Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Leeswijzer
   2. Blz. 7 Programma's
    1. Blz. 8 Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
     1. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 10 Programma 1
      2. Blz. 11 Acties programma 1
       1. Blz. 12 Aanpak sociaal isolement
       2. Blz. 13 Doorontwikkeling Hi5Ambacht
       3. Blz. 14 Gezondheidsbeleid
       4. Blz. 15 Integraal huisvestingsplan scholen
       5. Blz. 16 Kunstgrasvelden
       6. Blz. 17 Lobby vrijstelling sollicitatieplicht
       7. Blz. 18 Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade
       8. Blz. 19 Muziekonderwijs
       9. Blz. 20 Preventieplan Sociaal Domein
       10. Blz. 21 Sociale Kaart
       11. Blz. 22 Versterken Sociaal Wijkteam
       12. Blz. 23 Visie op beschermd wonen en beschermd thuis
       13. Blz. 24 Vrijwilligersbeleid
      3. Blz. 25 Lopende, grote beleidstrajecten
       1. Blz. 26 Brede adviesraad Sociaal Domein
       2. Blz. 27 Collectie Spoor
       3. Blz. 28 Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp
       4. Blz. 29 Maatschappelijke begeleiding statushouders
       5. Blz. 30 Nota Mantelzorgbeleid
       6. Blz. 31 Overdracht participatieplekken
       7. Blz. 32 Personen met verward gedrag
       8. Blz. 33 Verordening Leerlingenvervoer
       9. Blz. 34 Werk en inkomen(-sondersteuning)
       10. Blz. 35 WMO Beleidsplan
     2. Blz. 36 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 37 Toelichting financiële afwijkingen
    2. Blz. 38 Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
     1. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 40 Programma 2
      2. Blz. 41 Acties programma 2
       1. Blz. 42 Actieplan lokale economie
       2. Blz. 43 Bomenbeleidsplan
       3. Blz. 44 Detailhandelsvisie
       4. Blz. 45 Duurzame gemeentelijke gebouwen
       5. Blz. 46 Gebiedsvisie centrumgebied
       6. Blz. 47 Lokaal actieplan duurzaamheid
       7. Blz. 48 Lokaal uitvoeringsprogramma wonen
       8. Blz. 49 Omgevingswet
      3. Blz. 50 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 51 Landschapstafel IJsselmonde
      4. Blz. 52 Verbonden partijen - ontwikkelingen
       1. Blz. 53 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
     2. Blz. 54 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 55 Toelichting Financiële afwijkingen
    3. Blz. 56 Programma 3 Buitenruimte
     1. Blz. 57 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 58 Programma 3
      2. Blz. 59 Acties programma 3
       1. Blz. 60 Actieplan zwerfafval
       2. Blz. 61 Grondstoffenbeleidsplan
       3. Blz. 62 Speel- en groengebieden inrichten
      3. Blz. 63 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 64 Beleidsplan begraafplaatsen
       2. Blz. 65 Beleidsplan Openbare Verlichting
       3. Blz. 66 Gemeentelijk rioleringsplan
     2. Blz. 67 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 68 Toelichting financiële afwijkingen
    4. Blz. 69 Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
     1. Blz. 70 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 71 Programma 4
      2. Blz. 72 Acties programma 4
       1. Blz. 73 Beleidsplan Integrale Veiligheid
       2. Blz. 74 Bestedingsplan CAI gelden
       3. Blz. 75 Dienstverleningsconcept
       4. Blz. 76 Drugsnota actualiseren
       5. Blz. 77 Participatienota
       6. Blz. 78 Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen
      3. Blz. 79 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma
       1. Blz. 80 Informatieveiligheid
     2. Blz. 81 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 82 Toelichting financiële afwijkingen
   3. Blz. 83 Paragrafen
    1. Blz. 84 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 85 Inleiding
     2. Blz. 86 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 87 Risicobeleid
     4. Blz. 88 De risicoberekening
     5. Blz. 89 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 90 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 91 Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties
     8. Blz. 92 Incidentele, algemene risico's
     9. Blz. 93 Recapitulatie
     10. Blz. 94 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 95 2. Financiering
     1. Blz. 96 Inleiding
     2. Blz. 97 Rente ontwikkelingen
     3. Blz. 98 Leningen
     4. Blz. 99 Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet
     5. Blz. 100 Renterisico lange termijn: de rente risico norm
     6. Blz. 101 Kredietrisico's
     7. Blz. 102 Liquiditeitsrisico
     8. Blz. 103 Schatkistbankieren
     9. Blz. 104 Rentetoerekening
    3. Blz. 105 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 106 Inleiding
     2. Blz. 107 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 108 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
     4. Blz. 109 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 110 Berekening kostendekking
     6. Blz. 111 Kwijtschelding
    4. Blz. 112 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 113 Inleiding
     2. Blz. 114 Groot onderhoud
     3. Blz. 115 Kapitaalgoederen
     4. Blz. 116 Kerncijfers
     5. Blz. 117 Budgetten
     6. Blz. 118 1. Wegen
     7. Blz. 119 2. Riolering
     8. Blz. 120 3. Water
     9. Blz. 121 4. Groen
     10. Blz. 122 5. Gebouwenbeheer
     11. Blz. 123 6. Afval
    5. Blz. 124 5. Grondbeleid
     1. Blz. 125 Algemeen
     2. Blz. 126 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 127 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 128 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 129 Reserve en Risico
    6. Blz. 130 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 131 Inleiding
     2. Blz. 132 BBV
     3. Blz. 133 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 134 GR Drechtsteden
     5. Blz. 135 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 136 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 137 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 138 Drechtwerk
     9. Blz. 139 Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 140 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 141 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 142 ROM-D
     13. Blz. 143 Eneco
     14. Blz. 144 Stedin
     15. Blz. 145 Oasen
     16. Blz. 146 BNG
    7. Blz. 147 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 148 Inleiding
     2. Blz. 149 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 150 Informatisering
     4. Blz. 151 Facilitair
     5. Blz. 152 Communicatie
     6. Blz. 153 AVG
     7. Blz. 154 Overhead
    8. Blz. 155 8. COVID-19
     1. Blz. 156 COVID-19
     2. Blz. 157 Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
     3. Blz. 158 Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
     4. Blz. 159 Programma 3 Buitenruimte
     5. Blz. 160 Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
   4. Blz. 161 Bijlagen
    1. Blz. 162 1. Aanbevelingen rekenkamercommissie
     1. Blz. 163 Aanbevelingen rekenkamercommissie
    2. Blz. 164 2. Beleidskader begroting
     1. Blz. 165 2. Beleidskader begroting
    3. Blz. 166 3. Bestuurlijke structuur
     1. Blz. 167 3. Bestuurlijke structuur
    4. Blz. 168 4. Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 169 4. Gebruikte afkortingen
    5. Blz. 170 5. Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 171 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2020
    6. Blz. 172 6. Waar staat je gemeente.nl
     1. Blz. 173 Besluit Begroting en Verantwoording
   5. Blz. 174 Financiële jaarrekening
    1. Blz. 175 A. Overzicht van baten en lasten programma's
     1. Blz. 176 Baten en lasten op programma
     2. Blz. 177 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten
     3. Blz. 178 2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves 2020
     4. Blz. 179 3. Kerngegevens
     5. Blz. 180 4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat
    2. Blz. 181 B. Balans en toelichting
     1. Blz. 182 Algemeen
     2. Blz. 183 Waarderingsgrondslagen balans
     3. Blz. 184 Balans per 31 december 2020
     4. Blz. 185 Toelichting op de balans
     5. Blz. 186 Toelichting op mutaties en het doel van de reserves
     6. Blz. 187 Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen
     7. Blz. 188 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
     8. Blz. 189 WNT-verantwoording 2020 gemeente Hendrik Ido Ambacht
     9. Blz. 190 EMU-saldo
    3. Blz. 191 C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa
     1. Blz. 192 SISA
   6. Blz. 193 Overige gegevens
    1. Blz. 194 Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld
     1. Blz. 195 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
    2. Blz. 196 Bijlage 2 a - Overzicht van de investeringsbudgetten
     1. Blz. 197 Overzicht van de investeringsbudgetten
    3. Blz. 198 Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten
     1. Blz. 199 Investeringen
    4. Blz. 200 1. Staat salarissen en formatie
     1. Blz. 201 1. Staat van salarissen en formatie
    5. Blz. 202 2. Staat langlopende leningen
     1. Blz. 203 2. Staat van langlopende geldleningen
    6. Blz. 204 3. Staat van Activa – staat C
     1. Blz. 205 4. Staat van vaste activa
    7. Blz. 206 4. Staat van nog te ontvangen bedragen
     1. Blz. 207 Nog te ontvangen bedragen (93404118)
    8. Blz. 208 5. Staat van nog te betalen kosten
     1. Blz. 209 Nog te betalen kosten (94204101)
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap