Inleiding

Inleiding en Leeswijzer Begroting 2019-2022

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2019-2022. De programmabegroting is een belangrijk sturingsinstrument voor de raad en is het richtinggevend kader voor het college voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het komende begrotingsjaar. De raad stuurt en autoriseert het college op het niveau van de taakvelden. Het college is met het vaststellen van de programmabegroting gemachtigd tot het uitvoeren van het uitgestippelde beleid en het doen van uitgaven.

Financieel perspectief

Let op: - = voordeel (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
Saldo meerjarenbegroting 2018 -68 -13 -110 -354
         
Kadernota 2019-2022 58 -170 -407 -986
         
Saldo na Kadernota 2019 -10 -183 -517 -1.340
         
Saldo -690 -695 -612 -1.143


Ten opzichte van de Kadernota pakt de nieuwe begroting positief uit, met name de eerste jaren. Onze reserves nemen langzaam toe en ook de verkopen in onze grote grondexploitatie De Volgerlanden vertonen een stijgende lijn. Daarmee hebben we een solide financiële basis en dekking voor onze ambities vanuit het nieuwe coalitieprogramma.

Onzekerheden
De budgetten in het sociale domein (met name inkomensvoorziening en jeugd) bij onze verbonden partijen staan echter onder druk. Een en ander kwam onlangs nog naar voren in de buraps van de GRD en de SOJ. Daar sluiten we de ogen niet voor. Ook de komende tijd zullen we de vinger nauwlettend aan de pols moeten houden, zowel inhoudelijk als financieel. Ook de algemene uitkering van het Rijk en de verdeelmodellen in het sociaal domein vertonen grote fluctuaties. We "rekenen ons dus nog niet rijk" en zullen onze ambities constant blijven afzetten tegen de actuele financiële stand van zaken.

 

Gewoon Ambacht

Naast al deze onzekerheden hebben we ook nog een mooi coalitieprogramma wat we ten uitvoer willen brengen. Veel ambities uit dit programma bevinden zich op dit moment in de planvormingsfase. Dit betekent dat we op dit moment nog niet voor al onze ambities financiële dekking hebben. Voor een aantal ambities hebben we dat wel. Voorstellen waarvan we nu al de financiële consequenties weten, betrekken we bij de behandeling van deze begroting. Daarnaast zullen we tussentijds (daarmee bedoelen we de tijd tussen het vaststellen van deze begroting en de behandeling van de volgende Kadernota 2020) met voorstellen richting de raad komen. Op deze manier kunnen wij voortvarend van start met de uitvoering van ons coalitieprogramma, blijft de raad in positie voor wat betreft haar (financieel) kaderstellende rol en kunnen we samen de vinger aan de pols blijven houden als het gaat om de uitvoering van ons programma ten opzichte van de ontwikkeling van het financiële saldo. Het spreekt natuurlijk voor zich, dat we de voorstellen die we in de komende periode aan de raad aanbieden toetsen op hun samenhang met andere ambities uit het coalitieprogramma. Zodat voor plannen die voor later in deze coalitieperiode gepland staan ook voldoende budget beschikbaar is. We werken niet volgens het principe "wie het eerst komt wie het eerst maalt".

Economie

Op diverse locaties werken we aan onze bedrijventerreinen zodat deze nog aantrekkelijker worden voor bedrijven om zich hier te vestigen. De bedrijventerreinen aan de Ambachtsezoom en de Antoniapolder zijn daar mooie voorbeelden van. In de vorige collegeperiode werkten we voor het eerst met een lokaal actieplan economie. Dat is goed bevallen voor zowel de ondernemers als voor de gemeente. Dat doen we in deze bestuursperiode weer. We bieden u dit actieplan eind 2018 of begin 2019 aan. Ook komt er in 2019 een nieuwe detailhandelsvisie richting de raad. 

Sociaal domein

Zoals we al eerder in deze inleiding stelden, staan de budgetten in het sociaal domein erg onder druk. Wij vinden dat deze financiële druk geen effect mag hebben op de mensen die afhankelijk zijn van onze hulp en zorg. Veel zaken in het sociaal domein vinden in regionaal verband plaats. Op een aantal terreinen willen we lokaal wat extra's doen. Zo willen we met ons preventieplan proberen om er in eerste instantie voor te zorgen dat mensen geen of amper een beroep hoeven te doen op zorg en ondersteuning. Ook willen we op lokaal niveau meer doen voor de jeugd. Dat gaat u terug zien in ons lokaal plan meerjarenperspectief jeugdhulp. En ook het sociaal wijkteam willen we versterken. Allemaal acties die er voor moeten zorgen dat in Hendrik-Ido-Ambacht niemand tussen wal en schip valt.

Wonen

Vanuit de regionale woonvisie maken wij een lokaal uitvoeringsprogramma Wonen waarin onze visie op wonen gestalte krijgt. Deze visie maken we samen met onze stakeholders op dit beleidsterrein. Vanuit dat uitvoeringsprogramma geven wij vorm en inhoud aan een woonprogramma waarin de kwaliteit van leven, groen en de aandacht voor speciale doelgroepen een prominente plek hebben. Het lokaal uitvoeringsprogramma bieden wij u in 2019 aan.

Duurzaamheid

Duurzaam is een van de kernwoorden uit ons coalitieprogramma. We moeten op een goede manier omgaan met onze omgeving. De generaties na ons moeten immers van diezelfde omgeving gebruik gaan maken. We bundelen concrete acties en wat langere projecten in ons tweede lokale actieplan duurzaamheid. Dit actieplan komt in 2019 naar uw raad.

Regio

Wij blijven de meerwaarde van samenwerking in de regio zien en ondervinden. Toch is en blijft daarbij voor ons altijd het uitgangspunt dat die samenwerking meerwaarde moet hebben voor onze inwoners. Aan dit principe zullen we de samenwerking blijven toetsen. Voor de komende periode zien we de regionale lobbykracht als speerpunt. Daar zit voor ons de toegevoegde waarde. Die lobby moet aan allerlei partners duidelijk maken dat we een aantrekkelijke regio zijn om je zowel als bedrijf, maar ook als inwoner te vestigen. De wijze waarop we vervolgens onze gemeente inrichten voor deze bedrijven en inwoners, raakt onze identiteit. Dat is dus iets waar we zelf over willen gaan.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De begroting is opgebouwd uit programma's, paragrafen en een financiële begroting. Deze indeling is gelijk aan de begroting van vorig jaar.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete acties u kunt verwachten. U vindt aan het eind van elk programma een infographic waarin de begrote uitgaven overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in de begroting opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op diverse terreinen. De financiële begroting volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.

Ook in deze begroting vindt u in de digitale versie hyperlinks naar belangrijke documenten. Deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.