Programma's

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in hun eigen kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, participeert in onze samenleving en daarvoor kansen krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en de budgetten onder druk staan, innoveren we ons zorgaanbod samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we de balans met een gezond financieel beleid.

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Terug naar navigatie - Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Indicatoren begroting 2022

Terug naar navigatie - Indicatoren begroting 2022
Indicatoren begroting 2022 HIA HIA PPD SLD ZWD ALB DRD H-G Bron Toelichting Extra opmerkingen
Let op: alle getallen, bedragen en percentages zijn afgerond 2019 2020
Basisgegevens
Aantal inwoners 30.970 31.205 32.130 25.230 44.730 20.070 119.345 18.295 OCD Buurtmonitor en CBS Totaal aantal inwoners volgens de Basisregistratie
Aantal woningen 12.195 12.270 14.305 10.665 20.365 8.345 55.090 7.345 OCD Buurtmonitor Totaal aantal woningen
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
Werk en inkomen
Werkloze beroepsbevolking (per 1.000 inwoners 15-75 jr) 2,5% 3,0% 3,2% 3% 4% 3,50% 4,50% 2,70% waarstaatjegemeente.nl Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Mijn voorstel is om hier vanaf dit jaar een percentage van te maken.
Personen met bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners 18+) 19 23 31 32 9 33 58 16 waarstaatjegemeente.nl Het aantal personen dat een uitkering ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet.
Saldo van in- en uitstroom bijstand (per 10.000 inwoners 18+) -5 5 7 11 9 6 2 3 SDD De verandering van het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt. Bij deze cijfers is de meting naar 10.000 inwoners veranderd vanwege de getallen. De cijfers van de SDD over 2020 zijn t/m november. Heeft geen invloed op grafieken.
Jeugd (2e halfjaar)
Jeugdzorgtrajecten - Jeugdhulp (% van jongeren tot 18 jaar) 10% 12,7% 14,3% 14,6% 16,3% 12,3% 13,8% 10,0% waarstaatjegemeente.nl Dit betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Percentage van alle jongeren, tegenwoordig ook per jaar en niet alleen per halfjaar.
Jeugdzorgtrajecten - Jeugdbescherming (% van jongeren tot 18 jaar) 0,7% 0,7% 1,2% 2,0% 1,7% 1,4% 1,5% 1,3% waarstaatjegemeente.nl Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'. Meting veranderd, 2e halfjaar. Percentage 2018 niet bekend.
Jeugdzorgtrajecten - Jeugdreclassering (% van jongeren 12 t/m 23 jaar) 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% NB waarstaatjegemeente.nl (CBS) Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Cijfers van HG zijn nog niet bekend.
jeugdhulp zonder verblijf uitgevoerd door wijkteam/buurtteam (perc.) 40,5% NB NB NB NB NB NB NB waarstaatjegemeente.nl De jongere verblijft formeel gezien thuis, in het eigen gezin. Dat wil zeggen, de jongere slaapt thuis. In de praktijk kan het zijn dat de jongere toch bij grootouders slaapt of bij iemand anders. Dit betreft het percentage dat door het eigen jeugdteam wordt uitgevoerd. Cijfers over 2020 zijn nog niet bekend.
Wmo (2e halfjaar)
Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners doelgroep) 50 50 66 87 74 62 85 61 waarstaatjegemeente.nl Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.
Clienttevredenheid Wmo
Kwaliteit van de ondersteuning 84% NB NB NB NB NB NB NB waarstaatjegemeente.nl Percentage (helemaal) eens met de stelling: 'Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed'. Cijfers over 2020 nog niet bekend
Resultaat van de ondersteuning 78% NB NB NB NB NB NB NB waarstaatjegemeente.nl Percentage (helemaal) eens met de stelling: 'Door de ondersteuning die krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil'. De achterliggende vraag is veranderd, maar het gaat nog steeds om een resultaat. Daarom 2019 aangepast, maar nieuwe cijfers zijn nog niet bekend
Berekeningen saldo bijstand HIA HIA PPD SLD ZWD ALB DRD H-G
Aantal inwoners 30.970 31.205 32.130 25.230 44.730 20.070 119.345 18.295
Instroom 109 91 145 126 239 92 959 47
Uitstroom 110 74 124 97 197 80 931 42
Saldo -1 17 21 29 42 12 28 5
Aantal groepjes van 10.000 inwoners 3 3 3 3 4 2 12 2
Saldo in- en uitstroom per 10.000 inwoners -0 5 7 11 9 6 2 3

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4.2 - Onderwijshuisvesting 1.180 1.165 1.185 1.202
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.728 1.735 1.881 1.923
5.1 - Sportbeleid en activering 1.236 1.236 1.236 1.236
5.2 - Sportaccommodaties 1.122 1.071 1.078 1.085
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.038 994 996 998
5.6 - Media 556 564 559 581
5.71 - (openlucht) recreatie 470 474 473 478
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.953 1.954 1.956 1.958
6.2 - Wijkteams 1.756 1.756 1.756 1.756
6.3 - Inkomensregelingen 6.815 6.804 6.816 6.791
6.4 - Begeleide participatie 1.109 1.121 1.137 1.135
6.5 - Arbeidsparticipatie 1.220 1.256 1.266 1.256
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 437 607 735 988
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 5.701 5.975 6.265 6.575
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 6.592 6.422 6.402 6.372
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ -439 -389 -339 -289
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 1.088 1.088 1.088 1.088
7.1 - Volksgezondheid 1.814 1.849 1.849 1.849
Totaal Lasten 35.375 35.681 36.339 36.983
Baten
4.2 - Onderwijshuisvesting -18 -18 -18 -18
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -494 -494 -494 -494
5.1 - Sportbeleid en activering -549 -549 -549 -549
5.2 - Sportaccommodaties -175 -175 -175 -175
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -647 -647 -647 -647
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -42 -42 -42 -42
6.2 - Wijkteams -1 -1 -1 -1
6.3 - Inkomensregelingen -5.190 -5.316 -5.316 -5.443
Totaal Baten -7.118 -7.243 -7.244 -7.371

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn is om te wonen. Onze gemeente ligt tegelijkertijd in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar de balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden.
Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en een van de leidende onderdelen in dit programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we ervoor dat het werkklimaat in onze gemeente aantrekkelijk is.

Indicatoren begroting 2022

Terug naar navigatie - Indicatoren begroting 2022
Indicatoren begroting 2022 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Bron Toelichting Extra opmerkingen
Let op: alle getallen, bedragen en percentages zijn afgerond 2019 2020
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
Wonen
Koopwoningen (percentage) 0,69 0,7 0,63 0,57 0,55 0,59 0,57 0,64 OCD Woonmonitor Percentage koopwoningen van de totale woningvoorraad. De cijfers over 2020 zijn nog niet officieel gepubliceerd. Hebben we vanuit OCD aangeleverd gekregen.
Huurwoningen corporaties (percentage) 0,23 0,23 0,29 0,34 0,36 0,31 0,28 0,28 OCD Woonmonitor Percentage huurwoningen van coroporaties van de totale woningvoorraad. De cijfers over 2020 zijn nog niet officieel gepubliceerd. Hebben we vanuit OCD aangeleverd gekregen.
Economie & arbeidsmarkt
Banen (aantal banen per 1.000 inwoners 15-75 jr) 395 414 635 808 625 628 657 650 waarstaatjegemeente.nl Betreft het aantal vervulde posities. Dit zijn fulltimers, parttimers en uitzendkrachten. Cijfers betreffen afrondingen
Bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners 15 -75 jr) 88 91 90 100 103 113 106 108 waarstaatjegemeente.nl Het aantal vestigingen van bedrijven. Cijfers betreffen afrondingen
Detailhandel (totaal aantal winkels per 1.000 inwoners) 85 87 122 157 171 95 653 58 OCD Buurtmonitor Een bedrijf waarbij de belangrijkste economische activiteiten op een uniek adres plaatsvinden. Er moet sprake zijn van eigen personeel, een eigen kassa en winkelverkoopvloeroppervlakte. Cijfers gaan op totalen vanaf 2020.
Duurzaamheid
Zonnepanelen (percentage) 11,5% NNB NNB NNB NNB NNB NNB NNB waarstaatjegemeente.nl Het aandeel woningen met zonnepaneel installatie Cijfers over 2020 nog niet bekend.
Energielabel A (percentage) 35,8% 37,0% 19,7% 19,5% 9,5% 24,2% 12,7% 27,5% waarstaatjegemeente.nl Percentage huizen met energielabel A

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 198 200 168 128
3.1 - Economische ontwikkeling 398 400 400 407
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.078 3.130 3.192 3.256
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 83 83 83 83
5.5 - Cultureel erfgoed 16 16 16 16
7.4 - Milieubeheer 790 791 791 793
8.1 - Ruimtelijke ordening 350 350 351 351
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 18.837 18.667 11.390 9.130
8.3 - Wonen en bouwen 1.157 1.141 1.125 1.127
Totaal Lasten 28.908 24.780 17.516 15.290
Baten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -118 -118 -115 -115
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.078 -3.130 -3.192 -3.256
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -55 -55 -55 -55
8.1 - Ruimtelijke ordening -23 -23 -23 -23
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -18.788 -18.618 -11.341 -9.080
8.3 - Wonen en bouwen -751 -726 -726 -726
Totaal Baten -26.813 -22.670 -15.452 -13.255

Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3

De groene openbare ruimte vervult een centrale rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Het groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp schoon, veilig en aantrekkelijk is om in te verblijven. Inwoners, bedrijven en gemeente leveren daaraan elk een bijdrage. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om de inrichting en onderhoud van ons groen, afvalscheiding of mobiliteit. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, economie en milieu.

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2.1 - Verkeer en vervoer 3.961 3.997 4.004 4.121
2.5 - Openbaar vervoer 480 147 147 149
5.73 - Groen en waterhuishouding 2.903 2.208 2.230 2.099
7.2 - Riolering 2.102 2.126 2.117 2.127
7.3 - Afval 4.296 4.250 4.386 4.555
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 571 572 574 571
8.13 - RO Vastgoedregistratie 192 192 192 192
Totaal Lasten 14.504 13.491 13.650 13.814
Baten
2.1 - Verkeer en vervoer -167 -167 -167 -167
7.2 - Riolering -2.519 -2.519 -2.519 -2.519
7.3 - Afval -4.433 -4.582 -4.579 -4.760
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -650 -650 -650 -650
Totaal Baten -7.769 -7.918 -7.915 -8.096

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

De Ambachtse samenleving vormen we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Met elkaar werken we aan de toekomst van onze gemeente. Dat gaat niet vanzelf: we moeten ervoor zorgen dat onze gemeente veilig is, we een solide en financieel beleid kunnen voeren en op een goede, effectieve manier samenwerken in de regio. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor allerlei wettelijke taken die ons zijn opgelegd. Als transparant en daadkrachtig gemeentebestuur voeren wij deze taken met onze ervaring en kennis uit.

Indicatoren begroting 2022

Terug naar navigatie - Indicatoren begroting 2022
Indicatoren begroting 2022 Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Bron Toelichting Extra opmerkingen
Let op: alle getallen, bedragen en percentages zijn afgerond 2019 2020
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
Veiligheid
Diefstal uit woningen (per 10.000 inwoners) 12 11 11 6 17 12 14 6 Waarstaatjegemeente.nl Aantal diefstallen uit woningen Afgerond door Excel
Vernielingen c.q. zaakbeschadigingen (per 10.000 inwoners) 35 37 52 31 39 58 55 21 Waarstaatjegemeente.nl Specifiek het aantal vernielingen c.q. zaakbeschadigingen soort is veranderd tov 2019, daarom ook 2019 aangepast. Afgerond naar boven.
Middelen
Netto schuld (per inwoner) € 4.068 € 3.102 € 1.558 € 1.086 € 2.828 € 1.882 € 1.756 € 1.188 Jaarstukken gemeenten Vaste schulden met een looptijd >1 jaar minus uitstaande leningen, afgezet tegen het totaal aantal inwoners. Kapitaalverstrekkingen niet meegenomen
Reserves (per inwoner) € 680 € 1.035 € 1.725 € 52 € 801 € 256 € 317 € 743 Jaarstukken gemeenten Alleen algemene reserves (weerstandsvermogen)
Berekeningen netto schuld per inwoner 2020 Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar € 101.750.000 € 69.386.000 € 28.760.000 € 131.703.000 € 40.823.000 € 236.884.000 € 21.520.000
Uitstaande leningen € 5.678.000 € 19.077.000 € 1.369.000 € 5.444.000 € 3.042.000 € 28.436.000 € 82.000
Netto schuld € 96.072.000 € 50.309.000 € 27.391.000 € 126.259.000 € 37.781.000 € 208.448.000 € 21.438.000
Aantal inwoners 31.205 32.130 25.230 44.730 20.070 119.345 18.295
Schuld per inwoner € 3.102 € 1.558 € 1.086 € 2.828 € 1.882 € 1.756 € 1.188
Berekeningen reserves per inwoner 2020 Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
Algemene reserves per 1-1-2021 € 32.307.000 € 55.426.000 € 1.321.000 € 35.816.000 € 5.135.000 € 37.874.000 € 13.586.000
Aantal inwoners per 1-1-2021 31.205 32.130 25.230 44.730 20.070 119.345 18295
Reserves per inwoner € 1.035 € 1.725 € 52 € 801 € 256 € 317 € 743
Berekeningen veiligheid 2019 Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam
Aantal inwoners per 1-1-2019 30.970 32.295 25.025 44.640 20.070 118.710 18.051
Aantal 'groepjes' van 10.000 3,1 3,2 2,5 4,5 2,0 11,9 1,8
Diefstal uit woningen 38 50 18 57 28 210 24
Vernielingen en misdrijven per 10.000 12 15 7 13 14 18 13
Berekeningen veiligheid 2019 Hendrik-Ido-Ambacht
Aantal inwoners per 1-1-2018 30.680
Aantal 'groepjes' van 10.000 3,1
Diefstal uit woningen 41
Vernielingen en misdrijven per 10.000 13

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1 - Bestuur 2.214 2.194 2.195 2.215
0.10 - Mutaties reserves 190 245 112 240
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 - Burgerzaken 976 969 1.089 1.165
0.4 - Overhead 7.094 6.763 6.675 6.656
0.5 - Treasury -15 25 -187 -162
0.61 - OZB woningen 50 51 51 53
0.62 - OZB niet-woningen 199 202 202 208
0.64 - Belastingen overig 12 12 12 13
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 219 176 175 186
0.8 - Overige baten en lasten 1.640 890 140 140
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 2.052 2.076 2.076 2.159
1.2 - Openbare orde en veiligheid 450 450 440 440
Totaal Lasten 15.082 14.052 12.981 13.314
Baten
0.10 - Mutaties reserves -1.319 -259 -197 -140
0.2 - Burgerzaken -299 -294 -500 -500
0.4 - Overhead -24 -24 -24 -24
0.5 - Treasury -155 -154 -153 -153
0.61 - OZB woningen -4.147 -4.147 -4.147 -4.147
0.62 - OZB niet-woningen -1.639 -1.639 -1.639 -1.639
0.64 - Belastingen overig -195 -195 -195 -195
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -44.308 -41.392 -41.295 -42.167
0.8 - Overige baten en lasten -50 -50 -50 -50
1.2 - Openbare orde en veiligheid -20 -20 -20 -20
Totaal Baten -52.157 -48.174 -48.220 -49.036