Inleiding

Inleiding en Leeswijzer Begroting 2018-2021

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2018-2021. De programmabegroting is een belangrijk sturingsinstrument voor de raad en is het richtinggevend kader voor het college voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het komende begrotingsjaar. De raad stuurt en autoriseert het college op het niveau van de productgroepen. Het college is met het vaststellen van de programmabegroting gemachtigd tot het uitvoeren van het uitgestippelde beleid en het doen van uitgaven.

Financieel perspectief

- = voordeel 2018 2019 2020 2021
Saldo meerjarenbegroting 2017 -85.246 -49.413 -204.321 -421.000
         
Kadernota 2018-2021 31.827 -34.607 6.319 120.172
         
Saldo Kadernota -53.419 -84.020 -198.002 -300.828
         
Saldo 2017-2020 -136.466 -67.565 -12.543 -110.011

Samen maken we het waar

Op twee maanden na valt de planperiode van deze meerjarenbegroting in de nieuwe bestuursperiode. We zijn daarom terughoudend met het in gang zetten van inhoudelijke ambities die over onze collegeperiode heen gaan. De focus zal liggen op het afronden van acties en beleidsvoornemens uit ons coalitieakkoord. We leggen een evaluatie aan u voor van het collegeprogramma over deze bestuursperiode. Wat we zien, is dat het publieke domein verandert. De kern van die transitie zit hem vooral in andere rollen voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheid. Deze verandering is al ingezet in het sociale domein. Met de Omgevingswet gebeurt dit ook in de ruimtelijke kolom. Wat van evident belang blijft, is een goede samenwerking tussen al deze partijen. "Samenwerken", het kernwoord van ons coalitieprogramma blijkt alleen maar in belang en betekenis toe te nemen. Ook de komende jaren.

Economie

De landelijke, maar gelukkig ook de regionale economie trekt inmiddels weer aan. Die groei is structureel en robuust. Werkgelegenheid blijft voor ons een speerpunt. We investeren daar ook in. De ontwikkelingen rondom de bedrijventerreinen Ambachtsezoom en Antoniapolder Plus zijn daar mooie voorbeelden van. Ook het nieuwe waterbusplein is bij uitstek een goed en mooi voorbeeld van onze inspanningen op dit gebied.

Sociaal domein

Na de transitie in 2015 is de transformatie in het sociaal domein in 2017 ingezet. Doel van die transformatie is om met minder geld goede zorg en hulp aan te kunnen bieden. We merken dat dit daadwerkelijk een forse klus is, omdat de budgetten door het rijk zijn gekort en tegelijkertijd de zorgvraag niet afneemt. Om de transformatieslag te maken is een goede samenwerking met partners vereist. Maar het vraagt ook monitoring en strakke sturing, om de nieuwe manier van werken binnen de financiële kaders te laten plaatsvinden.

Voorzieningen

De bouw van het Jeugdspeelpark zal eind 2017 gereed zijn. De oude locatie van het Jeugdspeelpark komt dan beschikbaar voor de bouw van een school. In de loop van 2018 is het bouwplan gereed en besteden we de bouw aan. Het jaar 2018 staat ook in het teken van de bouw van het nieuwe zwembad.

Financiële positie en risicomanagement

Ten opzichte van de Kadernota pakt de meicirculaire 2017 voor ons positief uit. Onze reserves nemen langzaam toe en ook de verkopen in onze grote grondexploitatie De Volgerlanden vertonen een stijgende lijn. Daarmee hebben we een solide financiële basis. De budgetten in het sociale domein (met name inkomensvoorziening en jeugd) bij onze verbonden partijen staan echter onder druk. Daar sluiten we de ogen niet voor. Ook de komende jaren zullen we de vinger aan de pols moeten houden. Toch kunnen we ook dit jaar, voor het derde begrotingsjaar op rij, de nullijn hanteren voor onze lokale belastingen.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De begroting is opgebouwd uit programma's, paragrafen en een financiële begroting. Deze indeling is gelijk aan de begroting van vorig jaar.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn binnen een programma en welke concrete acties u in 2018 kunt verwachten. U vindt aan het eind van elk programma een infographic waarin de begrote uitgaven in dit programma overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in de begroting opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op diverse terreinen. De financiële begroting volgt hierop. Hierin schetst het college de financiële positie van de gemeente. Ook in deze begroting vindt u in de digitale versie hyperlinks naar belangrijke documenten. Deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.