Overige gegevens

1. Overzicht baten en lasten per taakveld - prog

2. Staat van salarissen en formatie

Staat van salarissen en formatie

Terug naar navigatie - Staat van salarissen en formatie
2. Staat van salarissen en formatie
Omschrijving geactualiseerde formatie geactualiseerde loonkosten (inclusief indexering)
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
Kosten voormalig personeel 8.543 8.543 8.543 8.543
Uitkering/pensioen vm B&W 101.300 101.300 101.300 101.300
Bijdrage uit voorziening -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Algemene lasten 59.843 59.843 59.843 59.843
Raad en burgerraadsleden 366.108 366.108 366.108 366.108
Griffie 2,3 2,3 2,3 2,3 205.091 205.091 205.091 205.091
Burgemeester & Wethouders 529.837 529.837 529.837 529.837
Bestuur 2,3 2,3 2,3 2,3 1.101.036 1.101.036 1.101.036 1.101.036
Directie en control 2,0 2,0 2,0 2,0 275.775 275.775 275.775 275.775
Bestuurszaken 27,7 27,7 27,7 27,7 2.452.216 2.452.216 2.452.216 2.452.216
Beleid en Ontwikkeling 21,5 21,5 21,5 20,5 1.969.273 1.969.273 1.969.273 1.883.273
Beheer Openbare Ruimte 30,2 30,2 30,2 30,2 2.465.385 2.465.385 2.465.385 2.465.385
Volgerlanden 3,2 3,2 3,2 3,2 332.999 332.999 332.999 332.999
Overig P&O / trainee 241.770 241.770 91.770 91.770
Bijdrage uit reserve -150.000 -150.000 0 0
Bedrijfsvoering 84,6 84,6 84,6 83,6 7.587.418 7.587.418 7.587.418 7.501.418
TOTAAL - GENERAAL 86,9 86,9 86,9 85,9 8.748.297 8.748.297 8.748.297 8.662.297

3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen

4. Staat van gewaarborgde geldleningen

5. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven