Uitgaven

38,61%
€ -27.512
x € 1.000
38,61% Complete

Inkomsten

8,48%
€ -6.335
x € 1.000
8,48% Complete

Saldo

620,56%
€ 21.177
x € 1.000

Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

Uitgaven

38,61%
€ -27.512
x € 1.000
38,61% Complete

Inkomsten

8,48%
€ -6.335
x € 1.000
8,48% Complete

Saldo

620,56%
€ 21.177
x € 1.000

Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

Terug naar navigatie - Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

We kennen in Hendrik-Ido-Ambacht een goed voorzieningenniveau op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg, sport en recreatie. Voor onze inwoners zijn er ruime mogelijkheden tot ontmoeting, ontwikkeling, ontspanning en ondersteuning. Dit willen we op peil houden met betaalbare en bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Door de toegenomen verantwoordelijkheid op het sociale domein werken wij actief aan de versterking van de bereikbaarheid en effectiviteit van deze voorzieningen. Hierbij zoeken we de balans met een gezond financieel beleid.

Actualiteiten en acties

Terug naar navigatie - Actualiteiten en acties

Acties

Terug naar navigatie - Acties

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

 

Bron

Gezinssituatie tot 18 jaar      

 

 

 

Kinderen in uitkeringsgezin

 

 

Werk en Inkomen

3,37%

(2015)

NB

VJI

Netto arbeidsparticipatie

71,9%

(2017)

 

72,2%

(2018)

CBS

Personen met een bijstandsuitkering

 

321

340

 

Lopende re-integratievoorzieningen

Per 1.000 inwoners 15-64jr

11,2

(2017)

 

7,7

(2018)

CBS

Werkloze jongeren 16 t/m 22 jaar

NB

0,42%

(2015)

VJI

 

Jeugd

 

 

 

Jongeren met jeugdhulp

10%

 (2017)

14%

(2018)

 

SOJ

Jongeren met jeugdbescherming

1,1%

(2017)

 

 0,7%

(2018)

 

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

 

 

Jongeren met een delict voor de rechter

NB

 

 

NB

0,2%

(2015)

 

0,58%

(2015)

CBS

 

 

CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

Wmo

 

 

 

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Per 1.000 inwoners

43

(2017)

44

(2018)

CBS

 

 

Educatie

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

Bron

Verzuim en schoolverlaters

 

 

 

Absoluut verzuim

Per 1.000 inw. 5-18 jr.

0

(2016)

0,95

(2017)

DUO

 

Relatief verzuim

Per 1.000 leerlingen

 

15,66

(2016)

 

18,49 (2017)

 

DUO

 

 

 

 

Percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1.0%

(2015)

1,2%

(2016)

Ingrado

 

 

 

 

Sportdeelname

 

 

 

Percentage niet-sporters

51,4%

(2012)

55,6%

(2016)

DG&J, CBs en RIVM

 

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Prim.begrot.2018 Begrot.wijz.2018 Begrot.totaal 2018 Saldo 2018
Lasten
4.2 - Onderwijshuisvesting 1.425 1.323 16 1.339 -86
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.098 1.322 118 1.440 342
5.1 - Sportbeleid en activering 1.007 987 -7 980 -27
5.2 - Sportaccommodaties 1.061 1.157 -9 1.148 87
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 939 1.079 9 1.088 149
5.6 - Media 513 539 -13 526 13
5.71 - (openlucht) recreatie 468 554 -18 536 69
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.684 1.517 542 2.059 375
6.2 - Wijkteams 1.529 1.620 303 1.924 395
6.3 - Inkomensregelingen 6.180 5.583 521 6.105 -75
6.4 - Begeleide participatie 1.149 1.145 -2 1.143 -6
6.5 - Arbeidsparticipatie 586 607 -6 601 16
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 297 264 112 376 79
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 3.613 3.457 222 3.679 66
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 4.307 3.741 -96 3.645 -661
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ -544 50 -450 -400 144
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 668 684 33 717 48
7.1 - Volksgezondheid 1.532 1.422 165 1.587 55
Totaal Lasten 27.512 27.053 1.441 28.494 981
Baten
4.2 - Onderwijshuisvesting -20 -28 0 -28 -8
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -129 -53 -77 -130 0
5.1 - Sportbeleid en activering -500 -518 0 -518 -19
5.2 - Sportaccommodaties -62 -63 0 -63 -1
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -605 -615 0 -615 -10
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -33 -49 13 -36 -3
6.2 - Wijkteams -59 -59 0 -59 1
6.3 - Inkomensregelingen -4.928 -4.255 -479 -4.734 194
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0
Totaal Baten -6.335 -5.639 -543 -6.182 154