Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Blz. 6
Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Blz. 7
Actualiteiten en acties Blz. 8
Actualiteiten Blz. 9
Actualiteiten programma 1 (B2018) Blz. 10
Acties Blz. 11
Cultuureducatie Blz. 12
Dagbesteding Blz. 13
Drechtwerk Blz. 14
Inkomensondersteuning Blz. 15
Jeugdhulp Blz. 16
Jongeren in de openbare ruimte Blz. 17
Maatwerkvoorzieningen Wmo Blz. 18
Onderwijshuisvesting Blz. 19
Sociaal wijkteam Blz. 20
Statushouders Blz. 21
Volksgezondheid Blz. 22
Vrijwillige inzet Blz. 23
Waardering mantelzorgers Blz. 24
Zwembad Blz. 25
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 26
Dienst Gezondheid en Jeugd Blz. 27
Uitvoering decentralisaties Wmo en Jeugd: transformatie en financiën Blz. 28
Indicatoren Blz. 29
Wat heeft het gekost ? Blz. 30
Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 31
Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 32
Actualiteiten en acties Blz. 33
Actualiteiten Blz. 34
Duurzaamheid Blz. 35
Economie Blz. 36
Omgevingswet Blz. 37
Wonen Blz. 38
Acties Blz. 39
Project bedrijventerrein Antoniapolder Plus Blz. 40
Project bouw scholen Kruiswiel Blz. 41
Project Jeugdspeelpark Blz. 42
Project ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom Blz. 43
Project versterking winkelcentrum De Schoof Blz. 44
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 45
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 46
Indicatoren Blz. 47
Wat heeft het gekost ? Blz. 48
Programma 3. Buitenruimte Blz. 49
Programma 3. Buitenruimte Blz. 50
Actualiteiten en acties Blz. 51
Actualiteiten Blz. 52
Afvalinzameling Blz. 53
Acties Blz. 54
Bereikbaarheid via de A15 en A16 en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer Blz. 55
De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk te zijn Blz. 56
Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte Blz. 57
Ontwikkelingen regionaal Blz. 58
Participatie Blz. 59
Verkeersveiligheid Blz. 60
Indicator Blz. 61
Wat heeft het gekost ? Blz. 62
Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 63
Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 64
Actualiteiten en acties Blz. 65
Actualiteiten Blz. 66
Dienstverlening Drechtsteden Blz. 67
Regionale samenwerking Blz. 68
Veiligheid Blz. 69
Acties Blz. 70
CAI projecten Blz. 71
Indicatoren Blz. 72
Wat heeft het gekost ? Blz. 73
Paragrafen Blz. 74
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 75
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 76
Weerstandscapaciteit Blz. 77
Risicobeleid Blz. 78
De risicoberekening Blz. 79
Risico verbonden partijen Blz. 80
Risico Grondexploitaties Blz. 81
Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties Blz. 82
Recapitulatie Blz. 83
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 84
2. Financiering Blz. 85
2. Financiering Blz. 86
Economische ontwikkelingen Blz. 87
Financiering Blz. 88
Risicobeheer Blz. 89
Informatievoorziening Blz. 90
Schatkistbankieren Blz. 91
Rentetoerekening Blz. 92
3. Lokale heffingen Blz. 93
3. Lokale heffingen Blz. 94
Gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 95
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 96
Overige lokale heffingen Blz. 97
Kwijtschelding Blz. 98
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 99
1. Wegen Blz. 100
2. Riolering Blz. 101
3. Water Blz. 102
4. Groen Blz. 103
5. Gebouwenbeheer Blz. 104
6. Afval Blz. 105
5. Grondbeleid Blz. 106
5. Grondbeleid Blz. 107
Uitvoering grondbeleid Blz. 108
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 109
Tussentijdse winstneming Blz. 110
Reserve en Risico Blz. 111
6. Verbonden partijen Blz. 112
6. Verbonden partijen Blz. 113
BBV Blz. 114
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 115
GR Drechtsteden Blz. 116
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 117
GR Omgevingsdienst Blz. 118
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 119
Drechtwerk Blz. 120
Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 121
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 122
Bureau Openbare Verlichting Blz. 123
ROM-D Blz. 124
Eneco Blz. 125
Stedin Blz. 126
Oasen Blz. 127
BNG Blz. 128
7. Bedrijfsvoering Blz. 129
7. Bedrijfsvoering Blz. 130
Personeel en Organisatie Blz. 131
Informatisering Blz. 132
Facilitair Blz. 133
Communicatie Blz. 134
Interbestuurlijk toezicht Blz. 135
Jaarrekening Blz. 136
A. Overzicht baten en lasten programma's Blz. 137
B. Balans en toelichting Blz. 138
C. Verantwoording Sisa Blz. 139
Bijlagen Blz. 140
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 141
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 142
2. Investeringen Blz. 143
2. Investeringen Blz. 144
3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018 Blz. 145
3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018 Blz. 146
4. Gebruikte afkortingen Blz. 147
4. Gebruikte afkortingen Blz. 148
5. Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 149
5. Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 150
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap