Inleiding / samenvatting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gewoon Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht 2019: premier Rutte kwam op bezoek, kinderen vermaakten zich in de Speelfabriek, we vierden 20 jaar De Volgerlanden en we zetten mantelzorgers in het zonnetje. We voerden in 2019 veel deelresultaten van het coalitieprogramma uit.

Zwembad

Na een aantal jaar van voorbereiden en bouwen heeft zwembad De Louwert de deuren geopend. Een aantrekkelijk, modern en duurzaam zwembad waar Ambachters de komende jaren weer veel (zwem)plezier aan kunnen beleven.

 Sociaal domein

We maakten in 2019 extra geld vrij voor de Lokale Impuls Jeugdhulp. Samen met onze maatschappelijke partners bieden we onze jongeren lokaal laagdrempelige oplossingen. Daarmee willen we voorkomen dat ze naar de formele hulp doorverwezen moeten worden.

We groeiden naar een dementievriendelijke samenleving. Voor lokale winkeliers en bedrijven is in 2019 de cursus ‘Samen Dementievriendelijk’ gestart. Hierdoor worden medewerkers bewust wat dementie voor hun klanten betekent en kunnen zij hier passend mee om gaan.

Een start is gemaakt met het opstellen van het preventieplan sociaal domein. Dit doen we in een interactief proces met inwoners, maatschappelijke organisaties en onze regionale samenwerkingsorganisaties. Samen kunnen we ervoor zorgen dat problemen bij onze inwoners op tijd gesignaleerd worden en zij zo goed mogelijk ondersteund worden. Dat is de kracht van Ambacht.

Veiligheid

In 2019 deden we ook weer een beroep op Buurtpreventie: een groep van 30 vrijwilligers die van onschatbare waarde is bij het voorkomen van criminaliteit in onze gemeente. Wat betreft de verkeersveiligheid presenteerden we ‘School op SEEF’, een project over fietsveiligheid.

Economie

In 2019 zijn we volop bezig geweest met de voorbereidingen de ondertekening van de Regio Deal Drechtsteden. Deze is uiteindelijk begin 2020 is ondertekend. In Ambacht kunnen we hierdoor verder met de plannen voor de Noordoevers en de afronding van het Waterbusplein. We hebben met elkaar een mooi en ambitieus bestemmingsplan voor het Waterbusplein vastgesteld.

Duurzaamheid

Qua duurzaamheid en klimaat hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. Eén daarvan is de start van de bouw van het circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Ook de overeenkomst van het Warmtenet in de Volgerlanden, de vaststelling van het Grondstoffenbeleidsplan en het Actieplan Duurzaamheid dragen bij aan de stappen die we willen zetten om zuinig te zijn met ons klimaat. Onze ogen zijn scherp gericht op het verminderen van keukenafval.

Scholen

Samen met bewoners en ondernemers stelden we een centrumvisie op voor De Schoof. Het gebied kenmerkt zich straks als groen en waterrijk waar het aangenaam wonen is, ook voor speciale doelgroepen als ouderen en jongeren. Er is een Integraal Huisvestingsplan voor scholen vastgesteld waar onder meer in staat dat alle oude scholen nieuw worden gebouwd. Er is al gestart met de nieuwbouw van de Willem de Zwijgerschool en de SOL Villa Ambacht is opgeleverd.

Corona

Terug naar navigatie - Corona

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.”  De  financiële gevolgen vallen op het moment van schrijven met geen mogelijkheid in te schatten.

Financieel perspectief

Terug naar navigatie - Financieel perspectief

De primitieve begroting 2019 die we in november 2018 hebben vastgesteld liet een positief saldo zien voor 2019 van € 690.000. In de Winternota 2019 is dit saldo bijgesteld naar een positief saldo van € 1.578.000.  Wij sluiten het boekjaar 2019 met af en positief eindsaldo van € 1.603.924 als volgt verdeeld over de programma's:

1. Sociaal, welzijn en educatie 49.000 V
2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen 397.000 V
3. Buitenruimte 118.000 V
4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 1.040.000 V

In programma 1 betreft het met name afwijkingen vanuit de Sociale Dienst, de Service organisatie Jeugd, Drechtwerk en Beschermd Wonen. In programma 2 is er een meevaller in de bouwleges. Maar de eindwaarde van grondexploitatie De Volgerlanden is verslechterd. Van ons aandeel in het voorzien verlies moet een bedrag van € 277.992 bijgestort worden. In programma 3 een vertraging bij de vervanging van lichtobjecten. En in programma 4 diverse voordelen, o.a. rente en algemene uitkering (decembercirculaire). Voor een nadere toelichting op de afwijkingen, wordt verwezen naar de financiële overzichten per programma.
We zijn verheugd dat we het jaar kunnen afsluiten met een positief saldo, mede als gevolg van een solide en voorzichtig financieel beleid. Ook onze reserves nemen langzaam toe en ook de verkopen in onze grote grondexploitatie De Volgerlanden vertonen een bestendige lijn. Niettemin maken we ons wel zorgen over de financiële toekomst gezien de vele onzekerheden die op ons afkomen en het feit dat deze positieve afwijkingen incidenteel van aard zijn.

Onzekerheden
In paragraaf 1 zijn onze risico's nader beschreven. Afgezien van Corona, zitten onze grootste risico's in het sociale domein. Ook de komende tijd zullen we de vinger nauwlettend aan de pols moeten houden, zowel inhoudelijk als financieel. Ook de algemene uitkering van het Rijk en de verdeelmodellen vertonen grote fluctuaties. We zullen onze ambities constant blijven afzetten tegen de actuele financiële stand van zaken.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Deze jaarstukken zijn opgebouwd uit programma's, paragrafen, bijlagen en een financiële jaarrekening. Deze indeling is gelijk aan vorig jaar, waarbij is gepoogd om de leesbaarheid verder te verhogen.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete resultaten zijn bereikt. U vindt aan het eind van elk programma grafieken en een cijferoverzicht waarin de lasten en baten overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in deze stukken opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede op diverse terreinen. De financiële jaarrekening volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.

In de digitale versie vindt u hyperlinks naar belangrijke documenten, deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.