Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Programma's Blz. 7
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Programma 1 Blz. 10
Acties programma 1 Blz. 11
Aanpak sociaal isolement Blz. 12
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 13
Gezondheidsbeleid Blz. 14
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 15
Kunstgrasvelden Blz. 16
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 17
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 18
Muziekonderwijs Blz. 19
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 20
Sociale Kaart Blz. 21
Versterken Sociaal Wijkteam Blz. 22
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 23
Vrijwilligersbeleid Blz. 24
Lopende, grote beleidstrajecten Blz. 25
Brede adviesraad Sociaal Domein Blz. 26
Collectie Spoor Blz. 27
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28
Maatschappelijke begeleiding statushouders Blz. 29
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30
Overdracht participatieplekken Blz. 31
Personen met verward gedrag Blz. 32
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 33
Werk en inkomen(-sondersteuning) Blz. 34
WMO Beleidsplan Blz. 35
Wat mag het kosten ? Blz. 36
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 37
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 38
Wat willen we bereiken? Blz. 39
Programma 2 Blz. 40
Acties programma 2 Blz. 41
Actieplan lokale economie Blz. 42
Bomenbeleidsplan Blz. 43
Detailhandelsvisie Blz. 44
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 45
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 46
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 47
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 48
Omgevingswet Blz. 49
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 50
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 51
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 52
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 53
Wat mag het kosten ? Blz. 54
Toelichting Financiële afwijkingen Blz. 55
Programma 3 Buitenruimte Blz. 56
Wat willen we bereiken? Blz. 57
Programma 3 Blz. 58
Acties programma 3 Blz. 59
Actieplan zwerfafval Blz. 60
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 61
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 62
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 63
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 64
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 65
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 66
Wat mag het kosten ? Blz. 67
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 68
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 69
Wat willen we bereiken? Blz. 70
Programma 4 Blz. 71
Acties programma 4 Blz. 72
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 73
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 74
Dienstverleningsconcept Blz. 75
Drugsnota actualiseren Blz. 76
Participatienota Blz. 77
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 78
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 79
Informatieveiligheid Blz. 80
Wat mag het kosten ? Blz. 81
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 82
Paragrafen Blz. 83
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 84
Inleiding Blz. 85
Weerstandscapaciteit Blz. 86
Risicobeleid Blz. 87
De risicoberekening Blz. 88
Risico verbonden partijen Blz. 89
Risico Grondexploitaties Blz. 90
Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties Blz. 91
Incidentele, algemene risico's Blz. 92
Recapitulatie Blz. 93
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 94
2. Financiering Blz. 95
Inleiding Blz. 96
Rente ontwikkelingen Blz. 97
Leningen Blz. 98
Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet Blz. 99
Renterisico lange termijn: de rente risico norm Blz. 100
Kredietrisico's Blz. 101
Liquiditeitsrisico Blz. 102
Schatkistbankieren Blz. 103
Rentetoerekening Blz. 104
3. Lokale heffingen Blz. 105
Inleiding Blz. 106
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 107
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 108
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 109
Berekening kostendekking Blz. 110
Kwijtschelding Blz. 111
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 112
Inleiding Blz. 113
Groot onderhoud Blz. 114
Kapitaalgoederen Blz. 115
Kerncijfers Blz. 116
Budgetten Blz. 117
1. Wegen Blz. 118
2. Riolering Blz. 119
3. Water Blz. 120
4. Groen Blz. 121
5. Gebouwenbeheer Blz. 122
6. Afval Blz. 123
5. Grondbeleid Blz. 124
Algemeen Blz. 125
Uitvoering grondbeleid Blz. 126
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 127
Tussentijdse winstneming Blz. 128
Reserve en Risico Blz. 129
6. Verbonden partijen Blz. 130
Inleiding Blz. 131
BBV Blz. 132
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 133
GR Drechtsteden Blz. 134
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 135
GR Omgevingsdienst Blz. 136
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 137
Drechtwerk Blz. 138
Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 139
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 140
Bureau Openbare Verlichting Blz. 141
ROM-D Blz. 142
Eneco Blz. 143
Stedin Blz. 144
Oasen Blz. 145
BNG Blz. 146
7. Bedrijfsvoering Blz. 147
Inleiding Blz. 148
Personeel en Organisatie Blz. 149
Informatisering Blz. 150
Facilitair Blz. 151
Communicatie Blz. 152
AVG Blz. 153
Overhead Blz. 154
8. COVID-19 Blz. 155
COVID-19 Blz. 156
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 157
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 158
Programma 3 Buitenruimte Blz. 159
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 160
Bijlagen Blz. 161
1. Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 162
Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 163
2. Beleidskader begroting Blz. 164
2. Beleidskader begroting Blz. 165
3. Bestuurlijke structuur Blz. 166
3. Bestuurlijke structuur Blz. 167
4. Gebruikte afkortingen Blz. 168
4. Gebruikte afkortingen Blz. 169
5. Interbestuurlijk toezicht Blz. 170
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2020 Blz. 171
6. Waar staat je gemeente.nl Blz. 172
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 173
Financiële jaarrekening Blz. 174
A. Overzicht van baten en lasten programma's Blz. 175
Baten en lasten op programma Blz. 176
2a. Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 177
2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves 2020 Blz. 178
3. Kerngegevens Blz. 179
4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat Blz. 180
B. Balans en toelichting Blz. 181
Algemeen Blz. 182
Waarderingsgrondslagen balans Blz. 183
Balans per 31 december 2020 Blz. 184
Toelichting op de balans Blz. 185
Toelichting op mutaties en het doel van de reserves Blz. 186
Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen Blz. 187
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Blz. 188
WNT-verantwoording 2020 gemeente Hendrik Ido Ambacht Blz. 189
EMU-saldo Blz. 190
C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Blz. 191
SISA Blz. 192
Overige gegevens Blz. 193
Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld Blz. 194
Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld Blz. 195
Bijlage 2 a - Overzicht van de investeringsbudgetten Blz. 196
Overzicht van de investeringsbudgetten Blz. 197
Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten Blz. 198
Investeringen Blz. 199
1. Staat salarissen en formatie Blz. 200
1. Staat van salarissen en formatie Blz. 201
2. Staat langlopende leningen Blz. 202
2. Staat van langlopende geldleningen Blz. 203
3. Staat van Activa – staat C Blz. 204
4. Staat van vaste activa Blz. 205
4. Staat van nog te ontvangen bedragen Blz. 206
Nog te ontvangen bedragen (93404118) Blz. 207
5. Staat van nog te betalen kosten Blz. 208
Nog te betalen kosten (94204101) Blz. 209
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap