Programma's

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Acties programma 1

Terug naar navigatie - Acties programma 1

Wat gaan we daar voor doen?

Lopende, grote beleidstrajecten

Terug naar navigatie - Lopende, grote beleidstrajecten

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV4.2 4.2 - Onderwijshuisvesting 1.279 85 1.364 1.311 1.364
TV4.3 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.423 361 1.784 1.754 1.784
TV5.1 5.1 - Sportbeleid en activering 1.057 127 1.184 1.174 1.184
TV5.2 5.2 - Sportaccommodaties 1.117 349 1.466 1.114 1.466
TV5.3 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.025 -27 998 1.027 998
TV5.6 5.6 - Media 534 0 534 525 534
TV5.71 5.71 - (openlucht) recreatie 475 -1 474 437 474
TV6.1 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.827 548 2.375 1.776 2.375
TV6.2 6.2 - Wijkteams 1.754 172 1.927 1.905 1.927
TV6.3 6.3 - Inkomensregelingen 6.291 4.686 10.977 8.467 10.977
TV6.4 6.4 - Begeleide participatie 1.157 26 1.183 1.230 1.183
TV6.5 6.5 - Arbeidsparticipatie 763 -90 673 608 673
TV6.6 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 113 242 355 366 355
TV6.71 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 4.600 117 4.717 4.945 4.717
TV6.72 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 5.013 756 5.769 5.842 5.769
TV6.81 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ -404 44 -360 -477 -360
TV6.82 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 948 0 948 828 948
TV7.1 7.1 - Volksgezondheid 1.667 127 1.794 1.754 1.794
Totaal Lasten 30.640 7.523 38.163 34.587 38.163
Baten
TV4.2 4.2 - Onderwijshuisvesting -29 11 -18 -18 -18
TV4.3 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -127 -390 -516 -519 -516
TV5.1 5.1 - Sportbeleid en activering -540 -23 -563 -554 -563
TV5.2 5.2 - Sportaccommodaties -138 -98 -236 -230 -236
TV5.3 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -633 -10 -643 -686 -643
TV5.71 5.71 - (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
TV6.1 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -51 21 -30 -23 -30
TV6.2 6.2 - Wijkteams -60 60 0 -11 0
TV6.3 6.3 - Inkomensregelingen -4.874 -4.564 -9.438 -7.081 -9.438
TV6.81 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 0 -25 -25 -25 -25
Totaal Baten -6.451 -5.017 -11.469 -9.147 -11.469
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 24.189 2.505 26.694 25.440 26.694

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Onderwijshuisvesting
In 2020 is de boekwaarde van de Willem de Zwijgerschool afgeboekt naar lagere marktwaarde. Afgeboekt is een bedrag van € 135.000.
De toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 202.000. De toegerekende rentelasten zijn lager als gevolg van een lagere omslagrente.

Sportaccommodaties
Omdat de sporthallen (Sophiahal en Ridderhal) en zwembad De Louwert nog niet zijn getaxeerd voor de WOZ-waarde, zijn er nog geen aanslagen ontvangen. In 2020 geeft dit een voordeel van totaal € 64.000. Hier staat tegenover dat deze bedragen in 2020 ook nog niet als inkomsten zijn verantwoord op het taakveld OZB niet-woningen (programma 4). In 2021 worden zowel de uitgaven als de inkomsten van deze locaties verantwoord. Per saldo neutraal.
Op het onderhoudsbudget van sportpark Schildman resteert een saldo van € 51.000. Dit saldo is ontstaan omdat er door corona vertragingen zijn ontstaan op leveringen zoals ballenvangers, doelen en leunhekwerk. Daarnaast bleek dat er voor de kantplankvoorziening maatwerk vereist is, waardoor vertraging is opgelopen.
De aan dit taakveld toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 210.000, voornamelijk doordat de toegerekende rente lager is dan begroot.

(Openlucht)recreatie
Er is een voordeel op het budget speeltoestellen van € 47.000. Door corona konden de toestellen niet op tijd geleverd worden waardoor vervanging in 2020 niet haalbaar was.
Het budget renovatie speelruimte van € 250.000, dat bij de bestemming van het resultaat 2019 beschikbaar is gesteld om een begin te maken met het wegwerken van de grootste achterstanden, wordt gebruikt om de vervangingsopgave van 2021 en 2022 op te vangen. In 2020 zijn geen uitgaven gedaan. Het bedrag van € 250.000 wordt meegenomen naar 2021. Dit is bij de Winternota 2020 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4).

Samenkracht en burgerparticipatie
Het budget begeleiding statushouders laat een voordeel zien van totaal € 326.000. In de mei- en septembercirculaire is geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding (€ 40.000) en verhoging taalniveau (€ 35.710) van statushouders, de invoeringskosten van de Wet Inburgering (€ 62.000) en een pilot Veranderopgave inburgering (€ 178.000). Daarnaast is uit de reserve lokale demografische groei € 112.290 beschikbaar gesteld voor het plan van aanpak begeleiding statushouders.
De Wet Inburgering treedt per 1 juli 2021 in werking en de pilot heeft een looptijd die eindigt in 2021. Omdat de uitvoering doorloopt in 2021 wordt het restant van deze bedragen, te weten
€ 60.000 en € 150.000, meegenomen naar 2021. Dit is bij de Winternota 2020 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4). Op het budget maatschappelijke begeleiding, inclusief het plan van aanpak begeleiding statushouders, resteert € 115.000. Dit bedrag wordt (terug) gestort in de reserve lokale demografische groei (programma 4).
In 2020 is voor het preventieplan een bedrag van € 421.000 beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Een bedrag van € 256.000 zou daarvoor worden onttrokken uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 116.000, waarvan € 6.000 wordt gedekt uit eigen middelen.

Hiervan is in 2020 niets uitgegeven, omdat het preventieplan pas in de raad van december is vastgesteld. Het bedrag van € 6.000 wordt gestort in de reserve sociaal domein.
In de septembercirculaire is € 57.000 door het Rijk beschikbaar gesteld voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep, dit wordt in 2021 aan de scholen uitgekeerd.
De toegerekende salaris- en kapitaallasten zijn € 79.000 lager door minder geschreven uren (€ 55.000) en een lager bedrag aan toegerekende rente (€ 24.000).
Tot slot is bij de vaststelling van de subsidie thuisbegeleiding 2019 een bedrag van € 22.000 terug ontvangen.

Inkomensregelingen
Het tekort op inkomensondersteuning is € 66.000. Dit is ongeveer € 10.000 hoger dan eerder werd verwacht. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is voor de derde keer verlengd. Niet het volledig bedrag van de Tozo is aangevraagd. Hierdoor moeten we een deel terugbetalen. Dit bedrag krijgen we ook terug van de SDD. Bij minimavoorzieningen is er sprake van onderbenutting. Dit was bij eerdere crises ook het geval. Bewoners die nu in financiële problemen raken, zullen pas in 2021 een beroep doen op ondersteuning.

Arbeidsparticipatie
De apparaatskosten voor arbeidsparticipatie zijn lager dan geraamd.

Maatwerkdienstverlening 18+
In 2020 is voor het preventieplan een bedrag van € 421.000 beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Een bedrag van € 256.000 zou daarvoor worden onttrokken uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 55.000.
Daarvan is in 2020 € 2.000 uitgegeven, omdat het preventieplan pas in de raad van december is vastgesteld. Het bedrag van € 2.000 wordt in mindering gebracht op het bedrag dat per saldo wordt gestort in de reserve, te weten € 15.000. Op WMO huishoudelijke hulp is een nadeel van €
250.00. Ook op de Drechthopper is een nadeel van € 100.000.

Maatwerkdienstverlening 18-
Bij de winternota hebben we het tekort van de eerste bestuursrapportage van de serviceorganisatie jeugd al meegenomen. In 2020 wordt het solidariteitsprincipe in stappen losgelaten. Na verwerking van de tweede bestuursrapportage en de jaarrekening hebben we nog een nadeel van € 280.000.
Het budget lokale impuls jeugdhulp laat een voordeel zien van € 160.000, doordat veel activiteiten vanuit 2020 zijn doorgelopen in 2021.

Geëscaleerde zorg 18+
Over 2020 is een (voorlopige) afrekening ontvangen voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang. In totaal is er € 545.000 terug te ontvangen (Dordrecht is centrumgemeente). Begroot was een bedrag van € 450.000. Per saldo € 95.000 voordeel op beschermd wonen en opvang.
In 2020 is voor het preventieplan een bedrag van € 421.000 beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Een bedrag van € 256.000 zou daarvoor worden onttrokken uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 26.000 en worden gedekt uit eigen middelen. Daarvan is in 2020 € 14.000 uitgegeven, omdat het preventieplan pas in de raad van december is vastgesteld. Het restant van € 12.000 wordt daarom gestort in de reserve sociaal domein.

Geëscaleerde zorg 18-
Het nadelige resultaat van de serviceorganisatie jeugd is geboekt op maatwerkdienstverlening 18-. Daardoor wordt hier een voordeel gepresenteerd.

Baten

Inkomensregelingen
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is voor de derde keer verlengd; Tozo-1 liep tot 1 juni, Tozo-2 tot 1 oktober. Tozo-3 eindigt op 1 juli 2021. Niet het volledig bedrag van de Tozo is aangevraagd. Hierdoor moeten we een deel terugbetalen. Dit bedrag krijgen we ook terug van de SDD.
Daarnaast zijn er ook meer inkomsten van het ministerie van SoZawe ontvangen voor inkomensondersteuning dan waar eerst mee rekening was gehouden. De uitgaven aan de SDD zijn daaraan ook aangepast.

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Acties programma 2

Terug naar navigatie - Acties programma 2

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV0.3 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 283 444 726 1.142 726
TV3.1 3.1 - Economische ontwikkeling 311 146 457 415 457
TV3.2 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.108 1.219 7.327 2.580 7.327
TV3.3 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 80 0 80 74 80
TV5.5 5.5 - Cultureel erfgoed 18 0 18 9 18
TV7.4 7.4 - Milieubeheer 749 588 1.337 1.131 1.337
TV8.1 8.1 - Ruimtelijke ordening 317 47 363 291 363
TV8.2 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 19.420 10.434 29.854 30.330 29.854
TV8.3 8.3 - Wonen en bouwen 967 431 1.398 1.372 1.398
Totaal Lasten 28.252 13.309 41.561 37.345 41.561
Baten
TV0.3 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -102 -1.924 -2.026 -2.019 -2.026
TV3.2 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.108 -1.219 -7.327 -2.580 -7.327
TV3.3 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -50 2 -48 -40 -48
TV7.4 7.4 - Milieubeheer 0 -324 -324 -324 -324
TV8.1 8.1 - Ruimtelijke ordening -22 -44 -67 -19 -67
TV8.2 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -19.391 -10.434 -29.825 -30.120 -29.825
TV8.3 8.3 - Wonen en bouwen -578 -311 -890 -1.241 -890
Totaal Baten -26.252 -14.255 -40.507 -36.343 -40.507

Toelichting Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting Financiële afwijkingen

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden
In 2020 is de boekwaarde van de strategische gronden Centrumgebied afgeboekt naar lagere marktwaarde. Afgeboekt is een bedrag van € 489.000.
De toegerekende salarislasten laat een voordelig resultaat zien van € 73.000, omdat er minder uren zijn geschreven dan begroot.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het saldo wordt veroorzaakt door verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven en inkomsten binnen het project Ambachtsezoom. Bij de behandeling van de grex Bedrijvenpark Ambachtsezoom worden de verschillen verder gedetailleerd toegelicht.

Plankosten
De plankosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd, met name doordat er meer kosten voor Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering (VTU) op de civieltechnische werken zijn gemaakt. Er is onderzoek gedaan naar de noodzaak van het toepassen van licht ophoogmateriaal, de aanbesteding van het werk is voorbereid en er is voor gekozen om diverse onderdelen niet in de aanbesteding mee te nemen. Dit bespaart kosten op de uitvoering van de werken maar vergt wel meer begeleidingsuren. De kosten voor overhead zijn lager uitgevallen dan geraamd, met name doordat de totale overheadskosten van de gemeente afgenomen zijn.

Bouw- en woonrijp maken
De verwachting was dat de werkzaamheden van het bouw- en woonrijp maken voor het grootste deel in 2020 afgerond zouden zijn. Onder andere het nadere onderzoek naar de noodzaak van licht ophoogmateriaal en de benodigde langere voorbereidingstijd op de aanbesteding van de werkzaamheden, heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden voor een groot deel pas in 2021 uitgevoerd worden. Het betreft een verschuiving van kosten.

Financieringslasten
De financieringslasten zijn lager uitgevallen dan geraamd doordat de werkelijke gemeentelijke omslagrente lager was.

Bedrijventerreinen
In de grex 2020 werd ervan uitgegaan dat een groot deel van de grondreserveringen in 2020 omgezet zouden worden in koopovereenkomsten. Doordat de werkzaamheden van het bouw- en woonrijp maken later gestart zijn, kunnen de kavels ook pas later uitgegeven worden. Daarnaast heeft de economische onzekerheid als gevolg van de ingestelde COVID19-maatregelen, invloed op de investeringsbereidheid van verschillende geïnteresseerde partijen. Deze partijen is uitstel gegeven voor het aangaan van de koopovereenkomst. Een groot deel van de geraamde aanbetalingen uit de koopovereenkomst zijn hierdoor (nog) niet voldaan. Dit betreft een verschuiving van opbrengsten. De overeenkomst voor het brandstofverkooppunt (Voorzieningen) is wel getekend. Deze waarborgsom was onder Bedrijventerreinen geraamd.

Milieubeheer
In de decembercirculaire 2019 heeft de gemeente € 237.098 ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de periode 2019 tot en met 2021. Van dit bedrag is € 134.547 bestemd voor uitgaven in 2021. Daarnaast zijn enkele geplande uitgaven voor 2020 doorgeschoven naar 2021. Het restant op dit budget is € 208.000 en wordt meegenomen naar 2021. Dit is bij de Winternota 2020 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4).

Ruimtelijke ordening
Als gevolg van vertraging in de ruimtelijke procedures zijn de werkelijke kosten van de diverse projecten € 25.000 lager uitgevallen.
Door een andere verdeling binnen de taakvelden van Bureau Drechtsteden hebben we hier een voordeel van € 32.000. Binnen het taakveld economische ontwikkeling (programma 2) en bestuur (programma 4) hebben we een nadeel. Per saldo is het resultaat € 0.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Elk jaar wordt de grondexploitatie integraal herzien en vervolgens vastgesteld. De grondexploitatie 2020 is niet door de gemeenteraad vastgesteld maar de cijfers zijn wel opgenomen op de balans per 31-12-2019. Deze grondexploitatie dient daarom als uitgangspunt voor de verantwoording. In deze toelichting worden de werkelijke uitgaven en inkomsten afgezet tegen de ramingen zoals opgenomen in de grondexploitatie.

Boekwaarde
Per 1 januari 2020 had de grondexploitatie De Volgerlanden een boekwaarde van € 76.717.481,-. Voor 2020 stond er € 8,0 miljoen aan uitgaven en € 29,8 miljoen aan inkomsten geraamd. In werkelijkheid is er in 2020 € 6,5 miljoen aan uitgaven en € 29,8 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. De boekwaarde neemt hierdoor met € 23,3 miljoen af tot € 53.395.307,-.

Planontwikkelingskosten en VTU (voorbereiding, toezicht en uitvoering)
De gerealiseerde plankosten zijn € 60.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Een groot aandeel in de overschrijding heeft de premie van de Constructie All Risk (CAR) verzekering. Voorheen viel deze premie onder de gemeentelijke overhead, maar omdat deze specifiek voor de gemeentelijke bouwwerkzaamheden is afgesloten, wordt deze direct ten laste van de projecten gebracht. In de grex 2020 was hier geen rekening mee gehouden.
Het budget voor Stedenbouw en planologie is ook overschreden. Met name in De Erfjes heeft de discussie met de ontwikkelaars over de parkeerschuren ertoe geleid dat het plan enkele keren aangepast moest worden. Verder bleek de beoogde locatie van de school in De Erfjes niet geschikt en diende de bebouwing nabij de rotonde op de kruising van de Jacobuslaan en de Dubbele Wetering aangepast te worden.
De kosten voor bestekken en voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Er zijn veel projecten in voorbereiding en uitvoering. Zo wordt er volop gebouwd in De Laantjes, wordt de voorbelasting verplaatst van De Straatjes en De Erfjes-Noord naar De Erfjes-Zuid en De Hofjes. De damwanden langs de randen van het plangebied zijn en worden geplaatst en de dorpsweide en het noordelijke deel van de Dubbele Wetering zijn aangelegd. Het gevolg hiervan is dat de inzet van de toezichthouders verhoogd moest worden.
De ramingen voor marketing en communicatie en landmeetkundige werkzaamheden zijn lager uitgevallen dan geraamd, al betreffen dit voornamelijk verschuivingen van kosten in de tijd.

Grondverwerving
Alle geplande verwervingen zijn inmiddels afgerond. Onderdeel van de laatste verwerving was een vergoeding van belastingschade (als onderdeel van de schadeloosstelling), die als kostenpost voor 2020 was opgenomen. De eventuele belastingschade is nog niet bij de gemeente geclaimd, waardoor deze doorgeschoven is naar 2021.

Milieukosten
De gerealiseerde milieukosten zijn ca. € 114.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat diverse werkzaamheden zijn doorgeschoven in de tijd. Aan de begeleiding van bodemonderzoeken door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is ca. € 65.000,- meer uitgegeven.

Bouwrijp maken
Per saldo komen de gerealiseerde kosten voor bouwrijp maken zo goed als overeen met de geraamde kosten. Per deelgebied zitten er wel verschillen tussen raming en realisatie. In West zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd. Voor een deel zijn deze kosten verantwoord onder woonrijp maken, waardoor het een verschuiving van kosten is. In Oost zijn veel deelgebied- overstijgende kosten gemaakt, zoals voor voorbelasten en gesloten frontboringen. Deze kosten hebben betrekking op meerdere deelgebieden, waardoor deze niet altijd goed zijn toe te bedelen aan het deelgebied waar de kosten geraamd stonden, met over- en onderschrijdingen tot gevolg. Per saldo gaat het om een verschuiving van kosten, en niet om werkelijke over- en onderschrijdingen.

Woonrijp maken
De kosten voor woonrijp maken zijn ca. € 548.000,- lager uitgevallen dan geraamd. In West zijn de kosten ca. € 200.000,- lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk doordat diverse werkzaamheden nog niet uitgevoerd zijn, zoals het woonrijp maken van Onder de perenboom (de kavel is nog niet verkocht) en de aanleg van de fietsbrug in de Parkzone-West. De werkzaamheden van het woonrijp maken van project Stekelbaars zijn nog niet afgerond, al zijn de kosten ook hoger uitgevallen dan geraamd.
De kosten voor Oost zijn ca. € 350.000,- lager uitgevallen dan geraamd, ook hier omdat verschillende werkzaamheden nog niet (volledig) uitgevoerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Onder de Linden, waar de aansluitingen op de Vrouwgelenweg nog niet volledig afgerond zijn. Ook is er een extra aansluiting (op de Zilverreiger en de Brasem) bijgekomen. Ook het openbaar gebied in Watervogels is nog niet volledig woonrijp. Door de hogere inrichtingskosten van Het Eiland zijn deze kosten ook hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast zullen werkzaamheden aan de Jacobuslaan en het Perenlaantje pas later uitgevoerd worden. In De Laantjes zijn enkele werkzaamheden juist eerder uitgevoerd dan geraamd.

Groenvoorziening
De kosten voor de aanleg van groen zijn ca. € 109.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt doordat verschillende werkzaamheden nog niet afgerond zijn. Groenaanleg gebeurt in het plantseizoen (november tot en met april), waardoor diverse verstrekte opdrachten per 31 december nog niet (volledig) uitgevoerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanplant in de projecten Stekelbaars en Watervogels en op de Dorpsweide, de Jacobuslaan en de Dubbele Wetering. Verder waren extra werkzaamheden aan de speeltuin langs de Sophialaan nodig.

Openbare verlichting en brandkranen
De gerealiseerde kosten voor de aanleg van openbare verlichting en brandkranen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. De kosten voor de openbare verlichting in de Parkzone-West zijn hoger uitgevallen en een deel van de voorbereidingswerkzaamheden voor De Laantjes zijn eerder dan gepland uitgevoerd.

Tijdelijk beheer en onderhoud
De beheerkosten worden geraamd op basis van een percentage van de kosten van de nog uit te voeren civieltechnische werkzaamheden. Vervolgens worden deze kosten evenredig over de resterende looptijd verspreid. De kosten voor beheer en onderhoud zijn in 2020 lager uitgevallen dan geraamd. Dit betreft een verschuiving van kosten.

Verkoopkosten
Verkoopkosten worden geraamd onder 'Plankosten en VTU'. Een deel van de gemaakte verkoopkosten is in 2020 echter op verkoopkosten geboekt.

Overige goederen en diensten
In 2020 werd de eerste bijdrage aan de tijdelijke warmtevoorziening van het warmtenet verwacht. Deze bijdrage is nog niet gedaan maar doorgeschoven naar 2021.

Financieringslasten
De financieringslasten zijn lager uitgevallen dan geraamd doordat de werkelijk omslagrente lager is uitgevallen.

Grondverkopen woningbouw
De in 2020 gerealiseerde opbrengsten uit woningbouw zijn iets lager dan geraamd, doordat één verkoopovereenkomst van een kavel op Het Eiland ontbonden is en er een kavel minder in De Laantjes notarieel is overgedragen.

Overige subsidies en bijdragen
Net als de opbrengsten uit woningbouw zijn de exploitatiebijdragen van een kavel op Het Eiland en een in De Laantjes doorgeschoven naar 2021. Wel zijn er meer exploitatiebijdragen voor projectmatige woningen in De Laantjes ontvangen.

Overige opbrengsten
Een kavelkoper in project Voorn heeft de kavel doorverkocht en heeft de hiervoor verschuldigde boete voldaan. Verder zijn er legesinkomsten voor de aanleg van nutsvoorzieningen geboekt, welke niet waren geraamd.

Bijdrage marktpartijen
Dit betreft de bijdrage in de kosten voor marketing en communicatie door projectontwikkelaars. Deze kosten zijn eerder voldaan dan geraamd.

 

Baten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het saldo wordt veroorzaakt door verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven en inkomsten binnen het project Ambachtsezoom. Zie de toelichting onder de lasten. Bij de behandeling van de grex Bedrijvenpark Ambachtsezoom worden de verschillen verder gedetailleerd toegelicht.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
In 2020 is € 44.600 meer inkomsten snippergroen ontvangen dan begroot.

Wonen en bouwen
Er zijn meer werkelijke baten dan begroot. Dit komt omdat er meer complexe aanvragen zijn ingediend. Daarnaast zijn veel grote projecten gestart betreffende Ambachtsezoom, het Waterbusplein en De Laantjes in De Volgerlanden.

Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV2.1 2.1 - Verkeer en vervoer 3.792 235 4.027 3.589 4.027
TV2.5 2.5 - Openbaar vervoer 131 6 137 123 137
TV5.73 5.73 - Groen en waterhuishouding 1.960 826 2.786 2.673 2.786
TV7.2 7.2 - Riolering 2.080 0 2.080 2.304 2.080
TV7.3 7.3 - Afval 3.852 511 4.363 4.209 4.363
TV7.5 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 443 122 565 522 565
TV8.13 8.13 - RO Vastgoedregistratie 196 0 196 185 196
Totaal Lasten 12.452 1.701 14.154 13.605 14.154
Baten
TV2.1 2.1 - Verkeer en vervoer -234 50 -184 -289 -184
TV2.5 2.5 - Openbaar vervoer 0 0 0 -4 0
TV7.2 7.2 - Riolering -2.404 0 -2.404 -2.826 -2.404
TV7.3 7.3 - Afval -3.992 -72 -4.063 -4.052 -4.063
TV7.5 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -520 -18 -538 -580 -538
Totaal Baten -7.149 -40 -7.189 -7.751 -7.189

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen

Lasten


Verkeer en vervoer
Er zijn drie voorname oorzaken voor het verschil tussen begroot en werkelijk:

  1. Bij groot onderhoud wegen en kunstwerken zijn projecten doorgeschoven naar 2021 (o.a. kruising Reeweg/Weteringsingel en Laan van Welhorst tussen Krommeweg en Sophialaan). Het geld dat we in 2020 niet uitgegaven, gaat naar de reserve wegen zodat deze projecten in 2021 uitgevoerd kunnen worden ( +/- € 300.000).
  2. Door de zachte winter in 2020 hebben we minder kosten gemaakt voor gladheidsbestrijding (+/- € 60.000)
  3. Door de lage rente hebben we een rentevoordeel bij de kapitaallasten (+/-€ 100.000).

Openbaar groen
De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden geheel of gedeeltelijk zijn doorgeschoven naar 2021. Dit betreft onder andere baggerwerkzaamheden (waar het verschil tussen werkelijk en begroot in een reserve wordt gestort). Ook bij de inrichting van 't Landje worden de kosten doorgeschoven naar 2021, omdat de inrichting nog niet is voltooid.

Riolering
Het verschil tussen begrote en werkelijke lasten wordt veroorzaakt door:

  1. We hebben meer kosten gemaakt voor de rioolaansluitingen omdat we meer rioolaansluitingen hebben gerealiseerd. Hier staan inkomsten van rioolaansluitingen tegenover.
  2. Door lagere extra comptabele overheadkosten dan begroot is het verschil tussen de totale kosten en inkomsten groter geworden. Dit houdt in dat de storting in de voorziening ook hoger is dan begroot.

Afval
De lagere kosten voor afval worden voornamelijk veroorzaakt door:

  1. We hebben vergoedingen vanuit het afvalfonds ontvangen over voorgaande jaren waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
  2. De uitvoeringskosten zijn lager dan begroot doordat het werkelijke aantal woonhuisaansluitingen lager is dan begroot en de totale verwerkingskosten afval minder sterk zijn gestegen dan waar in de begrotingswijziging rekening mee is gehouden.

Baten

Verkeer en vervoer
De nutsbedrijven hebben meer kabels en leidingen door onze wegen aangelegd dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden. Daardoor hebben we meer inkomsten aan degeneratievergoeding en legesinkomsten dan begroot. Daarnaast hebben we inkomsten van schadevergoedingen die niet waren begroot.

Riolering
We hebben 6 ton meer aan mutaties voorziening riolering dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat we precariobaten niet in de voorziening mogen verantwoorden maar in een nieuw aangemaakte reserve riolering. Daarnaast hebben we meer rioolaansluitingen gerealiseerd en daardoor zijn de inkomsten voor rioolaansluitingen hoger dan begroot.

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Acties programma 4

Terug naar navigatie - Acties programma 4

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV0.1 0.1 - Bestuur 2.267 0 2.267 1.986 2.267
TV0.10 0.10 - Mutaties reserves 178 18.898 19.076 21.616 19.076
TV0.11 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 903 -865 38 678 38
TV0.2 0.2 - Burgerzaken 1.060 -25 1.035 945 1.035
TV0.4 0.4 - Overhead 6.242 -748 5.494 5.808 5.494
TV0.5 0.5 - Treasury -266 3.994 3.728 4.409 3.728
TV0.61 0.61 - OZB woningen 40 6 46 51 46
TV0.62 0.62 - OZB niet-woningen 162 23 185 206 185
TV0.64 0.64 - Belastingen overig 10 1 11 12 11
TV0.7 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -23 1.030 1.007 0 1.007
TV0.8 0.8 - Overige baten en lasten 540 -318 222 137 222
TV0.9 0.9 - Vennootschapsbelasting VpB 0 0 0 1 0
TV1.1 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 2.010 -6 2.004 2.056 2.004
TV1.2 1.2 - Openbare orde en veiligheid 431 119 551 522 551
Totaal Lasten 13.554 22.110 35.664 38.428 35.664
Baten
TV0.1 0.1 - Bestuur 0 0 0 -1 0
TV0.10 0.10 - Mutaties reserves -338 -4.154 -4.492 -4.757 -4.492
TV0.2 0.2 - Burgerzaken -419 0 -419 -298 -419
TV0.4 0.4 - Overhead -23 -4 -28 -98 -28
TV0.5 0.5 - Treasury -605 -18.551 -19.156 -19.124 -19.156
TV0.61 0.61 - OZB woningen -3.770 -100 -3.870 -3.884 -3.870
TV0.62 0.62 - OZB niet-woningen -1.583 0 -1.583 -1.541 -1.583
TV0.64 0.64 - Belastingen overig -698 0 -698 -721 -698
TV0.7 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -37.578 -2.783 -40.361 -40.323 -40.361
TV0.8 0.8 - Overige baten en lasten -12 12 0 44 0
TV1.1 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 -4 0
TV1.2 1.2 - Openbare orde en veiligheid -20 0 -20 -17 -20
Totaal Baten -45.046 -25.581 -70.627 -70.724 -70.627
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -31.492 -3.471 -34.963 -32.296 -34.963

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Mutaties reserves
Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III jaarrekening.

Burgerzaken
Door minder afdrachten aan het Rijk zijn hier minder uitgaven. Aan de batenkant zijn er ook minder inkomsten.

Overhead
Door de coronacrisis werd veel thuis gewerkt, hierdoor zijn minder kosten gemaakt voor schoonmaak en catering. Daar tegenover staan extra ICT kosten. Daarnaast wordt het verschil grotendeels veroorzaakt door een nadelig resultaat op de toegerekende loonkosten naar taakvelden. Dit levert op de taakvelden een voordeel op. Per saldo is er een voordeel van
€ 29.000 op de personeelslasten.

Treasury
Door de lage rente is er een groot rentevoordeel voor de kapitaallasten van onze investeringen. Hierdoor is er een lagere doorbelasting geweest naar de taakvelden.

Algemene uitkering
De ontvangen gelden van het Rijk voor COVID-19 zijn hier als uitgaven opgenomen als een stelpost. Bij de Kadernota is het accres met betrekking tot het sociaal domein op een stelpost gezet. Dit bedrag staat tegenover het tekort van de 2e burap van de serviceorganisatie Jeugd.

Overige baten en lasten
Er is geen beroep op de post onvoorzien gedaan. Daarnaast hebben we het bedrag voorziene debiteuren verlaagd.

Crisisbeheersing en brandweer
Binnen dit taakveld zijn meer uren geschreven dan geraamd.

 

Baten

Mutaties reserves
Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III jaarrekening.

Burgerzaken
Er zijn minder legesinkomsten bij burgerzaken.

Overhead
Detachering van diverse medewerkers heeft een bedrag opgeleverd van € 57.000. Hier tegenover staan de kosten van deze medewerkers bij de lastenkant.

Algemene uitkering
Na berekening van de decembercirculaire geeft de algemene uitkering een nadeel van
€ 65.000.