Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en samenvatting
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Samenvatting
    3. Blz. 6 Financieel perspectief
    4. Blz. 7 Leeswijzer
   2. Blz. 8 Programma's
    1. Blz. 9 Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
     1. Blz. 10 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 11 Programma 1
      2. Blz. 12 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 13 Aanpak sociaal isolement
       2. Blz. 14 Doorontwikkeling Hi5Ambacht
       3. Blz. 15 Gezondheidsbeleid
       4. Blz. 16 Integraal huisvestingsplan scholen
       5. Blz. 17 Kunstgrasvelden
       6. Blz. 18 Lobby vrijstelling sollicitatieplicht
       7. Blz. 19 Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade
       8. Blz. 20 Muziekonderwijs
       9. Blz. 21 Preventieplan Sociaal Domein
       10. Blz. 22 Sociale Kaart
       11. Blz. 23 Versterken Sociaal Wijkteam
       12. Blz. 24 Visie op beschermd wonen en beschermd thuis
       13. Blz. 25 Vrijwilligersbeleid
      3. Blz. 26 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 27 Brede adviesraad Sociaal Domein
       2. Blz. 28 Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp
       3. Blz. 29 Maatschappelijke begeleiding statushouders
       4. Blz. 30 Nota Mantelzorgbeleid
       5. Blz. 31 Overdracht participatieplekken
       6. Blz. 32 Personen met verward gedrag
       7. Blz. 33 Werk en inkomen(-sondersteuning)
       8. Blz. 34 WMO Beleidsplan
     2. Blz. 35 Indicatoren begroting 2022
     3. Blz. 36 Wat mag het kosten ?
     4. Blz. 37 Uitgaven en inkomsten 2022
    2. Blz. 38 Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
     1. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 40 Programma 2
      2. Blz. 41 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 42 Actieplan lokale economie
       2. Blz. 43 Bomenbeleidsplan
       3. Blz. 44 Detailhandelsvisie
       4. Blz. 45 Duurzame gemeentelijke gebouwen
       5. Blz. 46 Gebiedsvisie centrumgebied
       6. Blz. 47 Lokaal actieplan duurzaamheid
       7. Blz. 48 Lokaal uitvoeringsprogramma wonen
       8. Blz. 49 Omgevingswet
      3. Blz. 50 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 51 Landschapstafel IJsselmonde
      4. Blz. 52 Verbonden partijen - ontwikkelingen
       1. Blz. 53 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
     2. Blz. 54 Indicatoren begroting 2022
     3. Blz. 55 Wat mag het kosten ?
     4. Blz. 56 Uitgaven en inkomsten 2022
    3. Blz. 57 Programma 3 Buitenruimte
     1. Blz. 58 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 59 Programma 3
      2. Blz. 60 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 61 Actieplan zwerfafval
       2. Blz. 62 Grondstoffenbeleidsplan
       3. Blz. 63 Speel- en groengebieden inrichten
       4. Blz. 64 Mobiliteit en verkeersveiligheid
      3. Blz. 65 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 66 Beleidsplan begraafplaatsen
       2. Blz. 67 Beleidsplan Openbare Verlichting
       3. Blz. 68 Gemeentelijk rioleringsplan
       4. Blz. 69 Stedelijk waterbeheer
     2. Blz. 70 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 71 Uitgaven en inkomsten 2022
    4. Blz. 72 Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Programma 4
      2. Blz. 75 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 76 Beleidsplan Integrale Veiligheid
       2. Blz. 77 Bestedingsplan CAI gelden
       3. Blz. 78 Dienstverleningsconcept
       4. Blz. 79 Participatienota
       5. Blz. 80 Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen
      3. Blz. 81 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma
       1. Blz. 82 Informatieveiligheid
     2. Blz. 83 Indicatoren begroting 2022
     3. Blz. 84 Wat mag het kosten ?
     4. Blz. 85 Uitgaven en inkomsten 2022
     5. Blz. 86 Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2022
   3. Blz. 87 Paragrafen
    1. Blz. 88 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 89 Inleiding
     2. Blz. 90 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 91 Risicobeleid
     4. Blz. 92 De risicoberekening
     5. Blz. 93 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 94 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 95 Risico Algemene uitkering / decentralisaties
     8. Blz. 96 Recapitulatie
     9. Blz. 97 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 98 2. Financiering
     1. Blz. 99 Inleiding
     2. Blz. 100 Rente ontwikkelingen
     3. Blz. 101 Langlopende leningen
     4. Blz. 102 Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet
     5. Blz. 103 Renterisico lange termijn: de rente risico norm
     6. Blz. 104 Liquiditeitsrisico
     7. Blz. 105 Kredietrisico's
     8. Blz. 106 Schatkistbankieren
     9. Blz. 107 Rente toerekening
    3. Blz. 108 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 109 Inleiding
     2. Blz. 110 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 111 Overzicht belastingopbrengsten en belastingdruk
     4. Blz. 112 Toelichting
     5. Blz. 113 Vergelijking andere gemeenten
     6. Blz. 114 Kwijtschelding
     7. Blz. 115 Kostendekking
    4. Blz. 116 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 117 Inleiding
     2. Blz. 118 Kapitaalgoederen
     3. Blz. 119 Kerncijfers
     4. Blz. 120 Toelichting
     5. Blz. 121 1. Wegen
     6. Blz. 122 2. Riolering
     7. Blz. 123 3. Water
     8. Blz. 124 4. Groen
     9. Blz. 125 5. Gebouwenbeheer
     10. Blz. 126 6. Afval
    5. Blz. 127 5. Grondbeleid
     1. Blz. 128 Algemeen
     2. Blz. 129 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 130 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 131 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 132 Reserve en Risico
    6. Blz. 133 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 134 Inleiding
     2. Blz. 135 BBV
     3. Blz. 136 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 137 GR Drechtsteden
     5. Blz. 138 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 139 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 140 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 141 Drechtwerk
     9. Blz. 142 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 143 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 144 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 145 ROM-D
     13. Blz. 146 Stedin Holding
     14. Blz. 147 Oasen
     15. Blz. 148 BNG
    7. Blz. 149 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 150 Inleiding
     2. Blz. 151 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 152 Informatisering
     4. Blz. 153 Facilitair
     5. Blz. 154 Communicatie
     6. Blz. 155 Overhead
     7. Blz. 156 In Control Statement
   4. Blz. 157 Bijlagen
    1. Blz. 158 Bestuurlijke structuur
     1. Blz. 159 2. Bestuurlijke structuur
    2. Blz. 160 Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 161 3. Gebruikte afkortingen
    3. Blz. 162 Beleidskader
     1. Blz. 163 4. Beleidskader
    4. Blz. 164 Waar staat je gemeente
     1. Blz. 165 Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 166 Kengetallen
     1. Blz. 167 Kengetallen
   5. Blz. 168 Financiële begroting
    1. Blz. 169 1. Inleiding
    2. Blz. 170 2. Ontwikkeling financiële positie
    3. Blz. 171 Toelichting: 1. Sociaal, Welzijn en Educatie
    4. Blz. 172 Toelichting: 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen
    5. Blz. 173 Toelichting: 3. Buitenruimte
    6. Blz. 174 Toelichting: 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
    7. Blz. 175 3. Financiële aspecten
   6. Blz. 176 Overige gegevens
    1. Blz. 177 1. Overzicht baten en lasten per taakveld - prog
     1. Blz. 178 Overzicht baten en lasten op taakveld - prog (in duizenden €)
    2. Blz. 179 2. Staat van salarissen en formatie
     1. Blz. 180 Staat van salarissen en formatie
    3. Blz. 181 3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen
     1. Blz. 182 Staat van langlopende geldleningen
    4. Blz. 183 4. Staat van gewaarborgde geldleningen
     1. Blz. 184 Gewaarborgde leningen
    5. Blz. 185 5. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
     1. Blz. 186 Staat van uitgezette leningen Hendrik-Ido-Ambacht begroting 2022
     2. Blz. 187 Staat van vaste activa
    6. Blz. 188 6. Iv3
     1. Blz. 189 Iv3 - Lasten
     2. Blz. 190 Iv3 - Baten
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap