Bijlagen

1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma

2. Bestuurlijke structuur

2. Bestuurlijke structuur

Terug naar navigatie - 2. Bestuurlijke structuur

SGP-ChristenUnie

L.P. Platschorre (fractievoorzitter)

ing. P. Boudewijn

ir. C.W. Timmers

E. van Hartingsveldt

Drs. K. van der Laan MEd

B.P. van Ginkel

 

Gemeente Belangen

M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)

A. Cramer

M.B. Braber

 

CDA

drs. S. van Die (fractievoorzitter)

drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp

C.H. Nugteren

 

Ambacht Uw Belang

J. Struik (fractievoorzitter)

J.C.W.H. Groos

J.J.M. Groos

 

D66

M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)

M. de Groot

 

VVD

O. Doevendans (fractievoorzitter)

J. Oelfke - ten Seldam

 

PvdA

E. van der Wulp  (fractievoorzitter)

M.J.H. van den Heuvel

 

Burgerraadsleden:

M.T. Kamphuis-Stuij (SGP-ChristenUnie)

T. van der Hout (Gemeente Belangen)

A.L. Vlasblom - van der Vlies MSc (CDA)

Ing. J.G. Siefkes (Ambacht Uw Belang)

E.G.A. Lips (D66)

mr. J.P. Neijman (D66)

drs. A. Ouwerkerk (VVD)

P. Libregts (PvdA)

A.L. Scheurwater (PvdA)

3. Gebruikte afkortingen

3. Gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - 3. Gebruikte afkortingen

AB

AWBZ

BAG

BGT

BNG

Bofv

BOVL

BTW

CBS

COELO

CROW

DB

DCMR

DGJ

DUO

ECB

Fido

GBD

GDU

Gevudo

GHOR

GMSD

GR

GRP

GRD

GREX

GVVP

GZH

HVC

I&A

ICT

IRS

KLPD

LAP

LISA

m.b.t.

mln

MT

Nb

nnb

NRIJ

NUP

NV

OCD

OV

OZB

P&C

P&O

PM

RAV

RIVM

RCP

RO

ROM-D

RUD

RWS

SCD

SDD

SKB

TNO

UvW

VAO

VINEX

VJI

VPB

VNG

VRZHZ

VTA

WBW

WMO

WOZ

WSW

Wsw

Wvg

WWB

Wwnv

ZHZ

 

Algemeen bestuur

Algemene wet bijzondere ziektekosten

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Basisregistratie

Grootschalige topografie

Bank Nederlandse Gemeenten

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

Bureau Openbare Verlichting “Lek-Merwede”

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer.

Dagelijks bestuur

Milieudienst Rijnmond

Dienst Gezondheid en Jeugd

Dienst Uitvoering Onderwijs Europese centrale bank

Wet financiering decentrale overheden

Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

Gebundelde doeluitkering

Gemeenschappelijke vuilverwerking

Dordrecht en omstreken

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Gemeenschappelijke regeling

Gemeentelijk rioleringsplan

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Grondexploitatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Groenservice Zuid Holland

Huisvuilcentrale

Informatie en automatisering

Informatie- en communicatietechnologie

Intrest rate swap

Korps Landelijke Politiediensten

Landelijk afval beheerplan

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

Met betrekking tot

miljoen

Managementteam

Niet bekend

nog nader bepalen

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde Nationaal

Uitvoeringsprogramma Diensteverlening

Naamloze vennootschap

Onderzoekscentrum Drechtsteden

Openbare verlichting

Onroerend zaakbelasting

Planning en control

Personeel en organisatie

pro memorie

Regionale ambulancevoorziening

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Regionaal Crisis Plan

Ruimtelijke ordening

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

Regionale Uitvoerings Dienst

Rijkswaterstaat

Servicecentrum Drechtsteden

Sociale Dienst Drechtsteden

Schatkistbankieren

Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

Unie van Waterschappen

Vereniging ambachtse ondernemers

Vierde nota ruimtelijke ordening extra

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Visual Tree Assessment

Wijk- en buurtgericht werken

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet waardering onroerende zaken

Waarborgfonds sociale woningbouw

Wet sociale werkplaatsen

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet werk en bijstand

Wet werken naar vermogen

Zuid-Holland Zuid

4. Beleidskader begroting

4. Beleidskader begroting

Terug naar navigatie - 4. Beleidskader begroting
  1. Sociaal, Welzijn en Educatie 2. RO, Economie en Wonen 3. Buitenruimte 4. Veiligheid, Dienstverlening, Bestuur en Middelen
VERORDENINGEN        
Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht     X  
Algemene plaatselijke verordening, 4e wijziging       X
Algemene Subsidieverordening Hendrik-Ido-Ambacht. X      
Archiefverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht       X
Beheersverordening begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht2012     X  
Bouwverordening 2012 inclusief 14e wijziging   X    
Brandbeveiligingsverordening 2012       X
Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014   X    
Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010   X    
Exploitatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2005   X    
Financiële verordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht       X
Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015   X    
Inspraakverordening       X
Legesverordening 2015   X X X
Leidingenverordening Hendrik-Ido-Ambacht   X X  
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004 X  

 

 
Mandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht     X  
Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht   X    
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Hendrik-Ido-Ambacht   X    
Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht X      
Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 X      
Subsidieverordening Familie Spoor-fonds X      
Telecommunicatieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht   X X  
Verordening afvalstoffenheffing 2015     X  
Verordening Algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht X      
Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering en schoonmaak X      
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015       X
VERORDENING AUDITCOMMISSIE HENDRIK-IDO-AMBACHT       X
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006   X   X
Verordening Beschermd wonen en opvang. X      
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen       X
Verordening burgerinitiatieven Hendrik-Ido-Ambacht 2006       X
Verordening Cliëntenparticipatie Wsw X      
Verordening commissie bezwaarschriften 2002       X
Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2015     X  
Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad       X
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014       X
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens       X
Verordening hondenbelasting 2015       X
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening H-I-Ambacht X      
Verordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester       X
Verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht X      
Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk 2005 X      
VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 X     X
Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik- Ido-Ambacht X      
Verordening lijkbezorgingrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2015     X  
Verordening marktgeld 2015   X    
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht       X
Verordening onroerendezaakbelastingen 2014       X
Verordening op de raadscommissies X      
Verordening op de WMO-adviesraad       X
Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015 X      
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht X      
Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw   X X X
Verordening precariobelasting 2014       X
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006, laatst gewijzigd 10 maart 2014        
Verordening Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht.       X
Verordening Reglement van Orde voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht.       X
Verordening Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht       X
Verordening rioolheffing 2015     X X
Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013   X    
Verordening straatnaamgeving en huisnummering   X X  
Verordening toekennen erepenning       X
Verordening toeslagen en verlagingen 2004       X
Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004       X
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester       X
Verordening voor de raadscommissies Hendrik Ido Ambacht 2015       X
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2010 X X    
Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht       X
Wachtlijstverordening Wsw X      
Wegsleepverordening       X
         
BELEIDSSTUKKEN        
Actieplan Duurzaamheid   X    
Actieplan Lokale economie.   X    
Afvalbeleidsplan 2012-2022     X  
Afwijkingenbeleid (aangepast)       X
Archeologiebeleid.   X    
Baggerplan 2015-2021     X  
Beeldkwaliteitsplan Groen 2015-2019   X X  
Begraafplaatsenbeleid Achterambacht en Waalhof     X  
Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek       X
Beleids- en beheerplan infrastructurele kunstwerken 2015-2023   X X  
Beleidsnotitie Harmonisatie van peuterwerk in HIA X      
Beleidsplan begraafplaatsen 2008-2018     X  
Beleidsplan bomen 2009-2019     X  
Beleidsplan Integrale Veiligheid.       X
Beleidsplan Jeugdhulp   X X  
Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 - 2019     X  
Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023     X  
Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023     X  
Beleidsplan wegen 2013-2023     X  
Beleidsplan zwerfafval 2008-2018       X
Beleidsregels eenmalige huwelijkslocaties X      
Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (BRTA)   X    
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom   X    
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder +   X    
Bestemmingsplan Centrum   X    
Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost   X    
Bestemmingsplan De Volgerlanden-West   X    
Bestemmingsplan Krommeweg   X    
Bestemmingsplan Sandelingen   X    
Bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel   X    
Bestemmingsplan Sophiapolder   X    
Bestemmingsplan Veersedijk.   X    
Bestemmingsplan Warboutsland   X    
Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16   X    
Bestemmingsplan Zuidwende 4   X    
Bestemmingsplan Zuidwende-Noord   X    
Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw   X    
Bestuursakkoord water april 2011   X X  
Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum       X
Coalitieprogramma 2014-2018       X
Collegewerkprogramma 2014-2018       X
Communicatievisie 2016-2018       X
Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden   X    
Detailhandelsstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht   X    
Drugsnota 1999 (deel 1 & deel 2)   X    
Financieringsstatuut HIA       X
Geactualiseerd beleids- en beheerplan water     X  
Gebiedsvisie Deltapoort   X    
Gebiedsvisie Waalzone   X    
Gedragscode politiek ambtsdragers       X
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2014-2018     X  
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020     X  
Groenstructuurplan 2013- 2023   X X  
Grondwaterplan 2015-2018     X  
Huisvestingsplan Baxhuis   X    
Inkoop- en aanbestedingsbeleid X X X X
Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp X      
Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument X      
Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering X      
Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel X      
Kadernota Evenementenbeleid X      
Lokale Visie op Dienstverlening 2010        
Mandaatbesluit X X X X
Meerjaren Onderhoudsplan 2012-2021     X  
Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015   X X  
Normenkader rechtmatigheid 2009       X
Nota accommodatiebeleid   X    
Nota Afwegingskader Strategische Verwervingen   X    
Nota Borgstellingen       X
Nota bovenplanse voorzieningen 2011   X    
Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid"   X    
Nota Grondprijzen 2014   X    
Nota Hondenbeleid     X  
Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie) X      
Nota reserves, voorzieningen, risico's & Weerstandsvermogen       X
Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015 X      
Nota Verbonden Partijen 2015       X
Nota Waarderen en Afschrijven 2011       X
Notitie bezuinigingen Onderwijs en Welzijn 2012-2014 X      
Notitie Financiën Wmo 2015 en benodigde volmachten en machtigingen X      
Notitie Mantelzorgwaardering 2015 X      
Notitie Schuldenlast        
Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden   X    
Ontwikkel en Realisatiestrategie Structuurvisie 2011   X    
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016       X
Reclamebeleid 2014-2024   X    
Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden   X    
Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 X      
Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019 X      
Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden       X
Speelruimteplan 2014-2024   X X  
Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z)     X  
Strategisch Communicatie Beleidsplan 2011-2014       X
Strategische notitie personeel en organisatie 2011-2015       X
Structuurvisie Waar de Waal stroomt   X    
Uitvoeringsplan keten werk en inkomen Drechtsteden X      
Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016 X      
Uitwerking snippergroenregeling   X    
Visie op regionale samenwerking       X
Welstandsnota 2015   X    
Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018 X