Financiële jaarrekening

A. Overzicht van baten en lasten programma's

Baten en lasten op programma

Terug naar navigatie - Baten en lasten op programma
(Bedragen x € 1.000,--) Primitieve begroting Begroting na wijziging Rekening Verschil rekening - begroting na wijziging
Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie
Lasten 28.500 33.111 32.183 -928
Baten -6.093 -6.436 -6.369 67
Saldo 22.407 26.675 25.814 -861
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen
Lasten 20.686 32.873 24.737 -8.136
Baten -18.636 -31.502 -23.852 7.650
Saldo 2.050 1.371 885 -486
Programma 3 Buitenruimte
Lasten 12.320 13.334 12.115 -1.219
Baten -6.642 -7.455 -7.466 -11
Saldo 5.678 5.879 4.649 -1.230
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
(exclusief onderdeel B en D)
Lasten 6.489 5.808 5.728 -80
Baten -270 -463 -595 -132
Saldo 6.219 5.345 5.133 -212
A. Saldo van baten en lasten programma 1-4
Lasten 67.995 85.126 74.763 -10.363
Baten -31.641 -45.856 -38.282 7.574
Saldo onderdeel A 36.354 39.270 36.481 -2.789
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten -515 -37 620 656
Baten -41.410 -43.386 -43.773 -390
Saldo -41.925 -43.423 -43.153 266
Overhead
Lasten 6.027 5.372 5.267 -105
Baten -10 -23 -251 -228
Saldo 6.017 5.349 5.016 -333
Heffing vennootschapsbelasting
Lasten 0 0 1 1
Baten 0 0 0 0
Saldo 0 0 1 1
Onvoorzien
Lasten 25 25 0 -25
Baten 0 0 0 0
Saldo 25 25 0 -25
B. Totaal Alg.dekk.midd.-Overhead-Vpb-Onvoorzien
Lasten 5.537 5.360 5.888 527
Baten -41.420 -43.409 -44.024 -618
Saldo ondwerdeel B -35.883 -38.049 -38.136 -91
C. Saldo van de onderdelen A en B
Lasten 73.532 90.486 80.651 -9.836
Baten -73.061 -89.265 -82.306 6.956
C. Resultaat voor mutaties reserves 471 1.221 -1.655 -2.880
(Bedragen x € 1.000,--) Primitieve begroting Begroting na wijziging Rekening Verschil rekening - begroting na wijziging
D. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Lasten (toevoegingen) 36 4.976 5.953 977
Baten (onttrekkingen) -1.197 -6.197 -5.904 293
D. Saldo mutatie reserves -1.161 -1.221 49 1.270
E. Resultaat van de onderdelen C en D
Lasten 73.568 95.462 86.604 -8.859
Baten -74.258 -95.462 -88.210 7.249
Resultaat van de jaarrekening (- is positief) -690 0 -1.606 -1.610

Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(Bedragen x € 1.000,--) Primitieve begroting Begroting na wijziging Rekening Verschil rekening - begroting na wijziging
Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(bedragen x € 1.000,--)
Omschrijving van de reserves Primitieve begroting Begroting na wijziging Rekening Verschil rekening - begroting na wijziging
Lasten (toevoegingen):
Algemene reserve 0 1.955 1.955 0
Reserve Grondbedrijf algemeen 0 54 54 0
Algemene reserve projecten 0 915 915 0
Reserve Sociaal Domein 0 40 40 0
Reserve groot onderhoud zwembad 0 0 11 11
Onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen 36 55 21 -34
Tijd.bestemmingsreserve scholenbouw fase 1 0 88 88 0
Bestemmingsreserve lokale demografische groei 0 0 34 34
Bestemmingsreserve duurzaamheid 0 250 250 0
Bestemmingsreserve Grootenoord-Veerweg 0 1.260 1.260 0
Egalisatiereserve wegbeheer 0 0 865 865
Egalisatiereserve baggeren 0 0 101 101
Reserve kap.ln.invest.MN: waterbusplein 0 359 359 0
Totaal lasten (toevoegingen) 36 4.976 5.953 977
Baten (onttrekkingen):
Algemene reserve 0 -1.958 -1.958 0
Reserve Grondbedrijf algemeen 0 -1.367 -1.367 0
Reserve nalatenschap mw. Spoor-v.Tichelt -16 -16 -13 3
Reserve rendement nalatenschap mw. Spoor-v.Tichelt 0 -50 -50 0
Reserve Sociaal Domein 0 -767 -650 117
Reserve boekwaarde zwembad de Louwert -842 -842 -719 123
Bestemmingsreserve beheerskosten startersleningen 0 0 -5 -5
Onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen 0 -90 -90 0
Bestemmingsreserve lokale demografische groei 0 -134 -134 0
Bestemmingsreserve Waalhof -67 -8 -8 0
Egalisatiereserve begraafplaatsen -101 -141 -86 55
Egalisatiereserve wegbeheer -141 -141 -141 0
Egalisatiereserve onderhoud openbare verlicht 0 -628 -628 0
Best.Res.Kap.lasten Invest. MN: Antoniuslaan -30 -55 -55 0
Totaal baten (onttrekkingen) -1.197 -6.197 -5.904 293
Saldo van de mutaties -1.161 -1.221 49 1.270

2a. Overzicht van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten

Hieronder wordt weergegeven hoe het saldo wordt beïnvloed door incidentele zaken.
Niet-reguliere onttrekkingen en toevoegingen aan reserves worden als incidenteel beschouwd. Wanneer een uitgaaf of baat zich korter dan drie jaar voordoet, is er sprake van een incidentele post.

(bedragen x € 1.000)

 

4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat

Terug naar navigatie - 4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat

In de eerder gepresenteerde tabel van de totale baten en lasten per programma, tabel 1, wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór- en na bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt onttrokken of toegevoegd, zonder dat het budgetrecht wordt aangetast.

In de onderstaande tabel wordt het verloop door de diverse raadsbesluiten van het begrote resultaat weergegeven.

B. Balans en toelichting

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De balans wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben conform het baten- en lastenstelsel.

Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. Voorziene verliezen worden al in de jaarrekening opgenomen zodra zij bekend zijn. Positieve resultaten (winsten) worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan. Voor winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voorzover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). Volgens het realisatiebeginsel moet in die gevallen de winst worden genomen.
Tussentijdse winstneming geldt vooral bij grote projecten die diverse jaren duren. Voorwaarde is dat het project is onderverdeeld in duidelijk
herkenbare delen en jaarlijks per deel een geformaliseerde herziene kostprijscalculatie wordt gemaakt in relatie tot werkelijke ontwikkelingen en cijfers.
Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op dat deelproject is gerealiseerd en geen verlies wordt verwacht op andere deelprojecten tenzij daarvoor voldoende verliesvoorzieningen zijn getroffen.
1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien:
a. er geen belangrijke onzekerheid over de totale omvang van het project is;
b. er geen belangrijke onzekerheden bestaan over de ontvangst van de overeengekomen bedragen;
c. de nog te maken kosten en de mate van de projectvoortgang op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald;
d. de vergelijking van werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase van het project mogelijk is;
e. er minimaal één keer per jaar van het grondcomplex een herziene kostprijsopzet wordt vastgesteld.
2. Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming wordt de zogenaamde percentagemethode toegepast.
3. In alle andere gevallen kan de winst pas worden verantwoord in het boekjaar waarin het grondcomplex financieel wordt afgewikkeld.
Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten (en opbrengsten) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht, dan is de winstrealisatie 50% x 50% = 25%.
Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend in de bepaling van de omvang van de winstrealisatie.
Voor de grex Volgerlanden geldt een bijzondere situatie omdat deze grex samen met Zwijndrecht wordt uitgevoerd in gezamenlijk winst en risico.
Daarom wordt bij de Volgerlanden in zo'n situatie een extra risico afweging gemaakt in relatie tot de omvang van het project.

Waarderingsgrondslagen balans

Terug naar navigatie - Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa
Volgens de nieuwe BBV regels horen bijdragen aan activa in eigendom van derden met ingang van het rekening jaar 2016 verantwoord te worden onder de immateriële vaste activa. Deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen. Op deze activa wordt annuïtair afgeschreven, zie verder de uitleg bij materiële activa.

 

Materiële activa
Ook deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen. Om de kapitaallasten jaarlijks gelijk te laten blijven is gekozen voor de annuïtaire afschrijvingsmethode.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en worden op grond van de door de raad in 2017 vastgestelde nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid, en de in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet opgenomen afschrijvingstabel berekend.
Panden worden afgeschreven tot de ook in deze nota opgenomen bepaling inzake restwaarden van panden.
De afschrijving start in het jaar dat volgt op het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt rente berekend over de boekwaarde per 1 januari. Verwachte duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Op basis van de notitie Waardering vastgoed van de commissie BBV bestaat bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord. Dit wordt jaarlijks beoordeeld door vergelijking met de WOZ waarde.
Volgens de nieuwe BBV regels wordt op buiten gebruik gestelde, leegstaande gebouwen niet meer afgeschreven.

 

Langlopende geldleningen
De verstrekte langlopende geldleningen zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke waarde minus de ontvangen aflossingen.

 

Aandelen in gemeenschappelijke regelingen alsmede deelnemingen
De aandelen en deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde.

 

Voorraden
De voorraden onderhanden werk zijn gewaardeerd tegen werkelijke aanschafprijs en de vervaardigingskosten, verminderd met gerealiseerde opbrengsten en, indien van toepassing, verminderd met een voorziening voor verwachte verliezen, op basis van de eindwaarde van het saldo van de grondexploitatie.

 

Voorraad leegstaande panden
Volgens de BBV hoort van buiten gebruik gestelde gemeentelijke gebouwen die bestemd zijn om te worden verkocht, de boekwaarde te worden overgebracht van de materiële vaste activa naar de voorraden, onder de vlottende activa. Als de marktwaarde van het gebouw lager is dan de boekwaarde,
dient deze te worden afgewaardeerd. Wanneer de actuele waarde van een pand hoger is dan de boekwaarde, wordt dit vermeld in de toelichting op de balans.

 

Overige vorderingen en liquide middelen
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met eventueel gevormde voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

 

Reserves en voorzieningen
De reserves en voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er wordt geen rente toegevoegd aan de reserves en voorzieningen.

 

Opgenomen langlopende geldleningen
De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de oorspronkelijke waarde minus de verstrekte aflossingen. De rente obv stelsel van baten en lasten.

 

Overige rekening courantsaldi en overige schulden
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreft de door deze gemeente aan diverse instellingen verstrekte bijdragen in door hun gedane investeringen in vaste activa.

Het betreft de

volgende bijdragen:
- LOC Zwijndrecht, onderwijsvoorzieningen, raadbesluit van 7 april 2003
- Praktijkonderwijs Zwijndrechtse Waard, raadsbesluit van 16 oktober 2012
- Investeringsbijdrage in zorggebouw JSP, raadsbesluit van 9 mei 2016

 

De desinvestering betreft:
- In de jaarstukken 2019 heeft "foutherstel" plaatsgevonden m.b.t. het immateriële activum JSP.
Achteraf is gebleken dat dit een subsidie betrof die niet voldoet aan alle voorwaarden voor opname als immaterieel actief (in 2018). Dit is gecorrigeerd door afschrijving in één keer in het boekjaar 2019 en besloten bij de Winternota 2019.

 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met een economisch zonder heffing, een economisch met heffing en maatschappelijk nut. In onderstaande overzichten wordt per soort materiële vaste activa inzicht gegeven in het verloop van de desbetreffende activa.

 

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing

 

De grootste mutaties per soort materiële soort worden hieronder weergeven.

De grootste mutaties per soort materiele soort

 

Overzicht verloop materiële vaste activa met economische nut met heffing

Overzicht verloop materiele vaste activa met economische nut met heffing

 

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut 

Overzicht verloop materiele vaste activa met maatschappelijk nut

 

De investeringen met een maatschappelijk nut worden in onderstaande tabel gerubriceerd per product weergegeven met vermelding van de gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Afschrijvingstermijnen investeringen met een maatschappelijk nut

 

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven :Vlottende activa

 

Voorraden

 

Onderhanden werk

De cijfers bij de grex’en zijn gebaseerd op de grondexploitaties 2020. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.
Dat stelt ons in staat om tijdig beheersmaatregelen te nemen, mocht het geprognosticeerde eindresultaat te ver uit beeld dreigen te raken. Het voorziene verlies De Volgerlanden bedraagt 50% van de eindwaarde van het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie.
De grondexploitatie is gebaseerd op een inschatting van de gemeente van het meest waarschijnlijke scenario.
De werkelijke ontwikkeling is onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de concrete vraag naar nieuwbouwwoningen. Het is niet uitgesloten dat de financiële uitkomsten van de grondexploitatie zal afwijken van waar nu in de jaarrekening rekening mee is gehouden. Het risico dat de werkelijke ontwikkeling in negatieve zin af wijkt van de grondexploitatie is verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen.

 

Voorzien verlies De Volgerlanden:
Het nadelig saldo van De Volgerlanden komt hoger uit dan werd verwacht en is verhoogd ten nadele van de exploitatie.

 

Ambachtse zoom
De grex'en Ambachtse zoom fase 1 en fase 1a zijn samengevoegd, de boekwaarde per 1-1 is daardoor 15.976 + 384 = 16.360 geworden.

 

Voorraad gereed product en handelsgoederen


De voormalige gemeentewerf is in 2019 verkocht.

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

 

Toelichting op voorzien dubieuze debiteuren:
De GBD hanteert als prognose oninbaar een percentage van de begrote belastingopbrengsten. Voor 2019 een percentage van 0,5% van ca. € 11.000.000 dat is € 55.000 voorzien oninvorderbaar. Over de oudere jaren tot en met 2018 is er een bedrag van € 44.200 berekend.


Voor de voorzien oninvorderbare debiteuren ALD wordt post voor post bekeken of deze voor 100% of 50% als mogelijk oninvorderbaar moet worden ingeschat. Hierin wordt meegewogen de ouderdom van de vordering en het soort vordering.
Het bedrag voor mogelijk oninvorderbaar voor 2019 is berekend op € 214.000.

 

Benutting drempelbedragen Schatkistbankieren

 

Benutting drempelbedragen Schatkistbankieren

 

Liquide middelen


Het saldo Bank Nederlandse Gemeenten stond per 31-12-2019 negatief.
Een nagatief banksaldo moet aan de passivazijde van de balans worden verantwoord onder: Vlottende schuld banksaldi

 

Overlopende activa


* Zie onderstaande specificatie

** Een specificatie van deze nog te ontvangen baten is te vinden in deel IV, staat 5.

 

Specificatie nog te ontvangen Europese en Nederlandse overheidslichamen

 

PASSIVA

 

Vaste passive

 

Eigen vermogen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke reserve de aard en reden worden toegelicht. Op 3 oktober 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld.
De reserves en voorzieningen zijn beoordeeld op de juiste rubricering volgens het BBV.
In navolgende specificatie van vermeerderingen en verminderingen zijn de mutaties verwerkt die betrekking hebben op de exploitatie en balansposten. Na dit overzicht volgt per reserve een toelichting op de gemuteerde bedragen plus de reden voor de reserve.

Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves

ALGEMENE RESERVES

- Algemene reserve Doel:
  Voldoende weerstand te hebben om onverwachte tegenvallers of calamiteiten op te kunnen vangen.

Mutaties:
Het positieve resultaat van de jaarrekening 2018 bedroeg € 3.412.550.
Van het na de resultaatsbestemming 2018 resterend saldo is in 2019 € 1.458.060 aan de Algemene reserve toegevoegd, en een bedrag van € 775.400 is weer onttrokken ter afdekking van de kosten die via de resultaatsbestemming 2018 meegenomen konden worden naar de exploitatie 2019.

 

Naar aanleiding van de winternota 2019 zijn de volgende mutaties geweest:
Een onttrekking van € 1.182.365 ter afdekking van de kosten van afwaardering boekwaarde jeugdspeelpark en zorggebouw.
Een toevoeging van € 378.000 ter afdekking van diverse budgetten 2019 die via de Algemene Reserve in 2019 overgebracht zijn naar het jaar 2020. De kosten zullen dus in 2020 weer uit de reserve worden gedekt.
Het geprognostiseerde resultaat na de mutaties vanuit de winternota, een bedrag van € 1.577.395 is toegevoegd.

 

- Algemene reserve Projecten Doel:
 

Afdekken extra kosten bij uitvoering van gemeentelijk projecten.
In de kadernota 2017 is besloten de egalisatie reserve bestedingsbeperkingen om te vormen tot de Algemene reserve Projecten.

Mutaties:
Bij winternota 2019 is besloten het berekende voordelig resultaat bij de afrekening Noordoevers te storten in de Algemene reserve projecten. Een bedrag van € 915.010 is toegevoegd.

 

- Reserve Grondbedrijf Algemeen Doel:
 

Ter afdekking van risico’s en verliezen binnen het grondbedrijf.
Aanwending opgenomen in de op 7-11-2005 vastgestelde nota grondbeleid.

 

Mutaties:
Naar aanleiding van de resultaatsbestemming 2018 zijn twee bedragen in deze reserve gestort. Een bedrag van € 719.490 vanwege afname voorzien verlies De Volgerlanden, en een bedrag van € 217.000, zijnde de opbrengst van de woning Onderdijk 142.

 

Mutaties n.a.v. de winternota 2019.

 

Besloten is de opbrengst van de grondverkopen winkelcentrum De Schoof in deze reserve te storten, een bedrag van € 53.750.
Vanwege de verlate opbrengsten Noordoevers zijn de lasten op de exploitatie hoger dan de opbrengsten. Dat tekort, een bedrag van € 1.367.000 wordt gedekt uit de deze reserve.

 

BESTEMMINGSRESERVES

 

- Nalatenschap mw. Spoor- van Tichelt Doel:
 

Was: Afdekking ingebracht kapitaal in beleggingsfondsen.

In de raad van 1-12-2016 is besloten deze reserve, samen met de reserve rendement Spoorfonds, tot en met 2027 te bestemmen voor incidentele subsidies i.h.k.v. de subsidieverordening Familie Spoor- fonds.

Deze reserve was ooit gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingswaarde. Alleen bij aankoop of verkoop van de beleggingen werd deze reserve gemuteerd.
De beleggingsportefeuille is in 2013 verkocht.
In de loop van 2016 is besloten de reserve in stand te houden en in te zetten voor doeleinden met een sociaal-maatschappelijk belang.

Mutaties:
Bij resultaatsbestemming 2018 is besloten 50% van de bijdrage aan het Historisch Genootschap
i.v.m. overname en onderhoudskosten van het pand Den Brommert te dekken uit deze reserve. Een bedrag van € 50.000 is onttrokken.

Een bedrag van € 12.900 is ten gunste van de exploitatie gebracht ter afdekking van de kosten van de AED installatie en ter dekking de incidentele subsidies Spoorfonds.

 

- Reserve sociaal domein Doel:
 

Alle mee- en tegenvallers te storten of te onttrekken die ontstaan na de verwerking van de primaire begrotingen. (Met uitzondering van de grote bedragen) Her maximumsaldo van de reserve is gesteld op € 1.500.000.

Mutaties:
Naar aanleiding van de resultaatsbestemming jaarrekening 2018 is een bedrag van € 196.000 gestort in de reserve sociaal domein.

Bij de Winternota 2019 is besloten is een bedrag van € 40.000 toe te voegen vanuit de post beschermd wonen.
Een bedrag van € 389.000 te onttrekken ter afdekking van het saldo dat ontstond na de verwerking van de 1e burap SDD.

Ook onttrokken is een bedrag van € 26.400 als dekking van de kosten van lokale impuls jeugdhulp
1.0. en er is een bedrag van € 81.670 onttrokken ter afdekking van de kosten voor extra formatie jeugdteams.

Een bedrag van € 152.500 is onttrokken ter dekking van de kosten voor doorontwikkeling sociaal wijkteam. (raad 1 juni 2017, RVS 8.2)

 

- Tijdelijke reserve omgevingswet Doel:
  Voldoende weerstand te hebben om onverwachte tegenvallers of calamiteiten op te kunnen vangen.

Mutaties:
Bij resultaatsbestemming jaarrekening 2018 is besloten een tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet te vormen. Een bedrag van € 220.000 is in de reserve gestort.

 

-  Reserve boekwaarde zwembad Doel:
  Inzetten van het saldo van deze reserve ter afdekking van de af te waarderen boekwaarde vanwege de nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert.

Mutaties:
Eind 2019 is gestart met de sloop van het oude binnenbad van zwembad De Louwert. De boekwaarde daarvan is in 2019 afgeboekt ten laste van de exploitatie.
Ter afdekking van de kosten is een bedrag van € 718.625 onttrokken aan deze reserve.

 

- Reserve groot onderhoud zwembad Doel:
  Toekomstige onderhoudskosten van het zwembad te dekken uit deze reserve.

Mutaties:
Bij begroting 2020 is besloten om de in 2017 opgeheven reserve groot onderhoud zwembad te heropenen.
In de nieuwe exploitatie opzet van het zwembad is rekening gehouden met een jaarlijkse storting in deze reserve van € 65.000 vanaf het jaar 2020.
Voor 2019 is besloten is om na het gereed komen van het nieuwe zwembad in oktober, 2/12 deel van € 65.000 aan deze reserve toe te voegen, een bedrag van € 10.835.

 

- Tijdelijke bestemmingsreserve groen Doel:
  Ter dekking van het aanplanten van 500 extra bomen en de versterking van de biodiversiteit in de buitenruimte.

Mutaties:
Bij resultaatsbestemming jaarrekening 2018 is besloten een tijdelijke bestemmingsreserve groen te vormen. Een bedrag van € 400.000 is in de reserve gestort.

 

-  Tijdelijke reserve scholenbouw F1 Doel:
  Toekomstige kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen scholenbouw de komende 5 jaren te dekken uit deze reserve.

Mutaties:
Bij resultaatsbestemming jaarrekening 2018 is besloten een tijdelijke bestemmingsreserve scholenbouw Fase 1 te vormen. Een bedrag van € 202.000 is in de reserve gestort.

Bij de kadernota 2020 is besloten om een extra storting te doen van € 88.000.

 

- Frictiekosten regionale samenwerking Doel:
  Ter afdekking van eventuele nabetalingen
i.h.k.v. de bedrijfsvoering.

Mutaties: Geen

 

-  Beheerskosten startersleningen Doel:
  Het betalen van de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de regeling voor startersleningen door Stimuleringsfonds VhV Nederland.

Mutaties:
De beheerkosten ad € 5.325 zijn ten laste van deze reserve gebracht.

 

-  Onderhoudsreserve openbare gebouwen MOP Doel:
  Het saldo tussen begrote kosten en werkelijke kosten van de openbare gebouwen, voor de jaren 2018 tot en met 2021 beschikbaar te houden voor latere jaren.

Mutaties:
Bij winternota 2019 is besloten een drietal extra onderhoudsposten te dekken uit de reserve MOP.
Het gaat om de volgende gemaakte onderhoudskosten:
€ 15.000 aan diverse kosten voor onverwacht onderhoud aan Den Brommert.
€ 10.000 extra onderhoudskosten Cascade.
€ 65.000 extra onderhoud van het Baxhuis.
Een bedrag van € 19.000 is toegevoegd aan de reserve vanwege verlaging van de kosten van het onderhoud van het uitvaartcentrum.

Het saldo tussen begrote kosten en werkelijke kosten voor het onderhoud van de overige gemeentelijke gebouwen was in 2019 per saldo € 2.013 positief. Dat bedrag is aan deze reserve toegevoegd.

 

-  Reserve bovenwijkse voorzieningen Doel:
  Treffen van voorzieningen waarvan het nut boven de individuele planontwikkeling uitstijgt.

Mutaties: geen.

 

- Reserve demografische groei Doel:
  Opvangen van de lokale demografische groei als gevolg van internationale ontwikkelingen.

Mutaties:
In 2018 is verzuimd een bedrag uit de reserve te onttrekken ten gunste van de exploitatie.
Bij winternota 2019 is besloten dit alsnog te doen. Een bedrag van € 134.000 is nog onttrokken. Een bedrag van € 34.265 is aan de reserve toegevoegd, zijnde het saldo op de post begeleiding statushouders.

 

- Bestemmingsreserve Waalhof Doel:
  Het betalen van de kosten die voortvloeien uit het herstel en opknappen van de oude begraafplaats Waalhof.

Mutaties:
De gemaakte kosten voor opknap en herstel van de oude begraafplaats, een bedrag van € 8.430, Is uit de reserve gedekt.

 

- Bestemmingsreserve Duurzaamheid Doel:
  Ter dekking van kosten voor duurzaamheid

Mutaties:
Bij raadsvoorstel 9.2, raad 7 oktober 2019 is besloten een deel van de egalisatiereserve Openbare verlichting in te zetten voor deze nieuw te vormen reserve duurzaamheid.
Een bedrag van € 250.000 is onttrokken aan de reserve OVL en gestort in de reserve duurzaamheid.

 

- Reserve Grotenoord - Veerweg Doel:
  Afdekking van de toekomstige afrekening van het project Grotenoord – Veerweg te kunnen dekken uit deze reserve.

Mutaties:
Bij de winternota 2019 is besloten een bestemmingsreserve Grotenoord – Veerweg te vormen.

Een gedeelte van de boekwinst van de verkoop van de gemeentewerf is in deze nieuwe reserve gestort, een bedrag van € 1.260.000.

 

- Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Antoniuslaan Doel:
  Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen
in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Mutaties:

Een bedrag van € 55.260 is onttrokken ter afdekking van de afschrijvingslasten die in 2019 ten laste van de exploitatie zijn verwerkt.

 

- Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Noordeinde-N915 Doel:
  Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen
in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Mutaties: geen

 

- Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Waterbusplein Doel:
  Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen
in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Mutaties:
Bij de winternota 2019 is besloten deze reserve te vormen er afdekking van de afschrijvingslasten van de investering Waterbusplein. Ook is besloten een gedeelte van de boekwinst i.v.m. verkoop van de gemeentewerf, een bedrag van € 358.735, te storten in deze reserve.

 

- Egalisatiereserve Begraafplaatsen Doel:
  De kosten voor het onderhoud van begraafplaatsen te kunnen betalen.

Mutaties:
Ter afdekking van het exploitatiesaldo begraafplaatsen 2019 is € 86.314 aan de reserve onttrokken.

 

- Egalisatiereserve Wegbeheer Doel:
  Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

In de uitvoering van de projecten ontstaan fluctuaties in de uitgaven. Met deze reserve worden de kosten in de begroting geëgaliseerd.
Het saldo tussen begroot en werkelijk van de exploitatiepost groot onderhoud wegen wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve.

Mutaties:
Het positief saldo op de exploitatie voor groot onderhoud wegen bedraagt € 865.055. Dit bedrag is in de reserve gestort.
De vaste dekking van de extra onderhoudskosten van € 141.270 zoals geraamd in het wegenplan 2013-2024, is onttrokken aan de reserve.

 

- Egalisatiereserve Openbare verlichting Doel:
  Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

In de uitvoering van de projecten ontstaan fluctuaties in de uitgaven. Met deze reserve worden de kosten in de begroting geëgaliseerd.
Het saldo tussen raming en werkelijkheid op de post onderhoud openbare verlichting wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve.

Mutaties:
Bij raadsvoorstel 9.2, raad 7 oktober 2019 is besloten een deel van deze reserve in te zetten voor de nieuw te vormen reserve duurzaamheid. Een bedrag van € 250.000 is onttrokken.
Het saldo van de reserve zou daarna vrij kunnen vallen. In de winternota 2019 is dat besloten en een bedrag van € 378.000 is uit de reserve onttrokken ten gunste van het resultaat 2019.

 

- Egalisatiereserve baggeren. Doel:
  Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

Mutaties:

In de kadernota 2020 is het gemeentelijke baggerplan vastgesteld. Daarin is voorgesteld en besloten om jaarlijks een bedrag aan deze reserve toe te voegen of te onttrekken.

In 2019 was er een positief saldo op de post baggeren van € 100.770, dat is aan deze reserve toegevoegd.

Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen

DOELVOORZIENINGEN

 

- Voorziening voormalig personeel Doel:
 

Nabetaling aan voormalig personeel en pensioenvoorziening wethouders.

Mutaties:

Een bedrag van € 12.000 is onttrokken ten gunste van de exploitatie vanwege de dekking van de gemaakte kosten ten behoeve van voormalig personeel.

Het positief saldo van de voorziening na bovengenoemde mutatie bedroeg € 143.608 en kon vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

 

- Voorziening riolering Doel:
 

De voorziening dient, zoals in het GRP is opgenomen, ter egalisatie van de rioleringskosten en - opbrengsten. Bedragen die niet worden uitgegeven worden toegevoegd aan deze voorziening. Uitgangspunt is dat op deze manier de rioolinkomsten ten goede komen aan deze taak.

Mutaties:

In de raad van 3 december 2018, RVS 9.7, is besloten extra toevoegingen aan de voorziening riolering te doen in de jaren 2018 tot en met 2021.

 

In 2019 is een extra toevoeging gedaan van € 200.000.

Het exploitatiesaldo op taakveld riolering bedroeg in 2019 € 587.185 toegevoegd en € 21.377 onttrokken aan de voorziening.

 

Voorzieningen

Voorzieningen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke voorziening de aard en reden te worden toegelicht. In de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 2011 is de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld. In die notitie is onder meer het algemene financieel beleidskader opgenomen waaraan een voorziening voortaan moet voldoen.
In onderstaand overzicht van vermeerderingen en verminderingen zijn de mutaties verwerkt die betrekking hebben op de exploitatie en balansposten. Na dit overzicht volgt per voorziening een toelichting op de gemuteerde bedragen plus de reden van de voorziening.

Voorziening Personeel en riolering

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Bij de vaste schulden hebben zich de volgende mutaties voorgedaan

 

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.557.000.
Onder de vaste schulden per 31 december 2019 is een bedrag van € 25,0 mln. opgenomen voor een lening die op dat moment een resterende looptijd heeft van korter dan één jaar.

 

Vlottende passiva

 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

* Het saldo van onze algemene betaalrekening bij de BNG was per 31 december 2019 negatief. Volgens de BBV regels hoort dat dan aan de passivazijde van de balans te worden verantwoord onder kortlopende schulden.

 

Overlopende passiva

 

 

Gegarandeerde geldleningen

Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zijn conform de Verordening Algemene Garantievoorwaarden geldleningen gegarandeerd door de gemeente Hendrik Ido Ambacht.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verplichtingen

 

Corona virus
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren

 

Bij Corona gaat het niet alleen om de gevolgen van het virus op de organisatie en de activiteiten, maar ook met de effecten voor belangrijke afnemers, leveranciers en andere stakeholders.
Allereerst komt de continuïteit van onze organisatie niet in gevaar, we zijn geen productiebedrijf die afhankelijk is van aanlevering van hulpgoederen en de verkoop van producten. En de organisatie zelf kan bijna geheel op afstand / digitaal werken. Daarentegen heeft het wel gevolgen voor onze lokale economie, sport- en cultuurinstellingen en onze inwoners. Veel zal daarbij afhangen van de duur van deze crisis.


Via de regionale sociale dienst wordt noodhulp geleverd (vlgs de landelijke regeling) aan ZZP'ers en lokale bedrijven die in nood komen. Het Rijk heeft toegezegd deze kosten te zullen compenseren. Vooralsnog lijken de financiële gevolgen voor de gemeente relatief beperkt.

 

Verkoop aandelen Eneco
In december 2019 heeft het college besloten tot verkoop van de aandelen van Eneco aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc voor crica € 18 miljoen. De aandelenoverdracht heeft op 24 maart 2020 plaatsgevonden. Door de verkoop valt de jaarlijkse dividend inkomst weg vanaf 2021. In het 2e kwartaal van 2020 heeft de raad besloten over de aanwending van deze middelen. De verwerking van dit besluit vindt plaats in de Kadernota 2021.

 

In het algemeen leidt de verkoop tot de volgende gevolgen voor het resultaat, de balans en de liquiditeit:
- het resultaat (excl. mutaties met reserves) in 2020 zal incidenteel hoger zijn door de verkoopopbrengst
- de boekwaarde van de aandelen wordt afgeboekt, de verkoopopbrengst wordt op de bankrekening ontvangen en de verkoopopbrengst wordt via het resultaat aan het eigen vermogen toegevoegd. Dit zorgt voor een verbetering van de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio.
- door de ontvangst van de verkoopopbrengst zal de liquiditeit verbeteren.

 

Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer wordt per schooljaar uitgevoerd. Het contract voor het vervoer is in regionaal verband openbaar aanbesteed t/m 2020/2021.
Van de kosten voor het schooljaar 2019/2020 is het deel dat betrekking heeft op het boekjaar 2019, circa € 208.000,-- verantwoord in deze jaarstukken. Het bedrag van het schooljaar dat betrekking heeft op 2020, circa € 288.000,-- (incl btw) is niet verantwoord in deze jaarstukken, in de loop van 2020 komen hier pas de facturen voor.

 

Verlofrechten
Een aantal medewerkers in dienst van onze gemeente heeft in 2019 verlofrecht opgebouwd maar het verlof niet helemaal opgenomen, in totaal gaat er 4.755 uur over naar het volgende jaar, circa 35% van het verlof per jaar.

 

APPA plan
Wethouders vallen onder de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt de pensioen-voorziening voor politieke ambtsdragers en hun nabestaanden. Hendrik-Ido-Ambacht heeft de uitvoering van de regeling ondergebracht in het APPA- plan van Loyalis verzekeringen.


Ultimo 2019 was er een klein tekort van € 71.000 tussen het opgebouwde en benodigde beleggingstegoed, doordat wij de laatste jaren regelmatig hebben bijgestort. Eind 2018 was het tekort nog € 203.000.
Als de gemeente het tekort niet aanvult, treedt het risico op bij de daadwerkelijke pensionering. Overigens is de werkelijke vermogensgroei de laatste jaren ook hoger geweest dan de rekenrente.

 

De Volgerlanden
Ten aanzien van de grondopbrengsten van de grondexploitatie De Volgerlanden is er sprake van een aantal rechten en verplichtingen:
- Rechten (grondopbrengsten) onafhankelijk of indirect afhankelijk van voorverkoop van woningen: € 3.977.000
- Verplichtingen 2019: € 2.725.312

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een (begrotings)tekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP).
Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het batenlastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo.
Bij een sluitende begroting of een voordelig resultaat bij de jaarrekening kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

 

Het EMU saldo kan op twee manieren worden berekend, via de reële transacties in de exploitatie en de balans, en via de mutaties in de financiële activa en de financiële passiva op de balans.

 

In navolgende overzicht wordt deze informatie voor wat betreft Hendrik-Ido-Ambacht gepresenteerd via de de mutaties in de financiële activa en de financiële passiva op de balans.

C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa

Verantwoording Sisa

Terug naar navigatie - Verantwoording Sisa

Ministerie Binnenlandse Zaken CBS

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
BZK C1 Regeling Reductie Totaal ontvangen beschikking Projectnaam/ nummer Besteding (jaar T) Bestedingen (jaar T) komen Besteding (Jaar T) aan Cumulatieve bestedingen tot en
Energiegebruik overeen met ingediende projectplan (JA/NEE) afwijkingen. met (jaar T)
Alleen invullen bij akkoord ministerie.
Aard controle R
Indicatornummer: C1/ 05
Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: C1 / 01 Indicatornummer: C1 / 02 Indicatornummer: C1 / 03
1
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C1 / 06
1
Aard controle R
Indicatornummer: C1/ 04
€ 319.741 2019-622839 € 0 Ja € 0
Kopie projectnaam/ nummer Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C1 / 07 Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C1 / 09
Indicatornummer: C1/ 08
2019-622839 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbel Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan
eid 2019-2022 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Gemeenten
Aard controle R Indicatornummer: D8 / 01 Aard controle R Indicatornummer: D8 / 02 Aard controle R Indicatornummer: D8 / 03
€ 80.347 € 0 € 6.948
Hieronder per regel één gemeente(code) Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar
selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
1 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D8 / 04 Aard controle R Indicatornummer: D8 / 05 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D8 / 06 Aard controle R Indicatornummer: D8 / 07
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Aard controle R Indicatornummer: E3 / 04
Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02 Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03 Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 06
1 IenM/BSK-2014/100888 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 IenM/BSK-2014/100934 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Indicatornummer: E3 / 11
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 07 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 08 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 09 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 10 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 12
1 IenM/BSK-2014/100888 € 8.840 € 84.397 € 0 Nee
2 IenM/BSK-2014/100934 € 33.700 € 6.726 € 0 Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeented eel 2019 Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
I.1 Participatiewet (PW)
Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03 Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02 I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04 Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09 Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10 Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
SZW G2A Gebundelde uitkering op Hieronder per regel één gemeente(code) Besteding (jaar T-1) algemene Baten (jaar T-1) algemene Besteding (jaar T-1) IOAW Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Besteding (jaar T-1) IOAZ
grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2018 uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen bijstand bijstand (exclusief Rijk) Rijk)
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A) I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Indicatornummer: G2A / 02 Aard controle R Indicatornummer: G2A / 03
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 01 Aard controle R Indicatornummer: G2A / 04 Aard controle R Indicatornummer: G2A / 05 Aard controle R Indicatornummer: G2A / 06
1 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht € 4.489.724 € 88.512 € 118.907 € 1.175 € 32.593
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
G2A / 01 levensonderhoud beginnende zelfstandigen levensonderhoud beginnende zelfstandigen
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Participatiewet (PW)
Aard controle R Indicatornummer: G2A / 12
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G2A / 11
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle R Indicatornummer: G2A / 08 Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 07
1 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht € 1.687 € 8.542 € 0 € 0 € 133.116
Hieronder verschijnt de gemeente(code) Baten (jaar T-1)
conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Participatiewet (PW)
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicatornummer: G2A / 14
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 13
1 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht € 0
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
zelfstandigen)_gemeentede el 2019 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Ja/Nee
Aard controle R
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Nee
SZW G3A Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2018 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 01 Aard controle R Indicatornummer: G3A / 02 Aard controle R Indicatornummer: G3A / 03 Aard controle R Indicatornummer: G3A / 04 Aard controle R Indicatornummer: G3A / 05 Aard controle R Indicatornummer: G3A / 06
1 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht € 0 € 15.600 € 0 € 5.822 € 4.350
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01 Besteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
In de kolommen hiernaast de Aard controle R Indicatornummer: G3A / 09
verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08 inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07 Aard controle R Indicatornummer: G3A / 10
1 060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht € 0 € 0 € 0
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Indicatornummer: H4/ 01 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 02
1
Aard controle R Indicatornummer: H4 / 03 Aard controle R Indicatornummer: H4 / 04 Aard controle R Indicatornummer: H4 / 05 Aard controle R Indicatornummer: H4 / 06
€ 1.093.180 632831 € 105.419 € 48.121 € 52.066 € 5.232
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per Percentage besteed (Jaar T) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van
1 project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 07 Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t.
Aard controle R Indicatornummer: H4 / 08 Aard controle R Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 11
Er is melding gedaan van
632831 105419 9,64% projecten die vertraagd zijn/ niet onder spuk vallen
€ 987.761