Overige gegevens

1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma

Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
(bedragen x € 1.000)
Som van REALISATIE ink_uitg
Hoofdtaakveld Taakveld Omschrijving taakveld Programma Omschrijving programma Lasten Baten
0 - Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 2.087 2
0.2 Burgerzaken 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 1.073 393
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 3.871 4.678
0.4 Overhead 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 5.267 251
0.5 Treasury 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 328 912
0.61 OZB woningen 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 86 3.878
0.62 OZB niet-woningen 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 188 1.580
0.64 Belastingen Overig 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 19 715
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 36.688
0.8 Overige baten en lasten 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 402 169
0.10 Mutaties reserves 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 5.953 5.904
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 1.604
0.9 Vennootschapsbelasting 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 1
Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning 20.878 55.170
1 - Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 1.774 6
1.2 Openbare orde en Veiligheid 95-04 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 392 25
Totaal 1 - Veiligheid 2.166 31
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 95-03 Buitenruimte 3.021 567
2.5 Openbaar vervoer 95-03 Buitenruimte 122
Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 3.143 567
3 - Economie 3.1 Economische ontwikkeling 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 348
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 7.872 7.872
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 64 57
Totaal 3 - Economie 8.284 7.929
4 - Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.176 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.577 375
Totaal 4 - Onderwijs 2.754 395
5 - Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.105 525
5.2 Sportaccommodaties 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.723 74
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 2.303 654
5.6 Media 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 512
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 510
5.73 Openbaar groen 95-03 Buitenruimte 1.935
5.5 Cultureel erfgoed 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 21
Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie 8.110 1.253
6 - Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.777 26
6.2 Wijkteams 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.854
6.3 Inkomensregelingen 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 6.140 4.695
6.4 Begeleide participatie 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.103
6.5 Arbeidsparticipatie 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 644
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 371
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 4.358
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 5.177
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie -610
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 839
Totaal 6 - Sociaal domein 21.654 4.721
7 - Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 95-01 Sociaal, Welzijn en Educatie 1.624
7.2 Riolering 95-03 Buitenruimte 2.009 2.342
7.3 Afval 95-03 Buitenruimte 4.310 3.954
7.4 Milieubeheer 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 820 82
7.5 Begraafplaatsen 95-03 Buitenruimte 522 603
Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu 9.285 6.981
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 268 3
8.13 RO - vastgoedregistratie 95-03 Buitenruimte 196
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 10.383 10.119
8.3 Wonen en bouwen 95-02 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 1.090 1.041
Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 11.936 11.162
Eindtotaal 88.209 88.209

2. Investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen
Pro- Grootboek Omschrijving Uitgaven Totaal Beschikbaar Uitgaven/ Uitgaven/ Restant Restantkredieten
gram- nummer of krediet krediet Inkomsten Inkomsten per handhaven
ma investering Inkomst in 2019 tot 2019 in 2019 31-12-2019 afsluiten
1 70950105 Cai Proj: Speeltuin wijk Kruiswiel U 70.000 69.857 143 2.356 67.501 handhaven
1 70950105 Cai Proj: Speeltuin wijk Kruiswiel I -70.000 -70.000 - - -70.000 handhaven
1 70950106 Cai Proj: Hardloopbaan de Volgerlanden U 50.000 49.449 551 8.634 40.815 handhaven
1 70950106 Cai Proj: Hardloopbaan de Volgerlanden I -50.000 -50.000 - - -50.000 handhaven
1 70950107 Cai Proj: Multicourt U 120.000 115.695 4.305 59.944 55.751 handhaven
1 70950107 Cai Proj: Multicourt I -120.000 -120.000 - - -120.000 handhaven
1 70950108 Cai Proj: Fitnesstoestellen U 100.000 86.447 13.553 105.430 -18.983 handhaven
1 70950108 Cai Proj: Fitnesstoestellen I -100.000 -100.000 - - -100.000 handhaven
1 70950109 Cai Proj: Trapveldjes, Cruijff court U 120.000 119.476 524 18.050 101.426 handhaven
1 70950109 Cai Proj: Trapveldjes, Cruijff court I -120.000 -120.000 - - -120.000 handhaven
1 70960141 Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018 U 49.000 49.000 - - 49.000 handhaven
1 70960142 Verv.kozijnen,ramen en deuren Ridderhal 2018 U 130.000 111.413 18.587 - 111.413 handhaven
1 70960315 Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5 U 175.000 175.000 - 25.610 149.390 handhaven
1 70960316 Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5 U 475.000 475.000 - 8.422 466.578 handhaven
1 70980102 CAI Proj: nieuwbouw binnenbad zwembad U 8.384.999 5.564.394 2.820.605 4.299.006 1.265.388 handhaven
1 70980102 CAI Proj: nieuwbouw binnenbad zwembad I -4.700.000 -1.879.394 -2.820.606 -1.547.011 -332.383 handhaven
1 71010106 1e inr.schol.Volg.BBO 2008,75% U 427.436 43.412 384.024 - 43.412 afsluiten
1 71010116 Krediet nieuwbouw W. de Zwijgerschool 2017 U 6.674.799 6.569.199 105.600 997.374 5.571.824 handhaven
1 71010116 Krediet nieuwbouw W. de Zwijgerschool 2017 I -200.000 -200.000 - - -200.000 handhaven
1 71030213 Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014+2018 U 2.047.386 973.459 1.073.927 59.903 913.556 handhaven
1 71030215 Nieuwbouw school De Dukdalf 2017 U 2.626.032 1.604.357 1.021.675 1.488.750 115.607 handhaven
1 71180501 Huisvestingsplan Baxhuis - 2015 U 239.999 16.101 223.898 15.955 146 afsluiten
1 71180711 Dakbedekking centrum Bekestein 2014 U 30.761 30.761 - - 30.761 afsluiten
1 71180806 Vervanging dakbedekking Cascade 2017 U 113.541 - 113.541 - - Al in 2018
2 70560106 Herontwikk.locatie W. de Zwijgerstraat 1a U 120.000 90.651 29.349 43.069 47.583 handhaven
2 70560110 Strategische verwerving De Baak 16 U - - - - - afsluiten
2 70560112 Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum U 120.000 120.000 - 7.525 112.475 handhaven
2 70560113 Verwerving woning De Baak 4 U 850.000 850.000 - 850.000 - afsluiten
2 70560114 Opstelling locatiestudie project Zudwende-Zuid U 39.000 39.000 - 1.008 37.993 handhaven
2 70560120 Investering Grotenoord-Veerweg 2018 U 2.370.408 401.930 1.968.478 289.711 112.219 afsluiten
2 70560120 Investering Grotenoord-Veerweg 2018 I -2.370.408 -820.678 -1.549.730 -708.459 -112.219 afsluiten
3 70110400 GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2019 U 895.680 895.680 - 522.894 372.786 handhaven
3 70110441 GRP2014-2018: riolering en regenwater riool 2018 U 998.988 - 998.988 3.276 -3.276 afsluiten
3 70110443 GRP2014-2018: gemalen - vervanging EM 2018 U 84.001 10.245 73.756 7.729 2.517 afsluiten
3 70110446 GRP2014-2018: Overlast:Verv.grondwatermeetnet 2018 U 100.000 100.000 - 57.727 42.273 afsluiten
3 70110499 Rioolvervangingsinvest. - uren doorberk. WBU U - - - - - handhaven
3 70110520 GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2020 U 895.680 - - - 895.680 handhaven
3 70110521 GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2021 U 895.680 - - - 895.680 handhaven
3 70110522 GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2022 U 895.680 - - - 895.680 handhaven
3 70110523 GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2023 U 895.680 - - - 895.680 handhaven
3 70110619 GRP 2019-2023 Vervanging rioolgemalen 2019 U 61.000 61.000 - 32.778 28.223 handhaven
3 70110620 GRP2019-2023: Vervanging rioolgemalen 2020 U 86.000 - - - 86.000 handhaven
3 70110621 GRP2019-2023: Vervanging rioolgemalen 2021 U 55.000 - - - 55.000 handhaven
3 70110622 GRP2019-2023: Vervanging rioolgemalen 2022 U 39.000 - - - 39.000 handhaven
3 70110623 GRP2019-2023: Vervanging rioolgemalen 2023 U 61.000 - - - 61.000 handhaven
3 70110719 GRP2019-2023: Drukriolering en pompunits 2019 U 35.000 35.000 - - 35.000 handhaven
3 70110720 GRP2019-2023: Drukriolering en pompunits 2020 U 35.000 - - - 35.000 handhaven
3 70110721 GRP2019-2023: Drukriolering en pompunits 2021 U 35.000 - - - 35.000 handhaven
3 70110722 GRP2019-2023: Drukriolering en pompunits 2022 U 35.000 - - - 35.000 handhaven
3 70110723 GRP2019-2023: Drukriolering en pompunits 2023 U 35.000 - - - 35.000 handhaven
3 70110819 GRP2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2019 U 35.000 35.000 - 15.520 19.480 handhaven
3 70110820 GRP2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2020 U 25.000 - - - 25.000 handhaven
3 70110821 GRP2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2021 U 25.000 - - - 25.000 handhaven
3 70110822 GRP2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2022 U 25.000 - - - 25.000 handhaven
3 70110823 GRP2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2023 U 25.000 - - - 25.000 handhaven
3 70110923 GRP 2019-2023 Vervanging grondwatermeetnet 2023 U 50.000 - - - 50.000 handhaven
3 70270332 CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd U 80.000 77.032 2.968 5.682 71.350 handhaven
3 70270332 CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd I -80.000 -80.000 - - -80.000 handhaven
3 70270333 CAI Proj: Opknappen rotondes U 99.999 54.730 45.269 53.274 1.456 handhaven
3 70270333 CAI Proj: Opknappen rotondes I -100.000 -100.000 - - -100.000 handhaven
3 70270340 Krediet plan Sandelingenknoop 2017 U 602.407 220.685 381.722 - 220.685 afsluiten
3 70270340 Krediet plan Sandelingenknoop 2017 I -545.186 -151.421 -393.765 - -151.421 afsluiten
3 70270341 Ontsluiting Noordeinde - N915 2018 U 1.435.000 37.829 1.397.171 46.146 -8.317 afsluiten
3 70270341 Ontsluiting Noordeinde - N915 2018 I - - - -21.746 21.746 afsluiten
3 70270342 Waterbusplein 2018 U 358.736 302.155 56.581 136.380 165.775 handhaven
3 70270342 Waterbusplein 2018 I - - - - - handhaven
3 70290419 BOP 18-26 Oeverbescherming - 2019 U 70.556 70.556 - 74.161 -3.605 afsluiten
3 70290420 BOP 18-26 Oeverbescherming - 2020 U 70.556 - - - 70.556 handhaven
3 70290421 BOP 18-26 Oeverbescherming - 2021 U 70.556 - - - 70.556 handhaven
3 70290422 BOP 18-26 Oeverbescherming - 2022 U 70.556 - - - 70.556 handhaven
3 70290423 BOP 18-26 Oeverbescherming - 2023 U 70.556 - - - 70.556 handhaven
3 70290499 BOP 18-26 Oeverbescherming - uren doorberek. WBU U - - - - - handhaven
3 70310509 Drainage begraafplaats A.A.weg 2018 U 275.000 270.427 4.573 14.020 256.408 handhaven
3 70720219 Ondergronds kliko systeem - MOL 2019 U 60.000 60.000 - 28.140 31.860 handhaven
4 71520201 Startersleningen U 498.000 - 498.000 -150.332 150.332 Lening
4 71513402 Vervanging brand- en inbraakinstall. gem.huis 2018 U 42.532 - 42.532 - - Al in 2018
Totaal 27.005.610 16.093.447 6.516.219 6.850.922 13.638.469

Toelichting per investering op grootboekrekeningnummer

Terug naar navigatie - Toelichting per investering op grootboekrekeningnummer
70110400 - GRP2019-2023: vervangen riolering 2019
Naam 70110400 - GRP2019-2023: vervangen riolering 2019
Stand van zaken Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform kwaliteitsniveau GRP
70110433 - GRP2014-2018: gemalen - vervanging EM
Naam 70110433 - GRP2014-2018: gemalen - vervanging EM
Stand van zaken Geen stand van zaken
70110446 - GRP2014-2018: overlast: verv. grondwatermeetnet 2018
Naam 70110446 - GRP2014-2018: overlast: verv. grondwatermeetnet 2018
Stand van zaken Nieuw grondwatermeetnet is gerealiseerd.
70110619 - GRP2019-2023: vervanging rioolgemalen 2019
Naam 70110619 - GRP2019-2023: vervanging rioolgemalen 2019
Stand van zaken Groot onderhoud aan rioolgemalen is uitgevoerd conform het GRP.
70110719 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2019
Naam 70110719 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2019
Stand van zaken Drukriolering en pompunits zijn onderhouden conform GRP.
70110819 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2019
Naam 70110819 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2019
Stand van zaken Grondwatermaatregelen zijn getroffen conform GRP.
70270332 - CAI projecten: Waalvisie - Havenhoofd
Naam 70270332 - CAI projecten: Waalvisie - Havenhoofd
Stand van zaken We maken het gebied rondom de haven in Oostendam aantrekkelijker. Het havenhoofd krijgt weer de allure van vroeger en geeft na renovatie een prachtig vergezicht op de Waal.
70270333 - CAI projecten: opknappen rotondes
Naam 70270333 - CAI projecten: opknappen rotondes
Stand van zaken In 2019 zijn de rotondes opgeknapt, in 2020 zal in Q1 en 2 nazorg plaatsvinden.
70270340 - Krediet plan Sandelingenknoop 2017
Naam 70270340 - Krediet plan Sandelingenknoop 2017
Stand van zaken Het project Sandelingen Knoop is afgerond. Dit project bestond uit de fysieke aanpassing van de kruising ten noordoosten van de toerit rijksweg A16. De toerit vormt een belangrijk knooppunt voor de uitwisseling van verkeer tussen de A15 en A16. De Drechtring (A15, A16, N3) staat onder druk. Het verbeteren van de afwikkeling op de Sandelingen Knoop betekent een duurzame oplossing binnen dit knelpunt. Er is sprake van een verbeterde en snellere verkeersafwikkeling op dit kruispunt. Ook de ontsluiting naar de rijksweg A15/brugtracé N915 is verbeterd door de infrastructurele aanpassingen aan het Noordeinde en de rotonde Noordeinde-Nijverheidsweg. Het verwijderen van een verkeersregelinstallatie en de busbaan op het Noordeinde verbeteren de doorstroming van het verkeer van en naar onze gemeente en het bedrijventerrein.
70270341 - Ontsluiting Noordeinde N915 2018
Naam 70270341 - Ontsluiting Noordeinde N915 2018
Stand van zaken Het project Ontsluiting Noordeinde N915 is afgerond
70270342 - Waterbusplein 2018
Naam 70270342 - Waterbusplein 2018
Stand van zaken Het deelproject is gericht op het ontwikkelen van een aantrekkelijke locatie bij de waterbushalte met een hoog kwaliteitsniveau. Een 'plek aan het water' met een verblijfsfunctie. Daarom komt er niet alleen ruimte voor aan water gebonden bedrijven, maar ook ruimte voor horeca, sport en leisure.
70290419 - BOP18-26 oeverbescherming 2019
Naam 70290419 - BOP18-26 oeverbescherming 2019
Stand van zaken Oevers zijn onderhouden conform Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen.
70310509 - Drainage begraafplaats A.A.weg 2018
Naam 70310509 - Drainage begraafplaats A.A.weg 2018
Stand van zaken In 2018 is gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken naar de (on-)mogelijkheden voor het aanbrengen van nieuwe drainage op begraafplaats Achterambacht. In 2019 zijn ook nog enkele onderzoeken vericht om een start in 20202 mogelijk te kunnen maken. Uit deze onderzoeken blijkt dat vanwege bodemopbouw en beschikbare onder- en bovengrondse (werk-)ruimte maar 1 machine in Nederland beschikbaar is die dit uit kan voeren. Bij de uitvoering zullen grote delen van de begraafplaats tijdelijk minder bereikbaar zijn, bij de uitvoering zal dit zoveel als mogelijk worden beperkt. Uitvaarten en diensten zullen ten alle tijden plaats kunnen vinden. Vanwege de complexiteit van het project is nog geen planning voor de uitvoering beschikbaar. Momenteel lopen de gesprekken met het ing. bureau en de aannemer wel om realisatie begin 2020 mogelijk te maken.
70560106 - Herontwikkeling locatie W. de Zwijgerstraat 1a
Naam 70560106 - Herontwikkeling locatie W. de Zwijgerstraat 1a
Stand van zaken De planopzet gaat uit van nieuwbouw van 42 appartementen met een stedenbouwkundige vormgeving die past bij de bebouwing langs het parkeerterrein bij winkelcentrum De Schoof. Het ontwerpplan heeft de ontwikkelaar voorgelegd aan de direct-omwonenden. In planologisch opzicht is rekening gehouden met de massavorm van het nabijgelegen woningcomplex Singelstate en met het winkelcentrum. Het bestemmingsplan voor deze appartementen is vastgesteld.
70560110 - Strategische verwerving De Baak 16
Naam 70560110 - Strategische verwerving De Baak 16
Stand van zaken De woning De Baak 16 is aangekocht en in november 2018 heeft de notariële overdracht plaatsgevonden. Verkoper heeft de woning inmiddels leeg opgeleverd en intern worden voorbereidingen getroffen voor sloop van de woning. Tevens wordt een partiële herziening van het bestemmingsplan voorbereid zodat ook deze locatie kan worden meegenomen in de realisatie van het Bedrijvenpark Ambachtsezoom, en de grond kan worden uitgegeven.
70560112 - Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum
Naam 70560112 - Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum
Stand van zaken De planopzet is gericht op een nieuwe ruimtelijke invulling van de gronden langs de Graaf Willemlaan. Het gaat om het gebied nabij de entree van winkelcentrum De Schoof, waarop nu de Willem de Zwijgerschool staat en waar voorheen een bankgebouw stond.
70560120 - Investering Grootenoord - Veerweg 2018
Naam 70560120 - Investering Grootenoord - Veerweg 2018
Stand van zaken Het plangebied biedt mogelijkheden voor de vestiging van zwaardere bedrijfscategorieën die ook gebruik maken van de kadefaciliteiten. Zodoende kan met de herontwikkeling worden bereikt dat wordt ingespeeld op de ambities voor het vestigingsklimaat voor maritieme bedrijven. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld.
70950105 - CAI projecten: speeltuin wijk Kruiswiel (niet gestart)
Naam 70950105 - CAI projecten: speeltuin wijk Kruiswiel (niet gestart)
Stand van zaken Door het vertrek van het Jeugdspeelpark in Kruiswiel naar Sandelingen Ambacht is er een te kort aan speelvoorzieningen in de wijk. Dankzij de gelden van de CAI worden twee nieuwe speeltuinen ingericht. Samen met bewoners en kinderen is er gekeken naar wat een geschikte locatie is en wat voor speeltuin er moet komen. In het voorjaar zal de realisatie beginnen en dit moet opgeleverd worden in de zomer.
70950106 - CAI projecten: hardloopbaan de Volgerlanden (niet gestart)
Naam 70950106 - CAI projecten: hardloopbaan de Volgerlanden (niet gestart)
Stand van zaken De routes voor de wandel- en hardlooproutes zijn in samenspraak met de Inner Circle Runners ingevuld. Een 5 km route en een 10 km route zijn uitgestippeld. Bij het uitstippelen van de routes is gekeken naar verschillende aspecten, zoals aanwezige verlichting, aanwezigheid van trottoirs en fietspaden, gunstige oversteekpunten en de afwezigheid van verkeerslichten. Hardlopers van de Inner Circle Runners hebben de routes uitgeprobeerd en zijn positief. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de markeringen in januari van het nieuwe jaar aangebracht.
70950107 - CAI projecten: multicourt (niet gestart)
Naam 70950107 - CAI projecten: multicourt (niet gestart)
Stand van zaken In mei zijn we gestart met een buurtparticipatietraject, waarin we inhoudelijk samen met bewoners hebben gekeken naar de herinrichting van het speelveld aan de A. Bartoutslaan. Samen met de buurt is een plan gemaakt voor het speelveld, waarbij we onder andere het kapot gespeelde gras vervangen door kunstgras. Dit plan is akkoord bevonden door het bestuur van de CAI. Het speelveld aan de A. Bartoutslaan is dit voorjaar opgeknapt. Dit plantseizoen planten we nog een aantal bomen op het speelveld.
70950108 - CAI projecten: fitnesstoestellen
Naam 70950108 - CAI projecten: fitnesstoestellen
Stand van zaken De fitnesstoestellen worden in het Baxpark geplaatst om een nieuwe vorm van sporten in de buitenruimte mogelijk te maken. in Q1 2019 is het project afgerond/gerealiseerd. De nota wordt in het nieuwe jaar aan de CAI gestuurd.
70950109 - CAI projecten: trapveldjes, Cruijff Court (niet gestart)
Naam 70950109 - CAI projecten: trapveldjes, Cruijff Court (niet gestart)
Stand van zaken Gekeken zou worden waar we met CAI gelden nieuwe trapveldjes konden gaan aanleggen. Hier was geen draagvlak voor onder de bevolking en verder geen ruimte voor. Het project is stopgezet.
70960141 - Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018
Naam 70960141 - Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018
Stand van zaken Cascade heeft een voorstel gedaan om o.a. de kleedkamers te renoveren. We gaan de renovatie van de luchtbehandeling en het vervangen van de c.v. ketels hier in meenemen. Als het kan via maken we gebruik van een hybride lucht-warmtepomp. De werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd.
70960142 - Verv. kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018
Naam 70960142 - Verv. kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018
Stand van zaken De buitenkozijnen worden in 2020 vervangen. Dit is uitgesteld in verband met de realisatie van het nieuwe binnenbad en het plan van Cascade om de kleedkamers te renoveren.
70960315 - Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5
Naam 70960315 - Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5
Stand van zaken Afgelopen november is de aanbesteding geweest voor dit deel en is het werk definitief gegund aan de aannemer "van Wijlen". De realistie zal vanaf 27 januari plaats gaan vinden. Dit zal rond de 10 weken in beslag gaan nemen. De verreniging(en) is op de hoogte. Voor de start en tijdens de realisatie en tijdens zullen we blijven communiceren met de betreffende vereniging(en).
70960316 - Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5
Naam 70960316 - Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5
Stand van zaken De aanbesteding voor het vervangen van dit onderdeel van het veld is afgelopen november aanbesteed en definitief gegund. De realisatie zal 27 januari 2020 starten.
70980102 - CAI projecten: nieuwbouw binnenbad zwembad
Naam 70980102 - CAI projecten: nieuwbouw binnenbad zwembad
Stand van zaken Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het binnenzwembad en de renovatie van het buitenzwembad. De renovatie van het buitenzwembad is afgerond. Het nieuwe binnenbad is opgeleverd op 1 november 2019. Op dit moment wordt het oude binnenbad gesloopt en daarna wordt de ligweide aangepast. In de loop van 2020 wordt het plan uitgewerkt voor een herinrichting van het evenemententerrein en het parkeerterrein vóór het zwembad.
71010106 - 1e inr. scholen Volg. BBO 2008, 75%
Naam 71010106 - 1e inr. scholen Volg. BBO 2008, 75%
Stand van zaken Na een periode van stabilisatie van het leerlingenaantal in de Volgerlanden was weer sprake van groei van het leerlingenaantal op de scholen. Dit betekende dat de schoolbesturen behoefte hadden aan uitbreiding van het aantal lokalen en daarmee ook de 1e inrichting van deze lokalen. De investering wordt gefaseerd beschikbaar gesteld. Een deel van het budget is overgemaakt aan Stichting Openbaar Primair Onderwijs (Sophia).
71010116 - Krediet nieuwbouw W. de Zwijgerschool 2017
Naam 71010116 - Krediet nieuwbouw W. de Zwijgerschool 2017
Stand van zaken De aanbestedingsprocedure is afgerond. De bouw is gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding.
71030213 - Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014 + 2018
Naam 71030213 - Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014 + 2018
Stand van zaken In het voorjaar van 2018 is de vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en het schoolbestuur van de VVOGG ondertekend, waarbij het bouwheerschap formeel is overgedragen aan de gemeente. SOPHIA heeft voor SOL Villa Ambacht (Jan Wissenslaan 9) het bouwheerschap vervuld. De bouw is voltooid en deze nieuwe school is in gebruik genomen.
71030215 - Nieuwbouw school De Dukdalf
Naam 71030215 - Nieuwbouw school De Dukdalf
Stand van zaken Het project is gericht op de bouw van een nieuwe school aan de Jan Wissenslaan 9. Bouwheer is het schoolbestuur van SOL Villa Ambacht. De school is opgeleverd en in gebruik genomen. De laatste afrekening vindt in 2020 plaats
71180501 - Huisvestingsplan Baxhuis - 2015
Naam 71180501 - Huisvestingsplan Baxhuis - 2015
Stand van zaken De verbouwing is klaar. De LED-verlichting is in 2019 vervangen.
71180711 - Dakbedekking centrum Bekestein
Naam 71180711 - Dakbedekking centrum Bekestein
Stand van zaken Volgens het nieuwe IHP scholen dat in 2019 is vastgesteld worden de 2 scholen van het complex Bekestein op termijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Wat de bestemming van de gymzaal en de andere ruimten gaat worden, is nog niet duidelijk.

3. Staat salarissen & formatie

Staat van salarissen en formatie 2019

Terug naar navigatie - Staat van salarissen en formatie 2019
Omschrijving
Formatie Bezetting Aantal Loon
fte fte *
Uitkering/pensioen vm personeel 6.040
Uitkering/pensioen vm B&W 150.742
Algemene lasten 156.782
Raads- en burgerraadsleden 35 355.907
Griffie 2,0 1,7 156.164
Burgemeester & Wethouders 4 486.651
Bestuur 2,0 1,7 39 998.722
Directie en control 2,0 1,9 242.368
Bestuurszaken 26,5 27,1 1.995.674
Beleid en Ontwikkeling 20,5 19,7 1.534.625
Beheer Openbare Ruimte 29,7 26,00 1.889.758
Bedrijfsvoering 78,7 74,7 5.662.425
Project Volgerlanden 3,2 2,0 204.256
Afdeling de Volgerlanden 3,2 2,0 204.256
TOTAAL - GENERAAL 83,9 78,4 7.022.185
*stand per 31-12

4. Staat van langlopende leningen

Staat van opgenomen geldleningen

Terug naar navigatie - Staat van opgenomen geldleningen
Algemene dienst Jaarrekening 2019
Oor- vorm Datum besluit Ingangs- datum Jaar van Rente Schuld per Vermeerde- Aflossing Schuld Betaalde rente Overlopende Overlopende rente naar Rentelasten Schuld per
Geld- gever spronke- lijk bedrag v.d. lening aflossing 1-1-2019 ringen in het jaar in het jaar per 31-12 in het jaar rente uit 2018 2020 in 2019 1-1-2020
BNG 5.000.000 fixe 31-1-2006 1-9-2006 2027 4,02% 5.000.000 5.000.000 200.850 200.850 5.000.000
NWB 7.500.000 fixe 31-1-2006 1-12-2006 2023 3,99% 7.500.000 7.500.000 298.875 298.875 7.500.000
BNG 7.500.000 fixe 31-1-2006 1-12-2006 2029 4,05% 7.500.000 7.500.000 303.525 303.525 7.500.000
NWB 20.000.000 lin 17-3-2015 1-12-2016 2021 0,28% 12.000.000 4.000.000 8.000.000 33.360 2.780 1.853 32.433 8.000.000
BNG 17.500.000 lin 2-10-2018 21-12-2018 2038 1,30% 17.500.000 875.000 16.625.000 226.975 6.840 6.498 226.633 16.625.000
BNG 4.000.000 fixe 25-6-2019 27-6-2019 2021 -0,39% 0 12.000.000 12.000.000 0 0 -24.105 -24.105 12.000.000
BNG 4.000.000 fixe 25-6-2019 27-6-2019 2020 -0,39% 0 15.000.000 15.000.000 0 0 -29.745 -29.745 15.000.000
nb 10.000.000 lin 1-7-2021 2031 1,00% 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Algemene dienst 49.500.000 27.000.000 4.875.000 71.625.000 1.063.585 9.620 -45.499 1.008.466 71.625.000
Gemiddelde rente% ALD 2,10%
De Volgerlanden
NWB 10.000.000 fixe 24-2-2017 2019 1,88% 10.000.000 10.000.000 0 188.114 159.845 28.269 0
BNG 8.000.000 fixe+lin 9-6-2011 30-6-2011 2018 3,42% 0 0 0 0 0
BNG 5.000.000 fixe 9-6-2011 3-10-2011 2018 2,81% 0 0 0 0 0
BNG 10.000.000 fixe 30-6-2014 3-7-2014 2024 2,00% 10.000.000 10.000.000 199.500 199.500 10.000.000
Prov.NB 10.000.000 fixe 6-3-2015 26-3-2015 2022 0,50% 10.000.000 10.000.000 50.000 50.000 10.000.000
BNG 15.000.000 fixe 6-3-2015 26-3-2015 2025 0,76% 15.000.000 15.000.000 114.000 114.000 15.000.000
BNG 5.000.000 fixe 9-6-2015 30-6-2016 2020 0,76% 5.000.000 5.000.000 38.000 38.000 5.000.000
BNG 5.000.000 fixe 9-6-2015 1-12-2016 2021 1,06% 5.000.000 5.000.000 52.800 52.800 5.000.000
BNG 5.000.000 fixe 9-6-2015 28-6-2017 2020 0,91% 5.000.000 5.000.000 45.250 23.183 23.183 45.250 5.000.000
BNG 7.000.000 fix-lin 18-6-2018 28-6-2018 2021 0,27% 7.000.000 7.000.000 18.900 9.683 9.683 18.900 7.000.000
BNG 3.000.000 fixe 13-12-2018 20-12-2018 2021 0,06% 3.000.000 3.000.000 1.650 54 54 1.650 3.000.000
Totaal de Volgerlanden 70.000.000 0 10.000.000 60.000.000 708.214 192.765 32.920 548.369 60.000.000
TOTAAL 119.500.000 27.000.000 14.875.000 131.625.000 1.771.799 202.385 -12.579 1.556.835 131.625.000

5. Staat gewaarborgde leningen

Staat van gewaarborgde geldleningen rekening 2019

Terug naar navigatie - Staat van gewaarborgde geldleningen rekening 2019
Nr. Geleend bedrag Doel Geldnemer Datum besluit Geldgever leningnr % Restantbedrag per 1-1-2019 Waarvan door de gemeente gewaarborgd Waarborg gedurende dienstjaar cq correctie voorg. Jaren Totaal aflossing 2019 Restantbedrag per 31-12-2019 Waarvan door de gemeente gewaarborgd
Totaal Totaal
Directe borgstellingen:
1 114.000,00 Jeugdonk V.V. I.F.C. Rabobank 6,800% 10.215 10.215 9.504 711 711
2 Diversen Financiering HVC Alkmaar 7-11-2005 Gevudo GR 8.684.772 8.684.772 15.415 8.700.187 8.700.187
3 2.541.169,23 Woningbouw Rhiant 12-9-1997 BNG 4084295 0,690% 2.193.046 2.193.046 71.269 2.121.776 2.121.776
Subtotaal 10.888.033 10.888.033 15.415 80.773 10.822.674 10.822.674
Achteergang WSW:
4 3.345.000,00 Woningbouw Mooiland Vitalis BNG 40101480 4,16% 3.345.000 3.345.000 3.345.000 0 0
5 10.000.000,00 Woningbouw Trivire 2007 BNG TR167738 4,04% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
6 4.000.000,00 Woningbouw Trivire 2007 BNG 40102627 4,35% 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
7 3.180.000,00 Woningbouw Woonzorg Ned. 2012 BNG 40107307 3,42% 2.226.000 2.226.000 159.000 2.067.000 2.067.000
8 2.859.513,42 Woningbouw Rhiant - Gemeente HIA 4,00% 56.798 56.798 2.970 53.827 53.827
9 4.220.156,00 Woningbouw Rhiant 6-7-1995 BNG 4083333 4,68% 2.841.815 2.841.815 113.076 2.728.739 2.728.739
10 4.084.021,94 Woningbouw Rhiant 1997 NWB 10014879RH 4,10% 2.020.845 2.020.845 197.311 1.823.534 1.823.534
11 5.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2007 BNG 40102618 4,27% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
12 5.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2010 BNG 40105498 4,24% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
13 4.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2010 NWB 28742 3,45% 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
14 4.400.000,00 Woningbouw Rhiant 2012 NWB 10026999 3,49% 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
15 4.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2011 BNG FRL691.01 4,00% 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0
16 6.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2011 BNG FRL838.01 4,00% 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
17 3.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2011 BNG FRL847 4,00% 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0
18 5.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2011 BNG 40106998 4,00% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
19 5.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2012 BNG FRL.499.01 4,00% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
20 5.400.000,00 Woningbouw Rhiant 2012 BNG 40107556 2,42% 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
21 10.000.000,00 Woningbouw Woonkracht10 2015 NWB 2-28680 1 mnd E +0,24 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
22 3.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2016 BNG 40110579 0,78% 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
23 Woningbouw Rhiant 2017 BNG 40111164 1,11% 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
24 2.500.000,00 Woningbouw Rhiant 2018 BNG 40111651 0,98% 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
25 5.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2018 St. Vestia 604 0,15% 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
26 5.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2019 NWB 29946 1 mnd E +0,15 5.000.000 5.000.000 5.000.000
27 5.000.000,00 Woningbouw Rhiant 2019 BNG 113422 0,32% 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Subtotaal 97.090.457 97.090.457 8.000.000 13.817.357 91.273.100 91.273.100
111.643.860,59 TOTAAL 107.978.490 107.978.490 8.015.415 13.898.130 102.095.774 102.095.774

6. Nog te ontvangen bedragen

7. Nog te betalen kosten

Nog te betalen kosten

Terug naar navigatie - Nog te betalen kosten
grootb.nr. Omschrijving Te betalen wegens Bedrag
Boekjaar 2013
70512020 Strategische grondaankopen Noordoevers 13MM119 rentekosten Noordoevers, NTB 2013 22.135
Boekjaar 2015
61140213 Exploitatiebijdrage DG&Jeugd MM047, DGJ incid.inw.bijdr.frictiekosten, NTB 39.086
Saldo nog te betalen kosten voorgaande jaren 61.221
Boekjaar 2019
BESTUURSZAKEN:
60420201 Rampenbestrijding MM025TR-NTB2019 div.kaart,rep,ond,brandst. 6.500
60440304 Veiligheidsbevorderende maatregel MM025TR-NTB2019 , DVO Dordt 4ekw.2019 12.500
60440304 Veiligheidsbevorderende maatregel MM025TR-NTB2019 DHW actie,verkeer,fietssuv. 5.000
60440304 Veiligheidsbevorderende maatregel MM025TR-NTB2019 Kerstpakketten buurtpreventie 1.000
60440306 Hart voor ZHZ MM025TR-NTB2019 vervang.AEDs, rep.na diefstal 3.500
51441065 Digitale media MM025TR-NTB2019 abt.Office v.laptop afd. 150
61420208 Bestuurscommunicatie MM025TR-NTB2019 ontw.en prod.nieuwj.wens 1.000
61420202 Publieksvoorlichting MM025TR-NTB2019 3x advert.publ.voorl. 1.000
61420202 Publieksvoorlichting MM025TR-NTB2019 div.fotoreportages 2.300
61420202 Publieksvoorlichting MM025TR-NTB2019 2x gem.nieuws De Brug 900
61420202 Publieksvoorlichting MM025TR-NTB2019 MM029. Aank.fotocamera afd. 3.000
61310130 Verkiezingen MM025TR-NTB2019 Bijdr.verkiezingen 81.127
61310140 Bijdrage Dienstverlening MM025TR-NTB2019 bijdr.DD 4ekw. 210.000
61310141 Leges burgerzaken MM025TR-NTB2019 Div.afdr.december 7.000
51341010 Schoonmaken MM025TR-NTB2019 Rentokil, diepterein.kantine 2.882
51441021 Arbeidsvoorwaarden MM025TR-NTB2019 Arbo unie, 4ekw. 3.109
51441028 Representatie MM025TR-NTB2019 Div.fact. mat.kerst 2019 4.900
51441041 Hard- en software MM025TR-NTB2019 Licenties Ibabs 6.000
62449509 Taakv. Bestuur MM025TR-NTB2019 Bur.drechtst. 2e burap 3.000
62449519 Taakv. Overhead MM025TR-NTB2019 Bur.drechtst. 2e burap 5.000
51404087 Bijdrage SCD MM025TR-NTB2019 SCD 2e burap ICT 11.000
61130108 Jeugdhulp stelpost MM025TR-NTB2019 SOJ 1e en 2e burap 494.043
61610202 Bijdrage soc.werkvoorziening MM025TR-NTB2019 Person.vervoer dec. 2.000
51404013 Incidentele DVO's SCD MM025TR-NTB2019 SCD frankeerkst. Q4 2.850
51404013 Incidentele DVO's SCD MM025TR-NTB2019 SCD adv.huurder/gebr. Q4 2.240
51404015 Structurele DVO's communicatie MM025TR-NTB2019 SCD eindred.gem.nws Q4 6.840
51404015 Structurele DVO's communicatie MM025TR-NTB2019 SCD onderst.comm. Q4 6.840
51400005 Knelpunten P&O MM035TR-NTB2019 WKR loonheffing 62.000
61560101 Algemene uitkering MM036, NTB2019, afrek. Alg.uitk.2019-12, volg.9 129.752
61310140 Bijdrage Dienstverlening MM050TR, bijdrageDD 4e kw NTB 213.979
61310140 Bijdrage Dienstverlening MM050TR, corr.bijdrageDD 4e kw NTB MM025 -210.000
61610121 Participatie MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. 1.021
61610203 Bijdrage van ministerie SZW MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -27.509
61610124 Minimabeleid MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -19.809
61610123 Inkomensondersteuning MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. 7.513
61610124 Minimabeleid MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -7.212
61610141 Minimabeleid: Maatwerkvoorz MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -6.142
61610128 Schuldbemiddeling MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -537
61610167 SDD uitvoeringskn.taakv.6.71 MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -6.000
62449509 Bur.Drechtst. Taakv. 0.1 Bestuur MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -2.000
61540102 Uitvoering GBD taken MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. 39.000
51404087 Bijdrage SCD MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -8.000
51404087 Bijdrage SCD MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. 4.000
61610203 Bijdrage van ministerie SZW MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. 5.295
61610129 Budget bbz MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. 22.405
61610129 Budget bbz MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. -23.666
61610125 WMO - Huishoudelijke hulp MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. 116.020
61610126 WMO - Hulpmiddelen MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. 20.005
61610130 Drechthopper MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. 5.345
61610142 WMO: begeleiding & kortdurend verblijf MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. 40.348
61610167 SDD uitvoeringskn.taakv.6.71 MM059, afrek GRD dl2 2019 p.saldo NTB kst. -417
BOR :
60240101 Infrastructurele kunstwerken MM026TR-NTB2019 Facturen infra struct.kunstw. 39.936
60230201 Gladheidsbestrijding MM026TR-NTB2019 Rijsdijk, gladheidsbestr. 10.585
60110304 Rioolbeheerplan MM026TR-NTB2019 Arcadis stresstest klim.adapt. 3.125
60110304 Rioolbeheerplan MM026TR-NTB2019 IBD begeleid.stresstest 1.380
60110308 Afvalwaterproject MM026TR-NTB2019 Bijdr.WS afvalwater 3.339
60250303 Ponton waterbus MM038TR-NTB2019, Dordt.onderh.ponton waterb. 9.735
60290205 Beheerplan baggeren MM026TR-NTB2019 VB baggerw.2019 best.RPS 9.770
60110302 Onderhoud riolering MM026TR-NTB2019 VPL div.kst.riol.ond. 5.192
60110305 Inspectie riool MM026TR-NTB2019 Kees Vogel, aanbest. 19-20 4.000
60110305 Inspectie riool MM026TR-NTB2019 KIC syst.en werktek. 8.432
60320304 Onderhoud groen MM026TR-NTB2019 BdH: GKB werkzh.groen 110.780
60970101 Speeltoestellen MM026TR-NTB2019 BdH: GKB speeltoestellen 16.500
60960301 Onderhoud Schildman MM026TR-NTB2019 RdeJ: v Wijlen, onderh.sportv. 5.000
60970101 Speeltoestellen MM026TR-NTB2019 RdeJ: Speelplan, kst.speelvz. 12.495
60720212 Overig toezicht afval MM026TR-NTB2019 HVC Pilot GFT-e 40.000
60720223 Uitvoering afval MM026TR-NTB2019 Kliko service, creditnota -40.000
60720227 Zwerfvuil MM026TR-NTB2019 Stork, grondstofunit div.scholen 16.000
51441047 Hard- en software V&H MM026TR-NTB2019 Uren C.Quist tlv V&H 10.000
51404022 Squit X0 MM026TR-NTB2019 DVO Squit 20.000
60720223 Uitvoering afval MM050TR, corr.kliko.service.creditn.NTB 2019 MM026 40.000
60720223 Uitvoering afval MM050TR, kliko.service.creditn.NTB 2019 -27.300
60720223 Uitvoering afval MM050TR, kliko.service.voorrijk.oneig.meld. 8.800
70270341 Ontsluiting noordeinde MM054, fact.heijmans.zie 20MM002.kost.juist.jr 19.466
70980102 Nieuwbouw zwembad MM066TR, NTB 2019, fact.vaessen.170903 207.100
BenO:
60840402 Vergunningtaken milieudienst MM027TR-NTB2019 afrek. OZHZ 29.257
61050207 Leerlingenvervoer MM027TR-NTB2019 Vier Gewesten nov. en dec. 82.000
61150301 Subsidiebijdragen spoorfonds MM027TR-NTB2019 subs. Spoorf. Blije Borg 1.000
61150301 Subsidiebijdragen spoorfonds MM027TR-NTB2019 subs.JongHolland showb. 500
61150301 Subsidiebijdragen spoorfonds MM027TR-NTB2019 subs.Huisk.diner oud. 268
61410320 Onderhouden erfenis Tichelt MM027TR-NTB2019 Historisch Genoots. 4eT 10.000
61400403 Leefbaarheid MM027TR-NTB2019 uitv.Open limonade 6.500
61120101 Kinderopvang MM027TR-NTB2019 Inspecties DGenJ 25.350
61120101 Kinderopvang MM027TR-NTB2019 Soc.med.indicatie 2.000
61010101 Kinderopvang MM027TR-NTB2019 Energienota 4ekw.19 Bekestein 5.568
61030202 Openbaar basisonderwijs MM027TR-NTB2019 Energienota 4ekw. OBO 6.096
60920201 Verhuur gymzalen MM027TR-NTB2019 Adm.medw.Cascade 4ekw.19 1.500
61010101 Bijzonder basisonderwijs MM027TR-NTB2019 VVOGG decl.OZB Dyade 26.349
61190111 Knelpunten jeugd MM027TR-NTB2019 St.Jeugdteams, maatw.jeugdh. 3.708
61190110 Jeugdteams MM027TR-NTB2019 Jeugdteams, form.uitbr. 81.667
60540503 Begeleiding statushouders MM027TR-NTB2019 Nieuwlander, gezinsbeg. 4.880
61170201 Maatsch.begeleiding en advies MM027TR-NTB2019 OCD,tussenmet.mon.soc. 3.900
61170201 Maatsch.begeleiding en advies MM027TR-NTB2019 kerstlunch medw.wijkt. 210
60540201 Woonwagenzaken MM027TR-NTB2019 Woonkr.10, beheerskst. 1.148
60510201 RO algemeen MM027TR-NTB2019 afrek.uren Q.Quist BenO 10.333
61050210 Huisvestingsplan onderwijs MM027TR-NTB2019 3pNetwerk, werkzh.IHP 6.600
60980101 Zwembad de Louwert MM027TR-NTB2019 Sportfondsen, bijdr.nov/dec. 17.403
60980102 Schoolzwemmen MM027TR-NTB2019 Sportfnds, schoolzw.nov/dec 35.990
51404000 Salaris garantiebanen MM029TR-NTB 2019 Inhuur. SDD Ripzaad nov/dec. 6.350
62429592 Taakv. wonen en bouwen MM029TR-NTB 2019 Inhuur.Yacht ijk, wk.49-52 10.888
62429592 Taakv. wonen en bouwen MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Guliner, 49-52 11.839
51404011 Inzet Vakaturegelden MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Saija 49-52 3.540
51404011 Inzet Vakaturegelden MM029TR-NTB 2019 Inhuur.Saija BZ 49-52 1.180
51404011 Inzet Vakaturegelden MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Klooster, 49-52 7.435
51404011 Inzet Vakaturegelden MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Schmitz 49-52 ,1 6.551
62439564 Taakv. openbaar groen waterhuish. MM029TR-NTB 2019 Inhuur.Terraspect BOR 8.709
62429590 Taakv. Ruimtelijke ordening MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Blanker 49-52 7.923
62419580 Taakv. Volksgezondheid MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Timing Kolbrink 37+38 2.747
62419580 Taakv. Volksgezondheid MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Meijers 49-51 4.378
62419580 Taakv. Volksgezondheid MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht de Bruin 49-52 5.818
62439530 Taakv. Verkeer en vervoer MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Allen, 49-52 1.728
62439530 Taakv. Verkeer en vervoer MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Sweben 49-51 8.370
62439530 Taakv. Verkeer en vervoer MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Faro 49-52, 1 8.269
62439530 Taakv. Verkeer en vervoer MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht,Hoeven 49-52, 1 1.939
62439530 Taakv. Verkeer en vervoer MM029TR-NTB 2019 Inhuur. TempoT.Hoeven tm dec. 6.390
62419571 Taakv. Wijkteams MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Squale Baaren nov-dec 4.000
60280702 Verkeerstechnische aanpassingen MM029TR-NTB 2019 Inhuur. Yacht Bommerl 49-52 5.362
60840301 Uitvoering klimaatbeleid MM029TR-NTB 2019 Bur.Drechtst. aardgasvrij 5.000
60840301 Uitvoering klimaatbeleid MM029TR-NTB 2019 OZHZ, bijdr.uitv.klim. 8.000
61180701 Pand smidshoef, den brommert MM029TR-NTB 2019 Zwaluwe, rep.bouwt. Brommert 2.674
51404011 Inzet Vakaturegelden MM032TR-NTB2019 OCD, werkzh.data analyse 29.000
61130108 Jeugdhulp stelpost MM062TR, resultaat SOJ 2019 11.320
Volgerlande:
2311005 Woonrijp Volgerlande Oost MM065TR, NTB 2019, fact.elshout.170897 109.764
2311006 Groen Volgerlande Oost MM065TR, NTB 2019, fact.elshout.170897 34.596
2321005 Woonrijp Volgerlande Oost MM065TR, NTB 2019, fact.structon.170824 78.380
2321004 Bouwrijp en GHW Volgerlande Oost MM065TR, NTB 2019, fact.structon.170824 607
10030 Algemene kosten MM065TR, NTB 2019, fact.gem.dordr.171244 82.942
2321004 Bouwrijp en GHW Volgerlande Oost MM066TR, NTB 2019, fact.boskalis. 171632 451.037
10019 Onafh.Kosten Volgerlande west MM066TR, NTB 2019, fact.boskalis. 171632 110.000
2511003 Bodemsanering Volgerlande oost MM066TR, NTB 2019, fact.boskalis. 171632 135.700
Griffie:
61449130 Regiogriffie MM053, afrek GRD 2019 p.saldo NTB kst. -1.000
INVESTERINGSBUDGETTEN:
70560113 Woning De Baak MM030, Koppelaar, uitgesteld deel kps NTB 127.500
70560120 Grotenoord-Veerweg MM030, Hoogesteger, dec. 2019 NTB 2.500
70560120 Grotenoord-Veerweg MM030, CITEG afrek.werkzh.2019 NTB 3.348
70110446 Verv.grondwatermeetnet 2018 MM033, NTB2019, Acacia Water, renov.GRW net 1.500
70110446 Verv.grondwatermeetnet 2018 MM033, NTB2019, Munisense, Opdr.2019 GRW 8.336
70560120 Grotenoord-Veerweg MM033, NTB2019, Yacht wk.49-52 Blanker 1.640
Saldo nog te betalen kosten 3.515.116
Transitorische rentelasten
61520120 Rente l.l. vreemd vermogen alg. dienst Correctie negatieve transrente 2019 OG-leningen 53.850
61520110 Rente korte leningen Correctie negatieve transrente 2019 kasgeldlening 4.833
61520110 Rente korte leningen Rente kasgeldleningen 2019 -4.833
61520120 Rente l.l.geldlening, nr. 24251 ALD20: Watersch.bank d.d. 1.12. 7,5 mlj.3,985% 24.906
61520120 Rente l.l.geldlening, nr. 40.101356 ALD19: BNG d.d. 1.12: € 7,5 milj. 4,047% 25.294
61520120 Rente l.l.geldlening nr. 40.101355 ALD18: BNG d.d. 1.9.06: € 5 milj.4,017% 66.950
61520120 Rente l.l.geldlening nr. 24250 ALD17: NWB 1.9.06: € 5 milj.3,925% 0
nieuw SDC: Opboeking transitorische rente leningen ALD -45.499
61520120 Rente LL Geldlening 28797 ALD: NWB 1-12-16: € 20 milj. a 0,278% Lineair
61520120 Rente LL geldlening 40.112.265 ALD: BNG 21.12.18, € 17,5 mio lineair 1,297%
61520119 Rente l.l. geldlening nr. 40109683 VOLG: BNG 26-3 € 15 milj. a 0,76% 87.764
61520119 Rente l.l. geldlening nr. 40109239 VOLG: BNG 3-7, € 10 milj. a 1,995% 99.477
61520119 Rente l.l. lening Prov. N.Brabant 215130 VOLG: Prov.NB 26-3 € 10 milj. a 0,5% 38.493
nieuw SDC: Opboeking transitorische rente leningen VOLG 32.920
61520119 Rente LL geldlening nr. 29358 VOLG: NWB 24-2: € 10 milj. a 1,8760% fixe
61520119 Rente LL geldlening nr. 40.109.865 VOLG: BNG 9-6: € 5 milj. a 0,9050% fixe
61520119 Rente LL geldlening nr. 40.111.995 VOLG: BNG 28-6-18 € 7 milj. a 0,2700% fixe + Lin.
61520119 Rente LL Geldlening nr. 40109863 VOLG. BNG 30-6-16: € 5 milj. a 0,760 % 19.000
61520119 Rente LL Geldlening nr. 40109864 VOLG. BNG 1-12-16: € 5 milj. a 1,056 % 4.400
61520119 Rente LL Geldlening nr. 40.112.467 VOLG: BNG 20-12-18 € 3 milj. a 0,055% fixe + Lin.
Totaal transitorische rentelasten 407.556
Totaal nog te betalen kosten balansrekening 94204101 3.922.672