Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Programma's Blz. 6
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 7
Wat willen we bereiken? Blz. 8
Programma 1 Blz. 9
Acties programma 1 Blz. 10
Aanpak sociaal isolement Blz. 11
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 12
Gezondheidsbeleid Blz. 13
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 14
Kunstgrasvelden Blz. 15
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 16
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 17
Preventieplan sociaal domein Blz. 18
Sociale Kaart Blz. 19
Versterken sociaal wijkteam Blz. 20
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 21
Vrijwilligersbeleid Blz. 22
Lopende, grote beleidstrajecten Blz. 23
Brede adviesraad sociaal domein Blz. 24
Collectie Spoor Blz. 25
Inkomensondersteuning Blz. 26
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 27
Maatschappelijke begeleiding Statushouders Blz. 28
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 29
Overdracht participatieplekken Blz. 30
Personen met verward gedrag Blz. 31
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 32
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Blz. 33
WMO Beleidsplan Blz. 34
Wat mag het kosten ? Blz. 35
Indicatoren Blz. 36
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
Programma 2 Blz. 39
Acties programma 2 Blz. 40
Actieplan lokale economie Blz. 41
Bomenbeleidsplan Blz. 42
Detailhandelsvisie Blz. 43
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 44
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 45
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 46
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 47
Omgevingswet Blz. 48
Winkeltijdenverordening Blz. 49
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 50
Landschapstafel IJsselmonde / NRIJ Blz. 51
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 52
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 53
Wat mag het kosten ? Blz. 54
Indicatoren Blz. 55
Programma 3 Buitenruimte Blz. 56
Wat willen we bereiken? Blz. 57
Programma 3 Blz. 58
Acties programma 3 Blz. 59
Actieplan zwerfafval Blz. 60
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 61
Notitie effecten Sandelingenknoop en Noordeinde Blz. 62
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 63
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 64
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 65
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 66
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 67
Wat mag het kosten ? Blz. 68
Indicatoren Blz. 69
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Programma 4 Blz. 72
Acties programma 4 Blz. 73
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 74
Beleidsregels Wietkwekerijen Blz. 75
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 76
Dienstverleningsconcept Blz. 77
Drugsnota actualiseren Blz. 78
Handhavingsplan Blz. 79
Nota Verbonden Partijen Blz. 80
Participatienota Blz. 81
Visie op regionale samenwerking Blz. 82
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 83
Informatieveiligheid Blz. 84
Wat mag het kosten ? Blz. 85
Indicatoren Blz. 86
Paragrafen Blz. 87
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 88
Inleiding Blz. 89
Weerstandscapaciteit Blz. 90
Risicobeleid Blz. 91
De risicoberekening Blz. 92
Risico verbonden partijen Blz. 93
Risico Grondexploitaties Blz. 94
Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties Blz. 95
Recapitulatie Blz. 96
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 97
2. Financiering Blz. 98
Inleiding Blz. 99
Algemeen Blz. 100
Rente ontwikkelingen Blz. 101
Renterisico's Blz. 102
Financieringspositie Blz. 103
Kredietrisico's Blz. 104
Liquiditeitsrisico Blz. 105
Debiteurenrisico Blz. 106
Kas- en saldobeheer Blz. 107
Schatkistbankieren Blz. 108
Informatievoorziening Blz. 109
3. Lokale heffingen Blz. 110
Inleiding Blz. 111
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 112
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 113
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 114
Overige lokale heffingen Blz. 115
Kwijtschelding Blz. 116
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 117
Inleiding Blz. 118
Vernieuwing BBV Blz. 119
Groot onderhoud Blz. 120
Kapitaalgoederen Blz. 121
Kerncijfers Blz. 122
Budgetten Blz. 123
1. Wegen Blz. 124
2. Riolering Blz. 125
3. Water Blz. 126
4. Groen Blz. 127
5. Gebouwenbeheer Blz. 128
6. Afval Blz. 129
5. Grondbeleid Blz. 130
Inleiding Blz. 131
Uitvoering grondbeleid Blz. 132
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 133
Tussentijdse winstneming Blz. 134
Reserve en Risico Blz. 135
6. Verbonden partijen Blz. 136
Inleiding Blz. 137
BBV Blz. 138
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 139
GR Drechtsteden Blz. 140
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 141
GR Omgevingsdienst Blz. 142
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 143
Drechtwerk Blz. 144
Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 145
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 146
Bureau Openbare Verlichting Blz. 147
ROM-D Blz. 148
Eneco Blz. 149
Oasen Blz. 150
BNG Blz. 151
7. Bedrijfsvoering Blz. 152
Inleiding Blz. 153
Personeel en Organisatie Blz. 154
Informatisering Blz. 155
Facilitair Blz. 156
Communicatie Blz. 157
Financiële begroting Blz. 158
1. Inleiding Blz. 159
2. Ontwikkeling financiële positie Blz. 160
3. Financiële aspecten Blz. 161
Bijlagen Blz. 162
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 163
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 164
2. Bestuurlijke structuur Blz. 165
2. Bestuurlijke structuur Blz. 166
3. Gebruikte afkortingen Blz. 167
3. Gebruikte afkortingen Blz. 168
4. Beleidskader begroting Blz. 169
4. Beleidskader begroting Blz. 170
Overige gegevens Blz. 171
1. Staat salarissen en formatie Blz. 172
1. Staat van salarissen en formatie Blz. 173
2. Staat langlopende leningen Blz. 174
2. Staat van langlopende geldleningen Blz. 175
3. Staat gewaarborgde leningen Blz. 176
3. Gewaarborgde leningen Blz. 177
4. Staat van Activa – staat C Blz. 178
4. Staat van vaste activa Blz. 179
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap