Uitgaven

22,55%
€ 14.230
x € 1.000
22,55% Complete

Inkomsten

18%
€ -12.536
x € 1.000
18% Complete

Saldo

25,8%
€ 1.694
x € 1.000

Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Uitgaven

22,55%
€ 14.230
x € 1.000
22,55% Complete

Inkomsten

18%
€ -12.536
x € 1.000
18% Complete

Saldo

25,8%
€ 1.694
x € 1.000

Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Terug naar navigatie - Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met een dorps karakter en goede voorzieningen in een rustige woon- en leefomgeving in een stedelijke regio. Onze inwoners ervaren de gemeente als aangenaam om in te wonen. Om dit prettige woonklimaat ook voor de toekomst te behouden, is het van belang om de voorzieningen op peil te houden en te zorgen voor een goed en aantrekkelijk werkklimaat. Daarbij gaat het niet alleen om de mensen met wie we onze huidige gemeenschap vormen, maar ook om de mensen die de samenleving na ons voort moeten zetten. Daarom willen we op een duurzame manier met onze leefomgeving omgaan.

Actualiteiten en acties

Terug naar navigatie - Actualiteiten en acties

Acties

Terug naar navigatie - Acties

Wat hebben we bereikt?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Milieu
Verplichte indicatoren 0-waarde (2016) Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2017
Omvang huishoudelijk restafval 251 (2014) 249 Daling CBS
KG / inwoner -2015
Hernieuwbare elektriciteit 0.8% 1.1% Stijging RWS
-2014 -2015
Economie
Verplichte indicatoren 0-waarde (2016) Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2017
Banen 438.1 434.6 Stijging LISA
Vestigingen (van bedrijven) 108.2 onbekend Stijging LISA
Per 1.000 inwoners -2014
Functiemenging 41% 40.8% Gelijk LISA
Wonen
Verplichte indicatoren 0-waarde (2016) Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2017
Gemiddelde WOZ waarde 215 221 n.v.t. CBS
Nieuw gebouwde woningen 7.4 5.8 Stijging BAG
Per 1.000 woningen -2014 -2015
Demografische druk (15-64 jr) 58.1% 58.6% Daling CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 675 678 Daling COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 797 799 Daling COELO

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot. 2017 Begrot.wijz.2017 Begrot.totaal 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 124 221 345 313 32
3.1 - Economische ontwikkeling 339 -41 298 311 -13
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.147 -288 1.859 1.799 60
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 35 41 76 60 16
5.5 - Cultureel erfgoed 12 0 12 5 7
7.4 - Milieubeheer 610 -35 575 557 18
8.1 - Ruimtelijke ordening 254 -20 234 195 39
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.658 4.029 17.687 10.025 7.662
8.3 - Wonen en bouwen 877 46 923 964 -41
Totaal Lasten 18.055 3.954 22.008 14.230 7.779
Baten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -213 -217 -430 -395 -35
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.147 288 -1.859 -1.431 -428
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -48 0 -48 -55 8
8.1 - Ruimtelijke ordening -21 0 -21 -24 3
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -13.649 -1.656 -15.305 -9.827 -5.478
8.3 - Wonen en bouwen -558 0 -558 -802 244
Totaal Baten -16.636 -1.585 -18.221 -12.536 -5.685