Uitgaven

17,76%
€ 11.611
x € 1.000
17,76% Complete

Inkomsten

61,14%
€ -39.975
x € 1.000
61,14% Complete

Saldo

0%
€ -28.363
x € 1.000

Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Uitgaven

17,76%
€ 11.611
x € 1.000
17,76% Complete

Inkomsten

61,14%
€ -39.975
x € 1.000
61,14% Complete

Saldo

0%
€ -28.363
x € 1.000

Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Terug naar navigatie - Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Hendrik-Ido-Ambacht kent een prettig woon- en leefklimaat. Zo’n klimaat is er niet van zelf. Daar moeten we met elkaar hard aan werken. Veiligheid in wijk en straat, stabiele en gezonde gemeentefinanciën, een gemeentebestuur dat transparant handelt, benaderbaar en daadkrachtig is en een professionele en respectvolle dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen vormen daarvoor het fundament.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Veiligheid

Verplichte indicatoren

0-waarde 

(2015)

Actuele waarde 

(2016)

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron
Jongeren        

Verwijzing half 12-17 jaar

Per 10.000 inwoners

144.3 208.7 Gelijk Bureau Halt

Harde kern jongeren 12 t/m 24 jaar

Per 10.000 inwoners

0.2

(2013)

0.2

(2014)

Gelijk KLPD
Criminaliteit        

Winkeldiefstallen

Per 1.000 inwoners

0.7 0.7 Gelijk CBS

Geweldsmisdrijven

Per 1.000 inwoners

2.1 1.9 Gelijk CBS

Diefstallen uit woning

Per 1.000 inwoners

2.4 2.6 Gelijk CBS

 

Vrijwillige indicatoren

0-waarde 

(2015)

Actuele waarde 

(2016)

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron
Onveiligheidsgevoel in  de buurt*

11.1%

(2012) 

13.4% 

(2015)

Gelijk Veiligheidsmonitor

 

Slachtofferschap vermogensdelicten*

11%

(2012)

9.9%

(2015)

Gelijk Veiligheidsmonitor

 

Overlast door groepen jongeren (% veel overlast)*

 

3.8% 

(2012)

 

4,9%

(2015)

Gelijk Veiligheidsmonitor
Aantal aangiften en meldingen        

 

- Absoluut
716 728 Gelijk Veiligheidsmonitor

 

- % t.o.v. totale bevolking
3.2% 2.4% Gelijk Politie eenheid Rotterdam

* Deze indicatoren worden later dit jaar gemeten vanuit de Veiligheidsmonitor

Dienstverlening

Vrijwillige  indicatoren

0-waarde 

(2015)

Actuele waarde 

(2016)

Ambitie 2018  t.o.v. 0-waarde

Bron
Oordeel inwoners over        

Kwaliteit van de dienstverlening

6.8  7 Stijging Reg. Omnibus

 

Hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen

0.2

(2013)

0.2

(2014)

Stijging Reg. Omnibus
Hun betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 6 5.5 Stijging  Reg. Omnibus

 

Positief oordeel van de inwoners over de besteding van belastinggeld door de gemeente
6.3 6.5 Stijging Reg. Omnibus

Bestuur en ondersteuning

Verplichte indicatoren

0-waarde 

Inwoners 2016: 29.413

Actuele waarde 

Inwoners 2017: 29.729

Inwoners 2018: 30.342

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2.68 2.74 Gelijk Eigen gegevens

 

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2.62 2.57 Gelijk Eigen gegevens

 

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

 

€ 320

 

€ 307
Gelijk Eigen begroting

Externe inhuur

(waarvan meer dan de helft regio)

13.6%  13.2%  Gelijk Eigen begroting

 

Overhead

Kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning

8.1% 9.6% Gelijk Eigen begroting

 

 

 

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
0.1 - Bestuur 2.224 2.242 2.243 2.243
0.10 - Mutaties reserves 16 6 6 6
0.2 - Burgerzaken 1.037 1.002 992 992
0.4 - Overhead 5.556 5.644 5.642 5.644
0.5 - Treasury -158 -65 165 196
0.61 - OZB woningen 40 40 40 40
0.62 - OZB niet-woningen 160 160 160 160
0.64 - Belastingen overig 9 9 9 9
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 244 256 281 336
0.8 - Overige baten en lasten 163 157 102 199
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.740 1.854 1.974 1.974
1.2 - Openbare orde en veiligheid 293 293 293 293
Totaal lasten 11.324 11.598 11.906 12.090
Baten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
0.1 - Bestuur 97 201 305 409
0.10 - Mutaties reserves -349 -192 -192 -172
0.2 - Burgerzaken -571 -534 -501 -501
0.4 - Overhead -10 -10 -10 -10
0.5 - Treasury -678 -676 -618 -616
0.61 - OZB woningen -3.631 -3.631 -3.631 -3.631
0.62 - OZB niet-woningen -1.544 -1.544 -1.544 -1.544
0.64 - Belastingen overig -675 -675 -675 -675
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -32.364 -32.651 -32.890 -33.070
0.8 - Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid -38 -38 -38 -38
Totaal baten -39.763 -39.750 -39.795 -39.849
Resultaat -28.439 -28.153 -27.888 -27.759