Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2018
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie
    1. Blz. 7 Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie
    2. Blz. 8 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 9 Actualiteiten
      1. Blz. 10 Actualiteiten programma 1 (B2018)
     2. Blz. 11 Acties
      1. Blz. 12 Cultuureducatie
      2. Blz. 13 Dagbesteding
      3. Blz. 14 Drechtwerk
      4. Blz. 15 Inkomensondersteuning
      5. Blz. 16 Jeugdhulp
      6. Blz. 17 Jongeren in de openbare ruimte
      7. Blz. 18 Maatwerkvoorzieningen Wmo
      8. Blz. 19 Onderwijshuisvesting
      9. Blz. 20 Sociaal wijkteam
      10. Blz. 21 Statushouders
      11. Blz. 22 Volksgezondheid
      12. Blz. 23 Vrijwillige inzet
      13. Blz. 24 Waardering mantelzorgers
      14. Blz. 25 Zwembad
     3. Blz. 26 Verbonden partijen - ontwikkelingen
      1. Blz. 27 Dienst Gezondheid en Jeugd
      2. Blz. 28 Uitvoering decentralisaties Wmo en Jeugd: transformatie en financiën
    3. Blz. 29 Indicatoren
    4. Blz. 30 Wat heeft het gekost ?
   3. Blz. 31 Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen
    1. Blz. 32 Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen
    2. Blz. 33 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 34 Actualiteiten
      1. Blz. 35 Duurzaamheid
      2. Blz. 36 Economie
      3. Blz. 37 Omgevingswet
      4. Blz. 38 Wonen
     2. Blz. 39 Acties
      1. Blz. 40 Project bedrijventerrein Antoniapolder Plus
      2. Blz. 41 Project bouw scholen Kruiswiel
      3. Blz. 42 Project Jeugdspeelpark
      4. Blz. 43 Project ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom
      5. Blz. 44 Project versterking winkelcentrum De Schoof
     3. Blz. 45 Verbonden partijen - ontwikkelingen
      1. Blz. 46 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
    3. Blz. 47 Indicatoren
    4. Blz. 48 Wat heeft het gekost ?
   4. Blz. 49 Programma 3. Buitenruimte
    1. Blz. 50 Programma 3. Buitenruimte
    2. Blz. 51 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 52 Actualiteiten
      1. Blz. 53 Afvalinzameling
     2. Blz. 54 Acties
      1. Blz. 55 Bereikbaarheid via de A15 en A16 en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
      2. Blz. 56 De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk te zijn
      3. Blz. 57 Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte
      4. Blz. 58 Ontwikkelingen regionaal
      5. Blz. 59 Participatie
      6. Blz. 60 Verkeersveiligheid
    3. Blz. 61 Indicator
    4. Blz. 62 Wat heeft het gekost ?
   5. Blz. 63 Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
    1. Blz. 64 Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
    2. Blz. 65 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 66 Actualiteiten
      1. Blz. 67 Dienstverlening Drechtsteden
      2. Blz. 68 Regionale samenwerking
      3. Blz. 69 Veiligheid
     2. Blz. 70 Acties
      1. Blz. 71 CAI projecten
    3. Blz. 72 Indicatoren
    4. Blz. 73 Wat heeft het gekost ?
   6. Blz. 74 Paragrafen
    1. Blz. 75 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 76 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     2. Blz. 77 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 78 Risicobeleid
     4. Blz. 79 De risicoberekening
     5. Blz. 80 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 81 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 82 Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties
     8. Blz. 83 Recapitulatie
     9. Blz. 84 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 85 2. Financiering
     1. Blz. 86 2. Financiering
     2. Blz. 87 Economische ontwikkelingen
     3. Blz. 88 Financiering
     4. Blz. 89 Risicobeheer
     5. Blz. 90 Informatievoorziening
     6. Blz. 91 Schatkistbankieren
     7. Blz. 92 Rentetoerekening
    3. Blz. 93 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 94 3. Lokale heffingen
     2. Blz. 95 Gemeentelijke belastingopbrengsten
     3. Blz. 96 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     4. Blz. 97 Overige lokale heffingen
     5. Blz. 98 Kwijtschelding
    4. Blz. 99 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 100 1. Wegen
     2. Blz. 101 2. Riolering
     3. Blz. 102 3. Water
     4. Blz. 103 4. Groen
     5. Blz. 104 5. Gebouwenbeheer
     6. Blz. 105 6. Afval
    5. Blz. 106 5. Grondbeleid
     1. Blz. 107 5. Grondbeleid
     2. Blz. 108 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 109 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 110 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 111 Reserve en Risico
    6. Blz. 112 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 113 6. Verbonden partijen
     2. Blz. 114 BBV
     3. Blz. 115 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 116 GR Drechtsteden
     5. Blz. 117 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 118 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 119 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 120 Drechtwerk
     9. Blz. 121 Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 122 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 123 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 124 ROM-D
     13. Blz. 125 Eneco
     14. Blz. 126 Stedin
     15. Blz. 127 Oasen
     16. Blz. 128 BNG
    7. Blz. 129 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 130 7. Bedrijfsvoering
     2. Blz. 131 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 132 Informatisering
     4. Blz. 133 Facilitair
     5. Blz. 134 Communicatie
    8. Blz. 135 Interbestuurlijk toezicht
   7. Blz. 136 Jaarrekening
    1. Blz. 137 A. Overzicht baten en lasten programma's
    2. Blz. 138 B. Balans en toelichting
    3. Blz. 139 C. Verantwoording Sisa
   8. Blz. 140 Bijlagen
    1. Blz. 141 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma
     1. Blz. 142 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma
    2. Blz. 143 2. Investeringen
     1. Blz. 144 2. Investeringen
    3. Blz. 145 3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018
     1. Blz. 146 3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018
    4. Blz. 147 4. Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 148 4. Gebruikte afkortingen
    5. Blz. 149 5. Aanbevelingen rekenkamercommissie
     1. Blz. 150 5. Aanbevelingen rekenkamercommissie
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap