Bijlagen

1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma

2. Bestuurlijke structuur

2. Bestuurlijke structuur

Terug naar navigatie - 2. Bestuurlijke structuur

 

SGP-ChristenUnie
L.P. Platschorre (fractievoorzitter)
ing. P. Boudewijn
ir. C.W. Timmers
E. van Hartingsveldt
Drs. K. van der Laan MEd
B.P. van Ginkel
M.T. Kamphuis – Stuij

 

Gemeente Belangen
M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)
M.B. Braber
M. Nugteren BPM
H.H.F. van der Lei
A. Mol

 

CDA
Mr. P. van der Giessen (fractievoorzitter)
drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp
A.L. Vlasblom – van der Vlies MSc

 

VVD
O. Doevendans (fractievoorzitter)
J. Oelfke - ten Seldam
Drs. A. Ouwerkerk

 

D66
M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)
Mr. J.P. Neijman

 

PvdA
E. van der Wulp (fractievoorzitter)

 

Ambacht Uw Belang (A.U.B.)
J. Struik (fractievoorzitter)

 

Echt voor Ambacht (E.V.A.)
Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

 

Burgerraadsleden:
J. Lieben (Gemeente Belangen)
J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)
G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)
E.E.G. de Heer (VVD)
M. de Groot (D66)
F.S. Verbrugge (D66)
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)
A.L. Scheurwater (PvdA)
J.G. Siefkes (A.U.B.)
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)
A. Cramer (E.V.A.)
H.A. Stam (E.V.A.)

3. Gebruikte afkortingen

3. Gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - 3. Gebruikte afkortingen

AB

Algemeen bestuur

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOP

Beheer en onderhoudsplan (oeverbescherming)

BOVL

Bureau Openbare Verlichting “Lek-Merwede”

BTW

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW

Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer.

DB

Dagelijks bestuur

DCMR

Milieudienst Rijnmond

DGJ

Dienst Gezondheid en Jeugd

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese centrale bank

Fido

Wet financiering decentrale overheden

GBD

Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU

Gebundelde doeluitkering

Gevudo

Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken

GHOR

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GMSD

Gemeentelijke monitor sociaal domein

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GRD

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

GREX

Grondexploitatie

GVVP

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

GZH

Groenservice Zuid Holland

HVC

Huisvuilcentrale

I&A

Informatie en automatisering

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IRS

Intrest rate swap

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

LAP

Landelijk afval beheerplan

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

m.b.t.

Met betrekking tot

mln

miljoen

MOP

Meerjarig onderhoudsplan (gemeentelijke gebouwen)

MN

Maatschappelijk nut

MT

Managementteam

Nb

Niet bekend

nnb

nog nader bepalen

NRIJ

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma Diensteverlening

NV

Naamloze vennootschap

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV

Openbare verlichting

OZB

Onroerend zaakbelasting

P&C

Planning en control

P&O

Personeel en organisatie

PM

pro memorie

RAV

Regionale ambulancevoorziening

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RCP

Regionaal Crisis Plan

RO

Ruimtelijke ordening

ROM-D

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

RUD

Regionale Uitvoerings Dienst

RWS

Rijkswaterstaat

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SKB

Schatkistbankieren

TNO

Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

UvW

Unie van Waterschappen

VAO

Vereniging ambachtse ondernemers

VINEX

Vierde nota ruimtelijke ordening extra

VJI

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

VPB

Vennootschapsbelasting

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

VTA

Visual Tree Assessment

WBW

Wijk- en buurtgericht werken

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw

Wet sociale werkplaatsen

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

WWB

Wet werk en bijstand

Wwnv

Wet werken naar vermogen

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

4. Beleidskader begroting

4. Beleidskader begroting

Terug naar navigatie - 4. Beleidskader begroting

 

1. Sociaal, Welzijn en Educatie

2. RO, Economie en Wonen

3. Buiten-
ruimte

4. Veilig-heid, Dienst-
verlening, Bestuur en Middelen

VERORDENINGEN

 

 

 

 

Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

x

 

Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

x

Algemene subsidieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2016

x

 

 

 

Archiefverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

x

Beheersverordening begraafplaatsen Hendrik-ido-Ambacht 2015

 

 

x

 

Bouwverordening 2012 inclusief 14e wijziging

 

x

 

 

Brandbeveiligingsverordening 2012

 

 

 

x

Controleverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

x

Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014

 

x

 

 

Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010

 

x

 

 

Exploitatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2005

 

x

 

 

Financiële verordening artikel 212 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2016.

 

 

 

x

Gewijzigde verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht

x

 

 

 

Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015

 

x

 

 

Inspraakverordening

 

 

 

x

Legesverordening 2018

 

x

x

x

Leidingenverordening Hendrik-Ido-Ambacht

 

x

x

 

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004

x

 

 

 

Mandaatbesluit beheren BAG Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

x

 

Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

x

 

 

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

x

 

 

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

x

 

 

 

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013

x

 

 

 

Subsidieverordening Familie Spoor-fonds

x

 

 

 

Tarieventabel aangaande begraafplaatsen 2017

 

 

x

x

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

 

x

x

x

Telecommunicatieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

x

x

 

Verordening aanwijzen trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

x

 

Verordening afvalstoffenheffing 2018

 

 

x

 

Verordening Algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

x

 

 

 

Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak

 

 

 

x

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015

 

 

 

x

VERORDENING AUDITCOMMISSIE HENDRIK-IDO-AMBACHT

 

 

 

x

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015

 

 

 

x

Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006

 

x

 

x

Verordening Beschermd wonen en Opvang

x

 

 

 

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

 

 

 

x

Verordening burgerinitiatieven Hendrik-Ido-Ambacht 2006

 

 

 

x

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

x

 

 

 

Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2018

 

 

 

 

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

 

 

 

x

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

 

 

 

x

Verordening hondenbelasting 2018

 

 

 

 

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening H-I-Ambacht

x

 

 

 

Verordening inzake de commissie herbenoeming burgemeester

 

 

 

x

Verordening Jeugdhulp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

x

 

 

 

 

1. Sociaal, Welzijn en Educatie

2. RO, Economie en Wonen

3. Buiten-
ruimte

4. Veilig-heid, Dienst-
verlening, Bestuur en Middelen

Verordening JeugdhulpHendrik-Ido-Ambacht

x

 

 

 

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

 

x

 

 

Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk 2005

x

 

 

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

x

 

 

x

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

x

 

 

 

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik- Ido-Ambacht

x

 

 

 

Verordening op de heffing en invoering van lijkbezorgingsrechten 2018

 

 

 

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

x

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

 

x

x

x

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2017

 

 

 

x

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2018

 

x

x

x

Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017

 

 

 

x

Verordening op de hefffing en invordering precariobelasting 2018

 

 

 

x

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2017

 

 

x

x

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017

 

 

x

x

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017

 

x

 

x

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2018

 

 

x

 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017

 

 

x

x

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018

 

 

 

x

Verordening op de WMO-adviesraad

x

 

 

 

Verordening op heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2017

 

 

x

x

Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2018

 

 

 

x

Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015

 

 

 

x

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

x

 

 

 

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

x

 

 

 

Verordening recht van onderzoek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015

 

 

 

x

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006, laatst gewijzigd 10 maart 2014

 

 

 

x

Verordening Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht.

 

 

 

x

Verordening Reglement van Orde voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht.

 

 

 

x

Verordening Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

x

Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013

 

x

 

 

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

 

x

x

 

Verordening toekennen erepenning

 

 

 

x

Verordening toeslagen en verlagingen 2004

 

 

 

x

Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004

x

 

 

x

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

 

 

 

x

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017

 

 

 

x

Verordening voor de raadscommissies Hendrik Ido Ambacht 2015

 

 

 

x

Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2010

x

x

 

 

Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

x

Wachtlijstverordening Wsw

x

 

 

 

Wegsleepverordening

 

 

 

x

 

 

 

 

 

BELEIDSSTUKKEN

 

 

 

 

Actieplan Duurzaamheid

 

x

 

 

Actieplan Lokale economie.

 

x

 

 

Actieplannen preventie en handhaving 2018 - 2019

 

 

 

x

 

1. Sociaal, Welzijn en Educatie

2. RO, Economie en Wonen

3. Buiten-
ruimte

4. Veilig-heid, Dienst-
verlening, Bestuur en Middelen

Afvalbeleidsplan 2012-2022

 

 

x

 

Afwijkingenbeleid

 

 

 

x

Archeologiebeleid

 

x

 

 

Beeldkwaliteitsplan Groen 2016-2020 (actualisatie)

 

x

x

 

Begraafplaatsenbeleid Achterambacht en Waalhof

 

 

x

 

Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek

 

 

 

x

Beheerplan Straatmeubilair 2015-2019

 

 

x

 

Beheerplan verkeersvoorzieningen 2015-2019

 

 

x

 

Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026

 

 

x

 

Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2016-2026

 

x

x

 

Beleidsnotitie Harmonisatie van peuterwerk in HIA

x

 

 

 

Beleidsplan begraafplaatsen 2008-2018

 

 

x

 

Beleidsplan bomen 2009-2019

 

 

x

 

Beleidsplan Integrale Veiligheid.

 

 

 

x

Beleidsplan Jeugdhulp

x

 

 

 

Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 - 2019

 

x

x

 

Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023

 

 

x

 

Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023

 

 

x

 

Beleidsplan wegen 2013-2023

 

 

x

 

Beleidsplan zwerfafval 2008-2018

 

 

x

 

Beleidsregels eenmalige huwelijkslocaties

 

 

 

x

Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (BRTA)

x

 

 

 

Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom

 

x

 

 

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder +

 

x

 

 

Bestemmingsplan Centrum

 

x

 

 

Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost

 

x

 

 

bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 1e partiële herziening 7.10

 

x

 

 

Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, zone Rietlaan-Oost

 

x

 

 

Bestemmingsplan De Volgerlanden-West

 

x

 

 

Bestemmingsplan Kas Langeweg 97

 

x

 

 

Bestemmingsplan Krommeweg

 

x

 

 

Bestemmingsplan Onderdijk 126-128

 

x

 

 

Bestemmingsplan Sandelingen

 

x

 

 

bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel

 

x

 

 

Bestemmingsplan Sophiapolder

 

x

 

 

Bestemmingsplan Veersedijk.

 

x

 

 

Bestemmingsplan Warboutsland

 

x

 

 

Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16

 

x

 

 

Bestemmingsplan Zuidwende 4

 

x

 

 

Bestemmingsplan Zuidwende-Noord

 

x

 

 

Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw

 

x

 

 

Bestemmingsplan Zwembad De Louwert

 

 

x

 

Bestuursakkoord water april 2011

 

x

x

 

Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum

 

 

 

x

Coalitieprogramma 2018-2022

x

x

x

x

Communicatievisie 2016-2018

 

 

 

x

Detailhandelsstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht

 

x

 

 

Drugsnota 1999 (deel 1 & deel 2)

 

x

 

 

Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050

 

x

 

 

Financieringsstatuut HIA

 

 

 

x

 

1. Sociaal, Welzijn en Educatie

2. RO, Economie en Wonen

3. Buiten-
ruimte

4. Veilig-heid, Dienst-
verlening, Bestuur en Middelen

Functioneel programma Waterbusplein

 

x

 

 

Gebiedsvisie Deltapoort

 

x

 

 

Gebiedsvisie Waalzone

 

x

 

 

Gedragscode politiek ambtsdragers

 

 

 

x

Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op website van de gemeenteraad Hendrik-Ido-ambacht

 

 

 

x

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2014-2018

 

 

x

 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020

 

 

x

 

Groenstructuurplan 2013- 2023

 

x

x

 

Grondwaterplan 2015-2018

 

 

x

 

Huisvestingsplan Baxhuis

 

x

 

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

x

x

x

x

Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp

x

 

 

 

Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument

x

 

 

 

Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering

x

 

 

 

Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel

x

 

 

 

Kadernota Evenementenbeleid

x

 

 

x

Kadernotitie Huisvesting Statushouders

x

x

 

x

Lokale Visie op Dienstverlening 2010

 

 

 

x

Meerjaren Onderhoudsplan 2012-2021

 

 

x

 

Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015

 

x

x

 

Normenkader rechtmatigheid 2009

 

 

 

x

Nota accommodatiebeleid

 

x

 

 

Nota Afwegingskader Strategische Verwervingen

 

x

 

 

Nota Borgstellingen

 

 

 

x

Nota bovenplanse voorzieningen 2011

 

x

 

 

Nota Dierenwelzijn

 

x

 

 

Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid"

 

x

 

 

Nota Grondprijzen 2014

 

x

 

 

Nota Hondenbeleid

 

 

x

 

Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie)

x

 

 

 

Nota reserves, voorzieningen, risico's & Weerstandsvermogen

 

 

 

x

Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015

x

 

 

 

Nota Verbonden Partijen 2015

 

 

 

x

Nota Waarderen en Afschrijven 2011

 

 

 

x

Notitie bezuinigingen Onderwijs en Welzijn 2012-2014

x

 

 

 

Notitie Financien Wmo 2015 en benodigde volmachten en machtigingen

x

 

 

 

Notitie Mantelzorgwaardering 2015

x

 

 

 

Notitie Schuldenlast

 

 

 

 

Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden

 

x

 

 

Ontwikkel en Realisatiestrategie Structuurvisie 2011

 

x

 

 

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016

 

 

 

x

Privacybeleid Drechtsteden

x

x

x

x

protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

x

Reclamebeleid 2014-2024

 

x

 

 

Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden

 

x

 

 

Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019

x

 

 

 

Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019

x

 

 

 

Rioolbeheerplan 2014-2018

 

 

x

 

Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden

 

 

 

x

 

1. Sociaal, Welzijn en Educatie

2. RO, Economie en Wonen

3. Buiten-
ruimte

4. Veilig-heid, Dienst-
verlening, Bestuur en Middelen

Speelruimteplan 2014-2024

 

x

x

 

Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z)

 

 

x

 

Strategisch Communicatie Beleidsplan 2011-2014

 

 

 

x

Strategische notitie personeel en organisatie 2011-2015

 

 

 

x

Structuurvisie Waar de Waal stroomt

 

x

 

 

Toekomstvisie Bibliotheekwerk Hendrik-Ido-Ambacht

x

 

 

 

Uitvoeringsplan keten werk en inkomen Drechtsteden

x

 

 

 

Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016

x

 

 

 

Uitwerking snippergroenregeling

 

x

 

 

Visie op regionale samenwerking

 

 

 

x

Waalvisie

 

x

 

 

Welstandsnota 2015

 

x

 

 

Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018

x