Bijlagen

1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma

2. Investeringen

2. Investeringen

Terug naar navigatie - 2. Investeringen

 

Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten

Algemeen

Een aantal investeringsbudgetten sluit af met een (kleine) overschrijding. Volgens het afwijkingenbeleid is tot een bedrag van € 200.000 de toegestane overschrijdingsgrens 25%.

Boven de € 200.000 maar onder de € 1.000.000 is die grens 10% en boven de € 1.000.000 is het 5%.

 

Toelichting op de staat van investeringen

- Het investeringsbudget 70110441, riolering en regenwaterriool, is met € 92.690 overschreden.

Het totaal van de begrote kosten t.b.v. de rioolinvesteringen voor de jaarschijf 2018, GRP2014-2018, bedraagt € 1.149.300 en de totale uitgaven bedragen € 1.130.120, dat komt dus neer op een onderschrijdingsbedrag van € 19.180, dat blijft onder de norm van 5%.

 

- AFS* :

Deze rioleringsinvesteringen worden afgesloten per 31.12.2018 omdat er intussen een nieuw GRP voor de jaren 2019 tot en met 2023 is vastgesteld. In 2019 zijn via een begrotingswijziging de nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar gesteld.

- Investeringsbudget Jeugdspeelpark en zorggebouw, 70950104.

Hier wordt bovengenoemde grens van 5% overschreden. Het totaal geraamde budget daarvoor was € 1.427.000.

De overschrijding bedraagt € 76.000, volgens het afwijkingenbeleid zou dat € 71.400 mogen zijn.

De hogere kosten zijn het gevolg van de langere looptijd van het project waardoor ook de projectbegeleiding doorliep.
Daarnaast zijn ook de eigen interne uren doorbelast aan het project, dat vanwege de nieuwe BBV regels 2017 die dat voorschrijven en er zijn meerkosten geweest voor de brandput en voor de openbare verlichting.

- Nieuwbouw binnenbad zwembad, 70980102.
De bijdrage van de CAI voor de nieuwbouw van het zwembad is in totaal € 1.047.000 hoger dan de tot nu toe gemaakte kosten voor de investering. Dit bedrag is daarom op de balans verantwoord, aan de passivazijnde, onder de overlopende passiva, als vooruitonvangen baat.
 

Toelichting per investering op grootboekrekeningnummer

 

 

 

3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018

3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018

Terug naar navigatie - 3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018

SGP-ChristenUnie

L.P. Platschorre (fractievoorzitter)

ing. P. Boudewijn

ir. C.W. Timmers

E. van Hartingsveldt

Drs. K. van der Laan MEd

B.P. van Ginkel

Mw. M.T. Kamphuis- Stuij

 

Gemeente Belangen

M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)

M.B. Braber

M. Nugteren BPM

H.H.F. van der Lei

A.Mol

 

CDA

Mr. P. van der Giessen (fractievoorzitter)

Mw. drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp

Mw. A.L. Vlasblom- van der Vlies MSc

 

VVD

O. Doevendans (fractievoorzitter)

J. Oelfke - ten Seldam

Drs. A. Ouwerkerk

 

D66

Mw. M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)

Mr. J.P. Neijman

 

PvdA

E. van der Wulp  (fractievoorzitter)

 

Ambacht Uw Belang

J. Struik (fractievoorzitter)

 

Echt voor Ambacht (E.V.A.)

Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

 

Burgerraadsleden:


J. Lieben (Gemeente Belangen)
Mw. J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)
G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)
Mw. E.E.G. de Heer (VVD)
M. de Groot (D66)
F.S. Verbrugge (D66)
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)
A.L. Scheurwater (PvdA)
J.G. Siefkes (A.U.B.)
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)
A. Cramer (E.V.A.)
H.A. Stam (E.V.A.)

4. Gebruikte afkortingen

4. Gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - 4. Gebruikte afkortingen

AB          Algemeen bestuur

ALD        Algemene dienst

APV        Algemene plaatselijke verordening

AWBZ      Algemene wet bijzondere ziektekosten
BAG        Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP         Bruto binnenlands product
BGT        Basisregistratie Grootschalige Topografie

BDU        Brede Doeluitkering

BIE         Bouwgrond in exploitatie

BNG        Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv        Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOVL      Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"

BTW       Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)
CAI         Centrale Antenne Inrichting
CBS         Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP        Centraal economisch plan

CJG        Centrum voor jeugd en Gezin
CMK        Cultuur met kwalitieit

COELO    Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CROW     Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en
              verkeer & vervoer   

CPO        Collectief particulier opdrachtgeverschap

CZG        Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

DB          Dagelijks bestuur

DCMR      Milieudienst Rijnmond

DGJ        Dienst Gezondheid en Jeugd

DPO        Distributieplanologisch onderzoek

DRIS       Digitaal Reis Informatie Systeem

DSB         Drechtsteden bestuur
DUO        Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB        Europese centrale bank

EN          Economisch nut

EU          Europese Unie

Euribor    Euro interbank offered rate

Fido        Wet financiering decentrale overheden

GBD        Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU        Gebundelde doeluitkering

Gevudo   Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken

GGD       Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ        Geestelijke gezondheidzorg

GHOR     Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GSMD      Gemeentelijke monitor sociaal domein

GOW       Gecoördineerd ouderenwerk

GPR        Gemeentelijke praktijk richtlijn

GR          Gemeenschappelijke regeling

GRP        Gemeentelijk rioleringsplan

GRD        Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

GREX      Grondexploitatie

GVVP      Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan
GZH        Groenservice Zuid Holland

HIA         Hendrik-Ido-Ambacht

Hof         Houdbare overheidsfinanciën

HOVD     Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden

HR          Human resources

HRM       Human resources management

HVC        Huisvuilcentrale

I&A         Informatie en automatisering
IHP         Integraal huisvestingsplan

ICT         Informatie- en communicatietechnologie

IRS        Intrest rate swap

ISV        Investeringsfonds stedelijke vernieuwing

JOP      Jongerenontmoetingsplek
KLPD      Korps Landelijke Politiediensten

LAB       Lokaal Ambachts bedrijf
LAP        Landelijk afval beheersplan
LISA        Landelijk Informatiesysteen van Arbeidsplaatsen

LNG       Liquid Natural Gas

LVG       Licht verstandelijk gehandicapten

m.b.t.    Met betrekking tot

MIP        Meerjaren-investeringsplan

MKB       Midden- en kleinbedrijf

mln       miljoen

MN         Maatschappelijk nut

MT         Managementteam

Nb         Niet bekend

NIEGG    Niet in exploitatie genomen gronden

nnb        nog nader bepalen

NRIJ      Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

NUP       Nationaal uitvoeringsprogramma

NV         Naamloze vennootschap

OCD       Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV         Openbare verlichting

OZB       Onroerend zaakbelasting
OZHZ      Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
PALT      Prestatieafspraken Lange Termijn

P&C       Planning en control

P&O       Personeel en organisatie

PM         pro memorie

RAS        Regionale agenda samenleving

RAV       Regionale ambulancevoorziening

RCP        Regionaal Crisis Plan
RIVM       Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieau

RO         Ruimtelijke ordening

ROM-D   Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

RUD       Regionale Uitvoerings Dienst
RWS        Rijkswaterstaat

SCD       Servicecentrum Drechtsteden

SDD       Sociale Dienst Drechtsteden

SE         Fulltime SW’er

SJOP     Stimuleren jongerenontmoetingsplek
SKB       Schatkistbankieren

SoVo     Sociale voorzieningen

SPP       Strategische personeelsplanning

SW        Sociale werkvoorziening

TNO      Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
UvW      Unie van Waterschappen

VAO      Vereniging ambachtse ondernemers

VHV      Volkshuisvesting

VINEX   Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VJI         Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

V&J      Veiligheid & justitie

VNG      Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOC      Volgerlanden Ontwikkelings combinatie
VPb      Vennootschapsbelasting

VRZHZ   Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

VTA      Visual Tree Assessment

Wabo    Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren

WBW     Wijk- en buurtgericht werken

WMO     Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ     Wet waardering onroerende zaken

WSW     Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw     Wet sociale werkplaatsen

Wtcg-    Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de

CER       Compensatieregeling Eigen Risico

Wvg      Wet voorkeursrecht gemeenten

WW      Werkloosheidsuitkeringen

WWB     Wet werk en bijstand

Wwnv   Wet werken naar vermogen

ZHZ      Zuid-Holland Zuid

5. Aanbevelingen rekenkamercommissie