Uitgaven

41,32%
€ 27.015
x € 1.000
41,32% Complete

Inkomsten

8,59%
€ -5.619
x € 1.000
8,59% Complete

Saldo

0%
€ 21.396
x € 1.000

Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

Uitgaven

41,32%
€ 27.015
x € 1.000
41,32% Complete

Inkomsten

8,59%
€ -5.619
x € 1.000
8,59% Complete

Saldo

0%
€ 21.396
x € 1.000

Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

Terug naar navigatie - Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie

We kennen in Hendrik-Ido-Ambacht een goed voorzieningenniveau op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg, sport en recreatie. Voor onze inwoners zijn er ruime mogelijkheden tot ontmoeting, ontwikkeling, ontspanning en ondersteuning. Dit willen we op peil houden met betaalbare en bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Door de toegenomen verantwoordelijkheid op het sociale domein werken wij actief aan de versterking van de bereikbaarheid en effectiviteit van deze voorzieningen. Hierbij zoeken we de balans met een gezond financieel beleid.

Actualiteiten en acties

Terug naar navigatie - Actualiteiten en acties

Actualiteiten

Terug naar navigatie - Actualiteiten

In 2018 richten wij ons op de verdere ontwikkeling van het brede jeugdteam en het sociaal wijkteam, welke wij in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.  Deze verdere ontwikkeling houdt niet alleen een versterking van de teams in, maar vooral het inzetten op de gewenste transformatie in het sociale domein. Het stimuleren van de lokale verbindingen tussen professionele en niet-professionele organisaties is daar onderdeel van.  Ook het ondersteunen van lokale, innovatieve projecten, die de zelfredzaamheid van onze inwoners kunnen versterken, hoort daarbij. Tot slot is het verbinden van wonen, zorg en ondersteuning, maar ook van bijvoorbeeld sport en jeugdhulp, van groot belang om de deelname van alle inwoners aan de samenleving te kunnen (blijven) waarborgen en waar nodig, te bevorderen. Op die manier maken we werk van de transformatie.

Acties

Terug naar navigatie - Acties

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Sociaal

Verplichte indicatoren 0-waarde (2015) Actuele waarden (2016) Ambitie 2018 t.o.v. 0-waarde Bron
Gezinssituatie tot 18 jaar        

Kinderen in uitkeringsgezin

3.10% (2014) 3.37% (2015) Daling VJI
Netto arbeidsparticipatie 70.7% 70.8% Gelijk CBS

Personen met een bijstandsuitkering

(18 jaar e.o. Per 10.000 inwoners)

172 180 Daling CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

Per 10.000 inwoners 15-64jr)

49 32 Gelijk CBS
Jongeren        
Jongeren met jeugdhulp 10.3% 10.6% Daling CBS
Jongeren met jeugdbescherming 0.7% 0.9% Gelijk CBS
Jongeren met jeugdreclassering 0.2% Onbekend Gelijk CBS
Werkloze jongeren 16 t/m 22 jaar 0.42% 0.42% Gelijk VJI
Clienten        

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Per 10.000 inwoners

250 200 Gelijk GMSD

Welzijn

Vrijwillige indicatoren 0-waarde (2015) Actuele waarde (2017) Ambitie 2018 t.o.v. 0-waarde Bron
Oordeel inwoners over voorzieningen        
Gezondheidsvoorzieningen 79% 79% Stijging OCD
Welzijnsvoorzieningen 58% 54% Stijging OCD

Educatie

Vrijwillige indicatoren 0-waarde (2015) Actuele waarde (2017) Ambitie 2018 t.o.v. 0-waarde Bron
Verzuim en schoolverlaters        

Absoluut verzuim

Per 1.000 leerlingen

0.39 0 Gelijk DUO

Relatief verzuim

Per 1.000 leerlingen

16.18 15.66 Gelijk DUO

Percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)

1.8% (2013) 1.4% (2014) Daling DUO

Sportdeelname

       

Percentage sporters

55%

(2014)

54%

(2015)

Stijging OCD
Vrijwillige indicatoren 0-waarde (2015) Actuele waarde (2017) Ambitie 2018 t.o.v. 0-waarde Bron
Oordeel inwoners over voorzieningen        
Onderwijs in het algemeen 80% 70% Stijging OCD
Culturele voorziening 55% 53% Gelijk OCD
Sportvoorziening 80% 83% Stijging OCD

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
4.2 - Onderwijshuisvesting 1.323 1.339 1.350 1.230
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.258 1.331 1.331 1.331
5.1 - Sportbeleid en activering 987 987 987 987
5.2 - Sportaccommodaties 1.157 1.147 1.136 1.132
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.079 1.080 1.081 1.082
5.6 - Media 539 539 539 539
5.71 - (openlucht) recreatie 554 555 551 545
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.544 1.567 1.577 1.578
6.2 - Wijkteams 1.620 1.534 1.534 1.534
6.3 - Inkomensregelingen 6.012 5.917 5.822 5.727
6.4 - Begeleide participatie 1.145 1.108 1.108 1.108
6.5 - Arbeidsparticipatie 607 535 535 535
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 264 264 264 264
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 3.028 3.000 3.000 3.002
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 3.741 3.741 3.741 3.741
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 50 50 50 50
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 684 684 684 684
7.1 - Volksgezondheid 1.422 1.422 1.422 1.422
Totaal lasten 27.015 26.800 26.713 26.493
Baten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
4.2 - Onderwijshuisvesting -28 -28 -28 -28
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -51 -51 -51 -51
5.1 - Sportbeleid en activering -518 -518 -518 -518
5.2 - Sportaccommodaties -63 -63 -63 -63
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -615 -615 -615 -615
5.6 - Media 0 0 0 0
5.71 - (openlucht) recreatie 0 0 0 0
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -30 -30 -30 -30
6.2 - Wijkteams -59 -59 -59 -59
6.3 - Inkomensregelingen -4.255 -4.255 -4.255 -4.255
6.4 - Begeleide participatie 0 0 0 0
6.5 - Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
7.1 - Volksgezondheid 0 0 0 0
Totaal baten -5.619 -5.619 -5.619 -5.619
Resultaat 21.396 21.181 21.094 20.874