Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financieel perspectief
    3. Blz. 6 Leeswijzer
   2. Blz. 7 Programma's
    1. Blz. 8 Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
     1. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 10 Programma 1
      2. Blz. 11 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 12 Muziekonderwijs
       2. Blz. 13 Aanpak sociaal isolement
       3. Blz. 14 Doorontwikkeling Hi5Ambacht
       4. Blz. 15 Gezondheidsbeleid
       5. Blz. 16 Integraal huisvestingsplan scholen
       6. Blz. 17 Kunstgrasvelden
       7. Blz. 18 Lobby vrijstelling sollicitatieplicht
       8. Blz. 19 Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade
       9. Blz. 20 Preventieplan Sociaal Domein
       10. Blz. 21 Sociale Kaart
       11. Blz. 22 Versterken Sociaal Wijkteam
       12. Blz. 23 Visie op beschermd wonen en beschermd thuis
       13. Blz. 24 Vrijwilligersbeleid
      3. Blz. 25 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 26 Brede adviesraad Sociaal Domein
       2. Blz. 27 Collectie Spoor
       3. Blz. 28 Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp
       4. Blz. 29 Maatschappelijke begeleiding statushouders
       5. Blz. 30 Nota Mantelzorgbeleid
       6. Blz. 31 Overdracht participatieplekken
       7. Blz. 32 Personen met verward gedrag
       8. Blz. 33 Verordening Leerlingenvervoer
       9. Blz. 34 Werk en inkomen(-sondersteuning)
       10. Blz. 35 WMO Beleidsplan
     2. Blz. 36 Indicatoren begroting 2021
     3. Blz. 37 Wat mag het kosten ?
     4. Blz. 38 Uitgaven en inkomsten 2021
    2. Blz. 39 Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
     1. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 41 Programma 2
      2. Blz. 42 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 43 Actieplan lokale economie
       2. Blz. 44 Bomenbeleidsplan
       3. Blz. 45 Detailhandelsvisie
       4. Blz. 46 Duurzame gemeentelijke gebouwen
       5. Blz. 47 Gebiedsvisie centrumgebied
       6. Blz. 48 Lokaal actieplan duurzaamheid
       7. Blz. 49 Lokaal uitvoeringsprogramma wonen
       8. Blz. 50 Omgevingswet
      3. Blz. 51 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 52 Landschapstafel IJsselmonde
      4. Blz. 53 Verbonden partijen - ontwikkelingen
       1. Blz. 54 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
     2. Blz. 55 Indicatoren begroting 2021
     3. Blz. 56 Wat mag het kosten ?
     4. Blz. 57 Uitgaven en inkomsten 2021
    3. Blz. 58 Programma 3 Buitenruimte
     1. Blz. 59 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 60 Programma 3
      2. Blz. 61 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 62 Actieplan zwerfafval
       2. Blz. 63 Grondstoffenbeleidsplan
       3. Blz. 64 Speel- en groengebieden inrichten
      3. Blz. 65 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
       1. Blz. 66 Beleidsplan begraafplaatsen
       2. Blz. 67 Beleidsplan Openbare Verlichting
       3. Blz. 68 Gemeentelijk rioleringsplan
       4. Blz. 69 Stedelijk waterbeheer
     2. Blz. 70 Wat mag het kosten ?
     3. Blz. 71 Uitgaven en inkomsten 2021
    4. Blz. 72 Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Programma 4
      2. Blz. 75 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
       1. Blz. 76 Beleidsplan Integrale Veiligheid
       2. Blz. 77 Bestedingsplan CAI gelden
       3. Blz. 78 Dienstverleningsconcept
       4. Blz. 79 Drugsnota actualiseren
       5. Blz. 80 Participatienota
       6. Blz. 81 Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen
      3. Blz. 82 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma
       1. Blz. 83 Informatieveiligheid
     2. Blz. 84 Indicatoren begroting 2021
     3. Blz. 85 Wat mag het kosten ?
     4. Blz. 86 Uitgaven en inkomsten 2021
     5. Blz. 87 Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2021
   3. Blz. 88 Paragrafen
    1. Blz. 89 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 90 Inleiding
     2. Blz. 91 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 92 Risicobeleid
     4. Blz. 93 De risicoberekening
     5. Blz. 94 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 95 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 96 Risico Algemene uitkering / decentralisaties
     8. Blz. 97 Recapitulatie
     9. Blz. 98 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 99 2. Financiering
     1. Blz. 100 Inleiding
     2. Blz. 101 Rente ontwikkelingen
     3. Blz. 102 Langlopende leningen
     4. Blz. 103 Risico beheer
     5. Blz. 104 Schatkistbankieren
     6. Blz. 105 Rente toerekening
    3. Blz. 106 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 107 Inleiding
     2. Blz. 108 Ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 109 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
     4. Blz. 110 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 111 Overige lokale heffingen
     6. Blz. 112 Kwijtschelding
    4. Blz. 113 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 114 Inleiding
     2. Blz. 115 Kapitaalgoederen
     3. Blz. 116 Kerncijfers
     4. Blz. 117 Toelichting
     5. Blz. 118 1. Wegen
     6. Blz. 119 2. Riolering
     7. Blz. 120 3. Water
     8. Blz. 121 4. Groen
     9. Blz. 122 5. Gebouwenbeheer
     10. Blz. 123 6. Afval
    5. Blz. 124 5. Grondbeleid
     1. Blz. 125 Inleiding
     2. Blz. 126 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 127 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 128 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 129 Reserve en Risico
    6. Blz. 130 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 131 Inleiding
     2. Blz. 132 BBV
     3. Blz. 133 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 134 GR Drechtsteden
     5. Blz. 135 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 136 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 137 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 138 Drechtwerk
     9. Blz. 139 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 140 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 141 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 142 ROM-D
     13. Blz. 143 Eneco en Stedin
     14. Blz. 144 Oasen
     15. Blz. 145 BNG
    7. Blz. 146 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 147 Inleiding
     2. Blz. 148 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 149 Informatisering
     4. Blz. 150 Facilitair
     5. Blz. 151 Communicatie
     6. Blz. 152 Overhead
   4. Blz. 153 Bijlagen
    1. Blz. 154 Bestuurlijke structuur
     1. Blz. 155 2. Bestuurlijke structuur
    2. Blz. 156 Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 157 3. Gebruikte afkortingen
    3. Blz. 158 Beleidskader
     1. Blz. 159 4. Beleidskader
    4. Blz. 160 Waar staat je gemeente
     1. Blz. 161 Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 162 Kengetallen
     1. Blz. 163 Kengetallen
   5. Blz. 164 Financiële begroting
    1. Blz. 165 1. Inleiding
    2. Blz. 166 2. Ontwikkeling financiële positie
    3. Blz. 167 3. Financiële aspecten
   6. Blz. 168 Overige gegevens
    1. Blz. 169 1. Staat van salarissen en formatie
     1. Blz. 170 2. Staat van salarissen en formatie
    2. Blz. 171 2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen
     1. Blz. 172 3. Staat van langlopende geldleningen
    3. Blz. 173 3. Staat van gewaarborgde geldleningen
     1. Blz. 174 4. Gewaarborgde leningen
    4. Blz. 175 4. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
     1. Blz. 176 5. Staat van vaste activa
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap