Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het jaar 2017 was het laatste volle kalenderjaar van deze bestuursperiode. In deze bestuursperiode krabbelde de economie op. Mede hierdoor, maar zeker ook door het door ons in de vorige bestuursperiode ingezette sobere maar robuuste financieel beleid, staat onze gemeente er op vele vlakken goed voor. We hebben geïnvesteerd in onze directe leefomgeving wat blijkt uit een prima voorzieningenniveau. Daarbij is het groene karakter van onze gemeente uitgebreid. We kijken meer en beter naar elkaar om. En dit alles met een sterk verbeterde financiële reservepositie en waarbij we de lasten voor onze inwoners en ondernemers niet hebben laten stijgen. We zijn er dankbaar voor dat we onze gemeente in deze staat aan een nieuw college kunnen overdragen.

Sociaal Domein

Naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn is de kernwaarde uit ons coalitieprogramma. We zijn daarom erg blij dat uw raad in 2017 de lokale impuls jeugdhulp heeft vastgesteld. De evaluatie van het sociaal wijkteam heeft opgeleverd dat er nu extra middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijk werk, GGZ-ondersteuning, preventie en het dementie-vraagstuk. Dit geeft onze ambitie weer om op dit gebied te willen innoveren en te verbeteren.

We kunnen stellen dat de transitie in het sociaal domein gelukt is. We beheersen het systeem goed. Het is nu zaak om te transformeren. Dit moeten we zelfbewust en daadkrachtig oppakken.

Samenwerken in de regio

Met de presentatie van de Groeiagenda 2030 is er een goed fundament gelegd om de regio door te laten groeien. De Groeiagenda moet het inhoudelijke richtsnoer zijn. De structuur waarin we met elkaar samenwerken moet ondersteunend aan de Groeiagenda zijn. Wij leveren – net als vele andere partners in ons netwerk - een substantiële bijdrage aan de Groeiagenda met een aantal Ambachtse projecten.

Economie en duurzaamheid

Onze gemeente groeit. Ook de komende jaren nog. Daarom is het aantrekken van nieuwe bedrijven en het behouden van bestaande bedrijven van groot belang. Met het doortrekken van de Antoniuslaan en het verplaatsen van het Waterbusplein zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Antoniapolder.

Met het vaststellen van de Energiestrategie Drechtsteden is er een mijlpaal gezet om tot een energie neutrale regio te komen. Wij zullen daar zeker ons steentje aan bijdragen.

CAI-projecten

Samen met de stichting CAI geven we een mooie stimulans aan de Ambachtse samenleving. Nu de het Havenhoofd en het Kerkplein opnieuw zijn ingericht en er een proef is geweest met fitnesstoestellen in het Baxpark, wordt dit steeds zichtbaarder. De opening van het nieuwe zwembad komt ook weer een stap dichterbij.

Financiën

U bent van ons gewend dat we financieel scherp aan de wind varen. We hebben voor wat betreft de lokale lasten in 2017 de nullijn gehanteerd. We hebben geïnvesteerd in voorzieningen. En met dit alles sluiten we het boekjaar 2017 met een positief saldo af.

Leeswijzer

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2017. De jaarstukken zijn gebaseerd op de programmabegroting 2017-2020 zoals uw raad in november 2016 vaststelde. De programmabegroting en de jaarstukken ondersteunen uw raad in haar kaderstellende en met name controlerende rol. De jaarstukken zijn ingedeeld in drie delen.

In deel I gaan we per programma in op de raadsprioriteiten. Hier geven we weer wat er op dit gebied in 2017 is gebeurd. Per programma rapporteren we financieel onder het kopje “wat heeft het gekost?” Dat doen we bij afwijkingen van plus of min € 50.000,- per taakveld. We doen dat ook op hoofdlijnen om de leesbaarheid op peil te houden. In een aantal programma’s zijn indicatoren opgenomen.

Deel II bevat de paragrafen. Hier geven we een terugblik op de paragrafen zoals opgenomen in de programmabegroting 2017-2020. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geven we een actueel overzicht van de per 31-12-2017 bestaande risico’s.

Deel III geeft de financiële rekening weer. Hierin nemen we de ontwikkeling van de financiële positie op. Daarnaast komt hier de balans aan bod, aangevuld met een toelichting.