Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemeen

Het jaar 2020 was amper 2 maanden onderweg of al onze gemaakte voornemens voor 2020 konden –
voor even – overboord. Vanaf maart 2020 gingen we in een – intelligente – lockdown. Dat betekende
schakelen voor ons. Anders gaan werken. Anders overleggen met elkaar. Steeds weer snel
anticiperen op de maatregelen die er op rijksniveau genomen werden. En oog blijven houden voor
elkaar. Voor onze inwoners en bedrijven. Dat is ons met elkaar gelukt. Deze nieuwe manier van
werken hadden we redelijk snel onder de knie en ondanks de sterk veranderde omstandigheden
hebben we toch grote delen van onze plannen voor 2020 ten uitvoer hebben weten te brengen.

Sociaal domein

Eind 2020 hebben we een belangrijke mijlpaal uit het coalitieprogramma bereikt: het preventieplan
'De kracht van Ambacht' is vastgesteld. Dit is het eerste integraal meerjarenplan op het gebied van
preventie in Hendrik-Ido-Ambacht. Het laat zien wat we samen met onze inwoners en
maatschappelijke partners willen bereiken. Samen zijn we redzaam! Het plan is de start om echt
werk te maken van preventie en hulp vooral aan de voorkant te bieden.
Vanaf het laatste kwartaal van 2020 kwam structureel € 150.000 beschikbaar voor formatieve
versterking van het Sociaal Wijkteam. Dit geeft de mogelijkheid voor een brede, integrale aanpak
rondom Jeugd en Gezin.
Integraal Huisvestingsplan
Samen met de scholen is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, ook een belangrijke pijler
van het coalitieprogramma. Het plan werd begin 2020 vastgesteld en geeft ons een stevige basis om
op lange termijn te zorgen voor voldoende en goede onderwijsruimte in onze gemeente. Om ook
echt uitvoering te geven aan dit plan, is in 2020 een start gemaakt met het Uitvoeringsprogramma
IHP.


Fysiek domein

Ook in het ruimtelijk-economisch is veel in gang gezet en uitgevoerd in het voorbije jaar. De Visie
op de Witte Vlekken geeft duidelijkheid over hoe we om willen gaan met vrije locaties in onze
gemeente en hoe we de balans zien tussen groen en wonen. Het biedt de basis om weloverwogen
besluiten te nemen voor de verdere invulling van Hendrik-Ido-Ambacht. Eén van de concrete
gebieden uit de Visie op de witte vlekken is de invulling van het centrumgebied. Medio oktober 2020
is de definitieve gunning verleend aan de projectontwikkelaar.
Na jarenlang overleg en verkenning, konden we in 2020 flinke stappen zetten in de ontwikkeling van
het Waterbusplein. Er is een krediet beschikbaar gesteld om dit gebied te saneren en bouwrijp te
maken, zodat er mooie en uitnodigende entree van Ambacht ontstaat en een plek om te verblijven
en te ontmoeten.
In 2020 is er een participatietraject geweest voor de herinrichting van de Kerkstraat. Dit heeft
geleid tot een ontwerp dat de straat aantrekkelijker maakt voor fietsers en voetgangers. In
december zijn de werkzaamheden aan de Kerkstraat afgerond.

Participatienota

In het coalitieprogramma heeft participatie een heel nadrukkelijke plek gekregen. In 2020 is de
participatienota tot stand gekomen, met inbreng van inwoners, college en de raad. In de
'Ambachtse Aanpak' staat hoe we vorm willen geven aan de samenwerking met onze inwoners,
bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling van onze gemeente. Aan het einde van het jaar werd
de participatienota aangeboden aan de raad.


Regio

In het afgelopen jaar gebeurde er veel in de samenwerking in de Drechtsteden. Eerder werd al
besloten om het ruimtelijk-economisch domein en de Groeiagenda meervoudig lokaal te
organiseren. In het najaar van 2020 werd dat gevolgd door afspraken over de samenwerking in het
sociaal- én (onverwacht ook) het bedrijfsvoeringsdomein. In het sociaal domein leidde dit tot een
voorstel om dit domein binnen de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te houden, maar dan
in een klassieke collegeregeling. De Drechtraad en het Drechtstedenbestuur komen daarmee te
vervallen. Voor de bedrijfsvoeringsonderdelen werd voorgesteld om dit te gaan organiseren via een
servicegemeente-constructie met dienstverleningsovereenkomsten.


Corona
Zoals we in het begin van deze inleiding al opmerkten, heeft de uitbraak van corona een enorme
impact op ons allemaal. Dachten we vorig jaar zomer nog dat we het grootste probleem achter de
rug hadden, inmiddels zijn we een jaar verder en vrezen we voor de hoogte van de 3e golf. Voor de
aanpak van corona proberen we aanvullend op de landelijke maatregelen, al het goede te doen
voor onze inwoners, verengingen, instellingen en ondernemers. Daarnaast willen we onze reguliere
dienstverlening en onze bestuurlijke besluitvorming zoveel als mogelijk gewoon door laten gaan.
Daarvoor hebben we een aantal dingen moeten organiseren. Zo hebben we het gemeentehuis met
bewegwijzering en aangepaste inrichting “coronaproof” gemaakt. Met nieuwe AV-apparatuur
hebben we digitaal en hybride vergaderen mogelijk gemaakt. We werken thuis, tenzij dat om wat
voor reden niet kan. En als er op het gemeentehuis gewerkt wordt, dan gebeurt dat op een veilige
manier. Voor een meer uitgebreide rapportage is in deze jaarrekening een aparte "corona
paragraaf" opgenomen.


Financieel perspectief
De primitieve begroting 2020 die we in november 2019 hebben vastgesteld liet een positief saldo
zien voor 2020 van € 904.000. In de Winternota 2020 is dit saldo bijgesteld naar een positief saldo
van € 2.355.000. Wij sluiten het boekjaar 2020 af met een positief eindsaldo van € 678.195, als
volgt verdeeld over de programma's:
Sociaal, welzijn en educatie 1.505.000 V
Ruimtelijke ordening, economie en wonen 52.000 V
Buitenruimte 1.111.000 V
Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 1.990.000 N
In zijn algemeenheid zitten er in programma 1, 2 en 3 grote voordelen op toegerekende
kapitaallasten. Dit wordt veroorzaakt doordat de omslagrente is verlaagd van 1,2% naar 0,38 %. Dit
levert op alle taakvelden een voordeel op, maar op het taakveld treasury (programma 4) een
nadeel, omdat daar minder dekking is geboekt. Deze lagere omslagrente komt doordat we de
Eneco gelden deels hebben ingezet om onze dure leningen om te zetten.
Programma 1 betreft verder met name afwijkingen vanuit de Sociale Dienst, de Service organisatie
Jeugd, Beschermd Wonen en renovatie speelruimte en het preventieplan. In programma 2 is er een
meevaller in de bouwleges. In het voorzien verlies van De Volgerlanden wordt een bedrag van €
219.682 bijgestort. In programma 3 zijn er wat werkzaamheden uitgesteld naar 2021. In
programma 4 zit onder andere een nadeel op treasury. Voor een nadere toelichting op de
afwijkingen, wordt verwezen Hendrik-Ido-Ambacht Jaarstukken 2020 4 
naar de financiële overzichten per programma.

Onzekerheden
In paragraaf 1 zijn onze risico's nader beschreven. Onze grootste risico's zitten in het sociale
domein, met name de prognose van de kostenstijgingen in dit domein zijn groot, mede door de
verwachte corona gevolgen op middellange termijn en de vergrijzing. Ook de komende tijd zullen
we de vinger nauwlettend aan de pols moeten houden, zowel inhoudelijk als financieel.
Ook de algemene uitkering van het Rijk en de verdeelmodellen vertonen grote fluctuaties, met
daarbij het voortdurende vraagstuk of het Rijk gemeenten voldoende compenseert voor allerlei
nieuwe taken. We zullen onze ambities constant blijven afzetten tegen de actuele financiële
stand van zaken.

Leeswijzer
Deze jaarstukken zijn opgebouwd uit programma's, paragrafen, bijlagen en een
financiële jaarrekening. Deze indeling is gelijk aan vorig jaar, waarbij is gepoogd om de
leesbaarheid verder te verhogen.
Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete
resultaten zijn bereikt. U vindt aan het eind van elk programma grafieken en een
cijferoverzicht waarin de lasten en baten overzichtelijk worden samengevat. De
programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat
elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in deze stukken opneemt. Deze paragrafen
vormen een dwarsdoorsnede op diverse terreinen. De financiële jaarrekening
volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.
In de digitale versie vindt u hyperlinks naar belangrijke documenten, deze zijn
bedoeld als achtergrondinformatie.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De begroting is opgebouwd uit programma's, paragrafen en een financiële begroting. Deze indeling is gelijk aan de begroting van vorig jaar.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete acties u kunt verwachten. U vindt aan het eind van elk programma een infographic waarin de begrote uitgaven overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in de begroting opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op diverse terreinen. De financiële begroting volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.

Ook in deze begroting vindt u in de digitale versie hyperlinks naar belangrijke documenten. Deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.