Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2018. De jaarstukken zijn gebaseerd op de programmabegroting 2018-2021 zoals uw raad in november 2017 vaststelde. De programmabegroting en de jaarstukken ondersteunen uw raad in haar kaderstellende en met name controlerende rol.

 

Gewoon Ambacht

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en het CDA het coalitieprogramma "Gewoon Ambacht" opgesteld. Aan de hand van dit programma willen we onze gemeente op een zo goed mogelijke manier besturen en verder brengen. Dit doen we door rekening met elkaar te houden en naar elkaar om te kijken. Ook zijn we goed voor onze (fysieke) omgeving, zodat we ons mooie dorp op een verantwoorde manier aan de volgende generatie kunnen doorgeven. Dit doen we met behoud van onze eigen Ambachtse identiteit. Een identiteit die zich kenmerkt door een ruime opzet van ons dorp met veel groen er in. Ook hoort daar voor ons een rustige en veilige leefomgeving bij. Met deze waarden in ons DNA hebben we dit coalitieprogramma gemaakt, met plannen voor de komende 4 jaar. En daarbij realiseren we ons maar al te goed dat 4 jaar vooruit kijken een immens moeilijke klus is. Daarom past een flexibele bestuursstijl goed bij de dynamiek van deze tijd. Ontwikkelingen volgen elkaar soms in een razendsnel tempo op. Daar moeten we kunnen anticiperen als de situatie daar om vraagt. Dat zullen we ook doen, maar wel altijd weloverwogen en met ons coalitieprogramma als kompas. 

 

Sociaal Domein

In 2018 zijn de budgetten van het hele sociale domein verder onder druk komen te staan. Daarom is het van belang dat we scherpe keuzes maken in de wijze waarop we de beperkte middelen goed besteden. In onze zienswijze op de begrotingswijziging 2019 van de SO Jeugd hebben wij dit signaal duidelijk afgegeven. We zullen deze lijn verder doortrekken en in beleid vertalen. Zowel regionaal als lokaal.

 

Economie en duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de centrale thema's uit het coalitieprogramma. Dat doen we niet alleen door het maken van een nieuw actieplan duurzaamheid, maar in alles wat we doen en bij elk project kijken we of we dit op een duurzame manier kunnen doen. We doen dit bij het zwembad bij de bouw van scholen en bedrijventerreinen. Het te realiseren (circulaire) bedrijventerrein Ambachtse Zoom waarvan uw raad in december 2018 het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is daar een schoolvoorbeeld van. 

 

Samenwerken in de regio

In 2018 is er vooral gesproken over de manier waarop we in de Drechtsteden met elkaar samenwerken. Bureau Berenschot deed onderzoek naar deze manier en concludeerde dat we het goed deden op het sociale domein en op het gebied van de bedrijfsvoering. Minder deden we het op ruimtelijk-economisch terrein. Een voorbereidingscommissie onder leiding van de heer Deetman kreeg de opdracht om voorstellen te doen hoe we onze samenwerking konden verbeteren. Deze commissie leverde eind 2018 zijn concept-rapportage op. Voor ons blijft de regionale Groeiagenda 2030 een belangrijk document. Hier staan de inhoudelijke ambities van de regio goed in verwoord.  Laten we daar ook vooral aan vasthouden. De structuur waarin we met elkaar samenwerken moet daar ondersteunend aan de zijn.

 

Jeugdspeelpark

In juli 2018 is het nieuwe Jeugdspeelpark open gegaan in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Eén van de pareltjes van onze gemeente. Het park is er qua oppervlakte flink op vooruit gegaan met leuke speeltoestellen voor de kinderen. Ook verblijven er verschillende diersoorten in het park. Het nieuwe park is energieneutraal en de gebouwen zijn voorzien van tientallen zonnepanelen. In samenwerking met de stichting Syndion zorgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het terrein, de dieren en de beplanting. Een prachtig voorbeeld van een project waarin recreatie, duurzaamheid en zorg voor elkaar samen komen.

 

Financiën

We hebben voor wat betreft de lokale lasten in 2018 in principe de nullijn gehanteerd. Dit hebben we kunnen doen door de OZB te verlagen met 2%. De afvalstoffenheffing hebben we moeten verhogen om nog enige mate van kostendekkendheid te verkrijgen.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarstukken zijn ingedeeld in drie delen.

 

In deel I gaan we per programma in op de raadsprioriteiten. Hier geven we weer wat er op dit gebied  in 2018 is gebeurd. Per programma rapporteren we financieel onder het kopje “wat heeft het gekost?” Dat doen we bij afwijkingen groter dan plus of min € 50.000,- per productgroep. We doen dat ook op hoofdlijnen om de leesbaarheid op peil te houden. In een aantal programma’s zijn indicatoren opgenomen.

 

Deel II bevat de paragrafen. Hier geven we een terugblik op de paragrafen zoals opgenomen in de programmabegroting 2018-2021. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geven we een actueel overzicht van de per 31-12-2018 bestaande risico’s.

 

Deel III geeft de financiële rekening weer. Hierin nemen we de ontwikkeling van de financiële positie op. Daarnaast komt hier de balans aan bod, aangevuld met een toelichting.