Sitemap

Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding en samenvatting Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Samenvatting Blz. 5  
Financieel perspectief Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Programma's Blz. 8  
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 9  
Wat willen we bereiken? Blz. 10  
Programma 1 Blz. 11  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 12  
Aanpak sociaal isolement Blz. 13  
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 14  
Gezondheidsbeleid Blz. 15  
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 16  
Kunstgrasvelden Blz. 17  
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 18  
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 19  
Muziekonderwijs Blz. 20  
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 21  
Sociale Kaart Blz. 22  
Versterken Sociaal Wijkteam Blz. 23  
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 24  
Vrijwilligersbeleid Blz. 25  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 26  
Brede adviesraad Sociaal Domein Blz. 27  
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28  
Maatschappelijke begeleiding statushouders Blz. 29  
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30  
Overdracht participatieplekken Blz. 31  
Personen met verward gedrag Blz. 32  
Werk en inkomen(-sondersteuning) Blz. 33  
WMO Beleidsplan Blz. 34  
Indicatoren begroting 2022 Blz. 35  
Wat mag het kosten ? Blz. 36  
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 37  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 38  
Wat willen we bereiken? Blz. 39  
Programma 2 Blz. 40  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 41  
Actieplan lokale economie Blz. 42  
Bomenbeleidsplan Blz. 43  
Detailhandelsvisie Blz. 44  
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 45  
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 46  
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 47  
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 48  
Omgevingswet Blz. 49  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 50  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 51  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 52  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 53  
Indicatoren begroting 2022 Blz. 54  
Wat mag het kosten ? Blz. 55  
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 56  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 57  
Wat willen we bereiken? Blz. 58  
Programma 3 Blz. 59  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 60  
Actieplan zwerfafval Blz. 61  
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 62  
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 63  
Mobiliteit en verkeersveiligheid Blz. 64  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 65  
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 66  
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 67  
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 68  
Stedelijk waterbeheer Blz. 69  
Wat mag het kosten ? Blz. 70  
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 71  
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 72  
Wat willen we bereiken? Blz. 73  
Programma 4 Blz. 74  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 75  
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 76  
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 77  
Dienstverleningsconcept Blz. 78  
Participatienota Blz. 79  
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 80  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 81  
Informatieveiligheid Blz. 82  
Indicatoren begroting 2022 Blz. 83  
Wat mag het kosten ? Blz. 84  
Uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 85  
Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2022 Blz. 86  
Paragrafen Blz. 87  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 88  
Inleiding Blz. 89  
Weerstandscapaciteit Blz. 90  
Risicobeleid Blz. 91  
De risicoberekening Blz. 92  
Risico verbonden partijen Blz. 93  
Risico Grondexploitaties Blz. 94  
Risico Algemene uitkering / decentralisaties Blz. 95  
Recapitulatie Blz. 96  
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 97  
2. Financiering Blz. 98  
Inleiding Blz. 99  
Rente ontwikkelingen Blz. 100  
Langlopende leningen Blz. 101  
Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet Blz. 102  
Renterisico lange termijn: de rente risico norm Blz. 103  
Liquiditeitsrisico Blz. 104  
Kredietrisico's Blz. 105  
Schatkistbankieren Blz. 106  
Rente toerekening Blz. 107  
3. Lokale heffingen Blz. 108  
Inleiding Blz. 109  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 110  
Overzicht belastingopbrengsten en belastingdruk Blz. 111  
Toelichting Blz. 112  
Vergelijking andere gemeenten Blz. 113  
Kwijtschelding Blz. 114  
Kostendekking Blz. 115  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 116  
Inleiding Blz. 117  
Kapitaalgoederen Blz. 118  
Kerncijfers Blz. 119  
Toelichting Blz. 120  
1. Wegen Blz. 121  
2. Riolering Blz. 122  
3. Water Blz. 123  
4. Groen Blz. 124  
5. Gebouwenbeheer Blz. 125  
6. Afval Blz. 126  
5. Grondbeleid Blz. 127  
Algemeen Blz. 128  
Uitvoering grondbeleid Blz. 129  
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 130  
Tussentijdse winstneming Blz. 131  
Reserve en Risico Blz. 132  
6. Verbonden partijen Blz. 133  
Inleiding Blz. 134  
BBV Blz. 135  
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 136  
GR Drechtsteden Blz. 137  
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 138  
GR Omgevingsdienst Blz. 139  
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 140  
Drechtwerk Blz. 141  
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 142  
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 143  
Bureau Openbare Verlichting Blz. 144  
ROM-D Blz. 145  
Stedin Holding Blz. 146  
Oasen Blz. 147  
BNG Blz. 148  
7. Bedrijfsvoering Blz. 149  
Inleiding Blz. 150  
Personeel en Organisatie Blz. 151  
Informatisering Blz. 152  
Facilitair Blz. 153  
Communicatie Blz. 154  
Overhead Blz. 155  
In Control Statement Blz. 156  
Bijlagen Blz. 157  
Bestuurlijke structuur Blz. 158  
2. Bestuurlijke structuur Blz. 159  
Gebruikte afkortingen Blz. 160  
3. Gebruikte afkortingen Blz. 161  
Beleidskader Blz. 162  
4. Beleidskader Blz. 163  
Waar staat je gemeente Blz. 164  
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 165  
Kengetallen Blz. 166  
Kengetallen Blz. 167  
Financiële begroting Blz. 168  
1. Inleiding Blz. 169  
2. Ontwikkeling financiële positie Blz. 170  
Toelichting: 1. Sociaal, Welzijn en Educatie Blz. 171  
Toelichting: 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 172  
Toelichting: 3. Buitenruimte Blz. 173  
Toelichting: 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 174  
3. Financiële aspecten Blz. 175  
Overige gegevens Blz. 176  
1. Overzicht baten en lasten per taakveld - prog Blz. 177  
Overzicht baten en lasten op taakveld - prog (in duizenden €) Blz. 178  
2. Staat van salarissen en formatie Blz. 179  
Staat van salarissen en formatie Blz. 180  
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 181  
Staat van langlopende geldleningen Blz. 182  
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 183  
Gewaarborgde leningen Blz. 184  
5. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 185  
Staat van uitgezette leningen Hendrik-Ido-Ambacht begroting 2022 Blz. 186  
Staat van vaste activa Blz. 187  
6. Iv3 Blz. 188  
Iv3 - Lasten Blz. 189  
Iv3 - Baten Blz. 190