Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Programma's Blz. 7  
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 8  
Wat willen we bereiken? Blz. 9  
Programma 1 Blz. 10  
Acties programma 1 Blz. 11  
Aanpak sociaal isolement Blz. 12  
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 13  
Gezondheidsbeleid Blz. 14  
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 15  
Kunstgrasvelden Blz. 16  
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 17  
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 18  
Muziekonderwijs Blz. 19  
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 20  
Sociale Kaart Blz. 21  
Versterken Sociaal Wijkteam Blz. 22  
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 23  
Vrijwilligersbeleid Blz. 24  
Lopende, grote beleidstrajecten Blz. 25  
Brede adviesraad Sociaal Domein Blz. 26  
Collectie Spoor Blz. 27  
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28  
Maatschappelijke begeleiding statushouders Blz. 29  
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30  
Overdracht participatieplekken Blz. 31  
Personen met verward gedrag Blz. 32  
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 33  
Werk en inkomen(-sondersteuning) Blz. 34  
WMO Beleidsplan Blz. 35  
Wat mag het kosten ? Blz. 36  
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 37  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 38  
Wat willen we bereiken? Blz. 39  
Programma 2 Blz. 40  
Acties programma 2 Blz. 41  
Actieplan lokale economie Blz. 42  
Bomenbeleidsplan Blz. 43  
Detailhandelsvisie Blz. 44  
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 45  
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 46  
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 47  
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 48  
Omgevingswet Blz. 49  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 50  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 51  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 52  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 53  
Wat mag het kosten ? Blz. 54  
Toelichting Financiële afwijkingen Blz. 55  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
Programma 3 Blz. 58  
Acties programma 3 Blz. 59  
Actieplan zwerfafval Blz. 60  
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 61  
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 62  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 63  
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 64  
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 65  
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 66  
Wat mag het kosten ? Blz. 67  
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 68  
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 69  
Wat willen we bereiken? Blz. 70  
Programma 4 Blz. 71  
Acties programma 4 Blz. 72  
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 73  
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 74  
Dienstverleningsconcept Blz. 75  
Drugsnota actualiseren Blz. 76  
Participatienota Blz. 77  
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 78  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 79  
Informatieveiligheid Blz. 80  
Wat mag het kosten ? Blz. 81  
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 82  
Paragrafen Blz. 83  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 84  
Inleiding Blz. 85  
Weerstandscapaciteit Blz. 86  
Risicobeleid Blz. 87  
De risicoberekening Blz. 88  
Risico verbonden partijen Blz. 89  
Risico Grondexploitaties Blz. 90  
Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties Blz. 91  
Incidentele, algemene risico's Blz. 92  
Recapitulatie Blz. 93  
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 94  
2. Financiering Blz. 95  
Inleiding Blz. 96  
Rente ontwikkelingen Blz. 97  
Leningen Blz. 98  
Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet Blz. 99  
Renterisico lange termijn: de rente risico norm Blz. 100  
Kredietrisico's Blz. 101  
Liquiditeitsrisico Blz. 102  
Schatkistbankieren Blz. 103  
Rentetoerekening Blz. 104  
3. Lokale heffingen Blz. 105  
Inleiding Blz. 106  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 107  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 108  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 109  
Berekening kostendekking Blz. 110  
Kwijtschelding Blz. 111  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 112  
Inleiding Blz. 113  
Groot onderhoud Blz. 114  
Kapitaalgoederen Blz. 115  
Kerncijfers Blz. 116  
Budgetten Blz. 117  
1. Wegen Blz. 118  
2. Riolering Blz. 119  
3. Water Blz. 120  
4. Groen Blz. 121  
5. Gebouwenbeheer Blz. 122  
6. Afval Blz. 123  
5. Grondbeleid Blz. 124  
Algemeen Blz. 125  
Uitvoering grondbeleid Blz. 126  
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 127  
Tussentijdse winstneming Blz. 128  
Reserve en Risico Blz. 129  
6. Verbonden partijen Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
BBV Blz. 132  
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 133  
GR Drechtsteden Blz. 134  
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 135  
GR Omgevingsdienst Blz. 136  
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 137  
Drechtwerk Blz. 138  
Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 139  
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 140  
Bureau Openbare Verlichting Blz. 141  
ROM-D Blz. 142  
Eneco Blz. 143  
Stedin Blz. 144  
Oasen Blz. 145  
BNG Blz. 146  
7. Bedrijfsvoering Blz. 147  
Inleiding Blz. 148  
Personeel en Organisatie Blz. 149  
Informatisering Blz. 150  
Facilitair Blz. 151  
Communicatie Blz. 152  
AVG Blz. 153  
Overhead Blz. 154  
8. COVID-19 Blz. 155  
COVID-19 Blz. 156  
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 157  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 158  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 159  
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 160  
Bijlagen Blz. 161  
1. Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 162  
Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 163  
2. Beleidskader begroting Blz. 164  
2. Beleidskader begroting Blz. 165  
3. Bestuurlijke structuur Blz. 166  
3. Bestuurlijke structuur Blz. 167  
4. Gebruikte afkortingen Blz. 168  
4. Gebruikte afkortingen Blz. 169  
5. Interbestuurlijk toezicht Blz. 170  
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2020 Blz. 171  
6. Waar staat je gemeente.nl Blz. 172  
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 173  
Financiële jaarrekening Blz. 174  
A. Overzicht van baten en lasten programma's Blz. 175  
Baten en lasten op programma Blz. 176  
2a. Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 177  
2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves 2020 Blz. 178  
3. Kerngegevens Blz. 179  
4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat Blz. 180  
B. Balans en toelichting Blz. 181  
Algemeen Blz. 182  
Waarderingsgrondslagen balans Blz. 183  
Balans per 31 december 2020 Blz. 184  
Toelichting op de balans Blz. 185  
Toelichting op mutaties en het doel van de reserves Blz. 186  
Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen Blz. 187  
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Blz. 188  
WNT-verantwoording 2020 gemeente Hendrik Ido Ambacht Blz. 189  
EMU-saldo Blz. 190  
C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Blz. 191  
SISA Blz. 192  
Overige gegevens Blz. 193  
Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld Blz. 194  
Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld Blz. 195  
Bijlage 2 a - Overzicht van de investeringsbudgetten Blz. 196  
Overzicht van de investeringsbudgetten Blz. 197  
Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten Blz. 198  
Investeringen Blz. 199  
1. Staat salarissen en formatie Blz. 200  
1. Staat van salarissen en formatie Blz. 201  
2. Staat langlopende leningen Blz. 202  
2. Staat van langlopende geldleningen Blz. 203  
3. Staat van Activa – staat C Blz. 204  
4. Staat van vaste activa Blz. 205  
4. Staat van nog te ontvangen bedragen Blz. 206  
Nog te ontvangen bedragen (93404118) Blz. 207  
5. Staat van nog te betalen kosten Blz. 208  
Nog te betalen kosten (94204101) Blz. 209