Programma's

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in eigen kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, participeert in onze samenleving en daarvoor kansen krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en budgetten onder druk staan innoveren we ons zorgaanbod, samen met onze inwoners maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we balans met een gezond financieel beleid.

Acties programma 1

Terug naar navigatie - Acties programma 1

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Lopende, grote beleidstrajecten

Terug naar navigatie - Lopende, grote beleidstrajecten

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 2019 JS2020 2019 JS2021 2019 JS2022
Lasten
TV4.2 4.2 - Onderwijshuisvesting 1.430 1.590 1.519 1.482
TV4.3 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.239 1.254 1.334 1.379
TV5.1 5.1 - Sportbeleid en activering 1.018 1.018 1.018 1.018
TV5.2 5.2 - Sportaccommodaties 2.022 1.240 1.235 1.229
TV5.3 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.041 1.052 1.061 1.062
TV5.6 5.6 - Media 534 534 534 534
TV5.71 5.71 - (openlucht) recreatie 510 506 500 497
TV6.1 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.814 1.815 1.815 1.816
TV6.2 6.2 - Wijkteams 1.750 1.750 1.750 1.750
TV6.3 6.3 - Inkomensregelingen 5.958 5.830 5.809 5.775
TV6.4 6.4 - Begeleide participatie 1.094 1.135 1.146 1.152
TV6.5 6.5 - Arbeidsparticipatie 570 570 570 570
TV6.6 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 319 319 319 319
TV6.71 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 3.501 3.501 3.503 3.503
TV6.72 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 3.470 3.470 3.470 3.470
TV6.81 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ -237 -183 67 67
TV6.82 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 874 874 874 874
TV7.1 7.1 - Volksgezondheid 1.593 1.593 1.593 1.593
Totaal Lasten 28.501 27.869 28.118 28.091
Baten
TV4.2 4.2 - Onderwijshuisvesting -28 -28 -28 -28
TV4.3 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -85 -85 -85 -85
TV5.1 5.1 - Sportbeleid en activering -526 -526 -526 -526
TV5.2 5.2 - Sportaccommodaties -64 -64 -64 -64
TV5.3 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -624 -624 -624 -624
TV6.1 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -50 -50 -50 -50
TV6.2 6.2 - Wijkteams -59 -59 -59 -59
TV6.3 6.3 - Inkomensregelingen -4.657 -4.657 -4.657 -4.657
Totaal Baten -6.093 -6.093 -6.093 -6.093

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Sociaal

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

 

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Gezinssituatie tot 18 jaar      

 

 

 

 

Kinderen in uitkeringsgezin

 

 

Werk en Inkomen

3,37%

(2015)

(NNB)

Daling

VJI

Netto arbeidsparticipatie

70,1%

(2016)

 

72,1%

(2017)

Gelijk

CBS

Personen met een bijstandsuitkering

 

321

340

Daling

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

Per 1.000 inwoners 15-64jr

5,9

(2016)

 

11,2

(2017)

Stijging

CBS

Werkloze jongeren 16 t/m 22 jaar

NB

0,42%

(2015)

Gelijk

VJI

 

Jeugd

 

 

 

 

Jongeren met jeugdhulp

10%

 (2017)

11%

(2018)

 

Daling

SOJ

Jongeren met jeugdbescherming

1,1%

(2017)

 

 0,9%

(prognose 2018)

 

Gelijk

SOJ

Jongeren met jeugdreclassering

 

 

Jongeren met een delict voor de rechter

0,1%

(2017)

 

NB

0,1%

(2018)

 

0,58%

(2015)

Gelijk

SOJ

 

 

VJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wmo

 

 

 

 

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Per 1.000 inwoners

88

77

(t/m maart 2018)

Gelijk

GMSD

 

Welzijn

 

Vrijwillige indicatoren

0-waarde

2013

Actuele waarde

2015

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Oordeel inwoners over voorziening

 

 

 

 

Gezondheidsvoorzieningen

72%

 

79%

 

Stijging

OCD

Welzijnsvoorzieningen

31%

 

58%

 

Stijging

OCD

  

Educatie

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Verzuim en schoolverlaters

 

 

 

 

Absoluut verzuim

Per 1.000 inw. 5-18 jr.

0

(2016)

0,95

(2017)

Gelijk

DUO

 

Relatief verzuim

Per 1.000 leerlingen

 

15,66

(2016)

 

18,49 (2017)

 

Gelijk

 

DUO

 

 

 

 

 

Percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1.0%

(2015)

1,2%

(2016)

Daling

Ingrado

 

 

 

 

 

Sportdeelname

 

 

 

 

Percentage niet-sporters

51,4%

(2012)

55,6%

(2016)

Daling

OCD

 

Vrijwillige indicatoren

0-waarde

(2013)

Actuele waarde (2015)

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Oordeel inwoners over voorziening

 

 

 

 

Onderwijs in het algemeen

74%

80%

Stijging

OCD

Culturele voorziening

56%

55%

Gelijk

OCD

Sportvoorziening

81%

80%

Stijging

OCD

 

 

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn is om te wonen. Onze gemeente ligt tegelijk in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en één van de leidende onderdelen in dit programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we ervoor dat het werkklimaat in onze gemeente aantrekkelijk is.

Acties programma 2

Terug naar navigatie - Acties programma 2

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 2019 JS2020 2019 JS2021 2019 JS2022
Lasten
TV0.3 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 378 380 332 333
TV3.1 3.1 - Economische ontwikkeling 324 324 324 324
TV3.2 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.102 3.553 3.599 3.514
TV3.3 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 79 79 79 79
TV5.5 5.5 - Cultureel erfgoed 18 18 18 18
TV7.4 7.4 - Milieubeheer 660 660 660 660
TV8.1 8.1 - Ruimtelijke ordening 269 269 269 269
TV8.2 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.869 16.074 20.715 19.202
TV8.3 8.3 - Wonen en bouwen 987 987 987 987
Totaal Lasten 20.686 22.344 26.983 25.386
Baten
TV0.3 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -173 -173 -173 -173
TV3.2 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.102 -3.553 -3.599 -3.514
TV3.3 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49 -49 -49 -49
TV8.1 8.1 - Ruimtelijke ordening -22 -22 -22 -22
TV8.2 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -11.850 -16.055 -20.697 -19.184
TV8.3 8.3 - Wonen en bouwen -440 -564 -540 -540
Totaal Baten -18.637 -20.417 -25.080 -23.482

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Milieu

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

KG / inwoner                                  

249

(2015)

243

(2016)

Daling

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

1,1%

(2015)

1,3%

(2016)

Stijging

RWS

 Economie

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

Actuele waarde

ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Banen

Per 1.000 inwoners 15-64 jr.

438,1

(2016)

434,6 (2017)

Stijging

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Per 1.000 inwoners 15-64 jr.

97,8

(2016)

98,7

(2017)

Stijging

LISA

Functiemenging

41,0%

(2016)

40,8% (2017)

Stijging

LISA

 

Wonen

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

Actuele waarde

ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Gemiddelde WOZ waarde

215

(2016)

221

(2017)

n.v.t.

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Per 1.000 woningen

28,6

(2017)

3,4

(t/m 23/7/18)

Stijging

BAG

Demografische druk (15-64 jr)

76,1%

76,8%

Daling

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

678

(2017)

675

(2018)

Daling

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

799

(2017)

798

(2018)

Daling

COELO

 

Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3

De groene openbare ruimte vervult een centrale rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Het groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp schoon, veilig en aantrekkelijk is om in te verblijven. Inwoners, bedrijven en gemeente leveren daaraan elk een bijdrage. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om de inrichting en onderhoud van ons groen, afvalscheiding of mobiliteit. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, economie en milieu.

Acties programma 3

Terug naar navigatie - Acties programma 3

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 2019 JS2020 2019 JS2021 2019 JS2022
Lasten
TV2.1 2.1 - Verkeer en vervoer 3.906 3.939 3.949 3.962
TV2.5 2.5 - Openbaar vervoer 125 125 125 125
TV5.73 5.73 - Groen en waterhuishouding 1.932 1.943 2.049 2.105
TV7.2 7.2 - Riolering 2.000 2.000 2.000 2.000
TV7.3 7.3 - Afval 3.663 3.534 3.543 3.320
TV7.5 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 505 418 421 422
TV8.13 8.13 - RO Vastgoedregistratie 189 189 189 189
Totaal Lasten 12.320 12.149 12.276 12.123
Baten
TV2.1 2.1 - Verkeer en vervoer -127 -127 -127 -127
TV7.2 7.2 - Riolering -2.315 -2.315 -2.315 -2.315
TV7.3 7.3 - Afval -3.691 -3.691 -3.691 -3.691
TV7.5 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -509 -509 -509 -509
Totaal Baten -6.643 -6.643 -6.643 -6.643

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Verplichte indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Verkeersongevallen

 

 

 

 

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

 

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

8%

(2014)

 

 

8%

(2014)

8%

(2015)

 

 

6%

(2015)

Gelijk

VeiligheidNL

 

 

 

VeiligheidNL

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Verkeersongevallen

Verkeersongeval met letsel

 

Verkeersongeval dodelijke afloop

 

Verlaten plaats ongeval

 

Bereikbaarheid

 

23

(2016)

 

0

(2016)

 

99

(2016)

 

16

(2017)

 

0

(2017)

 

111 (2017)

 

 

 

Oordeel inwoners over…

 

 

 

 

bereikbaarheid buurt met auto

8

(2015)

8,2

(2017)

Stijging

OCD

bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg

8,4

(2015)

8,1

(2017)

Stijging

OCD

doorstroming op hoofdwegen in gemeente

7,2

(2015)

6,9

(2017)

Stijging

OCD

bereikbaarheid gemeentelijke voorzieningen per fiets

8,3

(2015)

8,4

(2017)

Stijging

OCD

het openbaar vervoer

6,8

(2015)

6,4

(2017)

Stijging

OCD

 

 

 

 

 

Meldingen overlast

 

 

 

 

Meldingen overlast honden          

35

(2016)

57

(2017)

Gelijk

Veiligheidsmonitor

Overlast afval

 

Overlast verkeer

74

(2016)

114

(2016)

138 (2017)

261 (2017)

Gelijk

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

De Ambachtse samenleving vormen we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Met elkaar werken we aan de toekomst van onze gemeente. Dat gaat niet vanzelf: we moeten ervoor zorgen dat onze gemeente veilig is, we een solide en financieel beleid kunnen voeren en op een goede, effectieve manier samenwerken in de regio. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor allerlei wettelijke taken die ons zijn opgelegd. Als transparant en daadkrachtig gemeentebestuur voeren wij deze taken met onze ervaring en kennis uit.

Acties programma 4

Terug naar navigatie - Acties programma 4

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 2019 JS2020 2019 JS2021 2019 JS2022
Lasten
TV0.1 0.1 - Bestuur 1.887 1.888 1.888 1.907
TV0.10 0.10 - Mutaties reserves 36 39 6 6
TV0.11 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 690 695 612 1.144
TV0.2 0.2 - Burgerzaken 1.037 1.004 993 971
TV0.4 0.4 - Overhead 6.027 6.024 6.135 6.136
TV0.5 0.5 - Treasury -148 0 14 -41
TV0.61 0.61 - OZB woningen 39 39 39 39
TV0.62 0.62 - OZB niet-woningen 155 155 155 155
TV0.64 0.64 - Belastingen overig 10 10 10 10
TV0.7 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -571 -565 -579 -574
TV0.8 0.8 - Overige baten en lasten 1.343 1.340 1.340 1.340
TV1.1 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.880 2.000 2.000 2.000
TV1.2 1.2 - Openbare orde en veiligheid 367 367 367 367
Totaal Lasten 12.751 12.995 12.979 13.458
Baten
TV0.1 0.1 - Bestuur 213 317 421 0
TV0.10 0.10 - Mutaties reserves -1.197 -286 -304 -305
TV0.2 0.2 - Burgerzaken -432 -408 -408 -408
TV0.4 0.4 - Overhead -10 -10 -10 -10
TV0.5 0.5 - Treasury -663 -605 -603 -598
TV0.61 0.61 - OZB woningen -3.705 -3.705 -3.705 -3.705
TV0.62 0.62 - OZB niet-woningen -1.566 -1.566 -1.566 -1.566
TV0.64 0.64 - Belastingen overig -677 -677 -677 -155
TV0.7 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -34.798 -35.213 -35.637 -36.042
TV0.8 0.8 - Overige baten en lasten -12 -12 -12 -12
TV1.2 1.2 - Openbare orde en veiligheid -39 -39 -39 -39
Totaal Baten -42.886 -42.204 -42.540 -42.841

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Veiligheid

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

(2016)

Actuele waarde

(2017)

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Jongeren

 

 

 

 

Verwijzing halt 12-17 jaar

Per 10.000 inwoners

209

 

149

 

Gelijk

Bureau Halt

 

 

 

 

 

Criminaliteit

 

 

 

 

Winkeldiefstallen

Per 1.000 inwoners

0.7

 

0.94

 

Gelijk

Veiligheidsmonitor

Geweldsmisdrijven

Per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woningen

Per 1.000 inwoners

1,4

 

2,55

 

1,5

 

2,04

 

Gelijk

 

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

Vernielingen en beschadiging (in de openbare ruimte)

Per 1.000 inwoners

 

 

4,9

 

 

 

3,5

 

 

 

Gelijk

 

 

Veiligheidsmonitor

 

Vrijwillige indicatoren*

0-waarde (2016)

Actuele waarde (2017)

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Diefstal in/uit

Schuur/berging

Per 1.000 inwoners

Bedrijven & instellingen

Per 1.000 inwoners

 

Diefstal uit/vanaf

Motorvoertuigen

Per 1.000 inwoners

 

Diefstal van

Fietsen

Per 1.000 inwoners

Motorvoertuigen

Per 1.000 inwoners

Brom- snorfietsen

Per 1.000 inwoners

 

Overige delicten

Mishandeling

Per 1.000 inwoners

Bedreiging

Per 1.000 inwoners

Zedendelicten

Per 1.000 inwoners

 

melding overlast jeugd

 

0,48

 

0,61

 

 

 

4,49

 

 

2,35

 

1,05

 

0,51

 

 

 

0,92

 

0,51

 

0,31

 

 

283

 

 

0,30

 

0,74

 

 

 

1,82

 

 

2,69

 

0,91

 

0,30

 

 

 

0,81

 

0,67

 

0,17

 

 

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijk

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Veiligheidsmonitor

* Deze indicatoren zijn gemeten door de gemeentelijke veiligheidsmonitor. De meest actuele cijfers daarvan zijn uit 2017. Derhalve is de 0-waarde 2016 en de actuele waarde 2017.

 

Dienstverlening

 

Vrijwillige indicatoren

0-waarde

(2014)

Actuele waarde (2017)

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Oordeel inwoners over

 

 

 

 

kwaliteit van de dienstverlening

6,8

 

 

Stijging

Reg. Omnibus

hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen

6

5,7

Stijging

Reg. Omnibus

hun betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen

6

5,5

Stijging

Reg. Omnibus

Positief oordeel van de inwoners over de besteding van belastinggeld door de gemeente

6,3

6,5

Stijging

Reg. Omnibus

 Bestuur en ondersteuning

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

(2017: 29.729)

 

Actuele waarde

(2018: 30.342)

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2,74

2,80

Gelijk

Eigen gegevens

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

         2,57

2,48

Gelijk

Eigen gegevens