Bijlagen

Bestuurlijke structuur

2. Bestuurlijke structuur

Terug naar navigatie - 2. Bestuurlijke structuur

SGP-ChristenUnie
L.P. Platschorre (fractievoorzitter
ing. P. Boudewijn
ir. C.W. Timmers
E. van Hartingsveldt
Drs. K. van der Laan MEd
B.P. van Ginkel
M.T. Kamphuis – Stuij

Gemeente Belangen
M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)
M.B. Braber
M. Nugteren BPM
H.H.F. van der Lei
A. Mol

CDA
drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp (fractievoorzitter)
A.L. Vlasblom – van der Vlies MSc
G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)

VVD
J. Oelfke - ten Seldam (fractievoorzitter)
Drs. A. Ouwerkerk

D66
M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)
Mr. J.P. Neijman

PvdA
E. van der Wulp (fractievoorzitter)

Ambacht Uw Belang (A.U.B.)
J. Struik (fractievoorzitter)

Echt voor Ambacht (E.V.A.)
Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

Realistisch Ambacht
O. Doevendans (fractievoorzitter)

Burgerraadsleden:
J. Lieben (Gemeente Belangen)
J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)
H.M. de Waard (CDA)
M. de Groot (D66)
F.S. Verbrugge (D66)
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)
A.L. Scheurwater (PvdA)
J.G. Siefkes (A.U.B.)
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)
A. Cramer (E.V.A.)
H.A. Stam (E.V.A.)

Gebruikte afkortingen

3. Gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - 3. Gebruikte afkortingen

AB Algemeen bestuur

ALD Algemene dienst

APV Algemene plaatselijke verordening

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBP Bruto binnenlands product

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

BDU Brede Doeluitkering

BIE Bouwgrond in exploitatie

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOVL Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"

BTW Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CAI Centrale Antenne Inrichting

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP Centraal economisch plan

CJG Centrum voor jeugd en Gezin

CMK Cultuur met kwalitieit

COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer

CPO Collectief particulier opdrachtgeverschap

CZG Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

DB Dagelijks bestuur

DCMR Milieudienst Rijnmond

DGJ Dienst Gezondheid en Jeugd

DPO Distributieplanologisch onderzoek

DRIS Digitaal Reis Informatie Systeem

DSB Drechtsteden bestuur

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB Europese centrale bank

EN Economisch nut

EU Europese Unie

Euribor Euro interbank offered rate

Fido Wet financiering decentrale overheden

GBD Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU Gebundelde doeluitkering

Gevudo Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken

GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke gezondheidzorg

GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GSMD Gemeentelijke monitor sociaal domein

GOW Gecoördineerd ouderenwerk

GPR Gemeentelijke praktijk richtlijn

GR Gemeenschappelijke regeling

GRP Gemeentelijk rioleringsplan

GRD Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

GREX Grondexploitatie

GVVP Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

GZH Groenservice Zuid Holland

HIA Hendrik-Ido-Ambacht

HKG Huisvesting Kwetsbare Groepen

Hof Houdbare overheidsfinanciën

HOVD Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden

HR Human resources

HRM Human resources management

HVC Huisvuilcentrale
I&A Informatie en automatisering

IHP Integraal huisvestingsplan

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IRS Intrest rate swap

ISV Investeringsfonds stedelijke vernieuwing

JOP Jongerenontmoetingsplek

KLPD Korps Landelijke Politiediensten

LAB Lokaal Ambachts bedrijf

LAP Landelijk afval beheersplan

LISA Landelijk Informatiesysteen van Arbeidsplaatsen

LNG Liquid Natural Gas

LVG Licht verstandelijk gehandicapten

m.b.t. Met betrekking tot

MIP Meerjaren-investeringsplan

MKB Midden- en kleinbedrijf

mln miljoen

MN Maatschappelijk nut

MT Managementteam

Nb Niet bekend

NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden

nnb nog nader bepalen

NRIJ Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

NUP Nationaal uitvoeringsprogramma

NV Naamloze vennootschap

OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV Openbare verlichting

OZB Onroerend zaakbelasting

OZHZ Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

PALT Prestatieafspraken Lange Termijn

P&C Planning en control

P&O Personeel en organisatie

PM pro memorie

RAS Regionale agenda samenleving

RAV Regionale ambulancevoorziening

RCP Regionaal Crisis Plan

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieau

RO Ruimtelijke ordening

ROM-D Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

RUD Regionale Uitvoerings Dienst

RWS Rijkswaterstaat

SCD Servicecentrum Drechtsteden

SDD Sociale Dienst Drechtsteden

SE Fulltime SW’er

SJOP Stimuleren jongerenontmoetingsplek

SKB Schatkistbankieren

SoVo Sociale voorzieningen

SPP Strategische personeelsplanning

SW Sociale werkvoorziening

TNO Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

TOO Toekomstige onvoorziene ontwikkelingen

UvW Unie van Waterschappen

VAO Vereniging ambachtse ondernemers 

VHV Volkshuisvesting

VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra

VJI Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

V&J Veiligheid & justitie

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOC Volgerlanden Ontwikkelings combinatie

VPb Vennootschapsbelasting

VRZHZ Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

VTA Visual Tree Assessment

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren

WBW Wijk- en buurtgericht werken

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ Wet waardering onroerende zaken

WSW Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw Wet sociale werkplaatsen

Wtcg- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de

CER Compensatieregeling Eigen Risico

Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten

WW Werkloosheidsuitkeringen

WWB Wet werk en bijstand

Wwnv Wet werken naar vermogen

ZHZ Zuid-Holland Zuid

Beleidskader

4. Beleidskader

Terug naar navigatie - 4. Beleidskader
Beleidskader
1. Sociaal, Welzijn en Educatie 2. RO, Economie en Wonen 3. Buiten- ruimte 4. Veilig-heid, Dienst- verlening, Bestuur en Middelen
VERORDENINGEN
Afvalstoffen verordening x
Algemene Plaatselijke verordening 2020 x
Algemene subsidieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2016 x
Archiefverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Beheersverordening begraafplaatsen Hendrik-ido-Ambacht 2020 x
Bouwverordening 2012 inclusief 15e wijziging x
Brandbeveiligingsverordening 2012 x
Controle verordening openbaar lichaam Drechtsteden x
Controleverordening (art. 213 GW) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014 x
Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010 x
Exploitatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2005 x
Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet x
Financiele verordening 2015 openbaar lichaam drechtsteden x
Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019 x
Inspraakverordening x
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 x x x
Leidingenverordening 2019 Hendrik-Ido-Ambacht x x
Legesverordening 2021
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004 x
Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 x
Subsidieverordening Familie Spoor-fonds x
Telecommunicatieverordening 2019 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x x
Verordening aanwijzen trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening afvalstoffenheffing 2021 x
Verordening Algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak x
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015 x
VERORDENING AUDITCOMMISSIE HENDRIK-IDO-AMBACHT x
Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 x
Verordening beleidsadviesraad Jeugd/Wmo 2020 x
Verordening Beschermd Wonen en Opvang 2020 x
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen x
Verordening burgerinitiatieven Hendrik-Ido-Ambacht 2006 x
Verordening Cliëntenparticipatie Wsw x
Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2021 x
Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad x
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 x
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 x
Verordening Hondenbelasting 2021 x
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening H-I-Ambacht x
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens x
Verordening Jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2020 x
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht x
Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk 2005 x
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen x x x x
Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik- Ido-Ambacht 2021 x
Verordening Lijkbebezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2020 x
Verordening Lijkbebezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2021 x
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 x
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 x
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021 x
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 x
Verordening op de heffing en invoering van lijkbezorgingsrechten 2020 x
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 x x x
Verordening Precariobelasting 2021 x
Verordening op de heffing en de invoering van leges 2017 x
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2017 x
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2019 x
Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017 x
Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2019 x
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017 x x
Verordening op de heffing op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019 x
Verordening Marktgeld 2019 x
Verordening Marktgeld 2021 x
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 x
Verordening op de WMO-adviesraad x
Verordening op heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2017 x x
Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015 x
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw x
Verordening recht van onderzoek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 x
Verordening Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht. x
Verordening Reglement van Orde voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht. x
Verordening Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht 2016 x
Verordening Rioolheffing 2021 x
Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013 x
Verordening straatnaamgeving en huisnummering x x
Verordening toekennen erepenning x
Verordening toeslagen en verlagingen 2004 x
Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004 x x
Verordening tot wijziging van Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (2e wijziging)
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester x
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017 x
Verordening voor de raadscommissies Hendrik Ido Ambacht 2015 x
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2020 x x
Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht 2018 x
Wachtlijstverordening Wsw x
Wegsleepverordening x
BELEIDSSTUKKEN
Actieplan Duurzaamheid 2019 - 2022 x
Actieplan Lokale economie x
Actieplannen preventie en handhaving 2018 - 2019 x
Afvalbeleidsplan 2012-2022 x
Afwijkingenbeleid x
Archeologiebeleid x
Baggerplan 2019 x
Beeldkwaliteitsplan Groen 2016-2020 (actualisatie) x x
Begraafplaatsenbeleid Achterambacht en Waalhof x
Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek x
Beheerplan Straatmeubilair 2015-2019 x
Beheerplan verkeersvoorzieningen 2015-2019 x
Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026 x
Beleid Bed & Breakfast x
Beleidskader Veranderopgave Inburgering x
Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2016-2026 x x
Beleidsnotitie Harmonisatie van peuterwerk in HIA x
Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 x
Beleidsplan Integrale Veiligheid. x
Beleidsplan Jeugdhulp x
Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 - 2024 x x
Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023 x
Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023 x
Beleidsplan wegen 2013-2023 x
Beleidsregels eenmalige huwelijkslocaties x
Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (BRTA) x
Bestemmingsplan Achterambachtseweg 49 x
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom x
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder + x
Bestemmingsplan Centrum x
Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost x
bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 1e partiële herziening 7.10 x
Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, zone Rietlaan-Oost x
Bestemmingsplan De Volgerlanden-West x
Bestemmingsplan Grotenoord 2 x
Bestemmingsplan Het Jaagpad 1
Bestemmingsplan Kas Langeweg 97 x
Bestemmingsplan Koetsverhuurbedrijf Energieweg 1 x
Bestemmingsplan Langeweg 77-85 x
Bestemmingsplan Krommeweg x
Bestemmingsplan Langeweg 101 x
Bestemmingsplan 'Niet-bestemde locaties' x
Bestemmingsplan Onderdijk 126-128 x
Bestemmingsplan Rijksstraatweg 42b e.o. x
Bestemmingsplan Sandelingen x
bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel x
Bestemmingsplan Sophiapolder x
Bestemmingsplan Veersedijk. x
Bestemmingsplan Vrouwgelenweg achter 80 x
Bestemmingsplan Warboutsland x
Bestemmingsplan Waterbusplein x
Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden x
Bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat x
Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16 x
Bestemmingsplan Zuidwende-Noord x
Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw x
Bestemmingsplan Zwembad De Louwert x
Bomenbeleidsplan 2018-2023 x
Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum x
Coalitieprogramma 2018-2022 x x x x
Communicatievisie 2016-2018 x
Detailhandelsstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht x
Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 x
Exploitatieplan De Volgerlanden Oost 6e herziening x
Financieringsstatuut HIA x
Functioneel programma Waterbusplein x
Gebiedsvisie Centrum x
Gebiedsvisie Deltapoort x
Gebiedsvisie Waalzone x
Gedragscode integriteit voor de leden van de raad, de burgemeester en de wethouders x
Gedragscode politiek ambtsdragers x
Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op website van de gemeenteraad Hendrik-Ido-ambacht x
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023 x
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020 x
Groenstructuurplan 2013- 2023 x x
Grondstoffenbeleidsplan 2019 - 2023 x
Grondwaterplan 2015-2018 x
Huisvestingsplan Baxhuis x
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 x x x x
Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp x
Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument x
Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering x
Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel x
Kadernota Evenementenbeleid x x
Kadernotitie Huisvesting Statushouders x x x
Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 x
Lokale Woonvisie 'de blik vooruit' x
Maatwerkbeleid Grondverzet Bedrijventerrein Ambachtsezoom x
Mantelzorgbeleid 2019-2022 x
Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 x x
Protocol accountantscontrole en normenkader 2018 x
Nota accommodatiebeleid x
Nota Borgstellingen x
Nota bovenplanse voorzieningen 2011 x
Nota Dierenwelzijn x
Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid" x
Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie) x
Nota reserves, voorzieningen, risico's & Weerstandsvermogen x
Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015 x
Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie x
Nota van Uitgangspunten Ontwikkeling Noordoevers x
Nota Verbonden Partijen 2015 x
Nota Waarderen en Afschrijven 2011 x
Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 2018 x
Notitie Mantelzorgwaardering 2015 x
Notitie Schuldenlast
Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden x
Onderwijsachterstandenbeleid 2021-2023 x
Parkeernota Nieuwe Ontwikkelingen x x
Participatienota Ambachtse Aanpak X
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 x
Preventieplan Sociaal Domein 2020-2024 X
Privacybeleid Drechtsteden 2020 x x x x
Protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht x
Reclamebeleid 2014-2024 x
Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden x
Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 x
Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 x
Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019 x
Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden x
Speelruimteplan 2014-2024 x x
Speelruimteplan 2020-2030 x
Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z) x
Structuurvisie Waar de Waal stroomt x
Toekomstvisie Bibliotheekwerk Hendrik-Ido-Ambacht x
Transitievisie warmte 2021 Hendrik-Ido-Ambacht x
Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan (IHP) x
Uitvoeringsprogramma Groeiagenda Drechtsteden 2030 x
Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016 x
Uitwerking snippergroenregeling x
Visie op regionale samenwerking x
Visie op de witte vlekken in Hendrik-Ido-Ambacht x
Waalvisie x
Welstandsnota 2015 x
Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018 x

Waar staat je gemeente

Besluit Begroting en Verantwoording

Terug naar navigatie - Besluit Begroting en Verantwoording

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.

Kengetallen

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

                                        KENGETALLEN (x € 1.000)                                       

2021

2022

2023

2024

Recapitulatie

 

 

 

 

Netto schuldquote

144%

125%

105%

96%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

139%

120%

101%

91%

Solvabiliteitsratio

25%

27%

29%

33%

Grondexploitatie

95%

78%

56%

38%

Structurele exploitatieruimte

-0,9%

-0,8%

0,4%

-0,1%

Belastingcapaciteit

111%

111%

111%

111%

1A. Netto schuldquote

 

 

 

 

Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

101.750

91.375

76.917

64.958

Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

26.822

20.367

20.641

14.884

Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

6.000

6.000

6.000

6.000

Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

0

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

6.000

6.000

6.000

6.000

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

3.000

3.000

3.000

3.000

Totale baten (excl. mutaties reserves)

86.490

86.161

88.868

78.747

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

144%

125%

105%

96%

minus vaste geldleningen Volgerlanden netto

86%

76%

72%

62%

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

 

 

 

 

Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

101.750

91.375

76.917

64.958

Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

26.822

20.367

20.641

14.884

Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

6.000

6.000

6.000

6.000

Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)

4.312

4.231

4.147

4.061

Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

6.000

6.000

6.000

6.000

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

3.000

3.000

3.000

3.000

Totale baten (excl. mutaties reserves)

86.490

86.161

88.868

78.747

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte

139%

120%

101%

91%

leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

 

 

 

 

2. Solvabliteitsratio

 

 

 

 

Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

46.805

45.976

45.051

45.078

Balanstotaal

187.262

170.320

155.407

138.020

Solvabiliteitratio (A/B) x 100%

25%

27%

29%

33%

3. Kengetal grondexploitatie

 

 

 

 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (art. 38a)

0

0

0

0

Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV)

82.525

67.057

50.086

30.271

Totale baten (excl. mutaties reserves)

86.490

86.161

88.868

78.747

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

95%

78%

56%

38%

4. Structurele exploitatieruimte

 

 

 

 

Totale structurele lasten excl reserves en incidenteel

86.434

85.961

88.507

78.785

Totale structurele baten excl reserves en incidenteel

85.621

85.198

88.772

78.663

Totale structurele toevoegingen reserves (tabel 7)

0

0

0

0

Totale structurele onttrekkingen reserves (tabel 7)

71

73

74

76

Totale baten excl mutaties reserves

86.490

86.161

88.868

78.747

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E

-0,9%

-0,8%

0,4%

-0,1%

5. Belastingcapaciteit

 

 

 

 

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

321

321

321

321

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

188

188

188

188

Afvalstoffenheffing voor een gezin

351

351

351

351

Eventuele heffingskorting

0

0

0

0

Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

860

860

860

860

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1

776

776

776

776

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor

111%

111%

111%

111%

Beleidsindicatoren programma 4

 

 

 

 

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

2,69

2,63

2,60

2,57

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

2,47

2,41

2,39

2,36

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

343

337

333

332

Externe inhuur excl VP (% van tot.loonkst + tot.inhuur)

10,5%

8,7%

7,8%

7,0%

Overhead (% van totale lasten excl toev.reserves)

6,9%

7,0%

6,8%

7,7%