Sitemap

Sitemap

Begroting 2018 - 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Blz. 6  
Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Blz. 7  
Actualiteiten en acties Blz. 8  
Actualiteiten Blz. 9  
Acties Blz. 10  
Cultuureducatie Blz. 11  
Dagbesteding Blz. 12  
Drechtwerk Blz. 13  
Inkomensondersteuning Blz. 14  
Jeugdhulp Blz. 15  
Jongeren in de openbare ruimte Blz. 16  
Maatwerkvoorzieningen Wmo Blz. 17  
Onderwijshuisvesting Blz. 18  
Participatie statushouders Blz. 19  
Sociaal wijkteam Blz. 20  
Volksgezondheid Blz. 21  
Vrijwillige inzet Blz. 22  
Waardering mantelzorgers Blz. 23  
Zwembad Blz. 24  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 25  
Dienst Gezondheid en Jeugd Blz. 26  
Uitvoering decentralisaties Wmo en Jeugd: transformatie en financiën Blz. 27  
Indicatoren Blz. 28  
Wat mag het kosten? Blz. 29  
Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 30  
Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 31  
Actualiteiten en acties Blz. 32  
Actualiteiten Blz. 33  
Duurzaamheid Blz. 34  
Economie Blz. 35  
Omgevingswet Blz. 36  
Statushouders Blz. 37  
Wonen Blz. 38  
Acties Blz. 39  
Project bedrijventerrein Antoniapolder Plus Blz. 40  
Project bouw scholen Kruiswiel Blz. 41  
Project Jeugdspeelpark Blz. 42  
Project ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom Blz. 43  
Project versterking winkelcentrum De Schoof Blz. 44  
Project Zuidwende-Zuid Blz. 45  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 46  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 47  
Indicatoren Blz. 48  
Wat mag het kosten? Blz. 49  
Programma 3. Buitenruimte Blz. 50  
Programma 3. Buitenruimte Blz. 51  
Actualiteiten en acties Blz. 52  
Actualiteiten Blz. 53  
Afvalinzameling Blz. 54  
Acties Blz. 55  
Bereikbaarheid via de A15 en A16 en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer Blz. 56  
De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk te zijn Blz. 57  
Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte Blz. 58  
Ontwikkelingen regionaal Blz. 59  
Participatie Blz. 60  
Verkeersveiligheid Blz. 61  
Indicator Blz. 62  
Wat mag het kosten? Blz. 63  
Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 64  
Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 65  
Actualiteiten en acties Blz. 66  
Actualiteiten Blz. 67  
Dienstverlening Drechtsteden Blz. 68  
Regionale samenwerking Blz. 69  
Veiligheid Blz. 70  
Acties Blz. 71  
CAI projecten Blz. 72  
Indicatoren Blz. 73  
Wat mag het kosten? Blz. 74  
Paragrafen Blz. 75  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 76  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 77  
Weerstandscapaciteit Blz. 78  
Risicobeleid Blz. 79  
De risicoberekening Blz. 80  
Risico verbonden partijen Blz. 81  
Risico Grondexploitaties Blz. 82  
Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties Blz. 83  
Recapitulatie Blz. 84  
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 85  
2. Financiering Blz. 86  
2. Financiering Blz. 87  
Algemeen Blz. 88  
Rente ontwikkelingen Blz. 89  
Renterisico's Blz. 90  
Financieringspositie Blz. 91  
Kredietrisico's Blz. 92  
Liquiditeitsrisico Blz. 93  
Debiteurenrisico Blz. 94  
Kas- en saldobeheer Blz. 95  
Schatkistbankieren Blz. 96  
Informatievoorziening Blz. 97  
Rentetoerekening Blz. 98  
Berekening rente-omslagpercentage 2018 Blz. 99  
3. Lokale heffingen Blz. 100  
3. Lokale heffingen Blz. 101  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 102  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (x1.000) Blz. 103  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 104  
Overige lokale heffingen Blz. 105  
Kwijtschelding Blz. 106  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 107  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 108  
Vernieuwing BBV Blz. 109  
Groot onderhoud Blz. 110  
Kapitaalgoederen Blz. 111  
Kerncijfers Blz. 112  
Budgetten Blz. 113  
1. Wegen Blz. 114  
2. Riolering Blz. 115  
3. Water Blz. 116  
4. Groen Blz. 117  
5. Gebouwenbeheer Blz. 118  
6. Afval Blz. 119  
5. Grondbeleid Blz. 120  
5. Grondbeleid Blz. 121  
Uitvoering grondbeleid Blz. 122  
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 123  
Tussentijdse winstneming Blz. 124  
Reserve en Risico Blz. 125  
6. Verbonden partijen Blz. 126  
6. Verbonden partijen Blz. 127  
BBV Blz. 128  
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 129  
GR Drechtsteden Blz. 130  
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 131  
GR Omgevingsdienst Blz. 132  
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 133  
Drechtwerk Blz. 134  
Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 135  
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 136  
Bureau Openbare Verlichting Blz. 137  
ROM-D Blz. 138  
Eneco Blz. 139  
Oasen Blz. 140  
BNG Blz. 141  
7. Bedrijfsvoering Blz. 142  
7. Bedrijfsvoering Blz. 143  
Personeel en Organisatie Blz. 144  
Informatisering Blz. 145  
Facilitair Blz. 146  
Communicatie Blz. 147  
Financiële begroting Blz. 148  
1. Inleiding Blz. 149  
2. Ontwikkeling financiële positie Blz. 150  
3. Financiële aspecten Blz. 151  
Bijlagen Blz. 152  
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 153  
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 154  
2. Bestuurlijke structuur Blz. 155  
2. Bestuurlijke structuur Blz. 156  
3. Gebruikte afkortingen Blz. 157  
3. Gebruikte afkortingen Blz. 158  
4. Beleidskader begroting Blz. 159  
4. Beleidskader begroting Blz. 160