Programma's

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1

In Ambacht moet iedereen gewoon mee kunnen doen. We hechten veel waarde aan goede, bereikbare voorzieningen waar jong en oud elkaar ontmoeten. Met de oplevering van het nieuwe binnenzwembad De Louwert en een nieuw schoolgebouw voor SOL Villa Ambacht, heeft ons voorzieningenniveau in 2019 een stevige impuls gekregen. We vinden het ook belangrijk dat onze inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarom zijn we in 2019 onder andere gestart met het opstellen van het preventieplan sociaal domein. Samen met onze inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen we de juiste begeleiding, voorlichting en ondersteuning te bieden. Door ons voorzieningenaanbod te innoveren houden we hulp en ondersteuning ook in de toekomst betaalbaar.

Acties programma 1

Terug naar navigatie - Acties programma 1

Wat gaan we daar voor doen?

Lopende, grote beleidstrajecten

Terug naar navigatie - Lopende, grote beleidstrajecten

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
4.2 - Onderwijshuisvesting -28 1.430 1.402 11 -142 -131 -17 1.289 1.272 -20 1.176 1.156 3 112 115
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -85 1.239 1.154 -199 276 77 -284 1.515 1.231 -375 1.577 1.202 91 -62 28
5.1 - Sportbeleid en activering -526 1.018 492 0 75 75 -526 1.093 567 -525 1.105 581 -2 -13 -14
5.2 - Sportaccommodaties -64 2.022 1.959 0 47 47 -64 2.069 2.005 -74 1.723 1.649 11 346 357
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -624 1.041 418 -9 1.305 1.296 -633 2.346 1.713 -654 2.303 1.649 21 43 64
5.6 - Media 0 534 534 0 -13 -13 0 521 521 0 512 512 0 9 9
5.71 - (openlucht) recreatie 0 510 510 0 11 11 0 521 521 0 510 510 0 10 10
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -50 1.814 1.764 0 137 137 -50 1.951 1.901 -26 1.777 1.752 -24 174 150
6.2 - Wijkteams -59 1.750 1.690 0 250 250 -59 1.999 1.940 0 1.854 1.854 -59 145 86
6.3 - Inkomensregelingen -4.657 5.958 1.301 -146 237 91 -4.803 6.195 1.392 -4.695 6.140 1.444 -108 55 -53
6.4 - Begeleide participatie 0 1.094 1.094 0 45 45 0 1.139 1.139 0 1.103 1.103 0 35 35
6.5 - Arbeidsparticipatie 0 570 570 0 97 97 0 667 667 0 644 644 0 24 24
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 319 319 0 36 36 0 355 355 0 371 371 0 -16 -16
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 0 3.501 3.501 0 727 727 0 4.228 4.228 0 4.358 4.358 0 -130 -130
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 0 3.470 3.470 0 1.609 1.609 0 5.080 5.080 0 5.177 5.177 0 -97 -97
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 0 -237 -237 0 -198 -198 0 -434 -434 0 -610 -610 0 175 175
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 0 874 874 0 -44 -44 0 830 830 0 839 839 0 -8 -8
7.1 - Volksgezondheid 0 1.593 1.593 0 154 154 0 1.747 1.747 0 1.624 1.624 0 122 122

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)

Terug naar navigatie - Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
4.2 - Onderwijshuisvesting 1.430 -142 1.289 1.176 112
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.239 276 1.515 1.577 -62
5.1 - Sportbeleid en activering 1.018 75 1.093 1.105 -13
5.2 - Sportaccommodaties 2.022 47 2.069 1.723 346
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.041 1.305 2.346 2.303 43
5.6 - Media 534 -13 521 512 9
5.71 - (openlucht) recreatie 510 11 521 510 10
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.814 137 1.951 1.777 174
6.2 - Wijkteams 1.750 250 1.999 1.854 145
6.3 - Inkomensregelingen 5.958 237 6.195 6.140 55
6.4 - Begeleide participatie 1.094 45 1.139 1.103 35
6.5 - Arbeidsparticipatie 570 97 667 644 24
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 319 36 355 371 -16
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 3.501 727 4.228 4.358 -130
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 3.470 1.609 5.080 5.177 -97
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ -237 -198 -434 -610 175
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 874 -44 830 839 -8
7.1 - Volksgezondheid 1.593 154 1.747 1.624 122
Totaal Lasten 28.501 4.609 33.110 32.185 925
Baten
4.2 - Onderwijshuisvesting -28 11 -17 -20 3
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -85 -199 -284 -375 91
5.1 - Sportbeleid en activering -526 0 -526 -525 -2
5.2 - Sportaccommodaties -64 0 -64 -74 11
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -624 -9 -633 -654 21
5.71 - (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -50 0 -50 -26 -24
6.2 - Wijkteams -59 0 -59 0 -59
6.3 - Inkomensregelingen -4.657 -146 -4.803 -4.695 -108
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
7.1 - Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Totaal Baten -6.093 -344 -6.437 -6.369 -68

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Onderwijshuisvesting

De toegerekende salaris- en kapitaallasten zijn lager dan begroot als gevolg van meer geschreven uren (€ 42.000) en lagere kapitaallasten (€ 144.000) door een correctie op de toegerekende rente.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

De kosten van Hi5Ambacht zijn € 70.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staan ook meer inkomsten uit cofinanciering (zie toelichting onder de baten). Per saldo neutraal. Vanuit het Rijk hebben wij € 20.000 meer ontvangen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Dit bedrag is overgeboekt naar de geoormerkte gelden op de balans en staat daarom zowel bij de uitgaven als de inkomsten geboekt (per saldo neutraal). De aan dit taakveld toegerekende salarislasten zijn € 31.000 lager dan begroot omdat er minder uren zijn geschreven.

Sportaccommodaties

In 2019 is het oude binnenzwembad buiten gebruik gesteld en is de boekwaarde afgeboekt ten laste van de reserve boekwaarde zwembad De Louwert. De boekwaarde op het moment van afboeken was lager dan het bedrag van de reserve, wat resulteert in lagere afschrijvingslasten van € 146.000. Verder is in 2019 alleen het noodzakelijke onderhoud aan het oude binnenbad van zwembad De Louwert uitgevoerd waardoor € 47.000 resteert op het onderhoudsbudget. De aan dit taakveld toegerekende rentelasten zijn € 111.000 lager dan begroot, voornamelijk door een correctie op de toegerekende rente. Een voordeel van circa € 31.000 kan worden verklaard door de ontvangen specifieke uitkering sport (SPUK).

Samenkracht en burgerparticipatie

In de meicirculaire is € 36.000 beschikbaar gesteld voor de verhoging van het taalniveau van de huidige groep inburgeraars. Dit bedrag is gestort in de reserve Lokale Demografische Groei (programma 4). Zowel de (overige) uitgaven als inkomsten voor de begeleiding van statushouders zijn € 20.000 lager dan begroot. Per saldo is dit neutraal.

Op het budget vrijwilligersondersteuning resteert € 36.000, voornamelijk als gevolg van het bedrag van € 30.000 dat bij de bestemming van het resultaat 2018 beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de sociale kaart app. De kosten van de implementatie van deze app worden in 2020 gemaakt.

Op het budget leefbaarheid is € 32.000 over doordat bepaalde activiteiten niet zijn doorgegaan of zijn uitgelopen naar 2020. De toegerekende salaris- en kapitaallasten zijn € 42.000 lager als gevolg van minder geschreven uren en een correctie op de toegerekende rente.

 Wijkteams

In 2019 is € 199.000 beschikbaar gesteld uit de reserve sociaal domein voor een eenmalige formatie-uitbreiding van het jeugdteam voor de periode van een jaar (2019-2020). Van dit bedrag is in 2019 € 82.000 uitgegeven. De kosten voor het opstellen van het preventieplan Sociaal Domein vallen € 13.000 lager uit dan verwacht. Bij de circulaire(s) is € 15.000 beschikbaar gesteld voor ambulantisering van de zorg. Dit bedrag is niet uitgegeven in 2019.

Inkomensregelingen

Het tekort op inkomensondersteuning is voor ons € 186.673. Dit is ongeveer € 10.000 hoger dan eerder werd verwacht. Bij minimabeleid, met name individuele bijstand, persoonlijk minimabudget en bijzondere bijstand voor bewindvoering was in de tweede helft van 2019 een afvlakking van de groei zien. Per saldo hebben we hier een voordeel op van € 60.000. Er zijn minder apparaatskosten voor dit taakveld gemaakt door de SDD dan geraamd. Het declarabele deel van de BBZ is hoger dan geraamd. De extra lasten worden gecompenseerd door extra inkomsten van het ministerie. 

Maatwerkdienstverlening 18+

Het resultaat op zowel WMO huishoudelijke ondersteuning geeft een negatief resultaat van

€ 115.00. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat er door het abonnementstarief een enorme groei is. Ook is er met meer inkomsten van de eigen bijdrage CAK rekening gehouden dan er in werkelijkheid is ontvangen.

Wmo begeleiding en kortdurend verblijf geeft een nadeel van € 40.000 Het aantal indicaties individuele begeleiding en dagbesteding is afgelopen jaar gestegen. De belangrijkste oorzaak van de stijging van deze voorzieningen is de extramuralisering en ambulantisering. Mensen blijven langer thuis waardoor steeds meer zorg wordt geboden in de thuissituatie in plaats van in instellingen. Hierbij wordt de dagbesteding vooral ingezet om de druk op mantelzorgers te verlichten.

Er zijn minder apparaatskosten voor dit taakveld gemaakt door de SDD dan geraamd.

Maatwerkdienstverlening 18-

De 2e burap van de Service organisatie Jeugd gaf nog een tekort van € 1,5 miljoen, dit is voor ons nog een nadeel van € 85.000.

Geëscaleerde zorg 18+

Over 2019 is een (voorlopige) afrekening ontvangen voor uitvoering beschermd wonen en opvang. In totaal is er € 668.000 terug te ontvangen (Dordrecht is centrumgemeente), waarvan bij de Winternota 2019 al € 494.000 voordeel was ingeboekt. Per saldo € 174.000 voordeel op beschermd wonen en opvang.

Volksgezondheid

Wegens ziekte van een ingehuurde medewerker zijn de kosten van inhuur lager dan begroot. De toegerekende loonkosten zijn lager omdat er minder uren zijn geschreven.

De 2e burap van de Dienst Gezondheid en Jeugd gaf een voordeel van totaal € 0,9 miljoen, dit is voor ons een voordeel € 54.000.

Baten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

De totale inkomsten uit cofinanciering ter dekking van de kosten Hi5Ambacht zijn € 70.000 hoger dan geraamd. Zie ook de toelichting onder de lasten. Vanuit het Rijk hebben wij € 20.000 meer ontvangen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

 Wijkteams

De kosten voor de exploitatie van het Wmo-loket van € 59.000,- konden niet worden doorbelast aan de SDD omdat deze bijdrage al in de begroting van de SDD was verwerkt.

 Inkomensregelingen

De inkomsten van het ministerie van SoZaWe waren minder dan rekening werd gehouden. De uitgaven aan de SDD zijn daar ook aan aangepast.

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

We stelden in 2019 een flink aantal visies en plannen vast die bijdragen aan de leefbaarheid en het woon- en werkklimaat van onze gemeente. Daarmee zetten we de ambities en de koers voor de komende jaren stevig neer:

  • Er verscheen een nieuwe Detailhandelsvisie.
  • Samen met de ondernemers zijn we begonnen met de uitvoering van het Actieplan Lokale Economie.
  • In het Actieplan Duurzaamheid staat hoe we Ambacht duurzamer willen maken. We bekeken hoe we om willen gaan met bijvoorbeeld energiebesparing en biodiversiteit. We zijn in 2019 al gestart met de uitvoering van een aantal acties.
  • Op 9 september stelde de raad de lokale Woonvisie vast.
  • We troffen voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet: in januari stelden we hiervoor het Koersdocument vast en in juni een Plan van Aanpak.

Acties programma 2

Terug naar navigatie - Acties programma 2

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -173 378 205 -4.261 3.403 -858 -4.434 3.781 -653 -4.678 3.871 -807 243 -90 154
3.1 - Economische ontwikkeling 0 324 324 0 23 23 0 347 347 0 348 348 0 -1 -1
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.102 6.102 0 960 -960 0 -5.142 5.142 0 -7.872 7.872 0 2.730 -2.730 0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49 79 30 -6 0 -6 -55 79 24 -57 64 7 2 15 17
5.5 - Cultureel erfgoed 0 18 18 0 0 0 0 18 18 0 21 21 0 -4 -4
7.4 - Milieubeheer 0 660 660 0 92 92 0 752 752 -82 820 738 82 -68 14
8.1 - Ruimtelijke ordening -22 269 247 0 21 21 -22 289 267 -3 268 265 -19 22 2
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -11.850 11.869 19 -9.561 9.505 -55 -21.411 21.374 -37 -10.119 10.383 264 -11.292 10.991 -301
8.3 - Wonen en bouwen -440 987 547 2 104 106 -438 1.091 653 -1.041 1.090 49 603 1 603

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)

Terug naar navigatie - Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 378 3.403 3.781 3.871 -90
3.1 - Economische ontwikkeling 324 23 347 348 -1
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.102 -960 5.142 7.872 -2.730
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 79 0 79 64 15
5.5 - Cultureel erfgoed 18 0 18 21 -4
7.4 - Milieubeheer 660 92 752 820 -68
8.1 - Ruimtelijke ordening 269 21 289 268 22
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.869 9.505 21.374 10.383 10.991
8.3 - Wonen en bouwen 987 104 1.091 1.090 1
Totaal Lasten 20.686 12.187 32.873 24.737 8.137
Baten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -173 -4.261 -4.434 -4.678 243
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.102 960 -5.142 -7.872 2.730
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49 -6 -55 -57 2
7.4 - Milieubeheer 0 0 0 -82 82
8.1 - Ruimtelijke ordening -22 0 -22 -3 -19
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -11.850 -9.561 -21.411 -10.119 -11.292
8.3 - Wonen en bouwen -440 2 -438 -1.041 603
Totaal Baten -18.637 -12.866 -31.503 -23.851 -7.651

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden

In 2019 is de gemeentewerf verkocht. De boekwaarde van de gemeentewerf van € 210.000 is ten laste van het investeringsbudget Grotenoord-Veerweg gebracht. De boekhoudkundige verwerking hiervan loopt via dit taakveld en staat zowel bij de uitgaven als de inkomsten geboekt (per saldo neutraal). Van het werkkrediet Noordoevers van € 200.000 is per saldo € 55.000 nog niet uitgegeven. Ook hier zien we lagere kapitaallasten door verlaging van de rekenrente. En tot slot zijn er in 2019 minder uren gemaakt dan begroot, waardoor de toegerekende loonkosten  op dit taakveld € 101.000 lager uitvallen.

 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Het saldo wordt veroorzaakt door verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven en inkomsten binnen het project Ambachtsezoom. Bij de behandeling van de grex Bedrijvenpark Ambachtsezoom worden de verschillen verder gedetailleerd toegelicht.

Verwerving De Baak 12A

In de grex werd ervan uitgegaan dat de grondruil kosten neutraal (op hetzelfde moment) zou worden verwerkt. In de praktijk is in 2019 gebleken dat de verwerving van de gronden eerder diende plaats te vinden dan de verkoop. De uitgaven van ca. € 2.250.000 zijn nu in 2019 gedaan. Van de inkomsten is een bedrag van ca € 1.145.000 vooruit ontvangen. De rest van de inkomsten volgt op een later moment. In de grex verloopt deze transactie dus nog steeds (bijna, door rentelasten) kostenneutraal.

Verwerving De Baak 4

In de grex werd geen rekening gehouden met deze verwerving van ca. € 250.000. Dit betreft een overschrijding van de ramingen. Daar staat tegenover dat er veel kosten, risico's en onzekerheid met deze verwerving zijn weggenomen.

Voorbelasten

Op deze post is een overschrijding van ca. € 625.000,- op de raming. Voor het grootste deel wordt deze overschrijding veroorzaakt door veel extra werkzaamheden en forse vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden door de uitspraak van de Rechtbank (vernietiging van de Watervergunning van het Waterschap) en voor een deel betreft het verschuiving van de kosten.

 

Overig

Tegenover deze overschrijdingen staan ook enkele onderschrijdingen van in totaal ca. € 420.000. Lagere rentekosten veroorzaken een groot deel hiervan (ca. €170.000). Verder zijn het vooral verschuivingen van kosten in de tijd.

 

Milieubeheer

Een deel van de planvorming en acties uit het actieplan Duurzaamheid zijn later gestart en lopen door in 2020. Bij het besluit op de jaarrekening wordt voorgesteld het resterend bedrag van € 7.500 beschikbaar te stellen en te besteden in 2020. De ondersteuning van de projectorganisatie Aardgasvrij is per 1 januari 2019 overgegaan naar Bureau Drechtsteden. Voor de kosten van deze projectorganisatie is voor het jaar 2019 voor een bedrag van € 55.000 aan bijdragen van derden ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt aan Bureau Drechtsteden en staat daarom zowel bij de uitgaven als de inkomsten geboekt (per saldo neutraal). In 2019 zijn kosten gemaakt voor de doorontwikkeling van een digitaal energieloket voor € 27.000. Voor deze uitgaven is een subsidie ontvangen van € 27.000 van de provincie Zuid-Holland (zie ook de toelichting onder de baten). Per saldo neutraal.

 

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

 

Elk jaar wordt de grondexploitatie integraal herzien en vervolgens vastgesteld. De grondexploitatie 2019 is niet door de gemeenteraad vastgesteld maar de cijfers zijn wel opgenomen op de balans per 31-12-2018. Deze grondexploitatie dient daarom als uitgangspunt voor de verantwoording. In deze toelichting worden de werkelijke uitgaven en inkomsten afgezet tegen de ramingen zoals opgenomen in de grondexploitatie.

 

Tabel Realisatie 2019

 

 

 

 

Boekwaarde

1-1-2019

Begroting

2019

Werkelijk in 2019

Verschil

Boekwaarde

31-12-2019

UITGAVEN

   

 

   

Plankosten en VTU

56.284.194

1.762.907

1.853.207

-90.300

58.137.401

Verwervingen

92.357.806

509.741

109.837

399.904

92.467.643

Sloop

3.549.407

85.401

51.244

34.157

3.600.651

Milieukosten

5.818.492

172.508

636.429

-463.921

6.454.222

Bouwrijp maken

24.330.371

2.845.487

3.552.670

-707.184

27.883.041

Woonrijp maken

25.646.087

2.174.393

2.735.352

-560.959

28.381.438

Groen/water

3.766.108

435.202

350.564

84.638

4.116.672

Openbare verlichting en brandkranen

2.027.907

150.738

550

150.188

2.028.457

Hoofdplanstructuur

27.802.349

0

0

0

27.802.349

Excessieve bovenwijks

11.709.601

0

0

0

11.709.601

Tijdelijk beheer en onderhoud

349.462

177.187

166.994

10.193

516.456

Infocentrum

670.734

0

0

0

670.734

Stortingen in reserve bovenwijks

1.965.354

0

0

0

1.965.354

Stortingen in reserve kunst

719.679

0

0

0

719.679

Niet verrekenbare BTW

1.113.316

0

0

0

1.113.316

Verkoopkosten

335.390

0

10.054

-10.054

345.443

Regionalisering

126.986

0

0

0

126.986

Overige goederen en diensten

1.984.153

250.000

9.301

240.699

1.993.453

Financieringslasten

48.401.324

722.550

554.703

167.847

48.956.026

Totaal UITGAVEN

308.958.719

9.286.114

10.030.904

-744.790

318.989.623

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN

   

 

 

 

Woningbouw

185.550.471

9.444.699

2.959.583

6.485.116

188.510.054

Winkels/Horeca

8.371.815

0

0

0

8.371.815

Bijzondere bebouwing

636.662

0

0

0

636.662

Bijdrage VINEX

6.550.478

0

0

0

6.550.478

Overige subsidies en bijdragen

21.177.760

11.738.227

891.564

10.846.663

22.069.324

Overige opbrengsten

4.564.365

114.887

129.660

-14.773

4.694.025

Bijdrage marktpartijen

10.177.963

20.624

2.700

17.924

10.180.663

Renteopbrengsten

1.259.121

0

0

0

1.259.121

Totaal INKOMSTEN

238.288.634

21.318.438

3.983.508

17.334.930

242.272.142

 

 

 

 

 

 

Saldo nominaal

70.670.084

-12.032.324

5.044.370

-18.079.721

76.717.481

 

 

Boekwaarde
Per 1 januari 2019 had de grondexploitatie De Volgerlanden een boekwaarde van € 70.670.084,-.
Voor 2019 stond er € 9,3 miljoen aan uitgaven en € 21,3 miljoen aan inkomsten geraamd. In werkelijkheid is er in 2019 € 10,0 miljoen aan uitgaven en € 4,0 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. De boekwaarde neemt hierdoor met € 6,0 miljoen toe tot € 76.717.481,-.

Planontwikkelingskosten en VTU (voorbereiding, toezicht en uitvoering)
De gerealiseerde plankosten zijn € 90.300,- hoger uitgevallen dan geraamd. Deze overschrijding wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er nog openstaande facturen uit 2018 in 2019 geboekt zijn. Verder zitten er binnen de plankosten nog diverse verschillen tussen de raming en realisatie, maar vallen deze verschillen tegen elkaar weg. Zo zijn de personeelskosten hoger uitgevallen omdat er extra capaciteit van de technisch tekenaar benodigd was. Ook de kosten voor stedenbouw zijn hoger uitgevalleen dan geraamd. Bij de uitwerking van het stedenbouwkundige plan van De Erfjes is het, door de ligging van het dorp en de doorkruising door het Perenlaantje, een uitdaging gebleken om een passende verkaveling en goede wijkontsluiting te maken. Ook dit heeft veel extra teken- en rekenwerk gekost. Verder zijn de kosten voor bestekken hoger uitgevallen dan geraamd, al betreft dit meer een verschuiving van kosten.
Daar staat tegenover dat de kosten voor landmeetkundige diensten lager uitgevallen zijn en dat verschillende reeds gegeven opdrachten nog niet (volledig) in rekening zijn gebracht.

Grondverwerving
Alle gronden zijn reeds verworven. Onderdeel van de laatste verwerving was een vergoeding van belastingschade (als onderdeel van de schadeloosstelling), welke als kostenpost voor 2019 was opgenomen. De eventuele belastingschade wordt echter pas bij de komende belastingaangifte inzichtelijk. Zodra het bedrag bekend is, zal deze worden vergoed.

Sloopkosten
De kosten voor de sloop van de kassen op de in 2018 verworven gronden, zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Milieukosten
De gerealiseerde milieukosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Voor het grootste deel wordt de overschrijding veroorzaakt door de afvoer van met PFOA-vervuilde grond. Vanwege de afwezigheid van een landelijk normenkader moest deze grond tijdelijk in een depot binnen het plangebied worden opgeslagen en was het onbekend óf en tegen welke prijs de grond het plangebied uiteindelijk zou mogen verlaten. De uiteindelijke afvoerkosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd.
De in 2018 verworven gronden waren voor een deel met asbest verontreinigd. De kosten voor de saneringswerkzaamheden zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast hebben er meer (aanvullende) onderzoeken plaatsgevonden, zowel als gevolg van PFAS- als de stikstofproblematiek.

Bouwrijp maken
De overschrijding van de geraamde kosten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor het bouwrijp maken van De Laantjes hoger zijn uitgevallen. Het uitgangspunt was om het leggen van de ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen) zoveel mogelijk gecombineerd uit te voeren. Bij de uitvoering is gebleken dat dit niet mogelijk was, waardoor de civieltechnische aannemer de huisaansluitingen van de riolering in een aparte werkgang moest maken.
Verder worden er ten behoeve van het bouwverkeer bouwstraten aangelegd. Er worden verschillende projecten tegelijk gebouwd, waardoor er veel bouwverkeer verwacht wordt. Voor een goede wijkontsluiting is er een extra ontsluitingsweg aangelegd.
Een deel van de kosten voor het voorbelasten van De Straatjes is eerder gemaakt dan geraamd.

Woonrijp maken
De kosten voor woonrijp maken zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Voor een groot deel komt dit door het eerder uitvoeren van werkzaamheden. In 2019 is de reconstructie van de Jacobuslaan uitgevoerd, net als de aansluitingen van de Bongerd op de Krommeweg en de Elzengaarde op de Sophialaan. De kosten voor deze werkzaamheden werden pas in 2020 verwacht. Voor het bouw- en woonrijp maken van De Laantjes is een gecombineerde opdracht verstrekt. Een deel van de woonrijpmaakkosten is daardoor eerder gemaakt.

Groenvoorziening
De aanleg van het groen en de speeltuinen in project Waterhof, en het groen aan de westzijde van project Stekelbaars zijn in 2019 afgerond. Deze kosten werden voor een deel pas in 2020 verwacht. Ook de aanleg van het speelterrein aan de Sophialaan-West, is grotendeels in 2019 uitgevoerd terwijl de kosten in 2020 geraamd stonden. Daar staat tegenover dat de groenaanleg van de Dorpsweide pas vanaf 2020 zal plaatsvinden. Ook de reeds verstrekte opdrachten voor het groenaanleg in Onder de Linden en Watervogels zijn nog niet volledig uitgevoerd.

Openbare verlichting en brandkranen
De geraamde kosten voor de aanleg van openbare verlichting en brandkranen zijn doorgeschoven naar 2020 en verder.

Tijdelijk beheer en onderhoud
De kosten voor beheer en onderhoud zijn in 2019 lager uitgevallen dan geraamd.

Verkoopkosten
Verkoopkosten worden geraamd onder 'Plankosten en VTU'. Een deel van de gemaakte verkoopkosten is in 2019 echter op verkoopkosten geboekt.

Overige goederen en diensten
In 2019 werd de eerste bijdrage aan de tijdelijke warmtevoorziening van het warmtenet verwacht. Deze bijdrage is nog niet gedaan maar doorgeschoven naar 2020.

Financieringslasten
Als gevolg van een afwijkend kasstroomverloop is de rente lager uitgevallen dan geraamd.

Grondverkopen woningbouw
De in 2019 gerealiseerde opbrengsten uit woningbouw zijn lager dan geraamd. Het overgrote deel van de inkomsten zou pas na 1 december gerealiseerd worden, wanneer de gronden in De Laantjes fase 1 bouwrijp zouden zijn. Door de stikstofproblematiek heeft de vergunningverlening echter vertraging opgelopen, waardoor de meeste omgevingsvergunningen niet tijdig vergund konden worden om nog in 2019 onherroepelijk te zijn. Dit laatste is voor veel projectontwikkelaars een voorwaarde om de gronden van de gemeente af te nemen. Daarnaast is het ook nier gelukt de gronden tijdig bouwrijp te krijgen. Alle opbrengsten zullen nu in het eerste (of uiterlijk het tweede) kwartaal van 2020 gerealiseerd worden. Daarnaast moeten er nog twee kavels op het Eiland overgedragen worden.

Overige subsidies en bijdragen
Net als de opbrengsten uit woningbouw zijn de exploitatiebijdragen van de woningen van De Laantjes fase 1 en twee kavels op het Eiland doorgeschoven naar 2020.

Overige opbrengsten
Dit betreffen onder andere de verkoop van reststroken en legesinkomsten voor de aanleg van nutsvoorzieningen. De legesinkomsten worden niet geraamd.

Bijdrage marktpartijen
Dit betreft de bijdrage in de kosten voor marketing en communicatie door projectontwikkelaars. Een groot deel van de bijdragen die in 2019 ontvangen zijn, zijn onder grondopbrengsten woningbouw geboekt.

 

Baten

 

Beheer overige gebouwen en gronden

In 2019 is de gemeentewerf verkocht. De boekwaarde van de gemeentewerf van € 210.000 is ten laste van het investeringsbudget Grotenoord-Veerweg gebracht. De boekhoudkundige verwerking hiervan loopt via dit taakveld en staat zowel bij de uitgaven als de inkomsten geboekt (per saldo neutraal). Binnen het werkkrediet Noordoevers zijn de huurinkomsten € 33.000 hoger dan verwacht omdat als gevolg van vertraging binnen het project er over een langere periode huurinkomsten konden worden gegenereerd.

 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Het saldo wordt veroorzaakt door verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven en inkomsten binnen het project Ambachtsezoom. Zie de toelichting onder de lasten. Bij de behandeling van de grex Bedrijvenpark Ambachtsezoom worden de verschillen verder gedetailleerd toegelicht.

 

Milieubeheer

Voor de kosten van de projectorganisatie Aardgasvrij is voor het jaar 2019 voor een bedrag van totaal € 55.000 aan bijdragen van derden ontvangen. Dit bedrag is uitbetaald aan Bureau Drechtsteden en staat daarom zowel bij de uitgaven als de inkomsten geboekt (per saldo neutraal). In 2019 is een subsidie ontvangen van € 27.000 van de provincie Zuid-Holland voor de doorontwikkeling van een digitaal energieloket.

 

Wonen en bouwen

Het aantal woningen wat is aangevraagd in 2019 tov de prognose (incl de vrije kavels in de Volgerlanden) is met 30% toegenomen. Daarnaast zijn een 2 omvangrijke projecten die gepland stonden voor 2020 al in 2019 aangevraagd en vergund (bijv. locatie Baan).

Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3

Wij vinden een prettige, schone en veilige omgeving belangrijk en daarom stelden we in 2019 een aantal plannen en visies vast die hier een relevante bijdrage aan leveren:

  • Uitvoeringsprogramma Zwerfafval, met daarin acties als de landelijke opschoondag en afvalvrije scholen.
  • Het Grondstoffenbeleidsplan, waarmee we inzetten op het stimuleren van afvalscheiding, verminderen van restafval en het reduceren van kosten.
  • Met het vaststellen van het beleidsplan Openbare Verlichting is het startsein gegeven voor het verminderen van het energieverbruik voor openbare verlichting.

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
2.1 - Verkeer en vervoer -127 3.906 3.778 -475 137 -338 -603 4.043 3.440 -567 3.021 2.454 -36 1.022 986
2.5 - Openbaar vervoer 0 125 125 0 18 18 0 143 143 0 122 122 0 20 20
5.73 - Groen en waterhuishouding 0 1.932 1.932 0 159 159 0 2.091 2.091 0 1.935 1.935 0 156 156
7.2 - Riolering -2.315 2.000 -314 0 14 14 -2.315 2.014 -300 -2.342 2.009 -333 27 5 32
7.3 - Afval -3.691 3.663 -28 -321 715 394 -4.012 4.378 366 -3.954 4.310 356 -58 68 10
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -509 505 -4 -16 -29 -45 -525 476 -49 -603 522 -81 77 -46 31
8.13 - RO Vastgoedregistratie 0 189 189 0 0 0 0 189 189 0 196 196 0 -7 -7

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)

Terug naar navigatie - Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lasten
2.1 - Verkeer en vervoer 0 3.906 3.906 0 137 137 0 4.043 4.043 0 3.021 3.021 0 1.022 1.022
2.5 - Openbaar vervoer 0 125 125 0 18 18 0 143 143 0 122 122 0 20 20
5.73 - Groen en waterhuishouding 0 1.932 1.932 0 159 159 0 2.091 2.091 0 1.935 1.935 0 156 156
7.2 - Riolering 0 2.000 2.000 0 14 14 0 2.014 2.014 0 2.009 2.009 0 5 5
7.3 - Afval 0 3.663 3.663 0 715 715 0 4.378 4.378 0 4.310 4.310 0 68 68
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 0 505 505 0 -29 -29 0 476 476 0 522 522 0 -46 -46
8.13 - RO Vastgoedregistratie 0 189 189 0 0 0 0 189 189 0 196 196 0 -7 -7
Totaal Lasten 0 12.320 12.320 0 1.013 1.013 0 13.334 13.334 0 12.115 12.115 0 1.219 1.219
Baten
2.1 - Verkeer en vervoer -127 0 -127 -475 0 -475 -603 0 -603 -567 0 -567 -36 0 -36
7.2 - Riolering -2.315 0 -2.315 0 0 0 -2.315 0 -2.315 -2.342 0 -2.342 27 0 27
7.3 - Afval -3.691 0 -3.691 -321 0 -321 -4.012 0 -4.012 -3.954 0 -3.954 -58 0 -58
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -509 0 -509 -16 0 -16 -525 0 -525 -603 0 -603 77 0 77
Totaal Baten -6.643 0 -6.643 -812 0 -812 -7.455 0 -7.455 -7.465 0 -7.465 11 0 11

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Verkeer en vervoer

Er zijn voornamelijk twee oorzaken voor het verschil tussen begroot en werkelijk. Bij groot onderhoud wegen zijn er projecten doorgeschoven naar 2020. Het geld wat we in 2019 niet uitgegeven hebben gaat naar de reserve wegen zodat deze projecten wel in 2020 uitgevoerd kunnen worden.
Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen voor lichtobjecten uitgesteld in afwachting van het vervangingsplan in 2020.

Openbaar groen

Het verschil tussen begroot en werkelijk kent ook bij openbaar groen 2 oorzaken. Voor het baggeren duurde de aanbesteding langer dan verwacht waardoor werkzaamheden op zijn geschoven naar 2020. Daarnaast zijn er minder uren geschreven op taakveld openbaar groen dan begroot.

Afval

We hebben subsidie gekregen voor zwerfvuil. Deze hebben we echter niet volledig kunnen gebruiken waardoor de kosten voor zwerfvuil lager zijn dan begroot. Dezelfde onder uitputting is ook zichtbaar aan de batenkant. Daarnaast zijn er lagere rentelasten op investeringen vanwege de lagere omslagrente dan begroot.

Baten

Afval

We hebben deels lagere baten opgenomen voor de subsidie zwerfafval ten opzichte van begroot omdat er minder kosten hiervoor waren gemaakt dan begroot. Daarnaast hebben we minder gelden van Nedvang ontvangen.

Begraafplaatsen en crematoria

Er zijn meer uitvaarten geweest dan begroot. Daarnaast hebben rechthebbende eind 2019 een brief gekregen over de administratiekosten bij het betalen van het jaarlijks onderhoud. Dit heeft voor meer afkoop onderhoudskosten gezorgd dan begroot.

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

In 2019 verscheen er een nieuw handhavingsplan, waarin staat hoe we de komende jaren handhaving voor een veilige gemeente gaan versterken.

Ook gingen we verder met de acties uit het beleidsplan Integrale Veiligheid.

In de regio Drechtsteden werken we nu anders samen; de uitvoering van de ruimtelijk-economische ambities leidde tot de verantwoordelijkheid van de zeven gemeenten.

Acties programma 4

Terug naar navigatie - Acties programma 4

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 - Bestuur 213 1.887 2.100 -213 200 -13 0 2.087 2.087 -2 2.087 2.085 2 1 3
0.10 - Mutaties reserves -1.197 36 -1.161 -5.000 4.940 -60 -6.197 4.976 -1.221 -5.904 5.953 48 -293 -977 -1.270
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 690 690 0 -690 -690 0 0 0 0 1.604 1.604 0 -1.604 -1.604
0.2 - Burgerzaken -432 1.037 605 0 40 40 -432 1.077 645 -393 1.073 680 -40 4 -35
0.4 - Overhead -10 6.027 6.017 -13 -655 -668 -23 5.372 5.349 -251 5.267 5.017 228 104 332
0.5 - Treasury -663 -148 -811 -78 -101 -179 -741 -249 -990 -912 328 -584 171 -577 -407
0.61 - OZB woningen -3.705 39 -3.667 -105 2 -103 -3.810 41 -3.770 -3.878 86 -3.792 68 -45 23
0.62 - OZB niet-woningen -1.566 155 -1.411 -37 7 -30 -1.603 162 -1.441 -1.580 188 -1.392 -23 -26 -49
0.64 - Belastingen overig -677 10 -667 -20 -1 -21 -697 9 -688 -715 19 -696 19 -10 9
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -34.798 -571 -35.370 -1.734 571 -1.162 -36.532 0 -36.532 -36.688 0 -36.688 156 0 156
0.8 - Overige baten en lasten -12 1.343 1.331 0 -906 -906 -12 437 425 -169 402 233 157 35 192
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 0 1.880 1.880 0 -89 -89 0 1.791 1.791 -6 1.774 1.768 6 17 23
1.2 - Openbare orde en veiligheid -39 367 328 20 73 93 -19 441 422 -25 392 367 6 49 55

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)

Terug naar navigatie - Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigd begroting)
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2019 Begrot.wijz.2019 Begrot.totaal 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
0.1 - Bestuur 1.887 200 2.087 2.087 1
0.10 - Mutaties reserves 36 4.940 4.976 5.953 -977
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 690 -690 0 1.604 -1.604
0.2 - Burgerzaken 1.037 40 1.077 1.073 4
0.4 - Overhead 6.027 -655 5.372 5.267 104
0.5 - Treasury -148 -101 -249 328 -577
0.61 - OZB woningen 39 2 41 86 -45
0.62 - OZB niet-woningen 155 7 162 188 -26
0.64 - Belastingen overig 10 -1 9 19 -10
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -571 571 0 0 0
0.8 - Overige baten en lasten 1.343 -906 437 402 35
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.880 -89 1.791 1.774 17
1.2 - Openbare orde en veiligheid 367 73 441 392 49
Totaal Lasten 12.751 3.392 16.143 19.173 -3.030
Baten
0.1 - Bestuur 213 -213 0 -2 2
0.10 - Mutaties reserves -1.197 -5.000 -6.197 -5.904 -293
0.2 - Burgerzaken -432 0 -432 -393 -40
0.4 - Overhead -10 -13 -23 -251 228
0.5 - Treasury -663 -78 -741 -912 171
0.61 - OZB woningen -3.705 -105 -3.810 -3.878 68
0.62 - OZB niet-woningen -1.566 -37 -1.603 -1.580 -23
0.64 - Belastingen overig -677 -20 -697 -715 19
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -34.798 -1.734 -36.532 -36.688 156
0.8 - Overige baten en lasten -12 0 -12 -169 157
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 -6 6
1.2 - Openbare orde en veiligheid -39 20 -19 -25 6
Totaal Baten -42.886 -7.180 -50.066 -50.523 457

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Overhead

Op kantoorartikelen is er € 50.000 over. Op digitale media, hard en software is er een bedrag van € 25.000 over. Op de bijdrage aan het SCD hebben we een tekort van € 50.000. Het restant wordt veroorzaakt door vacatures.

 

Treasury

Op de kortlopende leningen is nog altijd sprake van een negatieve rente. In 2018 is € 70.000 ontvangen door het aangaan van korte leningen.

Voor het saldo op treasury wordt verder verwezen naar de renteberekeningen in de paragraaf Financiering van de jaarstukken.

 

Mutaties reserves        977.000

Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III 'jaarrekening'.

 

Baten

Overhead

Detachering van diverse medewerkers heeft een voordeel opgeleverd van € 181.000.

 

OZB woningen

De verkoopprijzen van woningen stijgen erg hard. Voor de aanslagen 2019 is rekening gehouden met een stijging van 7,5% terwijl de werkelijke stijging uitkwam op 8,1%.

 

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Na berekening van de decembercirculaire geeft de algemene uitkering een voordeel van € 150.000.

Overige baten en lasten

De voorziening voormalig personeel is vrijgevallen. De balanspost dubieuze debiteuren hebben we opgehoogd.

Mutaties reserves

Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III 'jaarrekening'.