Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding / samenvatting
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Corona
    3. Blz. 6 Financieel perspectief
    4. Blz. 7 Leeswijzer
   2. Blz. 8 Programma's
    1. Blz. 9 Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
     1. Blz. 10 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 11 Programma 1
      2. Blz. 12 Acties programma 1
       1. Blz. 13 Aanpak sociaal isolement
       2. Blz. 14 Doorontwikkeling Hi5Ambacht
       3. Blz. 15 Gezondheidsbeleid
       4. Blz. 16 Integraal huisvestingsplan scholen
       5. Blz. 17 Kunstgrasvelden
       6. Blz. 18 Lobby vrijstelling sollicitatieplicht
       7. Blz. 19 Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade
       8. Blz. 20 Preventieplan Sociaal Domein
       9. Blz. 21 Sociale Kaart
       10. Blz. 22 Versterken sociaal wijkteam
       11. Blz. 23 Visie op beschermd wonen en beschermd thuis
       12. Blz. 24 Vrijwilligersbeleid
      3. Blz. 25 Lopende, grote beleidstrajecten
       1. Blz. 26 Brede adviesraad sociaal domein
       2. Blz. 27 Collectie Spoor
       3. Blz. 28 Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp
       4. Blz. 29 Maatschappelijke begeleiding Statushouders
       5. Blz. 30 Nota Mantelzorgbeleid
       6. Blz. 31 Overdracht participatieplekken
       7. Blz. 32 Personen met verward gedrag
       8. Blz. 33 Verordening Leerlingenvervoer
       9. Blz. 34 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
       10. Blz. 35 Werk en inkomen(sondersteuning)
       11. Blz. 36 WMO Beleidsplan
     2. Blz. 37 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 38 Specificaties begrotingswijzigingen t/m raad december
     4. Blz. 39 Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
     5. Blz. 40 Toelichting financiële afwijkingen
    2. Blz. 41 Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
     1. Blz. 42 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 43 Programma 2
      2. Blz. 44 Acties programma 2
       1. Blz. 45 Actieplan lokale economie
       2. Blz. 46 Bomenbeleidsplan
       3. Blz. 47 Detailhandelsvisie
       4. Blz. 48 Duurzame gemeentelijke gebouwen
       5. Blz. 49 Gebiedsvisie centrumgebied
       6. Blz. 50 Lokaal actieplan duurzaamheid
       7. Blz. 51 Lokaal uitvoeringsprogramma wonen
       8. Blz. 52 Omgevingswet
      3. Blz. 53 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 54 Landschapstafel IJsselmonde
      4. Blz. 55 Verbonden partijen - ontwikkelingen
       1. Blz. 56 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
     2. Blz. 57 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 58 Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december
     4. Blz. 59 Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
     5. Blz. 60 Toelichting financiële afwijkingen
    3. Blz. 61 Programma 3 Buitenruimte
     1. Blz. 62 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 63 Programma 3
      2. Blz. 64 Acties programma 3
       1. Blz. 65 Actieplan zwerfafval
       2. Blz. 66 Grondstoffenbeleidsplan
       3. Blz. 67 Speel- en groengebieden inrichten
      3. Blz. 68 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 69 Beleidsplan begraafplaatsen
       2. Blz. 70 Beleidsplan Openbare Verlichting
       3. Blz. 71 Gemeentelijk rioleringsplan
     2. Blz. 72 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 73 Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december
     4. Blz. 74 Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
     5. Blz. 75 Toelichting financiële afwijkingen
    4. Blz. 76 Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
     1. Blz. 77 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 78 Programma 4
      2. Blz. 79 Acties programma 4
       1. Blz. 80 Beleidsplan Integrale Veiligheid
       2. Blz. 81 Bestedingsplan CAI gelden
       3. Blz. 82 Dienstverleningsconcept
       4. Blz. 83 Drugsnota actualiseren
       5. Blz. 84 Handhavingsplan
       6. Blz. 85 Participatienota
       7. Blz. 86 Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen
      3. Blz. 87 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma
       1. Blz. 88 Informatieveiligheid
     2. Blz. 89 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 90 Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december
     4. Blz. 91 Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
     5. Blz. 92 Toelichting financiële afwijkingen
   3. Blz. 93 Paragrafen
    1. Blz. 94 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 95 Inleiding
     2. Blz. 96 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 97 Risicobeleid
     4. Blz. 98 De risicoberekening
     5. Blz. 99 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 100 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 101 Risico Algemene uitkering / decentralisaties
     8. Blz. 102 Recapitulatie
     9. Blz. 103 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 104 2. Financiering
     1. Blz. 105 Inleiding
     2. Blz. 106 Rente ontwikkelingen
     3. Blz. 107 Financiering
     4. Blz. 108 Risico beheer
     5. Blz. 109 Schatkistbankieren
     6. Blz. 110 Rente toerekening
    3. Blz. 111 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 112 Inleiding
     2. Blz. 113 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 114 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
     4. Blz. 115 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 116 Overige lokale heffingen
     6. Blz. 117 Kwijtschelding
    4. Blz. 118 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 119 Inleiding
     2. Blz. 120 Kapitaalgoederen
     3. Blz. 121 Kerncijfers
     4. Blz. 122 Budgetten
     5. Blz. 123 1. Wegen
     6. Blz. 124 2. Riolering
     7. Blz. 125 3. Water
     8. Blz. 126 4. Groen
     9. Blz. 127 5. Gebouwenbeheer
     10. Blz. 128 6. Afval
    5. Blz. 129 5. Grondbeleid
     1. Blz. 130 Inleiding
     2. Blz. 131 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 132 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 133 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 134 Reserve en Risico
    6. Blz. 135 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 136 Inleiding
     2. Blz. 137 BBV
     3. Blz. 138 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 139 GR Drechtsteden
     5. Blz. 140 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 141 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 142 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 143 Drechtwerk
     9. Blz. 144 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 145 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 146 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 147 ROM-D
     13. Blz. 148 Eneco
     14. Blz. 149 Oasen
     15. Blz. 150 BNG
    7. Blz. 151 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 152 Inleiding
     2. Blz. 153 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 154 Informatisering
     4. Blz. 155 Facilitair
     5. Blz. 156 Communicatie
     6. Blz. 157 Overhead
   4. Blz. 158 Bijlagen
    1. Blz. 159 Bestuurlijke structuur
     1. Blz. 160 2. Bestuurlijke structuur per 31 december 2019
    2. Blz. 161 Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 162 3. Gebruikte afkortingen
    3. Blz. 163 Beleidskader begroting
     1. Blz. 164 4. Beleidskader
    4. Blz. 165 Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 166 Interbestuurlijk toezicht
    5. Blz. 167 Aanbevelingen rekenkamercommissie
     1. Blz. 168 Aanbevelingen rekenkamercommissie
    6. Blz. 169 Waar staat je gemeente
     1. Blz. 170 Waar staat je gemeente
   5. Blz. 171 Financiële jaarrekening
    1. Blz. 172 A. Overzicht van baten en lasten programma's
     1. Blz. 173 Baten en lasten op programma
     2. Blz. 174 Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     3. Blz. 175 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten
     4. Blz. 176 2b. Overzicht van structurele mutaties in de reserves
     5. Blz. 177 3. Kerngegevens
     6. Blz. 178 4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat
    2. Blz. 179 B. Balans en toelichting
     1. Blz. 180 Algemeen
     2. Blz. 181 Waarderingsgrondslagen balans
     3. Blz. 182 Balans per 31 december 2019
     4. Blz. 183 Toelichting op de balans
     5. Blz. 184 Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves
     6. Blz. 185 Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen
     7. Blz. 186 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
     8. Blz. 187 WNT-VERANTWOORDING 2019 HENDRIK IDO AMBACHT
     9. Blz. 188 EMU-saldo
    3. Blz. 189 C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa
     1. Blz. 190 Verantwoording Sisa
   6. Blz. 191 Overige gegevens
    1. Blz. 192 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma
     1. Blz. 193 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
    2. Blz. 194 2. Investeringen
     1. Blz. 195 Overzicht investeringen
     2. Blz. 196 Toelichting per investering op grootboekrekeningnummer
    3. Blz. 197 3. Staat salarissen & formatie
     1. Blz. 198 Staat van salarissen en formatie 2019
    4. Blz. 199 4. Staat van langlopende leningen
     1. Blz. 200 Staat van opgenomen geldleningen
    5. Blz. 201 5. Staat gewaarborgde leningen
     1. Blz. 202 Staat van gewaarborgde geldleningen rekening 2019
     2. Blz. 203 Overzicht investeringen
    6. Blz. 204 6. Nog te ontvangen bedragen
     1. Blz. 205 Nog te ontvangen bedragen
    7. Blz. 206 7. Nog te betalen kosten
     1. Blz. 207 Nog te betalen kosten
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap