Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding / samenvatting Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Corona Blz. 5  
Financieel perspectief Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Programma's Blz. 8  
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 9  
Wat willen we bereiken? Blz. 10  
Programma 1 Blz. 11  
Acties programma 1 Blz. 12  
Aanpak sociaal isolement Blz. 13  
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 14  
Gezondheidsbeleid Blz. 15  
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 16  
Kunstgrasvelden Blz. 17  
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 18  
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 19  
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 20  
Sociale Kaart Blz. 21  
Versterken sociaal wijkteam Blz. 22  
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 23  
Vrijwilligersbeleid Blz. 24  
Lopende, grote beleidstrajecten Blz. 25  
Brede adviesraad sociaal domein Blz. 26  
Collectie Spoor Blz. 27  
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28  
Maatschappelijke begeleiding Statushouders Blz. 29  
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30  
Overdracht participatieplekken Blz. 31  
Personen met verward gedrag Blz. 32  
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 33  
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Blz. 34  
Werk en inkomen(sondersteuning) Blz. 35  
WMO Beleidsplan Blz. 36  
Wat mag het kosten ? Blz. 37  
Specificaties begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 38  
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 39  
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 40  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 41  
Wat willen we bereiken? Blz. 42  
Programma 2 Blz. 43  
Acties programma 2 Blz. 44  
Actieplan lokale economie Blz. 45  
Bomenbeleidsplan Blz. 46  
Detailhandelsvisie Blz. 47  
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 48  
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 49  
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 50  
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 51  
Omgevingswet Blz. 52  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 53  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 54  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 55  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 56  
Wat mag het kosten ? Blz. 57  
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 58  
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 59  
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 60  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 61  
Wat willen we bereiken? Blz. 62  
Programma 3 Blz. 63  
Acties programma 3 Blz. 64  
Actieplan zwerfafval Blz. 65  
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 66  
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 67  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 68  
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 69  
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 70  
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 71  
Wat mag het kosten ? Blz. 72  
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 73  
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 74  
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 75  
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
Programma 4 Blz. 78  
Acties programma 4 Blz. 79  
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 80  
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 81  
Dienstverleningsconcept Blz. 82  
Drugsnota actualiseren Blz. 83  
Handhavingsplan Blz. 84  
Participatienota Blz. 85  
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 86  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 87  
Informatieveiligheid Blz. 88  
Wat mag het kosten ? Blz. 89  
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 90  
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 91  
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 92  
Paragrafen Blz. 93  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 94  
Inleiding Blz. 95  
Weerstandscapaciteit Blz. 96  
Risicobeleid Blz. 97  
De risicoberekening Blz. 98  
Risico verbonden partijen Blz. 99  
Risico Grondexploitaties Blz. 100  
Risico Algemene uitkering / decentralisaties Blz. 101  
Recapitulatie Blz. 102  
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 103  
2. Financiering Blz. 104  
Inleiding Blz. 105  
Rente ontwikkelingen Blz. 106  
Financiering Blz. 107  
Risico beheer Blz. 108  
Schatkistbankieren Blz. 109  
Rente toerekening Blz. 110  
3. Lokale heffingen Blz. 111  
Inleiding Blz. 112  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 113  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 114  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 115  
Overige lokale heffingen Blz. 116  
Kwijtschelding Blz. 117  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 118  
Inleiding Blz. 119  
Kapitaalgoederen Blz. 120  
Kerncijfers Blz. 121  
Budgetten Blz. 122  
1. Wegen Blz. 123  
2. Riolering Blz. 124  
3. Water Blz. 125  
4. Groen Blz. 126  
5. Gebouwenbeheer Blz. 127  
6. Afval Blz. 128  
5. Grondbeleid Blz. 129  
Inleiding Blz. 130  
Uitvoering grondbeleid Blz. 131  
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 132  
Tussentijdse winstneming Blz. 133  
Reserve en Risico Blz. 134  
6. Verbonden partijen Blz. 135  
Inleiding Blz. 136  
BBV Blz. 137  
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 138  
GR Drechtsteden Blz. 139  
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 140  
GR Omgevingsdienst Blz. 141  
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 142  
Drechtwerk Blz. 143  
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 144  
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 145  
Bureau Openbare Verlichting Blz. 146  
ROM-D Blz. 147  
Eneco Blz. 148  
Oasen Blz. 149  
BNG Blz. 150  
7. Bedrijfsvoering Blz. 151  
Inleiding Blz. 152  
Personeel en Organisatie Blz. 153  
Informatisering Blz. 154  
Facilitair Blz. 155  
Communicatie Blz. 156  
Overhead Blz. 157  
Bijlagen Blz. 158  
Bestuurlijke structuur Blz. 159  
2. Bestuurlijke structuur per 31 december 2019 Blz. 160  
Gebruikte afkortingen Blz. 161  
3. Gebruikte afkortingen Blz. 162  
Beleidskader begroting Blz. 163  
4. Beleidskader Blz. 164  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 165  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 166  
Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 167  
Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 168  
Waar staat je gemeente Blz. 169  
Waar staat je gemeente Blz. 170  
Financiële jaarrekening Blz. 171  
A. Overzicht van baten en lasten programma's Blz. 172  
Baten en lasten op programma Blz. 173  
Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 174  
2a. Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 175  
2b. Overzicht van structurele mutaties in de reserves Blz. 176  
3. Kerngegevens Blz. 177  
4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat Blz. 178  
B. Balans en toelichting Blz. 179  
Algemeen Blz. 180  
Waarderingsgrondslagen balans Blz. 181  
Balans per 31 december 2019 Blz. 182  
Toelichting op de balans Blz. 183  
Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves Blz. 184  
Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen Blz. 185  
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Blz. 186  
WNT-VERANTWOORDING 2019 HENDRIK IDO AMBACHT Blz. 187  
EMU-saldo Blz. 188  
C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Blz. 189  
Verantwoording Sisa Blz. 190  
Overige gegevens Blz. 191  
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 192  
Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld Blz. 193  
2. Investeringen Blz. 194  
Overzicht investeringen Blz. 195  
Toelichting per investering op grootboekrekeningnummer Blz. 196  
3. Staat salarissen & formatie Blz. 197  
Staat van salarissen en formatie 2019 Blz. 198  
4. Staat van langlopende leningen Blz. 199  
Staat van opgenomen geldleningen Blz. 200  
5. Staat gewaarborgde leningen Blz. 201  
Staat van gewaarborgde geldleningen rekening 2019 Blz. 202  
Overzicht investeringen Blz. 203  
6. Nog te ontvangen bedragen Blz. 204  
Nog te ontvangen bedragen Blz. 205  
7. Nog te betalen kosten Blz. 206  
Nog te betalen kosten Blz. 207