Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2018 - 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie
    1. Blz. 7 Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie
    2. Blz. 8 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 9 Actualiteiten
     2. Blz. 10 Acties
      1. Blz. 11 Cultuureducatie
      2. Blz. 12 Dagbesteding
      3. Blz. 13 Drechtwerk
      4. Blz. 14 Inkomensondersteuning
      5. Blz. 15 Jeugdhulp
      6. Blz. 16 Jongeren in de openbare ruimte
      7. Blz. 17 Maatwerkvoorzieningen Wmo
      8. Blz. 18 Onderwijshuisvesting
      9. Blz. 19 Participatie statushouders
      10. Blz. 20 Sociaal wijkteam
      11. Blz. 21 Volksgezondheid
      12. Blz. 22 Vrijwillige inzet
      13. Blz. 23 Waardering mantelzorgers
      14. Blz. 24 Zwembad
     3. Blz. 25 Verbonden partijen - ontwikkelingen
      1. Blz. 26 Dienst Gezondheid en Jeugd
      2. Blz. 27 Uitvoering decentralisaties Wmo en Jeugd: transformatie en financiën
    3. Blz. 28 Indicatoren
    4. Blz. 29 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 30 Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen
    1. Blz. 31 Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen
    2. Blz. 32 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 33 Actualiteiten
      1. Blz. 34 Duurzaamheid
      2. Blz. 35 Economie
      3. Blz. 36 Omgevingswet
      4. Blz. 37 Statushouders
      5. Blz. 38 Wonen
     2. Blz. 39 Acties
      1. Blz. 40 Project bedrijventerrein Antoniapolder Plus
      2. Blz. 41 Project bouw scholen Kruiswiel
      3. Blz. 42 Project Jeugdspeelpark
      4. Blz. 43 Project ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom
      5. Blz. 44 Project versterking winkelcentrum De Schoof
      6. Blz. 45 Project Zuidwende-Zuid
     3. Blz. 46 Verbonden partijen - ontwikkelingen
      1. Blz. 47 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
    3. Blz. 48 Indicatoren
    4. Blz. 49 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 50 Programma 3. Buitenruimte
    1. Blz. 51 Programma 3. Buitenruimte
    2. Blz. 52 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 53 Actualiteiten
      1. Blz. 54 Afvalinzameling
     2. Blz. 55 Acties
      1. Blz. 56 Bereikbaarheid via de A15 en A16 en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
      2. Blz. 57 De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk te zijn
      3. Blz. 58 Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte
      4. Blz. 59 Ontwikkelingen regionaal
      5. Blz. 60 Participatie
      6. Blz. 61 Verkeersveiligheid
    3. Blz. 62 Indicator
    4. Blz. 63 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 64 Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
    1. Blz. 65 Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
    2. Blz. 66 Actualiteiten en acties
     1. Blz. 67 Actualiteiten
      1. Blz. 68 Dienstverlening Drechtsteden
      2. Blz. 69 Regionale samenwerking
      3. Blz. 70 Veiligheid
     2. Blz. 71 Acties
      1. Blz. 72 CAI projecten
    3. Blz. 73 Indicatoren
    4. Blz. 74 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 75 Paragrafen
    1. Blz. 76 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 77 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     2. Blz. 78 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 79 Risicobeleid
     4. Blz. 80 De risicoberekening
     5. Blz. 81 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 82 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 83 Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties
     8. Blz. 84 Recapitulatie
     9. Blz. 85 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 86 2. Financiering
     1. Blz. 87 2. Financiering
     2. Blz. 88 Algemeen
     3. Blz. 89 Rente ontwikkelingen
     4. Blz. 90 Renterisico's
     5. Blz. 91 Financieringspositie
     6. Blz. 92 Kredietrisico's
     7. Blz. 93 Liquiditeitsrisico
     8. Blz. 94 Debiteurenrisico
     9. Blz. 95 Kas- en saldobeheer
     10. Blz. 96 Schatkistbankieren
     11. Blz. 97 Informatievoorziening
     12. Blz. 98 Rentetoerekening
     13. Blz. 99 Berekening rente-omslagpercentage 2018
    3. Blz. 100 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 101 3. Lokale heffingen
     2. Blz. 102 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 103 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (x1.000)
     4. Blz. 104 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 105 Overige lokale heffingen
     6. Blz. 106 Kwijtschelding
    4. Blz. 107 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 108 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 109 Vernieuwing BBV
     3. Blz. 110 Groot onderhoud
     4. Blz. 111 Kapitaalgoederen
     5. Blz. 112 Kerncijfers
     6. Blz. 113 Budgetten
     7. Blz. 114 1. Wegen
     8. Blz. 115 2. Riolering
     9. Blz. 116 3. Water
     10. Blz. 117 4. Groen
     11. Blz. 118 5. Gebouwenbeheer
     12. Blz. 119 6. Afval
    5. Blz. 120 5. Grondbeleid
     1. Blz. 121 5. Grondbeleid
     2. Blz. 122 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 123 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 124 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 125 Reserve en Risico
    6. Blz. 126 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 127 6. Verbonden partijen
     2. Blz. 128 BBV
     3. Blz. 129 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 130 GR Drechtsteden
     5. Blz. 131 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 132 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 133 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 134 Drechtwerk
     9. Blz. 135 Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 136 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 137 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 138 ROM-D
     13. Blz. 139 Eneco
     14. Blz. 140 Oasen
     15. Blz. 141 BNG
    7. Blz. 142 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 143 7. Bedrijfsvoering
     2. Blz. 144 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 145 Informatisering
     4. Blz. 146 Facilitair
     5. Blz. 147 Communicatie
   7. Blz. 148 Financiële begroting
    1. Blz. 149 1. Inleiding
    2. Blz. 150 2. Ontwikkeling financiële positie
    3. Blz. 151 3. Financiële aspecten
   8. Blz. 152 Bijlagen
    1. Blz. 153 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma
     1. Blz. 154 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma
    2. Blz. 155 2. Bestuurlijke structuur
     1. Blz. 156 2. Bestuurlijke structuur
    3. Blz. 157 3. Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 158 3. Gebruikte afkortingen
    4. Blz. 159 4. Beleidskader begroting
     1. Blz. 160 4. Beleidskader begroting
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap