Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding en samenvatting Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Samenvatting Blz. 5
Financieel perspectief Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programma's Blz. 8
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 9
Wat willen we bereiken? Blz. 10
Programma 1 Blz. 11
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 12
Aanpak sociaal isolement Blz. 13
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 14
Gezondheidsbeleid Blz. 15
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 16
Kunstgrasvelden Blz. 17
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 18
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 19
Muziekonderwijs Blz. 20
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 21
Sociale Kaart Blz. 22
Versterken Sociaal Wijkteam Blz. 23
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 24
Vrijwilligersbeleid Blz. 25
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 26
Brede adviesraad Sociaal Domein Blz. 27
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28
Maatschappelijke begeleiding statushouders Blz. 29
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30
Overdracht participatieplekken Blz. 31
Personen met verward gedrag Blz. 32
Werk en inkomen(-sondersteuning) Blz. 33
WMO Beleidsplan Blz. 34
Indicatoren begroting 2022 Blz. 35
Wat mag het kosten ? Blz. 36
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 37
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 38
Wat willen we bereiken? Blz. 39
Programma 2 Blz. 40
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 41
Actieplan lokale economie Blz. 42
Bomenbeleidsplan Blz. 43
Detailhandelsvisie Blz. 44
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 45
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 46
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 47
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 48
Omgevingswet Blz. 49
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 50
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 51
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 52
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 53
Indicatoren begroting 2022 Blz. 54
Wat mag het kosten ? Blz. 55
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 56
Programma 3 Buitenruimte Blz. 57
Wat willen we bereiken? Blz. 58
Programma 3 Blz. 59
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 60
Actieplan zwerfafval Blz. 61
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 62
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 63
Mobiliteit en verkeersveiligheid Blz. 64
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 65
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 66
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 67
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 68
Stedelijk waterbeheer Blz. 69
Wat mag het kosten ? Blz. 70
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 71
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Programma 4 Blz. 74
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 75
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 76
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 77
Dienstverleningsconcept Blz. 78
Participatienota Blz. 79
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 80
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 81
Informatieveiligheid Blz. 82
Indicatoren begroting 2022 Blz. 83
Wat mag het kosten ? Blz. 84
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 85
Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 86
Paragrafen Blz. 87
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 88
Inleiding Blz. 89
Weerstandscapaciteit Blz. 90
Risicobeleid Blz. 91
De risicoberekening Blz. 92
Risico verbonden partijen Blz. 93
Risico Grondexploitaties Blz. 94
Risico Algemene uitkering / decentralisaties Blz. 95
Recapitulatie Blz. 96
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 97
2. Financiering Blz. 98
Inleiding Blz. 99
Rente ontwikkelingen Blz. 100
Langlopende leningen Blz. 101
Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet Blz. 102
Renterisico lange termijn: de rente risico norm Blz. 103
Liquiditeitsrisico Blz. 104
Kredietrisico's Blz. 105
Schatkistbankieren Blz. 106
Rente toerekening Blz. 107
3. Lokale heffingen Blz. 108
Inleiding Blz. 109
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 110
Overzicht belastingopbrengsten en belastingdruk Blz. 111
Toelichting Blz. 112
Vergelijking andere gemeenten Blz. 113
Kwijtschelding Blz. 114
Kostendekking Blz. 115
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 116
Inleiding Blz. 117
Kapitaalgoederen Blz. 118
Kerncijfers Blz. 119
Toelichting Blz. 120
1. Wegen Blz. 121
2. Riolering Blz. 122
3. Water Blz. 123
4. Groen Blz. 124
5. Gebouwenbeheer Blz. 125
6. Afval Blz. 126
5. Grondbeleid Blz. 127
Algemeen Blz. 128
Uitvoering grondbeleid Blz. 129
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 130
Tussentijdse winstneming Blz. 131
Reserve en Risico Blz. 132
6. Verbonden partijen Blz. 133
Inleiding Blz. 134
BBV Blz. 135
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 136
GR Drechtsteden Blz. 137
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 138
GR Omgevingsdienst Blz. 139
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 140
Drechtwerk Blz. 141
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 142
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 143
Bureau Openbare Verlichting Blz. 144
ROM-D Blz. 145
Stedin Holding Blz. 146
Oasen Blz. 147
BNG Blz. 148
7. Bedrijfsvoering Blz. 149
Inleiding Blz. 150
Personeel en Organisatie Blz. 151
Informatisering Blz. 152
Facilitair Blz. 153
Communicatie Blz. 154
Overhead Blz. 155
In Control Statement Blz. 156
Bijlagen Blz. 157
Bestuurlijke structuur Blz. 158
2. Bestuurlijke structuur Blz. 159
Gebruikte afkortingen Blz. 160
3. Gebruikte afkortingen Blz. 161
Beleidskader Blz. 162
4. Beleidskader Blz. 163
Waar staat je gemeente Blz. 164
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 165
Kengetallen Blz. 166
Kengetallen Blz. 167
Financiële begroting Blz. 168
1. Inleiding Blz. 169
2. Ontwikkeling financiële positie Blz. 170
Toelichting: 1. Sociaal, Welzijn en Educatie Blz. 171
Toelichting: 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 172
Toelichting: 3. Buitenruimte Blz. 173
Toelichting: 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 174
3. Financiële aspecten Blz. 175
Overige gegevens Blz. 176
1. Overzicht baten en lasten per taakveld - prog Blz. 177
Overzicht baten en lasten op taakveld - prog (in duizenden €) Blz. 178
2. Staat van salarissen en formatie Blz. 179
Staat van salarissen en formatie Blz. 180
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 181
Staat van langlopende geldleningen Blz. 182
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 183
Gewaarborgde leningen Blz. 184
5. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 185
Staat van uitgezette leningen Hendrik-Ido-Ambacht begroting 2022 Blz. 186
Staat van vaste activa Blz. 187
6. Iv3 Blz. 188
Iv3 - Lasten Blz. 189
Iv3 - Baten Blz. 190
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap