Sitemap

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Programma's Blz. 6  
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 7  
Wat willen we bereiken? Blz. 8  
Programma 1 Blz. 9  
Acties programma 1 Blz. 10  
Aanpak sociaal isolement Blz. 11  
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 12  
Gezondheidsbeleid Blz. 13  
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 14  
Kunstgrasvelden Blz. 15  
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 16  
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 17  
Preventieplan sociaal domein Blz. 18  
Sociale Kaart Blz. 19  
Versterken sociaal wijkteam Blz. 20  
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 21  
Vrijwilligersbeleid Blz. 22  
Lopende, grote beleidstrajecten Blz. 23  
Brede adviesraad sociaal domein Blz. 24  
Collectie Spoor Blz. 25  
Inkomensondersteuning Blz. 26  
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 27  
Maatschappelijke begeleiding Statushouders Blz. 28  
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 29  
Overdracht participatieplekken Blz. 30  
Personen met verward gedrag Blz. 31  
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 32  
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Blz. 33  
WMO Beleidsplan Blz. 34  
Wat mag het kosten ? Blz. 35  
Indicatoren Blz. 36  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 37  
Wat willen we bereiken? Blz. 38  
Programma 2 Blz. 39  
Acties programma 2 Blz. 40  
Actieplan lokale economie Blz. 41  
Bomenbeleidsplan Blz. 42  
Detailhandelsvisie Blz. 43  
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 44  
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 45  
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 46  
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 47  
Omgevingswet Blz. 48  
Winkeltijdenverordening Blz. 49  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 50  
Landschapstafel IJsselmonde / NRIJ Blz. 51  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 52  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 53  
Wat mag het kosten ? Blz. 54  
Indicatoren Blz. 55  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
Programma 3 Blz. 58  
Acties programma 3 Blz. 59  
Actieplan zwerfafval Blz. 60  
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 61  
Notitie effecten Sandelingenknoop en Noordeinde Blz. 62  
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 63  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 64  
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 65  
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 66  
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 67  
Wat mag het kosten ? Blz. 68  
Indicatoren Blz. 69  
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Programma 4 Blz. 72  
Acties programma 4 Blz. 73  
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 74  
Beleidsregels Wietkwekerijen Blz. 75  
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 76  
Dienstverleningsconcept Blz. 77  
Drugsnota actualiseren Blz. 78  
Handhavingsplan Blz. 79  
Nota Verbonden Partijen Blz. 80  
Participatienota Blz. 81  
Visie op regionale samenwerking Blz. 82  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 83  
Informatieveiligheid Blz. 84  
Wat mag het kosten ? Blz. 85  
Indicatoren Blz. 86  
Paragrafen Blz. 87  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 88  
Inleiding Blz. 89  
Weerstandscapaciteit Blz. 90  
Risicobeleid Blz. 91  
De risicoberekening Blz. 92  
Risico verbonden partijen Blz. 93  
Risico Grondexploitaties Blz. 94  
Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties Blz. 95  
Recapitulatie Blz. 96  
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 97  
2. Financiering Blz. 98  
Inleiding Blz. 99  
Algemeen Blz. 100  
Rente ontwikkelingen Blz. 101  
Renterisico's Blz. 102  
Financieringspositie Blz. 103  
Kredietrisico's Blz. 104  
Liquiditeitsrisico Blz. 105  
Debiteurenrisico Blz. 106  
Kas- en saldobeheer Blz. 107  
Schatkistbankieren Blz. 108  
Informatievoorziening Blz. 109  
3. Lokale heffingen Blz. 110  
Inleiding Blz. 111  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 112  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 113  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 114  
Overige lokale heffingen Blz. 115  
Kwijtschelding Blz. 116  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 117  
Inleiding Blz. 118  
Vernieuwing BBV Blz. 119  
Groot onderhoud Blz. 120  
Kapitaalgoederen Blz. 121  
Kerncijfers Blz. 122  
Budgetten Blz. 123  
1. Wegen Blz. 124  
2. Riolering Blz. 125  
3. Water Blz. 126  
4. Groen Blz. 127  
5. Gebouwenbeheer Blz. 128  
6. Afval Blz. 129  
5. Grondbeleid Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
Uitvoering grondbeleid Blz. 132  
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 133  
Tussentijdse winstneming Blz. 134  
Reserve en Risico Blz. 135  
6. Verbonden partijen Blz. 136  
Inleiding Blz. 137  
BBV Blz. 138  
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 139  
GR Drechtsteden Blz. 140  
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 141  
GR Omgevingsdienst Blz. 142  
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 143  
Drechtwerk Blz. 144  
Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 145  
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 146  
Bureau Openbare Verlichting Blz. 147  
ROM-D Blz. 148  
Eneco Blz. 149  
Oasen Blz. 150  
BNG Blz. 151  
7. Bedrijfsvoering Blz. 152  
Inleiding Blz. 153  
Personeel en Organisatie Blz. 154  
Informatisering Blz. 155  
Facilitair Blz. 156  
Communicatie Blz. 157  
Financiële begroting Blz. 158  
1. Inleiding Blz. 159  
2. Ontwikkeling financiële positie Blz. 160  
3. Financiële aspecten Blz. 161  
Bijlagen Blz. 162  
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 163  
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 164  
2. Bestuurlijke structuur Blz. 165  
2. Bestuurlijke structuur Blz. 166  
3. Gebruikte afkortingen Blz. 167  
3. Gebruikte afkortingen Blz. 168  
4. Beleidskader begroting Blz. 169  
4. Beleidskader begroting Blz. 170  
Overige gegevens Blz. 171  
1. Staat salarissen en formatie Blz. 172  
1. Staat van salarissen en formatie Blz. 173  
2. Staat langlopende leningen Blz. 174  
2. Staat van langlopende geldleningen Blz. 175  
3. Staat gewaarborgde leningen Blz. 176  
3. Gewaarborgde leningen Blz. 177  
4. Staat van Activa – staat C Blz. 178  
4. Staat van vaste activa Blz. 179