Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2019
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma's
    1. Blz. 7 Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
     1. Blz. 8 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 9 Programma 1
      2. Blz. 10 Acties programma 1
       1. Blz. 11 Aanpak sociaal isolement
       2. Blz. 12 Doorontwikkeling Hi5Ambacht
       3. Blz. 13 Gezondheidsbeleid
       4. Blz. 14 Integraal huisvestingsplan scholen
       5. Blz. 15 Kunstgrasvelden
       6. Blz. 16 Lobby vrijstelling sollicitatieplicht
       7. Blz. 17 Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade
       8. Blz. 18 Preventieplan sociaal domein
       9. Blz. 19 Sociale Kaart
       10. Blz. 20 Versterken sociaal wijkteam
       11. Blz. 21 Visie op beschermd wonen en beschermd thuis
       12. Blz. 22 Vrijwilligersbeleid
      3. Blz. 23 Lopende, grote beleidstrajecten
       1. Blz. 24 Brede adviesraad sociaal domein
       2. Blz. 25 Collectie Spoor
       3. Blz. 26 Inkomensondersteuning
       4. Blz. 27 Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp
       5. Blz. 28 Maatschappelijke begeleiding Statushouders
       6. Blz. 29 Nota Mantelzorgbeleid
       7. Blz. 30 Overdracht participatieplekken
       8. Blz. 31 Personen met verward gedrag
       9. Blz. 32 Verordening Leerlingenvervoer
       10. Blz. 33 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
       11. Blz. 34 WMO Beleidsplan
     2. Blz. 35 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 36 Indicatoren
    2. Blz. 37 Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
     1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 39 Programma 2
      2. Blz. 40 Acties programma 2
       1. Blz. 41 Actieplan lokale economie
       2. Blz. 42 Bomenbeleidsplan
       3. Blz. 43 Detailhandelsvisie
       4. Blz. 44 Duurzame gemeentelijke gebouwen
       5. Blz. 45 Gebiedsvisie centrumgebied
       6. Blz. 46 Lokaal actieplan duurzaamheid
       7. Blz. 47 Lokaal uitvoeringsprogramma wonen
       8. Blz. 48 Omgevingswet
       9. Blz. 49 Winkeltijdenverordening
      3. Blz. 50 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 51 Landschapstafel IJsselmonde / NRIJ
      4. Blz. 52 Verbonden partijen - ontwikkelingen
       1. Blz. 53 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
     2. Blz. 54 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 55 Indicatoren
    3. Blz. 56 Programma 3 Buitenruimte
     1. Blz. 57 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 58 Programma 3
      2. Blz. 59 Acties programma 3
       1. Blz. 60 Actieplan zwerfafval
       2. Blz. 61 Grondstoffenbeleidsplan
       3. Blz. 62 Notitie effecten Sandelingenknoop en Noordeinde
       4. Blz. 63 Speel- en groengebieden inrichten
      3. Blz. 64 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 65 Beleidsplan begraafplaatsen
       2. Blz. 66 Beleidsplan Openbare Verlichting
       3. Blz. 67 Gemeentelijk rioleringsplan
     2. Blz. 68 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 69 Indicatoren
    4. Blz. 70 Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
     1. Blz. 71 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 72 Programma 4
      2. Blz. 73 Acties programma 4
       1. Blz. 74 Beleidsplan Integrale Veiligheid
       2. Blz. 75 Beleidsregels Wietkwekerijen
       3. Blz. 76 Bestedingsplan CAI gelden
       4. Blz. 77 Dienstverleningsconcept
       5. Blz. 78 Drugsnota actualiseren
       6. Blz. 79 Handhavingsplan
       7. Blz. 80 Nota Verbonden Partijen
       8. Blz. 81 Participatienota
       9. Blz. 82 Visie op regionale samenwerking
      3. Blz. 83 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma
       1. Blz. 84 Informatieveiligheid
     2. Blz. 85 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 86 Indicatoren
   3. Blz. 87 Paragrafen
    1. Blz. 88 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 89 Inleiding
     2. Blz. 90 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 91 Risicobeleid
     4. Blz. 92 De risicoberekening
     5. Blz. 93 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 94 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 95 Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties
     8. Blz. 96 Recapitulatie
     9. Blz. 97 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 98 2. Financiering
     1. Blz. 99 Inleiding
     2. Blz. 100 Algemeen
     3. Blz. 101 Rente ontwikkelingen
     4. Blz. 102 Renterisico's
     5. Blz. 103 Financieringspositie
     6. Blz. 104 Kredietrisico's
     7. Blz. 105 Liquiditeitsrisico
     8. Blz. 106 Debiteurenrisico
     9. Blz. 107 Kas- en saldobeheer
     10. Blz. 108 Schatkistbankieren
     11. Blz. 109 Informatievoorziening
    3. Blz. 110 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 111 Inleiding
     2. Blz. 112 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 113 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
     4. Blz. 114 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 115 Overige lokale heffingen
     6. Blz. 116 Kwijtschelding
    4. Blz. 117 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 118 Inleiding
     2. Blz. 119 Vernieuwing BBV
     3. Blz. 120 Groot onderhoud
     4. Blz. 121 Kapitaalgoederen
     5. Blz. 122 Kerncijfers
     6. Blz. 123 Budgetten
     7. Blz. 124 1. Wegen
     8. Blz. 125 2. Riolering
     9. Blz. 126 3. Water
     10. Blz. 127 4. Groen
     11. Blz. 128 5. Gebouwenbeheer
     12. Blz. 129 6. Afval
    5. Blz. 130 5. Grondbeleid
     1. Blz. 131 Inleiding
     2. Blz. 132 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 133 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 134 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 135 Reserve en Risico
    6. Blz. 136 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 137 Inleiding
     2. Blz. 138 BBV
     3. Blz. 139 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 140 GR Drechtsteden
     5. Blz. 141 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 142 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 143 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 144 Drechtwerk
     9. Blz. 145 Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 146 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 147 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 148 ROM-D
     13. Blz. 149 Eneco
     14. Blz. 150 Oasen
     15. Blz. 151 BNG
    7. Blz. 152 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 153 Inleiding
     2. Blz. 154 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 155 Informatisering
     4. Blz. 156 Facilitair
     5. Blz. 157 Communicatie
   4. Blz. 158 Financiële begroting
    1. Blz. 159 1. Inleiding
    2. Blz. 160 2. Ontwikkeling financiële positie
    3. Blz. 161 3. Financiële aspecten
   5. Blz. 162 Bijlagen
    1. Blz. 163 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma
     1. Blz. 164 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma
    2. Blz. 165 2. Bestuurlijke structuur
     1. Blz. 166 2. Bestuurlijke structuur
    3. Blz. 167 3. Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 168 3. Gebruikte afkortingen
    4. Blz. 169 4. Beleidskader begroting
     1. Blz. 170 4. Beleidskader begroting
   6. Blz. 171 Overige gegevens
    1. Blz. 172 1. Staat salarissen en formatie
     1. Blz. 173 1. Staat van salarissen en formatie
    2. Blz. 174 2. Staat langlopende leningen
     1. Blz. 175 2. Staat van langlopende geldleningen
    3. Blz. 176 3. Staat gewaarborgde leningen
     1. Blz. 177 3. Gewaarborgde leningen
    4. Blz. 178 4. Staat van Activa – staat C
     1. Blz. 179 4. Staat van vaste activa
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap