Bijlagen

1. Aanbevelingen rekenkamercommissie

2. Beleidskader begroting

2. Beleidskader begroting

Terug naar navigatie - 2. Beleidskader begroting
Beleidskader
1. Sociaal, Welzijn en Educatie 2. RO, Economie en Wonen 3. Buiten- ruimte 4. Veilig-heid, Dienst- verlening, Bestuur en Middelen
VERORDENINGEN
Afvalstoffen verordening x
Algemene Plaatselijke verordening 2020 x
Algemene subsidieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2016 x
Archiefverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Beheersverordening begraafplaatsen Hendrik-ido-Ambacht 2015 x
Bouwverordening 2012 inclusief 15e wijziging x
Brandbeveiligingsverordening 2012 x
Controle verordening openbaar lichaam Drechtsteden x
Controleverordening (art. 213 GW) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014 x
Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010 x
Exploitatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2005 x
Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet x
Financiele verordening 2015 openbaar lichaam drechtsteden x
Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019 x
Inspraakverordening x
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 x x x
Leidingenverordening 2019 Hendrik-Ido-Ambacht x x
Legesverordening 2021
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004 x
Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 x
Subsidieverordening Familie Spoor-fonds x
Telecommunicatieverordening 2019 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x x
Verordening aanwijzen trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening afvalstoffenheffing 2021 x
Verordening Algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak x
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015 x
VERORDENING AUDITCOMMISSIE HENDRIK-IDO-AMBACHT x
Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 x
Verordening beleidsadviesraad Jeugd/Wmo 2020 x
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen x
Verordening burgerinitiatieven Hendrik-Ido-Ambacht 2006 x
Verordening Cliëntenparticipatie Wsw x
Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2021 x
Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad x
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 x
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 x
Verordening Hondenbelasting 2021 x
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening H-I-Ambacht x
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens x
Verordening Jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2018 x
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht x
Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk 2005 x
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen x x x x
Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik- Ido-Ambacht 2021 x
Verordening Lijkbebezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2020 x
Verordening Lijkbebezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2021 x
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 x
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 x
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021 x
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 x
Verordening op de heffing en invoering van lijkbezorgingsrechten 2020 x
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 x x x
Verordening Precariobelasting 2021 x
Verordening op de heffing en de invoering van leges 2017 x
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2017 x
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2019 x
Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017 x
Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2019 x
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017 x x
Verordening op de heffing op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019 x
Verordening Marktgeld 2019 x
Verordening Marktgeld 2021 x
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 x
Verordening op de WMO-adviesraad x
Verordening op heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2017 x x
Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015 x
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw x
Verordening recht van onderzoek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 x
Verordening Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht. x
Verordening Reglement van Orde voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht. x
Verordening Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht 2016 x
Verordening Rioolheffing 2021 x
Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013 x
Verordening straatnaamgeving en huisnummering x x
Verordening toekennen erepenning x
Verordening toeslagen en verlagingen 2004 x
Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004 x x
Verordening tot wijziging van Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (2e wijziging)
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester x
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017 x
Verordening voor de raadscommissies Hendrik Ido Ambacht 2015 x
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2020 x x
Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht 2018 x
Wachtlijstverordening Wsw x
Wegsleepverordening x
BELEIDSSTUKKEN
Actieplan Duurzaamheid 2019 - 2022 x
Actieplan Lokale economie x
Actieplannen preventie en handhaving 2018 - 2019 x
Afvalbeleidsplan 2012-2022 x
Afwijkingenbeleid x
Archeologiebeleid x
Baggerplan 2019 x
Beeldkwaliteitsplan Groen 2016-2020 (actualisatie) x x
Begraafplaatsenbeleid Achterambacht en Waalhof x
Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek x
Beheerplan Straatmeubilair 2015-2019 x
Beheerplan verkeersvoorzieningen 2015-2019 x
Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026 x
Beleid Bed & Breakfast x
Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2016-2026 x x
Beleidsnotitie Harmonisatie van peuterwerk in HIA x
Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 x
Beleidsplan Integrale Veiligheid. x
Beleidsplan Jeugdhulp x
Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 - 2024 x x
Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023 x
Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023 x
Beleidsplan wegen 2013-2023 x
Beleidsregels eenmalige huwelijkslocaties x
Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (BRTA) x
Bestemmingsplan Achterambachtseweg 49 x
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom x
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder + x
Bestemmingsplan Centrum x
Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost x
bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 1e partiële herziening 7.10 x
Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, zone Rietlaan-Oost x
Bestemmingsplan De Volgerlanden-West x
Bestemmingsplan Grotenoord 2 x
Bestemmingsplan Kas Langeweg 97 x
Bestemmingsplan Koetsverhuurbedrijf Energieweg 1 x
Bestemmingsplan Langeweg 77-85 x
Bestemmingsplan Krommeweg x
Bestemmingsplan Langeweg 101 x
Bestemmingsplan 'Niet-bestemde locaties' x
Bestemmingsplan Onderdijk 126-128 x
Bestemmingsplan Sandelingen x
bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel x
Bestemmingsplan Sophiapolder x
Bestemmingsplan Veersedijk. x
Bestemmingsplan Warboutsland x
Bestemmingsplan Waterbusplein x
Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden x
Bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat x
Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16 x
Bestemmingsplan Zuidwende-Noord x
Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw x
Bestemmingsplan Zwembad De Louwert x
Bomenbeleidsplan 2018-2023 x
Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum x
Coalitieprogramma 2018-2022 x x x x
Communicatievisie 2016-2018 x
Detailhandelsstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht x
Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 x
Exploitatieplan De Volgerlanden Oost 5e herziening
Financieringsstatuut HIA x
Functioneel programma Waterbusplein x
Gebiedsvisie Centrum x
Gebiedsvisie Deltapoort x
Gebiedsvisie Waalzone x
Gedragscode integriteit voor de leden van de raad, de burgemeester en de wethouders x
Gedragscode politiek ambtsdragers x
Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op website van de gemeenteraad Hendrik-Ido-ambacht x
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023 x
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020 x
Groenstructuurplan 2013- 2023 x x
Grondstoffenbeleidsplan 2019 - 2023 x
Grondwaterplan 2015-2018 x
Huisvestingsplan Baxhuis x
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 x x x x
Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp x
Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument x
Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering x
Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel x
Kadernota Evenementenbeleid x x
Kadernotitie Huisvesting Statushouders x x x
Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 x
Lokale Woonvisie 'de blik vooruit' x
Mantelzorgbeleid 2019-2022 x
Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 x x
Protocol accountantscontrole en normenkader 2018 x
Nota accommodatiebeleid x
Nota Borgstellingen x
Nota bovenplanse voorzieningen 2011 x
Nota Dierenwelzijn x
Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid" x
Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie) x
Nota reserves, voorzieningen, risico's & Weerstandsvermogen x
Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015 x
Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie x
Nota Verbonden Partijen 2015 x
Nota Waarderen en Afschrijven 2011 x
Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 2018 x
Notitie Mantelzorgwaardering 2015 x
Notitie Schuldenlast
Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden x
Parkeernota Nieuwe Ontwikkelingen x x
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 x
Privacybeleid Drechtsteden x x x x
protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Reclamebeleid 2014-2024 x
Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden x
Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 x
Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019 x
Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden x
Speelruimteplan 2014-2024 x x
Speelruimteplan 2020-2030 x
Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z) x
Structuurvisie Waar de Waal stroomt x
Toekomstvisie Bibliotheekwerk Hendrik-Ido-Ambacht x
Transitievisie warmte 1.0 x
Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016 x
Uitwerking snippergroenregeling x
Visie op regionale samenwerking x
Visie op de witte vlekken in Hendrik-Ido-Ambacht x
Waalvisie x
Welstandsnota 2015 x
Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018 x

3. Bestuurlijke structuur

3. Bestuurlijke structuur

Terug naar navigatie - 3. Bestuurlijke structuur

 

SGP-ChristenUnie
L.P. Platschorre (fractievoorzitter)
ing. P. Boudewijn
ir. C.W. Timmers
E. van Hartingsveldt
Drs. K. van der Laan MEd
B.P. van Ginkel
M.T. Kamphuis – Stuij

 

Gemeente Belangen
M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)
M.B. Braber
M. Nugteren BPM
H.H.F. van der Lei
A. Mol

 

CDA
Mr. P. van der Giessen (fractievoorzitter)
drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp
A.L. Vlasblom – van der Vlies MSc

 

VVD
O. Doevendans (fractievoorzitter)
J. Oelfke - ten Seldam
Drs. A. Ouwerkerk

 

D66
M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)
Mr. J.P. Neijman

 

PvdA
E. van der Wulp (fractievoorzitter)

 

Ambacht Uw Belang (A.U.B.)
J. Struik (fractievoorzitter)

 

Echt voor Ambacht (E.V.A.)
Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

 

Burgerraadsleden:
J. Lieben (Gemeente Belangen)
J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)
G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)
E.E.G. de Heer (VVD)
M. de Groot (D66)
F.S. Verbrugge (D66)
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)
A.L. Scheurwater (PvdA)
J.G. Siefkes (A.U.B.)
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)
A. Cramer (E.V.A.)
H.A. Stam (E.V.A.)

4. Gebruikte afkortingen

4. Gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - 4. Gebruikte afkortingen

AB

Algemeen bestuur

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOP

Beheer en onderhoudsplan (oeverbescherming)

BOVL

Bureau Openbare Verlichting “Lek-Merwede”

BTW

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW

Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer.

DB

Dagelijks bestuur

DCMR

Milieudienst Rijnmond

DGJ

Dienst Gezondheid en Jeugd

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese centrale bank

Fido

Wet financiering decentrale overheden

GBD

Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU

Gebundelde doeluitkering

Gevudo

Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken

GHOR

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GMSD

Gemeentelijke monitor sociaal domein

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GRD

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

GREX

Grondexploitatie

GVVP

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

GZH

Groenservice Zuid Holland

HVC

Huisvuilcentrale

I&A

Informatie en automatisering

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IRS

Intrest rate swap

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

LAP

Landelijk afval beheerplan

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

m.b.t.

Met betrekking tot

mln

miljoen

MOP

Meerjarig onderhoudsplan (gemeentelijke gebouwen)

MN

Maatschappelijk nut

MT

Managementteam

Nb

Niet bekend

nnb

nog nader bepalen

NRIJ

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma Diensteverlening

NV

Naamloze vennootschap

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV

Openbare verlichting

OZB

Onroerend zaakbelasting

P&C

Planning en control

P&O

Personeel en organisatie

PM

pro memorie

RAV

Regionale ambulancevoorziening

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RCP

Regionaal Crisis Plan

RO

Ruimtelijke ordening

ROM-D

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

RUD

Regionale Uitvoerings Dienst

RWS

Rijkswaterstaat

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SKB

Schatkistbankieren

TNO

Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

UvW

Unie van Waterschappen

VAO

Vereniging ambachtse ondernemers

VINEX

Vierde nota ruimtelijke ordening extra

VJI

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

VPB

Vennootschapsbelasting

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

VTA

Visual Tree Assessment

WBW

Wijk- en buurtgericht werken

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw

Wet sociale werkplaatsen

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

WWB

Wet werk en bijstand

Wwnv

Wet werken naar vermogen

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

5. Interbestuurlijk toezicht

6. Waar staat je gemeente.nl

Besluit Begroting en Verantwoording

Terug naar navigatie - Besluit Begroting en Verantwoording

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.