrag van 7.000,-- ter dekking van de kosten t.b.v. knelpunten jeugd.
In de Kadernota 2018 is besloten de extra kosten m.b.t. inkomensondersteuning, € 154.000,--, en de extra
kosten m.b.t. veilig thuis SOJ, € 86.000,-- , uit deze reserve te dekken.
In de raad van 4 september 2017 is besloten tot een dekking van € 8.000,-- t.b.v. de kosten lokale impuls jeugdhulp.
Toevoegingen
Naar aanleiding van de resultaatsbestemming jaarrekening 2016 is een bedrag van € 550.000,-- toegevoegd aan deze reserve.
In de raad van 1 juni 2017 is besloten een bedrag van € 42.000,-- vanuit de middelen voor lokale initiatieven
Beschermd Wonen toe te voegen aan de reserve 3D, ter afdekking van de nog te maken kosten in 2018 m.b.t. de doorontwikkeling Sociaal Wijkteam.

In de Winternota 2017 is besloten de reserve 3 decentralisaties te handhaven maar de reserve te herbenoemen tot reserve sociaal domein. De looptijd wordt gekoppeld aan de integratie uitkering van het Rijk.
Het maximumsaldo van de reserve is gesteld op € 1.500.000,--.

- Reserve sociaal domein

Doel:
Alle mee- en tegenvallers te storten of te onttrekken die ontstaan na de verwerking van de primaire begrotingen. (Met uitzondering van bijzonder grote nadelen.)

Mutaties:
Naar aanleiding van het besluit in de Winternota 2017 is per saldo is € 448.000,-- onttrokken aan de reserve sociaal domein ter afdekking van diverse kosten i.v.m. inkomensondersteuning, minimabeleid, Drechtwerk,
WMO en Knoppennotitie.
Een bedrag van € 278.000,-- is toegevoegd in verband met voordelen inloopfunctie GGZ, Beschermd wonen en het voordelig resultaat 2016 van de DGJ.

- Nieuwbouw / renovatie zwembad

Doel:
Bekostiging van eventuele nieuwbouw van een zwembad of van een algehele renovatie van het bestaande zwembad.

Mutaties: Het saldo van deze reserve is toegevoegd aan de reserve boekwaarde zwembad. (voorheen reserve onuitstelbaar groot onderhoud zwembad)

- Onuitstelbaar groot onderhoud zwembad De Louwert

Doel:
Het kunnen betalen van de kosten van niet uit te stellen onderhoud aan het zwembad.

Mutaties:
De reserve is herbenoemd tot Reserve boekwaarde zwembad.

- Reserve boekwaarde zwembad

Doel:
Inzetten van het saldo van deze reserve ter afdekking
van de af te waarderen boekwaarde vanwege de
nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert.

Mutaties:
Via resultaatsbestemming 2016 is een bedrag van 83.000,-- aan deze reserve toegevoegd en is het
saldo van de reserve onuitstelbaar groot onderhoud zwembad De Louwert, een bedrag van € 200.000,--
toegevoegd.

- Frictiekosten regionale samenwerking

Doel:
Ter afdekking van eventuele nabetalingen i.h.k.v. de bedrijfsvoering.

Mutaties: geen

- Reserve demografische groei

Doel:
Opvangen van de lokale demografische groei als
gevolg van internationale ontwikkelingen.

Mutaties:
Bij de jaarrekening 2016 is besloten een bedrag van € 202.000,-- te storten in deze nieuw te vormen reserve.
Een bedrag van € 91.500,-- , zijnde het positieve saldo van de posten huisvesting en begeleiding
statushouders is toegevoegd aan de reserve. Vanuit de december circulaire is ook nog een
bedrag van € 17.700,-- toegevoegd.
De afrekening 2017 van de SDD betreffende de impuls statushouders ten bedrage van € 40.000,-- ,
is toegevoegd aan deze reserve.

- Beheerskosten startersleningen

Doel:
Het betalen van de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de regeling voor startersleningen door Stimuleringsfonds VhV Nederland.

Mutaties: geen

- Onderhoudsreserve openbare gebouwen MOP

Doel:
Het saldo tussen begrote kosten en werkelijke kosten van de openbare gebouwen, voor de jaren 2017 tot en met 2021 beschikbaar te houden voor latere jaren.

Mutaties:
Het positieve saldo tussen begrote kosten en werkelijke kosten voor het onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen bedroeg in 2017 per saldo € 15.755,--, dat bedrag is toegevoegd aan deze reserve.

- Reserve bovenwijkse voorzieningen

Doel:
Treffen van voorzieningen waarvan het nut boven de individuele planontwikkeling uitstijgt.

Mutaties: geen.

-Reserve Kapitaallasten

Doel:
Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de
verplichte activering van investeringen in de openbare
ruimte met maatschappelijk nut.

Mutaties:
Geen.

Bij de Winternota 2017 is besloten een reserve kapitaallasten te vormen ter dekking van de kapitaallasten
voortvloeiend uit investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. (MN)
De bijdragen derden en de dekking uit eigen middelen, kunnen toegevoegd worden aan de reserve.

- Egalisatiereserve Begraafplaatsen

Doel:
De kosten voor het onderhoud van begraafplaatsen te kunnen betalen.

Mutaties:
Er is in 2017 ook weer € 10.000 toegevoegd voor afdekking van de te maken kosten in verband met het ruimingsplan, zoals opgegeven in het exploitatieplan van 2014.
Het exploitatiesaldo begraafplaatsen 2017 is toegevoegd aan de reserve, een bedrag van € 7.450,--.

- Egalisatiereserve Wegbeheer

Doel:
Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.
In de uitvoering van de projecten ontstaan fluctuaties in de uitgaven. Met deze reserve worden de kosten in de begroting geëgaliseerd.
Het saldo tussen begroot en werkelijk van de exploitatiepost groot onderhoud wegen wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve.

Mutaties:
Het positieve saldo op de post groot onderhoud wegen in 2017 bedraagt € 24.660,-- en is toegevoegd aan de reserve.
De vermindering betreft de vaste dekking van de extra onderhoudskosten van € 141.270,-- zoals geraamd
in het wegenplan 2013-2024.

- Egalisatiereserve Openbare verlichting

Doel:
Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

In de uitvoering van de projecten ontstaan fluctuaties in de uitgaven. Met deze reserve worden de kosten in de begroting geëgaliseerd.
Het saldo tussen raming en werkelijkheid op de post onderhoud openbare verlichting wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve.

Mutaties:
Het exploitatiesaldo op de posten onderhoud openbare verlichting bedroeg € 232.00,-- , dit is ten gunste
van de reserve gebracht.

- Egalisatiereserve Renteschommelingen

Doel:
Opvangen van schommelingen in de rentekosten als gevolg van het verschil tussen marktrente en de begrote rente.

Mutaties:
In de woningfinancieringsregeling gemeentepersoneel is ooit bepaald dat de boeterente die men aan
de gemeente verschuldigd is in verband met een renteherziening ten gunste van deze reserve moet komen. Een bedrag van € 3.660,-- is toegevoegd.

Vreemd vermogen lang

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke voorziening de aard en reden te worden toegelicht. In de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 2011 is de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld. In die notitie is onder meer het algemene financieel beleidskader opgenomen waaraan een voorziening voortaan moet voldoen.

In onderstaand overzicht van vermeerderingen en verminderingen zijn de mutaties verwerkt die betrekking hebben op de exploitatie en balansposten.
Na dit overzicht volgt per voorziening een toelichting op de gemuteerde bedragen plus de reden van de voorziening.

Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen.

DOELVOORZIENINGEN
- Voorziening voormalig personeel

Doel:
Nabetaling aan voormalig personeel en pensioenvoorziening wethouders.

Mutaties:
Een bedrag van € 12.000,-- is onttrokken ten gunste van de exploitatie vanwege de dekking van de gemaakte kosten ten behoeve van voormalig personeel.

- Voorziening riolering

Doel:
De voorziening dient, zoals in het GRP is opgenomen, ter egalisatie van de rioleringskosten
en - opbrengsten. Bedragen die niet worden uitgegeven worden, toegevoegd aan deze voorziening. Uitgangspunt is dat op deze manier de rioolinkomsten ten goede komen aan deze taak.

Mutaties:
In 2017 is het saldo van de baten en de lasten op het product riolering, een bedrag van € 445.920,--
aan de voorziening toegevoegd.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Bij de vaste schulden hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:

De rentelasten in 2017 met betrekking tot de langlopende schulden bedragen in totaal € 2,61 miljoen.
Onder de vaste schulden per 31 december 2017 is een bedrag van € 9,0 mln. opgenomen voor een lening die op dat moment een resterende looptijd heeft van korter dan één jaar.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Het saldo van onze algemene betaalrekening bij de BNG was per 31 december 2017 negatief.
Volgens de BBV regels hoort dat aan de passivazijde van de balans te worden verantwoord onder kortlopende  schulden. (zie ook de toelichting aan de activakant onder liquide middelen)

Overlopende passiva

* Zie onderstaande specificatie
** De specificatie van de nog te betalen bedragen is te vinden in deel IV, staat 6.

Gewaarborgde geldleningen

De totale restantschuld per 31 december 2017 van de gegarandeerde geldleningen bedraagt € 116,9 mln. en kan als volgt worden gespecificeerd:

 

Voor toelichting zie deel II van deze jaarrekening, onderdeel 2 financiering, onder risicobeheer.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer wordt per schooljaar uitgevoerd. Het contract voor het vervoer over de schooljaren tot en met 2017/2018 is in regionaal verband openbaar aanbesteed.
Van de kosten voor het schooljaar 2017/2018 is het deel dat betrekking heeft op het boekjaar 2017, circa
€ 140.000,-- verantwoord in de jaarstukken 2017.
Het bedrag van het schooljaar dat betrekking heeft op 2018, circa € 242.000,-- is niet verantwoord in de jaarstukken 2017, in de loop van 2018 komen hier pas de facturen voor.

Verlofrechten 2017

Een aantal medewerkers in dienst van onze gemeente heeft in 2017 verlofrecht opgebouwd maar het verlof niet helemaal opgenomen. In totaal gaat er 5.440 uur over naar 2018, ongeveer 750 dagen.

Risico tekort APPA-plan

Wethouders vallen onder de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers en hun nabestaanden.

Hendrik-Ido-Ambacht heeft de uitvoering van de regeling ondergebracht in het APPA-plan van Loyalis verzekeringen.
Er is in 2017 een nadelig verschil van € 147.500,- tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed. In 2016 was het berekende tekort nog € 278.500. Als de gemeente het verschil niet aanvult, treedt het risico op bij pensionering.
Het tekort is ontstaan door het verlagen van de rekenrente in de periode 2014-2016.
In 2014 en 2015 hebben we respectievelijk € 117.250,- en € 185.000 – bijgestort. In 2016 hebben we niet aangevuld, omdat we inschatten dat de rekenrente op korte termijn weer zou stijgen.
Dat de rekenrente is gestegen zien we in de afname van het tekort met € 131.000,- ten opzichte van 2016
(€ 278.500,-- minus € 147.500).
We verwachten dat de rekenrente nog verder stijgt en dat er geen tekort meer zal zijn. Daarbij komt dat de daadwerkelijke vermogensgroei de laatste jaren hoger is geweest dan de rekenvoet. Wel moeten we jaarlijks de vinger aan de pols blijven houden of bijstorting gewenst is.

De Volgerlanden

Ten aanzien de grondopbrengsten van de grondexploitatie De Volgerlanden is er sprake van een aantal
rechten en verplichtingen welke in onderstaande tabellen zijn weergegeven.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen rechten die onafhankelijk of indirect afhankelijk zijn van voorverkoop
en rechten die direct afhankelijk zijn van voorverkoop van woningen.

 

EMU saldo

Terug naar navigatie - EMU saldo

Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 0,5% van het Bruto Binnenlands Product uitkomen.

In navolgend overzicht wordt deze informatie voor wat betreft Hendrik-Ido-Ambacht gepresenteerd.

0