Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding / samenvatting Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Corona Blz. 5
Financieel perspectief Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programma's Blz. 8
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 9
Wat willen we bereiken? Blz. 10
Programma 1 Blz. 11
Acties programma 1 Blz. 12
Aanpak sociaal isolement Blz. 13
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 14
Gezondheidsbeleid Blz. 15
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 16
Kunstgrasvelden Blz. 17
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 18
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 19
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 20
Sociale Kaart Blz. 21
Versterken sociaal wijkteam Blz. 22
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 23
Vrijwilligersbeleid Blz. 24
Lopende, grote beleidstrajecten Blz. 25
Brede adviesraad sociaal domein Blz. 26
Collectie Spoor Blz. 27
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28
Maatschappelijke begeleiding Statushouders Blz. 29
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30
Overdracht participatieplekken Blz. 31
Personen met verward gedrag Blz. 32
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 33
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Blz. 34
Werk en inkomen(sondersteuning) Blz. 35
WMO Beleidsplan Blz. 36
Wat mag het kosten ? Blz. 37
Specificaties begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 38
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 39
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 40
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 41
Wat willen we bereiken? Blz. 42
Programma 2 Blz. 43
Acties programma 2 Blz. 44
Actieplan lokale economie Blz. 45
Bomenbeleidsplan Blz. 46
Detailhandelsvisie Blz. 47
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 48
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 49
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 50
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 51
Omgevingswet Blz. 52
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 53
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 54
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 55
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 56
Wat mag het kosten ? Blz. 57
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 58
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 59
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 60
Programma 3 Buitenruimte Blz. 61
Wat willen we bereiken? Blz. 62
Programma 3 Blz. 63
Acties programma 3 Blz. 64
Actieplan zwerfafval Blz. 65
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 66
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 67
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 68
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 69
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 70
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 71
Wat mag het kosten ? Blz. 72
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 73
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 74
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 75
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 76
Wat willen we bereiken? Blz. 77
Programma 4 Blz. 78
Acties programma 4 Blz. 79
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 80
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 81
Dienstverleningsconcept Blz. 82
Drugsnota actualiseren Blz. 83
Handhavingsplan Blz. 84
Participatienota Blz. 85
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 86
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 87
Informatieveiligheid Blz. 88
Wat mag het kosten ? Blz. 89
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 90
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting) Blz. 91
Toelichting financiële afwijkingen Blz. 92
Paragrafen Blz. 93
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 94
Inleiding Blz. 95
Weerstandscapaciteit Blz. 96
Risicobeleid Blz. 97
De risicoberekening Blz. 98
Risico verbonden partijen Blz. 99
Risico Grondexploitaties Blz. 100
Risico Algemene uitkering / decentralisaties Blz. 101
Recapitulatie Blz. 102
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 103
2. Financiering Blz. 104
Inleiding Blz. 105
Rente ontwikkelingen Blz. 106
Financiering Blz. 107
Risico beheer Blz. 108
Schatkistbankieren Blz. 109
Rente toerekening Blz. 110
3. Lokale heffingen Blz. 111
Inleiding Blz. 112
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 113
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 114
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 115
Overige lokale heffingen Blz. 116
Kwijtschelding Blz. 117
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 118
Inleiding Blz. 119
Kapitaalgoederen Blz. 120
Kerncijfers Blz. 121
Budgetten Blz. 122
1. Wegen Blz. 123
2. Riolering Blz. 124
3. Water Blz. 125
4. Groen Blz. 126
5. Gebouwenbeheer Blz. 127
6. Afval Blz. 128
5. Grondbeleid Blz. 129
Inleiding Blz. 130
Uitvoering grondbeleid Blz. 131
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 132
Tussentijdse winstneming Blz. 133
Reserve en Risico Blz. 134
6. Verbonden partijen Blz. 135
Inleiding Blz. 136
BBV Blz. 137
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 138
GR Drechtsteden Blz. 139
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 140
GR Omgevingsdienst Blz. 141
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 142
Drechtwerk Blz. 143
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 144
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 145
Bureau Openbare Verlichting Blz. 146
ROM-D Blz. 147
Eneco Blz. 148
Oasen Blz. 149
BNG Blz. 150
7. Bedrijfsvoering Blz. 151
Inleiding Blz. 152
Personeel en Organisatie Blz. 153
Informatisering Blz. 154
Facilitair Blz. 155
Communicatie Blz. 156
Overhead Blz. 157
Bijlagen Blz. 158
Bestuurlijke structuur Blz. 159
2. Bestuurlijke structuur per 31 december 2019 Blz. 160
Gebruikte afkortingen Blz. 161
3. Gebruikte afkortingen Blz. 162
Beleidskader begroting Blz. 163
4. Beleidskader Blz. 164
Interbestuurlijk toezicht Blz. 165
Interbestuurlijk toezicht Blz. 166
Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 167
Aanbevelingen rekenkamercommissie Blz. 168
Waar staat je gemeente Blz. 169
Waar staat je gemeente Blz. 170
Financiële jaarrekening Blz. 171
A. Overzicht van baten en lasten programma's Blz. 172
Baten en lasten op programma Blz. 173
Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 174
2a. Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 175
2b. Overzicht van structurele mutaties in de reserves Blz. 176
3. Kerngegevens Blz. 177
4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat Blz. 178
B. Balans en toelichting Blz. 179
Algemeen Blz. 180
Waarderingsgrondslagen balans Blz. 181
Balans per 31 december 2019 Blz. 182
Toelichting op de balans Blz. 183
Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves Blz. 184
Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen Blz. 185
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Blz. 186
WNT-VERANTWOORDING 2019 HENDRIK IDO AMBACHT Blz. 187
EMU-saldo Blz. 188
C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Blz. 189
Verantwoording Sisa Blz. 190
Overige gegevens Blz. 191
1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma Blz. 192
Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld Blz. 193
2. Investeringen Blz. 194
Overzicht investeringen Blz. 195
Toelichting per investering op grootboekrekeningnummer Blz. 196
3. Staat salarissen & formatie Blz. 197
Staat van salarissen en formatie 2019 Blz. 198
4. Staat van langlopende leningen Blz. 199
Staat van opgenomen geldleningen Blz. 200
5. Staat gewaarborgde leningen Blz. 201
Staat van gewaarborgde geldleningen rekening 2019 Blz. 202
Overzicht investeringen Blz. 203
6. Nog te ontvangen bedragen Blz. 204
Nog te ontvangen bedragen Blz. 205
7. Nog te betalen kosten Blz. 206
Nog te betalen kosten Blz. 207
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap