Uitgaven

18,22%
€ 11.495
x € 1.000
18,22% Complete

Inkomsten

61,3%
€ -42.702
x € 1.000
61,3% Complete

Saldo

475,39%
€ -31.207
x € 1.000

Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Uitgaven

18,22%
€ 11.495
x € 1.000
18,22% Complete

Inkomsten

61,3%
€ -42.702
x € 1.000
61,3% Complete

Saldo

475,39%
€ -31.207
x € 1.000

Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Terug naar navigatie - Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Hendrik-Ido-Ambacht kent een prettig woon- en leefklimaat. Zo’n klimaat is er niet van zelf. Daar moeten we met elkaar hard aan werken. Veiligheid in wijk en straat, stabiele en gezonde gemeentefinanciën, een gemeentebestuur dat transparant handelt, benaderbaar en daadkrachtig is en een professionele en respectvolle dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen vormen daarvoor het fundament.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Veiligheid
Verplichte indicatoren 0-waarde (2016) Actuele waarde (2017) ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
Jongeren
Verwijzing halt 12-17 jaar 144 209 Gelijk Bureau Halt
Per 10.000 inwoners -2015 -2016
Harde kern jongeren 12 t/m 24 jaar 0.2 0.2 Gelijk KLPD
Per 10.000 inwoners -2013 -2014
Criminaliteit
Winkeldiefstallen 0.7 0.7 Gelijk CBS
Per 1.000 inwoners -2015 -2015
Geweldsmisdrijven 2.1 1.9 Gelijk CBS
Per 1.000 inwoners -2015 -2016
Diefstallen uit woning 2.4 2.6 Gelijk CBS
Per 1.000 inwoners -2015 -2016
Vrijwillige indicatoren 0-waarde Actuele waarde (2017) Ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2016
onveiligheidsgevoel in de buurt* 11,10% 13,40% Gelijk Veiligheidsmonitor
-2012 -2015
Veiligheidsmonitor
slachtofferschap vermogensdelicten* 11% 9,90% Gelijk
-2012 -2015 Veiligheidsmonitor
overlast door groepen jongeren (% veel overlast)* 3,80% 4,90% Gelijk Politie
-2012 -2015
melding overlast jeugd 283 231 Gelijk
Dienstverlening
Vrijwillige indicatoren 0-waarde (2015) Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2017
Oordeel inwoners over
kwaliteit van de dienstverlening 6.8 7 Stijging Reg. Omnibus
hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen 6 5.7 Stijging Reg. Omnibus
hun betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 6 5.5 Stijging Reg. Omnibus
Positief oordeel van de inwoners over de besteding van belastinggeld door de gemeente 6.3 6.5 Stijging Reg. Omnibus
Bestuur en ondersteuning
Verplichte indicatoren 0-waarde Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
Inwoners: 2017: 29.729 Inwoners:
2017: 29.729
2018: 30.684
Formatie 2.74 2.87 Gelijk Eigen gegevens
Fte per 1.000 inwoners
Bezetting 2.57 2.58 Gelijk Eigen gegevens
Fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten € 314 € 288 Gelijk Eigen begroting
Kosten per inwoner
Externe inhuur 12,30% 11,60% Gelijk Eigen begroting
(excl regio)
Overhead 8.1% 7,60% Gelijk Eigen begroting
kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning medewerkers

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot. 2017 Begrot.wijz.2017 Begrot.totaal 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
0.1 - Bestuur 1.798 126 1.924 1.831 93
0.10 - Mutaties reserves 21 954 975 1.326 -351
0.2 - Burgerzaken 1.005 0 1.005 1.062 -57
0.4 - Overhead 5.145 -88 5.057 5.038 19
0.5 - Treasury -165 -28 -193 -130 -63
0.61 - OZB woningen 39 0 39 39 0
0.62 - OZB niet-woningen 157 0 157 155 2
0.64 - Belastingen overig 9 0 9 10 -1
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 65 42 108 -13 120
0.8 - Overige baten en lasten 972 18 990 247 742
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.736 -220 1.516 1.620 -105
1.2 - Openbare orde en veiligheid 285 18 303 309 -6
Totaal Lasten 11.067 822 11.889 11.495 394
Baten
0.1 - Bestuur 0 0 0 0 0
0.10 - Mutaties reserves -158 -4.393 -4.550 -3.784 -766
0.2 - Burgerzaken -560 0 -560 -590 31
0.4 - Overhead -60 50 -10 -139 129
0.5 - Treasury -709 0 -709 -704 -5
0.61 - OZB woningen -3.613 0 -3.613 -3.688 75
0.62 - OZB niet-woningen -1.576 0 -1.576 -1.549 -27
0.64 - Belastingen overig -676 0 -676 -673 -4
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -30.767 -764 -31.531 -31.542 11
0.8 - Overige baten en lasten -12 0 -12 12 -24
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 -26 26
1.2 - Openbare orde en veiligheid -38 18 -20 -19 -1
Totaal Baten -38.168 -5.089 -43.257 -42.702 -554