Overige gegevens

Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld

Bijlage 2 a - Overzicht van de investeringsbudgetten

Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Maatregelen

- 70110400 - GRP2019-2023: vervangen riolering 2019

In 2020 is een aanbesteding geweest voor preventief en correctief gemalen onderhoud. In 2020 bleken geen grootschalige werkzaamheden aan gemalen benodigd. In 2021 wij voornemens om door middel van dit budget maatregelen tegen wateroverlast te bekostigen in de Reeweg en Scheltingastraat.

- 70110520 - GRP2019-2023: vervanging riolering 2020

Rioolvervanging conform kwaliteit GRP uitgevoerd.

- 70110619 - GRP2019-2023: vervanging rioolgemalen 2019

Groot onderhoud aan rioolgemalen is uitgevoerd conform het GRP.

- 70110620 - GRP2019-2023: vervanging rioolgemalen 2020

Groot onderhoud rioolgemalen uitgevoerd conform GRP

- 70110719 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2019

Onderhoud drukriolering en pompunits uitgevoerd conform GRP. Aan drukriolering waren geen grootschalige werkzaamheden benodigd.

- 70110720 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2020

Onderhoud drukriolering en pompunits uitgevoerd conform GRP

- 70110819 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2019

Grondwatermeetnet is onderhouden conform GRP. Dit krediet kan afgesloten worden. Er zijn namelijk geen investeringskosten voor grondwatermeetnet in 2020 benodigd.

- 70110820 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2020

Grondwatermeetnet is onderhouden conform GRP

- 70260220 - BOV -vervanging armaturen 2020

In 2020 zijn we helaas nog niet begonnen met de vervangingen, dit begint vanaf 2021. Dit komt door de vertraagde aanbesteding van Bureau OVL waardoor wij het vervangingsplan 2020 moesten gaan aanbesteden, normaliter zit dit in het bestek van de aannemer van Bureau OVL.

- 70260420 - BOV - vervanging lichtmasten 2020

In 2020 zijn we helaas nog niet begonnen met de vervangingen, dit begint vanaf 2021. Dit komt door de vertraagde aanbesteding van Bureau OVL waardoor wij het vervangingsplan 2020 moesten gaan aanbesteden, normaliter zit dit in het bestek van de aannemer van Bureau OVL.

- 70270332 - CAI projecten: Waalvisie - Havenhoofd

Een aantal voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, zo is de beschoeiing aan de zijde van de Waal al vervangen, is het aanwezige groen gerooid, het voormalige terrein van het waterschap is opgeschoond en het monument op de kade is gedemonteerd en veilig opgeslagen.

- 70270333 - CAI projecten: opknappen rotondes

In 2020 heeft in Q1 en Q2 nazorg plaatsgevonden. Daarnaast is er afgerekend met de CAI voor dit project.

- 70270342 - Waterbusplein 2018

In 2020 is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het Waterbusplein/de Noordkade afgerond. In december heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het saneren en bouwrijp maken van de locatie. Deze werkzaamheden dienen als voorbereiding voor de start bouw (geplande aanvang: tweede kwartaal 2021).

- 70290420- BOP18-26: Oeverbescherming 2020

Oevers en beschoeiingen zijn onderhouden conform Beheerplan Oeverbeschermingen. In 2020 is circa 500 m beschoeiing vervangen aan de Hoge Kade, De Hoog en De Hil.

- 70310509 - Drainage begraafplaats A.A.weg 2018

In 2018 is gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken naar de (on-)mogelijkheden voor het aanbrengen van nieuwe drainage op begraafplaats Achterambacht. In 2019 zijn ook nog enkele onderzoeken verricht om een start in 20202 mogelijk te kunnen maken. Uit deze onderzoeken blijkt dat vanwege bodemopbouw en beschikbare onder- en bovengrondse (werk-)ruimte maar 1 machine in Nederland beschikbaar is die dit uit kan voeren.
Binnen het beschikbaar gestelde budget was realisatie zoals eerder gedacht niet mogelijk. Momenteel zijn wij een andere methode aan het onderzoeken zodat wij dit jaar het kunnen gaan realiseren.

- 70560106 - Herontwikkeling locatie W. de Zwijgerstraat 1a

In augustus 2020 is begonnen met de sloop van de oude Margrietschool. De bouw van de appartementen is gestart in oktober 2020 en de oplevering zal eind 2021 plaats vinden. Omdat het perceel grond met bebouwing in 2020 is verkocht, wordt het investeringsbudget in 2020 afgesloten.

- 70560112 - Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum

In februari 2020 is de uitvraag van de aanbesteding op basis van de gebiedsvisie aan vijf

ontwikkelaars toegezonden. Na beoordeling van de ingediende plannen en grondbiedingen heeft het college op 1 september een voorlopig besluit genomen. Op 5 oktober heeft de raad via de wensen- en bedenkingenprocedure haar opmerkingen gemaakt. Na definitieve gunning heeft met Blauwhoed, de ontwikkelaar waaraan gegund is, een aantal overleggen plaatsgevonden om het plan te optimaliseren naar aanleiding van de wensen en bedenkingen.
Omdat voor het centrumgebied geen nieuwe grondexploitatie wordt opgesteld, wordt het voorbereidingskrediet in 2020 afgesloten.

- 70560114 Opstellen locatiestudie project Zuidwende-Zuid

Op basis van de in 2019 vastgestelde ‘Startnotitie project Zuidwende-Zuid’ en de daarin opgenomen randvoorwaarden heeft buro Beuk een concept-locatiestudie opgesteld. Deze studie is besproken met de partijen die interesse hebben getoond in vestiging op Zuidwende-Zuid. Tot besluiten over eventuele vestiging op de locatie heeft dit nog niet geleid. De gesprekken krijgen in 2021 een vervolg.

- 70720219 - Ondergronds kliko systeem - MOL 2019

Het krediet is gebruikt voor het realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in De Volgerlanden. Dit krediet zal in 2021 verder gebruikt worden.

- 70720220 - Ondergronds kliko systeem - MOL 2020

Het krediet is gebruikt voor het realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in De Volgerlanden. Dit krediet zal in 2021 verder gebruikt worden.

- 70950105 - CAI projecten: speeltuin wijk Kruiswiel

Met de gelden van de Stichting CAI zijn op de IJdenhove en de Van Assendelftgaarde met participatie van bewoners twee prachtige speelplekken gerealiseerd. De speelplek op de Van Assendelftgaarde dient als ondersteunende plek om extra speelmogelijkheid te bieden aan de wijk.

- 70950106 - CAI projecten: hardloopbaan de Volgerlanden

De routes voor de wandel- en hardlooproutes zijn in samenspraak met de Inner Circle Runners ingevuld. Een 5 km route en een 10 km route zijn uitgestippeld. Bij het uitstippelen van de routes is gekeken naar verschillende aspecten, zoals aanwezige verlichting, aanwezigheid van trottoirs en fietspaden, gunstige oversteekpunten en de afwezigheid van verkeerslichten. Hardlopers van de Inner Circle Runners hebben de routes uitgeprobeerd en zijn positief. Vanwege een nat najaar in 2019 konden de markeringen voor de hardlooproutes vorig jaar niet aangebracht worden op de bestrating. De markeringen zijn in april 2020 aangebracht.

- 70950107 - CAI projecten: multicourt

Dit project wordt afgesloten. Een aantal trapveldjes zijn aangelegd of gerenoveerd. De gebruikte gelden zijn gedeclareerd bij de CAI en de restgelden zijn gebruikt voor het project Skatepark.

- 70950108 - CAI projecten: fitnesstoestellen

In 2019 was de feestelijke opening van de sportplek in het Baxpark, het zo genoemde Baxfit. Dankzij de financiering van de Stichting Cai hebben we dit drukbezochte plekje mogen realiseren. Wekelijks wordt het goed gebruikt door Ambachters.

- 70950109 - CAI projecten: trapveldjes, Cruijff Court

Dit project is in middels afgesloten. Een aantal trapveldjes zijn aangelegd of gerenoveerd. De gebruikte gelden zijn gedeclareerd bij de CAI en de restgelden zijn gebruikt voor het project Skatepark.

- 70950110 - CAI projecten: Skatepark

Het eerste participatiemoment met de skaters is in het najaar van 2020 digitaal gehouden, we hebben hierbij alle informatie van de skaters verwerkt in de uitvraag die momenteel ligt bij drie partijen. Deze drie partijen zijn uitgenodigd om een aanbieding te doen. Het ontwerp dat in deze aanbieding zit wordt voorgelegd aan de skaters in een tweede participatiemoment. Dit zal in maart 2021 gebeuren waarna we overgaan op de gunning van de opdracht.

- 70960141 - Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018

De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten.

- 70960142 - Verv. kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018

De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten.

- 70960143 - Ridderhal: vervang. vent. CV ketel en radiat. 2020

Werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten.

- 70960144 - Sophiahal: vervang. pompen en kleppen CV 2020

Werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd

- 70960315 - Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5

Veld 5 is in zijn geheel gereed, enige wat rest is de eindoplevering na 1 jaar waaraan de eind- afrekening met de aannemer vast zit. Deze kosten zijn eerder met de budget besprekingen besproken.

- 70960316 - Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5

Veld 5 is in zijn geheel gereed, enige wat rest is de eindoplevering na 1 jaar waaraan de eind- afrekening met de aannemer vast zit. Deze kosten zijn eerder met de budget besprekingen besproken.

- 70960317 - Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020

De voorbereidingen en offerte trajecten van de renovaties van veld B (IFC) en veld 2 (ASWH) komen bovenop de overige zaken die spelen rondom de sportvelden. Denk aan het capaciteitsvraagstuk, de wetgeving voor het tegengaan van de verspreiding van microplastics en de planningen rondom Corona. Daarnaast hebben we op zeer korte termijn in december de LED verlichting gerealiseerd op veld 12 en 13 t.b.v. extra bespeelbaarheid van de velden 's avonds. Bij veld 2 speelt tenslotte de capaciteit bij het Ingenieursbureau Drechtsteden een rol, hierdoor loopt de voorbereiding enige vertraging op. Op dit moment wordt de uitvraag voorbereid. Voor zowel veld B als de keerwand voorziening op beide hoofdvelden is opdracht gegeven en planning afgegeven.

- 70960318 - Renoveren natuurgras IFC veld B

Renovatie van veld B

  • Volgens planning groot onderhoud is 50K beschikbaar gesteld (krediet).
  • Offerte traject renovatie veld B kostte relatief veel tijd doordat offerte(s) onvolledig en geen maatwerk waren. Geen duidelijkheid op inhoud en teveel aannames (afwijkende antwoorden vanuit de aannemer). Aanpassingen op offerte kostte relatief veel tijd waardoor in december 2020 pas opdracht is gegeven op herziene offerte die uiteindelijk 23% lager is dan oorspronkelijke offerte (voor hetzelfde werk!)
  • Randzaken zoals ballenvangers, doelen, leunhekwerken, etc. als verplichting aangegaan op budget 2020 maar door vertraging (punt 2) doorgeschoven naar 2021. Deze zijn in januari 2021 in opdracht gegeven.

- 70980102 - CAI projecten: nieuwbouw binnenbad zwembad

De nieuwbouw van zwembad De Louwert is gereed. Het nieuwe binnenbad is per 1 november 2019 in gebruik genomen. Vanwege de coronamaatregelen is het bad in 2020 slechts beperkt in gebruik geweest. Het vernieuwde en gerenoveerde buitenterrein is medio juni 2020 opgeleverd. De buitenbaden zijn in juli en augustus van 2020, met handhaving van de coronamaatregelen, geopend geweest.

- 71010116 - Krediet nieuwbouw W. de Zwijgerschool 2017

De nieuwe Willem de Zwijgerschool is door de aannemer in oktober aan de gemeente opgeleverd. De school is op 11 november 2020 overgedragen aan schoolbestuur VVOGG. Door de coronamaatregelen is de school op maandag 8 februari 2021 in gebruik genomen.

- 71030213 - Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014 + 2018

Ongeveer gelijktijdig met de oplevering en overdracht van de nieuwe Willem de Zwijgerschool is de vernieuwde infrastructuur rond de school gereed gekomen. Het betreft hier de aanleg van parkeerplaatsen en een verbindingsweg tussen de IJdenhove en de Van Kijfhoekstraat. De hiervoor door de provincie Zuid-Holland toegekende subsidie is vastgesteld en ontvangen.

- 71030215 - Nieuwbouw school De Dukdalf

In opdracht van SOL is in 2019 aan de Jan Wissenslaan de nieuwe school gerealiseerd en in gebruik genomen. De laatste afrekening met het schoolbestuur heeft plaatsgevonden.

- 71120101 - KOPV - Vlindert. Druiveng. 1: ophalen verhard. 2020

Werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd.

- 71180714 - Bekestein kopv en gym: vervang sanitair 2020

In het kader van IHP scholen wordt het gebouw op termijn gesloopt, investering kan vervallen

- 71180715 - Bekestein kopv en gym: renov. dakbedek. 2020

In het kader van het IHP scholen wordt het gebouw op termijn gesloopt, investering kan vervallen

- 71340101 - Gem,huis: vervangen kozijnen, ramen, deuren 2020

Werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd

- 71340102 - Gem. huis: vervangen buitenzonwering 2020

Werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd.

- 71440103 - Videostreaming raadszaal

Toen in maart 2020 door Corona er allerlei beperkingen ontstonden en de raad wel fysiek mocht vergaderen op 1,5 meter was het niet meer mogelijk om publiek toe te laten in de raadszaal. Op basis van de in ieder geval tot 11 mei 2021 gelden noodwet dienen digitale vergaderingen zowel qua geluid en beeld gevolgd te worden door publiek. Voor de zomervakantie hadden we nog twee fysieke raadsvergaderingen gehouden in Cascade en deze met inhuur gestreamd conform de wettelijke vereisten. Maar we wilden weer graag terug naar onze eigen vertrouwende
raadszaal. Met dit systeem kunnen we fysiek op 1,5 meter vergaderen en naar buiten beeld en geluid streamen via de digitale snelweg. Door goede samenwerking tussen het installerende bedrijf en de griffie is dit proces goed verlopen. Digitaal blijkt dat veel mensen de uitzendingen weten te vinden. Tijdens de vergaderingen blijken vele inwoners de digitale uitzendingen te vinden via de website.

1. Staat salarissen en formatie

1. Staat van salarissen en formatie

Terug naar navigatie - 1. Staat van salarissen en formatie

Bijlage 1
STAAT VAN SALARISSEN & FORMATIE JR 2020
Omschrijving
Formatie Bezetting Aantal Loonkst
fte fte *
Uitkering/pensioen vm personeel 6.040
Uitkering/pensioen vm B&W 192.583
Algemene lasten 198.623
Raads- en burgerraadsleden 34 363.903
Griffie 1,8 2,3 3 208.775
Burgemeester & Wethouders 4 548.477
Bestuur 1,8 2,3 41 1.121.155
Directie en control 2,0 1,9 2 250.185
Bestuurszaken 25,1 28,8 34 2.044.294
Beleid en Ontwikkeling 22,3 18,6 23 1.492.012
Beheer Openbare Ruimte 29,7 29,7 33 2.066.287
Project Volgerlanden 3,2 2,0 2 205.060
Bedrijfsvoering 82,3 81,0 94 6.057.838
TOTAAL - GENERAAL 84,1 83,3 7.377.616
* stand per 31-12

2. Staat langlopende leningen

2. Staat van langlopende geldleningen

Terug naar navigatie - 2. Staat van langlopende geldleningen

Staat van opgenomen geldleningen Hendrik-Ido-Ambacht rekening 2020,
Algemene dienst Algemene dienst
Nr. Lening nr. Geldgever Oorspronk. vorm Datum Ingangs- Aflossings- Rente Schuld Vermeerderingen Aflossingen Schuld Betaalde rente Rente-afkoop Overlopende rente Overlopende Rentelasten
bedrag lening beluit datum jaar per 1-1 in het jaar in het jaar per 31-12 in het jaar aflossing uit 2019/balans naar 2021 in 2020
ALD18 40101355 BNG 5.000.000 fixe 31-01-06 01-09-06 2020 4,0170% 5.000.000 5.000.000 0 142.380,30 1.468.125,00 66.950,00 0,00 1.543.555,30
ALD20 24251 NWB 7.500.000 fixe 31-01-06 01-12-06 2023 3,9850% 7.500.000 7.500.000 298.875,00 24.906,25 24.906,25 298.875,00
ALD19 40101356 BNG 7.500.000 fixe 31-01-06 01-12-06 2020 4,0470% 7.500.000 7.500.000 0 141.810,86 2.813.726,00 25.293,75 0,00 2.930.243,11
ALD 28797 NWB 20.000.000 lin 17-03-15 01-12-16 2021 0,2780% 8.000.000 4.000.000 4.000.000 22.240,00 1.853,34 926,67 21.313,33
ALD 40112265 BNG 17.500.000 lin 02-10-18 21-12-18 2038 1,2970% 16.625.000 875.000 15.750.000 215.626,25 6.498,34 6.156,31 215.284,22
ALD 40112930 BNG 12.000.000 fixe 13-06-19 27-06-19 2021 -0,3900% 12.000.000 12.000.000 -46.928,22 -24.105,21 -24.105,21 -46.928,22
ALD 40112926 BNG 15.000.000 fixe 13-06-19 27-06-19 2020 -0,3850% 15.000.000 15.000.000 0 -62.496,58 -29.745,21 0,00 -32.751,37
ALD 40113907 BNG 5.000.000 lin 11-05-20 18-05-20 2045 0,4700% 5.000.000 5.000.000 0,00 0,00 14.679,45 14.679,45
ALD 40113918 BNG 7.500.000 lin 20-05-20 22-05-20 2045 0,4950% 7.500.000 7.500.000 0,00 0,00 22.783,56 22.783,56
Totaal Algemene dienst Totaal Algemene dienst 71.625.000 12.500.000 32.375.000 51.750.000 711.507,61 4.281.851,00 71.651,26 45.347,03 4.967.054,38
De Volgerlanden De Volgerlanden
VOLG 40.109.239 BNG 10.000.000 fixe 30-06-14 03-07-14 2024 1,9950% 10.000.000 10.000.000 199.500,00 99.476,71 99.476,71 199.500,00
VOLG OL215130 Prov. N.Brabant 10.000.000 fixe 06-03-15 26-03-15 2022 0,5000% 10.000.000 10.000.000 50.000,00 38.493,15 38.493,15 50.000,00
VOLG 40.109.683 BNG 15.000.000 fixe 06-03-15 26-03-15 2025 0,7600% 15.000.000 15.000.000 114.000,00 87.764,38 87.764,38 114.000,00
VOLG 40.109.863 BNG 5.000.000 fixe 09-06-15 30-06-16 2020 0,7600% 5.000.000 5.000.000 0 38.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00
VOLG 40.109.864 BNG 5.000.000 fixe 09-06-15 01-12-16 2021 1,0560% 5.000.000 5.000.000 52.800,00 4.400,00 4.400,00 52.800,00
VOLG 40.109.865 BNG 5.000.000 fixe 09-06-15 28-06-17 2020 0,9050% 5.000.000 5.000.000 0 45.373,97 23.182,88 0,00 22.191,09
VOLG 40.111.995 BNG 7.000.000 fixe + lin 18-06-18 28-06-18 2024 0,2700% 7.000.000 7.000.000 18.900,00 9.683,01 9.683,01 18.900,00
VOLG 40.112.467 BNG 3.000.000 fixe 13-12-18 20-12-18 2021 0,0550% 3.000.000 3.000.000 1.650,00 54,25 54,25 1.650,00
Totaal de Volgerlanden Totaal de Volgerlanden 60.000.000 0 10.000.000 50.000.000 520.223,97 0,00 282.054,38 239.871,51 478.041,10
TOTAAL TOTAAL 131.625.000 12.500.000 42.375.000 101.750.000 1.231.731,58 4.281.851,00 353.705,64 285.218,55 5.445.095,48

3. Staat van Activa – staat C

4. Staat van vaste activa

Terug naar navigatie - 4. Staat van vaste activa

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2020 (Bedragen x € 1.000)
TV Activasoort; nummer en omschrijving Nr. Omschrijving investering Aanschaf-waarde per 01-01-2020 Vermeerde-ringen in het jaar Verminde-ringen in het jaar Aanschaf-waarde per 31-12-2020 Afschrij-ving tot 01-01-2020 Afschrij-ving in 2020 Afgelost tot 01-01-2020 Aflossing in 2020 Afwaar-dering tot 01-01-2020 Afwaar-dering in 2020 Boek-waarde per 01-01-2020 Boek-waarde per 31-12-2020 Rente in het jaar Kapitaal-lasten in 2020 Aant. Afs. Jaren
Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef 119 0 0 119 11 11 0 0 0 0 108 97 0 12 10
38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing 10540 Herininrichting raadszaal 2017-meub-stoff 143 0 0 143 6 6 0 0 0 0 137 131 1 7 20
10631 Videostreaming raadszaal 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 4
Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing 143 55 0 198 6 6 0 0 0 0 137 186 1 7 20
Totaal 0.1 Bestuur 262 55 0 317 17 17 0 0 0 0 245 283 1 18 20
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 Gronden en terreinen 10454 Grond Shellterrein Van Godewijckstraat 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 400 2 2 99
Totaal 31 Gronden en terreinen 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 400 2 2 99
33 Bedrijfsgebouwen 10028 Gemeentewerf 329 0 0 142 0 0 0 187 0 0 0 0 0 50
10455 Opstallen Shellterrein - Van Godewijckstraat 677 0 0 677 406 64 0 0 0 0 271 207 1 65 12
10035 Verbouw/aanbouw gem.werf 8 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 50
10055 Gebouw Margr.str./W.Zwijgerstr. vm school 1.033 0 0 1.033 985 48 0 0 0 0 48 0 0 48 40
Totaal 33 Bedrijfsgebouwen 2.047 0 0 1.710 1.534 112 0 0 194 0 319 207 1 113 50
34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing 10148 Afkalving oeververded. werf Grotenoord 43 0 0 27 0 0 0 16 0 0 0 0 0 20
Totaal 34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing 43 0 0 27 0 0 0 16 0 0 0 0 0 20
90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden 10518 Strategische gronden Noordoevers 2016 - vh niegg 1.933 0 0 1.933 0 0 0 0 0 0 1.933 1.933 7 7 99
10537 Strategische gronden Zuidwende Zuid, vh BIE 1.105 0 0 1.105 0 0 0 0 0 0 1.105 1.105 4 4 99
10559 Strategische gronden Centrumgebied 2017 - vh BIE 943 0 0 943 0 0 0 0 0 943 943 0 4 492 99
10560 Investering Grotenoord-Veerweg 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
10562 Herontwikk.loc. W.de Zwijgerstr 1a vml Margrietsc 72 3 0 76 0 0 0 0 0 76 72 0 0 76 99
10601 Verwerving woning De Baak 4 850 0 0 850 0 10 0 0 0 840 850 0 3 14 50
10538 Strategische verwerving De Baak 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden 4.904 3 0 4.907 0 10 0 0 0 1.859 4.904 3.038 19 594 99
91 Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling 10593 Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum 8 58 0 65 0 0 0 0 0 65 8 0 0 65 5
10602 Opstelling locatiestudie project Zudwende-Zuid 1 21 0 22 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 5
Totaal 91 Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling 9 79 0 88 0 0 0 0 0 65 9 22 0 65 5
99 Gereed product en handelsgoederen 106010 Verwerving woning De Baak 4 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 50
105590 Strategische gronden Centrumgebied 2017 - vh BIE 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 99
Totaal 99 Gereed product en handelsgoederen 0 1.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.294 0 0 99
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7.402 1.377 0 7.104 1.561 122 0 0 210 1.924 5.631 4.961 21 774 99
0.4 Overhead 33 Bedrijfsgebouwen 10039 Verbouwing gemeentehuis 2008, aanloopkred 1.140 0 0 1.140 309 51 0 0 0 0 831 780 3 54 20
10029 Gemeentehuis fase 3 755 0 0 755 320 17 0 0 0 0 434 417 2 19 50
10038 Verbouw gemeentehuis 2007 341 0 0 341 173 18 0 0 0 0 167 149 1 19 16
10389 Gemeentehuis: renovatie dakbedekking 2009 105 0 0 105 38 5 0 0 0 0 67 62 0 5 20
10440 Gemeentehuis, algemene verlichting 2013 106 0 0 106 20 4 0 0 0 0 86 82 0 5 20
10543 Vervanging pantry's gemeentehuis 2017 10 0 0 10 1 0 0 0 0 0 9 9 0 0 20
10605 Gem.huis: vervangen kozijnen,ramen,deuren 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10606 Gem.huis: vervangen buitenzonwering 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10181 Klimaatbeheersing tekenkamer Gemeentehuis 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10187 CV-regeling fase 1,2 en 3 Gemeentehuis 12 0 0 12 11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 20
10436 Gemeentehuis, wandopeningen - elekt.deuren 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Totaal 33 Bedrijfsgebouwen 2.480 0 0 2.468 885 97 0 0 0 0 1.595 1.498 6 103 50
37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef 10198 Inbraakwerende vitrine Gemeentehuis 8 0 0 8 7 1 0 0 0 0 1 1 0 1 20
10202 Vervanging CV ketel gemeenteuis 30 0 0 30 23 2 0 0 0 0 8 6 0 2 20
10391 Gemeentehuis: renovatie luchtbehandeling 2012 84 0 0 84 28 5 0 0 0 0 55 50 0 6 15
10435 Gemeentehuis, CV / Pompen 2013 34 0 0 34 6 1 0 0 0 0 28 26 0 2 20
10474 Beveiligingscamera's 2013 tbv Gemeentehuis 47 0 0 47 26 5 0 0 0 0 21 16 0 5 10
10486 Extra krediet verduurz.verlichting GemH.2014 65 0 0 65 12 3 0 0 0 0 53 50 0 3 20
10545 Vervanging brand- en inbraakinstall.gem.huis 2018 43 0 0 43 2 2 0 0 0 0 41 39 0 2 18
10629 Gem.huis: Vervangen liften 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
10630 Gem.huis: Vervangen aggregaat 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef 311 0 0 311 104 19 0 0 0 0 207 188 1 20 30
38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing 10246 Uitbreiding meubilering raadzaal 8 0 0 8 7 1 0 0 0 0 1 1 0 1 20
Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing 8 0 0 8 7 1 0 0 0 0 1 1 0 1 20
Totaal 0.4 Overhead 2.799 0 0 2.787 996 117 0 0 0 0 1.803 1.686 7 124 50
0.5 Treasury 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen 10330 Aandelen BNG 59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59 59 0 0 99
10331 Stedin Holding N.V. 454 0 0 454 0 0 0 0 0 0 454 454 2 2 99
10622 Eneco Group NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
10332 Aandelen Watermaatschappij NV 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 99
Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen 522 0 0 522 0 0 0 0 0 0 522 522 2 2 99
54 Leningen aan (UG); woning(bouw)corporaties 10340 Rhiant, complex m grondkosten 113 0 0 113 0 0 59 3 0 0 54 51 0 0 75
Totaal 54 Leningen aan (UG); woning(bouw)corporaties 113 0 0 113 0 0 59 3 0 0 54 51 0 0 75
55 Leningen aan (UG); deelnemingen 10459 Verstr.lening ROM-D 2006, loopt.7jr. II 3.675 0 0 3.675 0 0 2.434 0 0 0 1.241 1.241 0 0 7
Totaal 55 Leningen aan (UG); deelnemingen 3.675 0 0 3.675 0 0 2.434 0 0 0 1.241 1.241 0 0 7
57 Leningen aan (UG); overig langlopend 10343 Woningfinan.regeling gem.personeel 2005 12.802 0 0 12.802 0 0 10.000 41 0 0 2.801 2.761 0 0 40
Totaal 57 Leningen aan (UG); overig langlopend 12.802 0 0 12.802 0 0 10.000 41 0 0 2.801 2.761 0 0 40
60 Leningen aan (UG); Overheden (Wet Fido) 10478 Startersleningen (SVn) 348 0 0 348 0 0 155 80 0 0 192 113 0 0 5
10516 Geldlening UG Veiligheidsregio 1.460 0 0 1.460 0 0 117 31 0 0 1.343 1.312 0 0 34
Totaal 60 Leningen aan (UG); Overheden (Wet Fido) 1.808 0 0 1.808 0 0 273 111 0 0 1.535 1.424 0 0 34
Totaal 0.5 Treasury 18.920 0 0 18.920 0 0 12.766 154 0 0 6.154 5.999 2 2 99
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef 10183 Noodstroomaggregaat Gemeentehuis 26 0 0 26 19 1 0 0 0 0 7 6 0 1 25
Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef 26 0 0 26 19 1 0 0 0 0 7 6 0 1 25
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 26 0 0 26 19 1 0 0 0 0 7 6 0 1 25
2.1 Verkeer en vervoer 34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing 10357 Reconstr. Hoge Kade tussen Wet.singel en Paulusweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10416 Investering infrastructurele kunstwerken 9 0 0 9 6 1 0 0 0 0 3 2 0 1 10
10422 Vervanging infrastructurele kunstwerken 2015 145 0 0 145 21 6 0 0 0 0 124 118 0 6 20
10437 Vervanging infrastructurele kunstwerken 2013 112 0 0 112 25 5 0 0 0 0 86 81 0 5 20
10442 Park trafohuis 2011 70 0 0 70 16 3 0 0 0 0 54 51 0 3 20
10446 Aansl.Ond.Rijweg op Veersedijk 2012 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 40
10447 Aanl.rotonde V'dijk/Jac.laan/Noordeinde 2011 750 0 0 750 66 11 0 0 0 0 684 673 3 14 40
10448 Aanl.rotonde V'dijk/Jac.laan/Noordeinde 2012 1.443 0 0 1.443 88 20 0 0 0 0 1.356 1.336 5 25 40
10449 Reconstructie Havenkade 2011 89 0 0 89 8 1 0 0 0 0 81 80 0 2 40
10363 Reconstructie trace Antoniuslaan-Noordeinde 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10423 Doortrekken Antoniuslaan 2014 38 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10462 Reconstr.V'dijk 2017 - NoordE-Zwijnd.ex rotondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Totaal 34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing 2.662 0 0 2.625 269 46 0 0 0 0 2.394 2.347 9 56 40
44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut 10507 Doortrekken Antoniuslaan 2014 – Vastgoed 936 0 0 936 35 16 0 0 0 0 901 885 3 19 40
10514 Doortrekken Antoniuslaan 2014 - Civiel 797 0 0 797 30 14 0 0 0 0 767 753 3 17 40
10535 Doortrekken Antoniuslaan 2017 - Aanvull.maatreg. 1.393 0 0 1.393 26 23 0 0 0 0 1.367 1.344 5 29 40
10570 Ontsluiting Noordeinde - N915 2018 1.441 0 0 1.441 0 17 0 0 0 0 1.441 1.424 5 23 50
10273 Vervanging lichtmasten/armaturen 96/97 137 0 0 137 99 7 0 0 0 0 38 31 0 7 25
10277 Renovatie Krommeweg fase 2-5 2.136 0 0 2.136 1.708 137 0 0 0 0 428 290 2 139 20
10281 Herinrichting De Brink 189 0 0 189 152 12 0 0 0 0 38 26 0 12 20
10283 Extra verlichting fiets-/voetpaden 8 0 0 8 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0 25
10286 Hondenuitrengebied 13 0 0 13 12 1 0 0 0 0 2 1 0 1 20
10292 Herinrichting Witte de Withstraat 81 0 0 81 55 5 0 0 0 0 25 21 0 5 20
10294 Vervangen lichtmasten 2003-2005 161 0 0 161 84 7 0 0 0 0 77 70 0 8 25
10306 Aanpass.voorrangregels 2 rotondes 2006 34 0 0 34 19 2 0 0 0 0 15 13 0 2 20
10311 Vervangen lichtmasten 2005 141 0 0 141 62 6 0 0 0 0 79 73 0 6 25
10323 rec.NoordE/Bosweg + FFerry, MIP 2011 1.866 0 0 1.866 113 25 0 0 0 0 1.753 1.728 7 32 40
10542 Plan Sandelingenknoop 2017 -12 0 0 -12 0 -12.043 0 0 0 0 -12 0 -0 -12.088 35
10576 Waterbusplein 2018 193 268 0 461 0 0 0 0 0 0 193 461 1 1 40
10612 BOV - vervanging lichtmasten 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10613 BOV - vervanging lichtmasten 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10614 BOV - vervanging lichtmasten 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10615 BOV - vervanging lichtmasten 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10616 BOV - vervanging lichtmasten 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10617 BOV - vervanging armaturen 2020 0 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 40
10618 BOV - vervanging armaturen 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10619 BOV - vervanging armaturen 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10620 BOV - vervanging armaturen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10621 BOV - vervanging armaturen 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10626 Stalen brug Jaagpad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10262 Vervanging lichtmasten/armaturen 95/96 55 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10275 Herinrichting Banckertplein 161 0 0 161 150 11 0 0 0 0 11 0 0 11 20
10309 Duurz.veilig 30 km zn 2008 40 0 0 40 36 4 0 0 0 0 4 0 0 4 10
10310 Duurz.veilig 30 km zn 2009 43 0 0 43 38 5 0 0 0 0 5 0 0 5 10
Totaal 44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut 9.813 322 0 10.080 2.679 281 0 0 0 0 7.134 7.175 27 308 50
48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut 10523 CAI Proj: Hanging-baskets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10525 CAI Proj: Waalvisie - Kerkplein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10530 CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd 9 59 68 -0 0 0 0 0 0 0 9 -0 0 0 50
10531 CAI Proj: Opknappen rotondes 99 12 111 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 99
Totaal 48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut 107 72 179 -0 0 0 0 0 0 0 107 -0 0 0 99
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 12.582 394 179 12.705 2.947 328 0 0 0 0 9.635 9.522 37 364 99
2.5 Openbaar vervoer 44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut 10318 Aanleg bushalte Krommeweg 2007 15 0 0 15 6 1 0 0 0 0 9 8 0 1 20
Totaal 44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut 15 0 0 15 6 1 0 0 0 0 9 8 0 1 20
Totaal 2.5 Openbaar vervoer 15 0 0 15 6 1 0 0 0 0 9 8 0 1 20
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE) 10347 OHW Bedrijventerrein Ambachtse zoom 22.687 2.249 0 24.936 0 0 0 0 0 0 22.687 24.936 118 118 99
10515 OHW Amb.zoom Fase 1 en groene werkkamer (=>10347) 401 -401 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 2 2 99
10517 OHW Grex Centrumgebied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Totaal 92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE) 23.088 1.848 0 24.936 0 0 0 0 0 0 23.088 24.936 120 120 99
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 23.088 1.848 0 24.936 0 0 0 0 0 0 23.088 24.936 120 120 99
4.2 Onderwijshuisvesting 14 Bijdrage aan activa in eigendom van derden 10334 Toek. ontwikk.onderw. BVO 0,50 2006 Zwijndrecht 2.350 0 0 2.350 497 46 0 0 0 0 1.853 1.806 7 53 40
10335 Toek. ontwikk.onderw. OVO 0,50 2006 Zwijndrecht 2.350 0 0 2.350 497 46 0 0 0 0 1.853 1.806 7 53 40
10473 Bijdr.aanpass.schoolgeb.de Sprong 2013 Zwijndrecht 62 0 0 62 12 3 0 0 0 0 51 48 0 3 20
Totaal 14 Bijdrage aan activa in eigendom van derden 4.762 0 0 4.762 1.006 95 0 0 0 0 3.756 3.661 14 109 40
31 Gronden en terreinen 10013 De Bron, Adm.de Ruyterlaan, grondkosten 179 0 0 179 33 0 0 0 0 0 146 146 1 1 99
10021 grond sch. Volgerlanden OBO 0,25 Druiveng. 11 394 0 0 394 0 0 0 0 0 0 394 394 1 1 99
10003 Stadh.Willem III school, Sand.straat, grondkosten 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0 9 9 0 0 99
10004 W.de Zwijgerschool, Graaf Willemln., grondkosten 21 0 0 21 10 0 0 0 0 10 10 0 0 5 99
10005 Tweestroom, school Jan Wissensl. 5, grondkosten 31 0 0 31 10 0 0 0 0 0 21 21 0 0 99
10006 Meander, W.Withstr., grondkosten 37 0 0 37 13 0 0 0 0 0 25 25 0 0 99
10007 Tweestroom, Jan Wissensln., grondkosten k.s./kl.Pr 43 0 0 43 12 0 0 0 0 0 31 31 0 0 99
10008 Grond Steenbakk.str, JFKschool afgebr, openb.groen 72 0 0 72 20 0 0 0 0 0 52 52 0 0 99
10009 Meander, Bekestein, grondkosten 179 0 0 179 33 0 0 0 0 0 146 146 1 1 99,9
10010 Dukdalf school, Jan Wiss. 7en 9, grondkosten vm ks 53 0 0 53 14 0 0 0 0 0 38 38 0 0 99
10012 Dukdalf school, Jan Wiss. 7en 9, grondkosten vm ls 88 0 0 88 26 0 0 0 0 0 62 62 0 0 99
10020 grond sch Volgerlanden BBO 0,75 Druiveng. 5,7,9 1.243 0 0 1.243 0 0 0 0 0 0 1.243 1.243 5 5 99
Totaal 31 Gronden en terreinen 2.352 0 0 2.352 176 0 0 0 0 10 2.177 2.166 8 14 99,9
33 Bedrijfsgebouwen 10058 Stadh.Willem III school, Sand.straat, bouwkosten 723 0 0 723 628 30 0 0 0 0 95 64 0 31 40
10059 BBO Meander, W.de Withstr. integratieverbouw. 41 0 0 41 34 2 0 0 0 0 7 6 0 2 40
10069 W.de Zwijgerschool, Graaf Will.l. integratieverbou 215 0 0 215 110 6 0 0 0 99 106 0 0 58 40
10072 W.de Zwijgersch, Grf Will.l. ingrijp techn.onderh. 189 0 0 189 80 5 0 0 0 103 108 0 0 59 40
10082 Integratieverbouwing scholen CNO (aanv.) 39 0 0 39 14 1 0 0 0 0 25 24 0 1 40
10090 Perm. bouw Volgerl.00-05, OBO 0,25 Druiveng. 11 1.147 0 0 1.147 298 27 0 0 0 0 849 822 3 31 40
10025 Schoolw.Volg.2009,75% BBO Druiveng. 5,7,9 410 0 0 410 148 20 0 0 0 0 261 242 1 21 20
10060 W.de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan, verbouw 358 0 0 358 296 15 0 0 0 48 62 0 0 40 40
10061 Stadh.Willem III school, Sand.str. bouw 26 0 0 26 21 1 0 0 0 0 5 4 0 1 40
10062 Stadh.Willem III school, Sand.str. Uitbreiding 39 0 0 39 30 2 0 0 0 0 8 7 0 2 40
10083 Dukdalf school, Jan Wissensln.7,9 aanpass.hoofdgeb 10 0 0 10 4 0 0 0 0 0 7 6 0 0 40
10089 Perm. bouw Volgerl.00-05, BBO 0,75 Druiveng. 5,7,9 3.622 0 0 3.622 938 87 0 0 0 0 2.684 2.597 10 97 40
10118 Sem.perm.huisv.OBO Volg.2009,25% Druiveng. 11 481 0 0 481 58 7 0 0 0 0 424 417 2 9 40
10119 Perm.bouw Volg. BBO75% 2005 II Druiveng. 5,7,9 2.887 0 0 2.887 573 54 0 0 0 0 2.314 2.259 9 63 40
10120 Perm.bouw Volg. OBO25% 2005 II Druiveng. 11 902 0 0 902 180 17 0 0 0 0 723 706 3 20 40
10121 Sem.perm.huisv.BBO Volg.2009, 75% Druiveng. 5,7,9 1.444 0 0 1.444 512 63 0 0 0 0 931 868 4 67 20
10176 Stadh.Willem III school, Sand.str. 8e lokaal 136 0 0 136 51 3 0 0 0 0 85 82 0 4 40
10351 Voorber.krediet scholenbouw Volgerlanden West 58 0 0 58 8 1 0 0 0 0 50 49 0 1 40
10353 De Bron, schoolwon.Bekestein, gereal. verkoopwaard 186 0 0 186 0 0 0 0 0 0 186 186 1 1 99
10355 PC Hooftsingel 7 geschikt maken voor BBO/2-Stroom 292 0 0 292 230 30 0 0 0 0 61 31 0 30 10
10360 Adm.Ruyterln.1 geschikt maken OBO, de Bron 156 0 0 156 133 11 0 0 0 0 23 12 0 11 10
10415 Voorber. krediet scholenbouw Volgerlanden Oost 256 0 0 256 27 4 0 0 0 0 229 225 1 5 40
10420 Schoolw.Volg.2009,25%OBO Druiveng. 11 144 0 0 144 52 7 0 0 0 0 92 85 0 7 20
10494 Infra en projectbeg Kruiswiel '14+'18, Scholengebw 1.134 262 0 1.396 0 0 0 0 0 0 1.134 1.396 4 4 40
10508 Ver-nieuwbouw Jan Wissenslaan 5 2015 - Thriade 92 0 0 92 3 1 0 0 0 0 89 88 0 2 40
10509 Voorb.krediet nieuwb.W.de Zw.2015 – Kruiswiel 259 0 0 259 3 3 0 0 0 0 256 253 1 4 40
10510 Voorb.krediet nieuwb. Dukdalf 2015, J Wissensl.7,9 122 0 0 122 1 1 0 0 0 0 121 119 0 2 40
10511 Ver-nieuwbouw Jan Wissenslaan 5 2016 - Thriade 1.062 0 0 1.062 37 13 0 0 0 0 1.024 1.011 4 17 40
10512 Aanpassing/ged. sloop Jan Wissenslaan 5, 2016 103 0 0 103 3 2 0 0 0 0 100 98 0 2 40
10554 Nieuwbouw W.de Zwijgeschool 2017, Kruiswiel 1.103 5.899 409 6.593 0 0 0 0 0 0 1.103 6.593 4 4 40
10555 Nieuwbouw school De Dukdalf 2017, Jan Wissensl.7,9 2.510 93 0 2.604 0 42 0 0 0 0 2.510 2.562 10 51 40
10054 Bekestein, schoolged. BBO bouwkosten 826 0 0 826 787 39 0 0 0 0 39 0 0 39 40
10056 Bekestein, schoolged. OBO Bron, bouwkosten 826 0 0 826 787 39 0 0 0 0 39 0 0 39 40
10080 Semi permanente scholen fase 1 BBO 67 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10081 Semi permanente scholen fase 1 OBO 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Totaal 33 Bedrijfsgebouwen 21.887 6.255 409 27.644 6.136 535 0 0 0 250 15.751 20.812 60 724 99
38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing 10094 Bron, 1e inrichting 23 0 0 23 20 2 0 0 0 0 3 2 0 2 20
10103 1einr.scholn Volgerl 03-05BBO 0,75 Druiveng. 5,7,9 57 0 0 57 42 4 0 0 0 0 16 12 0 4 20
10104 1e inr.scholen Volgerl.03-05 OBO 0,25 Druiveng. 11 19 0 0 19 14 1 0 0 0 0 5 4 0 1 20
10171 Stadh..Willem III / W.de Zwijgersch. o.l.p. 18 0 0 18 5 0 0 0 0 0 14 13 0 0 50
10172 Meander/Tweestroom (cno) o.l.p. 61 0 0 61 16 1 0 0 0 0 45 44 0 1 50
10173 De Bron, o.l.p. groep 17 en 18 11 0 0 11 3 0 0 0 0 0 8 8 0 0 50
10174 Dukdalf, o.l.p. groep 8 en 9 11 0 0 11 3 0 0 0 0 0 8 8 0 0 50
10248 1e inr.schol.Volg.BBO 2008,75% 384 0 0 384 130 17 0 0 0 0 254 237 1 18 12
10250 1e inr.schol.Volg. OBO 2008,25% 142 0 0 142 41 7 0 0 0 0 101 94 0 7 20
Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing 728 0 0 728 274 32 0 0 0 0 454 421 2 34 50
57 Leningen aan (UG); overig langlopend 999900 VVOGG 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 20
Totaal 57 Leningen aan (UG); overig langlopend 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 20
99 Gereed product en handelsgoederen 100040 W.de Zwijgerschool, Graaf Willemln., grondkosten 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 99
100720 W.de Zwijgersch, Grf Will.l. ingrijp techn.onderh. 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 40
100600 W.de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan, verbouw 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 40
100690 W.de Zwijgerschool, Graaf Will.l. integratieverbou 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 40
Totaal 99 Gereed product en handelsgoederen 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 99
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 29.730 6.580 409 35.486 7.593 662 0 0 0 261 22.137 27.385 84 881 99,9
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 31 Gronden en terreinen 10023 Welzijnsvz. Volgerl., grond PSPZ Druiveng. 1 en 3 186 0 0 186 0 0 0 0 0 0 186 186 1 1 99
Totaal 31 Gronden en terreinen 186 0<