Bijlagen

Bestuurlijke structuur

2. Bestuurlijke structuur per 31 december 2019

Terug naar navigatie - 2. Bestuurlijke structuur per 31 december 2019

SGP-ChristenUnie
L.P. Platschorre (fractievoorzitter)
ing. P. Boudewijn
ir. C.W. Timmers
E. van Hartingsveldt
Drs. K. van der Laan MEd
B.P. van Ginkel
M.T. Kamphuis – Stuij

Gemeente Belangen
M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)
M.B. Braber
M. Nugteren BPM
H.H.F. van der Lei
A. Mol

CDA
drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp (fractievoorzitter)
A.L. Vlasblom – van der Vlies MSc

G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)

VVD
O. Doevendans (fractievoorzitter)

J. Oelfke - ten Seldam
Drs. A. Ouwerkerk

D66
M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)
Mr. J.P. Neijman

PvdA
E. van der Wulp (fractievoorzitter)

Ambacht Uw Belang (A.U.B.)
J. Struik (fractievoorzitter)

Echt voor Ambacht (E.V.A.)
Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

Burgerraadsleden:
J. Lieben (Gemeente Belangen)
J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)
E.E.G. de Heer (VVD)
M. de Groot (D66)
F.S. Verbrugge (D66)
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)
A.L. Scheurwater (PvdA)
J.G. Siefkes (A.U.B.)
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)
A. Cramer (E.V.A.)
H.A. Stam (E.V.A.)

Gebruikte afkortingen

3. Gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - 3. Gebruikte afkortingen

AB

Algemeen bestuur

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOP

Beheer en onderhoudsplan (oeverbescherming)

BOVL

Bureau Openbare Verlichting “Lek-Merwede”

BTW

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW

Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer.

DB

Dagelijks bestuur

DCMR

Milieudienst Rijnmond

DGJ

Dienst Gezondheid en Jeugd

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese centrale bank

Fido

Wet financiering decentrale overheden

GBD

Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU

Gebundelde doeluitkering

Gevudo

Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken

GHOR

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GMSD

Gemeentelijke monitor sociaal domein

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GRD

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

GREX

Grondexploitatie

GVVP

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

GZH

Groenservice Zuid Holland

HVC

Huisvuilcentrale

I&A

Informatie en automatisering

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IRS

Intrest rate swap

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

LAP

Landelijk afval beheerplan

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

m.b.t.

Met betrekking tot

mln

miljoen

MOP

Meerjarig onderhoudsplan (gemeentelijke gebouwen)

MN

Maatschappelijk nut

MT

Managementteam

Nb

Niet bekend

nnb

nog nader bepalen

NRIJ

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma Diensteverlening

NV

Naamloze vennootschap

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV

Openbare verlichting

OZB

Onroerend zaakbelasting

P&C

Planning en control

P&O

Personeel en organisatie

PM

pro memorie

RAV

Regionale ambulancevoorziening

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RCP

Regionaal Crisis Plan

RO

Ruimtelijke ordening

ROM-D

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

RUD

Regionale Uitvoerings Dienst

RWS

Rijkswaterstaat

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SKB

Schatkistbankieren

TNO

Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

UvW

Unie van Waterschappen

VAO

Vereniging ambachtse ondernemers

VINEX

Vierde nota ruimtelijke ordening extra

VJI

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

VPB

Vennootschapsbelasting

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

VTA

Visual Tree Assessment

WBW

Wijk- en buurtgericht werken

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw

Wet sociale werkplaatsen

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

WWB

Wet werk en bijstand

Wwnv

Wet werken naar vermogen

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

Beleidskader begroting

4. Beleidskader

Terug naar navigatie - 4. Beleidskader
  1. Sociaal, Welzijn en Educatie 2. RO, Economie en Wonen 3. Buiten-
ruimte
4. Veilig-heid, Dienst-
verlening, Bestuur en Middelen
VERORDENINGEN        
Algemene plaatselijke verordening 2019 (1e wijziging)     x x
Algemene subsidieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2016  x      
Archiefverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht        x
Beheersverordening begraafplaatsen Hendrik-ido-Ambacht 2015      x  
Bouwverordening 2012 inclusief 15e wijziging    x    
Brandbeveiligingsverordening 2012        x
Controle verordening openbaar lichaam Drechtsteden       x
Controleverordening (art. 213 GW) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht       x
Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014    x    
Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010    x    
Exploitatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2005    x    
Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet       x
Financiele verordening 2015 openbaar lichaam drechtsteden       x
Gewijzigde verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht  x      
Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019   x    
Inspraakverordening        x
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020   x x x
Leidingenverordening 2019 Hendrik-Ido-Ambacht   x x  
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004  x      
Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht    x    
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Hendrik-Ido-Ambacht    x    
Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  x      
Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013  x      
Subsidieverordening Familie Spoor-fonds  x      
Telecommunicatieverordening 2019 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht    x x  
Verordening aanwijzen trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht     x  
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019     x  
Verordening Algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  x      
Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak        x
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015        x
VERORDENING AUDITCOMMISSIE HENDRIK-IDO-AMBACHT        x
Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015        x
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006    x   x
Verordening Beschermd wonen en Opvang x      
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen        x
Verordening burgerinitiatieven Hendrik-Ido-Ambacht 2006        x
Verordening Cliëntenparticipatie Wsw  x      
Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2019     x  
Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad       x
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014        x
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019     x  
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening H-I-Ambacht  x      
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens        x
Verordening Jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2018 x      
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht    x    
Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk 2005  x      
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 x x x x
Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik- Ido-Ambacht  x      
Verordening op de heffing en invoering van lijkbezorgingsrechten 2017     x  
Verordening op de heffing en invoering van lijkbezorgingsrechten 2019     x  
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht        x
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017    x x x
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2017       x
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2019       x
Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017       x
Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2019       x
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017     x x
Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019     x  
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019       x
Verordening op de WMO-adviesraad  x      
Verordening op heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2017     x x
Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015        x
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  x      
Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw  x      
Verordening recht van onderzoek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015        x
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006, laatst gewijzigd 10 maart 2014        x
Verordening Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht.       x
Verordening Reglement van Orde voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht.       x
Verordening Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht        x
Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013    x    
Verordening straatnaamgeving en huisnummering    x x  
Verordening toekennen erepenning        x
Verordening toeslagen en verlagingen 2004        x
Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004  x     x
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester        x
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017       x
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht       x
Verordening voor de raadscommissies Hendrik Ido Ambacht 2015        x
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2020 x x    
Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht        x
Wachtlijstverordening Wsw  x      
Wegsleepverordening       x
         
BELEIDSSTUKKEN        
Actieplan Duurzaamheid 2019 - 2022   x    
Actieplan Lokale economie   x    
Actieplannen preventie en handhaving 2018 - 2019       x
Afvalbeleidsplan 2012-2022     x  
Afwijkingenbeleid       x
Archeologiebeleid   x    
Baggerplan 2019     x  
Beeldkwaliteitsplan Groen 2016-2020 (actualisatie)   x x  
Begraafplaatsenbeleid Achterambacht en Waalhof     x  
Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek       x
Beheerplan Straatmeubilair 2015-2019     x  
Beheerplan verkeersvoorzieningen 2015-2019     x  
Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026     x  
Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2016-2026   x x  
Beleidsnotitie Harmonisatie van peuterwerk in HIA x      
Beleidsplan begraafplaatsen 2008-2018     x  
Beleidsplan Integrale Veiligheid.        x
Beleidsplan Jeugdhulp x      
Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 - 2024   x x  
Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023     x  
Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023     x  
Beleidsplan wegen 2013-2023     x  
Beleidsplan zwerfafval 2008-2018     x  
Beleidsregels eenmalige huwelijkslocaties       x
Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (BRTA) x      
Bestemmingsplan Achterambachtseweg 49   x    
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom   x    
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder +   x    
Bestemmingsplan Centrum   x    
Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost   x    
bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 1e partiële herziening 7.10   x    
Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, zone Rietlaan-Oost   x    
Bestemmingsplan De Volgerlanden-West   x    
Bestemmingsplan Grotenoord 2   x    
Bestemmingsplan Kas Langeweg 97   x    
Bestemmingsplan Langeweg 77-85   x    
Bestemmingsplan Krommeweg   x    
Bestemmingsplan Langeweg 101   x    
Bestemmingsplan 'Niet-bestemde locaties'   x    
Bestemmingsplan Onderdijk 126-128   x    
Bestemmingsplan Sandelingen   x    
bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel    x    
Bestemmingsplan Sophiapolder   x    
Bestemmingsplan Veersedijk.    x    
Bestemmingsplan Warboutsland    x    
Bestemmingsplan Waterbusplein   x    
Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden   x    
Bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat   x    
Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16   x    
Bestemmingsplan Zuidwende 4   x    
Bestemmingsplan Zuidwende-Noord   x    
Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw    x    
Bestemmingsplan Zwembad De Louwert     x  
Bestuursakkoord water april 2011   x x  
Bomenbeleidsplan 2018-2023     x  
Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum       x
Coalitieprogramma 2018-2022 x x x x
Communicatievisie 2016-2018       x
Detailhandelsstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht   x    
Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050   x    
Exploitatieplan De Volgerlanden Oost 4e herziening        
Financieringsstatuut HIA       x
Functioneel programma Waterbusplein   x    
Gebiedsvisie Centrum   x    
Gebiedsvisie Deltapoort   x    
Gebiedsvisie Waalzone   x    
Gedragscode integriteit voor de leden van de raad, de burgemeester en de wethouders       x
Gedragscode politiek ambtsdragers       x
Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op website van de gemeenteraad Hendrik-Ido-ambacht       x
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023     x  
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020     x  
Groenstructuurplan 2013- 2023   x x  
Grondstoffenbeleidsplan 2019 - 2023     x  
Grondwaterplan 2015-2018     x  
Huisvestingsplan Baxhuis   x    
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 x x x x
Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp x      
Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument x      
Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering x      
Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel x      
Kadernota Evenementenbeleid x     x
Kadernotitie Huisvesting Statushouders x x   x
Lokale Visie op Dienstverlening 2010       x
Lokale Woonvisie 'de blik vooruit'   x    
Mantelzorgbeleid 2019-2022 x      
Meerjaren Onderhoudsplan 2012-2021     x  
Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015   x x  
Protocol accountantscontrole en normenkader 2018       x
Nota accommodatiebeleid   x    
Nota Afwegingskader Strategische Verwervingen   x    
Nota Borgstellingen       x
Nota bovenplanse voorzieningen 2011   x    
Nota Dierenwelzijn   x    
Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid"   x    
Nota Grondprijzen 2014   x    
Nota Hondenbeleid     x  
Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie) x      
Nota reserves, voorzieningen, risico's & Weerstandsvermogen       x
Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015 x      
Nota Verbonden Partijen 2015       x
Nota Waarderen en Afschrijven 2011       x
Notitie bezuinigingen Onderwijs en Welzijn 2012-2014 x      
Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 2018 x      
Notitie Financien Wmo 2015 en benodigde volmachten en machtigingen x      
Notitie Mantelzorgwaardering 2015 x      
Notitie Nieuwe Lokale Impuls Jeugd x      
Notitie Schuldenlast        
Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden   x    
Ontwikkel en Realisatiestrategie Structuurvisie 2011   x    
Parkeernota Nieuwe Ontwikkelingen     x x
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016       x
Privacybeleid Drechtsteden x x x x
protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht       x
Reclamebeleid 2014-2024   x    
Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden   x    
Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 x      
Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019 x      
Rioolbeheerplan 2014-2018     x  
Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden       x
Speelruimteplan 2014-2024   x x  
Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z)     x  
Strategisch Communicatie Beleidsplan 2011-2014       x
Strategische notitie personeel en organisatie 2011-2015       x
Structuurvisie Waar de Waal stroomt   x    
Toekomstvisie Bibliotheekwerk Hendrik-Ido-Ambacht x      
Transitievisie warmte 1.0   x    
Uitvoeringsplan keten werk en inkomen Drechtsteden x      
Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016 x      
Uitwerking snippergroenregeling   x    
Visie op regionale samenwerking       x
Waalvisie   x    
Welstandsnota 2015    x    
Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018 x      

Interbestuurlijk toezicht

Aanbevelingen rekenkamercommissie

Aanbevelingen rekenkamercommissie

Terug naar navigatie - Aanbevelingen rekenkamercommissie
rapport aanbeveling reactie college Rapportage JR 2019
Grondstoffenbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht Betrek de raad bij het vaststellen van het ambitieniveau, bestaande uit
• de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner;
• de hoogte van de afvalstoffenheffing per huishouden.
Hierbij dient de raad geïnformeerd te worden over het landelijk beleid (wat zijn de landelijke doelstellingen en hoe wil Hendrik-Ido-Ambacht zich hier tot verhouden?)
In de paragraaf met uw aanbevelingen presenteert u een praktische invulling van het betrekken van de gemeenteraad bij de planvorming. In de eerste plaats gaat het dan om het vaststellen van het ambitieniveau. Ons voorstel is om een discussieavond te organiseren waarop de raad en het college met elkaar in gesprek gaan over het landelijk beleid en het lokale ambitieniveau. Zoals aanbevolen zullen wij de opbrengsten van deze avond verwerken in het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. De gemeenteraad is betrokken bij de planvorming van het grondstoffenbeleidsplan 2019-2023. Er is een avond met de gemeenteraad georganiseerd op 14 mei 2019 waarbij de gemeenteraad geïnformeerd is over het landelijke beleid en hoe Hendrik-Ido-Ambacht zicht daartoe verhoudt. 
Grondstoffenbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht Vertaal het ambitieniveau van de raad in het nieuwe beleid. Formuleer in het nieuwe beleid de doelstellingen zo SMART-mogelijk. Geef daarbij aan wat de doelstellingen zijn op het gebied van milieuprestaties (met name voor de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner), de hoogte van de kosten en hoogte en dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing. Zie onderstaande reactie. In het grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 is het ambitieniveau van de gemeenteraad vertaald in nieuw beleid. De gemeente heeft als doel een hoogwaardige recycling van de ingezamelde grondstoffen mogelijk te maken. We zijn ons ervan bewust dat het behalen van de VANG doelstellingen een grote opgave is en niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Stapje voor stapje werken we toe naar betere resultaten door het huidige systeem te optimaliseren. 
Grondstoffenbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht Geef HVC de opdracht verschillende scenario's uit te werken, waarin mogelijkheden als omgekeerd inzamelen, uitbreiding van de inzet van minicontainers, optimalisatie van het huidige systeem middels nascheiding en het invoeren van DIFTAR verkend worden. Doe in de scenario's uitspraken over:
de verwachte prestaties op het gebied van milieu (met name de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner);
• de hoogte van kosten en doorwerking op de afvalstoffenheffing;
• consequenties voor het dienstverleningsniveau voor de inwoners;
• haalbaarheid en risico's.
U beveelt aan om HVC de opdracht te geven verschillende scenario's uit te werken. Deze scenario's moeten zich richten op de mogelijkheden rondom afvalinzameling en de verkenning hiervan. De bedoeling is om in deze scenario's uitspraken te doen over milieuprestaties, de kosten, het dienstverleningsniveau en de haalbaarheid. Wij herkennen HVC als onze samenwerkingspartner in dit proces. Een grondstoffenbeleidsplan kan niet tot stand komen zonder hun advisering. Tegelijkertijd, voor het bepalen van een scenario dat past op Ambachtse ambities, vinden we advies door een onafhankelijke partij belangrijk. We delen uw aanbeveling dat HVC betrokken moet zijn bij dit proces. Wij stellen echter voor om dat in de huidige adviserende rol vorm te geven, zonder expliciete opdracht. In het grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 en tijdens bijeenkomst van 14 mei met de gemeenteraad zijn er een viertal scenario's die passen binnen de kaders van het coalitieprogramma uitgewerkt en gepresenteerd. Bij de uitwerking van de verschillende scenario's zijn er uitspraken gedaan over de verwachte prestaties op het gebied van milieu, financiën en service. Gelijktijdig is er bij elk scenario aandacht besteed aan de mogelijke nadelen en risico's.  Bij de uitwerking van de scenario's heeft HVC geen expliciete opdracht gekregen. Deze opdracht is aan een extern bureau gegund. HVC heeft hierbij adviserend opgetreden en is intensief betrokken geweest bij het proces. 
Grondstoffenbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht Presenteer de uitwerking van de scenario's en resultaten aan de raad. De raad kan zich uitspreken over een voorkeur van (mogelijke) wijziging en inzamelsystematiek. De laatste aanbeveling over de presentatie van de uitwerking van de scenario's vinden wij evident. Uiteraard zullen wij deze aan de gemeenteraad presenteren zodat deze een gedegen keuze kan maken. Op 14 mei 2019 zijn er een viertal scenario's aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft zich toen kunnen uitspreken over een voorkeur en (mogelijke) wijziging van de inzamelsystematiek. Dit is meegenomen bij de verdere uitwerking van het grondstoffenbeleidsplan 2019-2023. 

Waar staat je gemeente