Uitgaven

41,04%
€ 25.898
x € 1.000
41,04% Complete

Inkomsten

8,33%
€ -5.803
x € 1.000
8,33% Complete

Saldo

306,12%
€ 20.095
x € 1.000

Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

Uitgaven

41,04%
€ 25.898
x € 1.000
41,04% Complete

Inkomsten

8,33%
€ -5.803
x € 1.000
8,33% Complete

Saldo

306,12%
€ 20.095
x € 1.000

Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

Terug naar navigatie - Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

We kennen in Hendrik-Ido-Ambacht een goed voorzieningenniveau op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg, sport en recreatie. Voor onze inwoners zijn er ruime mogelijkheden tot ontmoeting, ontwikkeling, ontspanning en ondersteuning. Dit willen we op peil houden met betaalbare en bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Door de toegenomen verantwoordelijkheid op het sociale domein werken wij actief aan de versterking van de bereikbaarheid en effectiviteit van deze voorzieningen. Hierbij zoeken we de balans met een gezond financieel beleid.

Actualiteiten en acties

Terug naar navigatie - Actualiteiten en acties

Acties

Terug naar navigatie - Acties

Wat hebben we bereikt?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Welzijn
Vrijwillige indicatoren 0-waarde (2015) Actuele waarde (2017) ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
Oordeel inwoners over voorziening
Gezondheidsvoorzieningen 79% 79% Stijging OCD
Welzijnsvoorzieningen 58% 54% Stijging OCD
Educatie
Verplichte indicatoren 0-waarde (2016) Actuele waarde (2017) ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
Verzuim en schoolverlaters
Absoluut verzuim 0.39 0 Gelijk DUO
Per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim 16.18 15.66 Gelijk DUO
Per 1.000 leerlingen
Percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 1.8% (2013) 1.4% (2014) Daling DUO
Sportdeelname
Percentage sporters 55% 54% Stijging OCD
-2014 -2015
Vrijwillige indicatoren 0-waarde (2015) Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2017
Oordeel inwoners over voorziening
Onderwijs in het algemeen 80% 70% Stijging OCD
Culturele voorziening 55% 53% Gelijk OCD
Sportvoorziening 80% 83% Stijging OCD

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Prim.begrot. 2017 Begrot.wijz.2017 Begrot.totaal 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
4.2 - Onderwijshuisvesting 1.315 5 1.320 1.279 42
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.044 123 1.166 1.143 23
5.1 - Sportbeleid en activering 998 -7 991 982 9
5.2 - Sportaccommodaties 1.154 853 2.007 1.144 863
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.144 -193 951 932 19
5.6 - Media 528 0 528 523 4
5.71 - (openlucht) recreatie 508 15 523 503 20
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.403 321 1.724 1.691 34
6.2 - Wijkteams 1.474 108 1.582 1.514 68
6.3 - Inkomensregelingen 5.205 461 5.666 5.772 -106
6.4 - Begeleide participatie 1.104 39 1.143 1.158 -16
6.5 - Arbeidsparticipatie 497 18 515 454 61
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 563 -134 429 292 137
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 2.888 98 2.986 2.946 40
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 3.710 474 4.184 4.022 162
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 49 -262 -213 -600 387
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 757 86 843 785 58
7.1 - Volksgezondheid 1.392 -78 1.314 1.359 -45
Totaal Lasten 25.732 1.926 27.658 25.898 1.760
Baten
4.2 - Onderwijshuisvesting -27 9 -18 -23 5
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -26 -88 -114 -93 -21
5.1 - Sportbeleid en activering -502 1 -501 -500 -1
5.2 - Sportaccommodaties -61 0 -61 -62 0
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -603 -381 -984 -984 0
5.71 - (openlucht) recreatie 0 0 0 -4 4
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -48 0 -48 -101 53
6.2 - Wijkteams 0 -58 -58 -58 1
6.3 - Inkomensregelingen -3.827 -107 -3.934 -3.977 43
Totaal Baten -5.094 -623 -5.718 -5.803 85