Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Financieel perspectief Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Programma's Blz. 7  
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 8  
Wat willen we bereiken? Blz. 9  
Programma 1 Blz. 10  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 11  
Muziekonderwijs Blz. 12  
Aanpak sociaal isolement Blz. 13  
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 14  
Gezondheidsbeleid Blz. 15  
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 16  
Kunstgrasvelden Blz. 17  
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 18  
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 19  
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 20  
Sociale Kaart Blz. 21  
Versterken Sociaal Wijkteam Blz. 22  
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 23  
Vrijwilligersbeleid Blz. 24  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 25  
Brede adviesraad Sociaal Domein Blz. 26  
Collectie Spoor Blz. 27  
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28  
Maatschappelijke begeleiding statushouders Blz. 29  
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30  
Overdracht participatieplekken Blz. 31  
Personen met verward gedrag Blz. 32  
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 33  
Werk en inkomen(-sondersteuning) Blz. 34  
WMO Beleidsplan Blz. 35  
Indicatoren begroting 2021 Blz. 36  
Wat mag het kosten ? Blz. 37  
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 38  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 39  
Wat willen we bereiken? Blz. 40  
Programma 2 Blz. 41  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 42  
Actieplan lokale economie Blz. 43  
Bomenbeleidsplan Blz. 44  
Detailhandelsvisie Blz. 45  
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 46  
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 47  
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 48  
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 49  
Omgevingswet Blz. 50  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 51  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 52  
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 53  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 54  
Indicatoren begroting 2021 Blz. 55  
Wat mag het kosten ? Blz. 56  
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 57  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 58  
Wat willen we bereiken? Blz. 59  
Programma 3 Blz. 60  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 61  
Actieplan zwerfafval Blz. 62  
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 63  
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 64  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 65  
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 66  
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 67  
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 68  
Stedelijk waterbeheer Blz. 69  
Wat mag het kosten ? Blz. 70  
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 71  
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 72  
Wat willen we bereiken? Blz. 73  
Programma 4 Blz. 74  
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 75  
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 76  
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 77  
Dienstverleningsconcept Blz. 78  
Drugsnota actualiseren Blz. 79  
Participatienota Blz. 80  
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 81  
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 82  
Informatieveiligheid Blz. 83  
Indicatoren begroting 2021 Blz. 84  
Wat mag het kosten ? Blz. 85  
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 86  
Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 87  
Paragrafen Blz. 88  
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 89  
Inleiding Blz. 90  
Weerstandscapaciteit Blz. 91  
Risicobeleid Blz. 92  
De risicoberekening Blz. 93  
Risico verbonden partijen Blz. 94  
Risico Grondexploitaties Blz. 95  
Risico Algemene uitkering / decentralisaties Blz. 96  
Recapitulatie Blz. 97  
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 98  
2. Financiering Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Rente ontwikkelingen Blz. 101  
Langlopende leningen Blz. 102  
Risico beheer Blz. 103  
Schatkistbankieren Blz. 104  
Rente toerekening Blz. 105  
3. Lokale heffingen Blz. 106  
Inleiding Blz. 107  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 108  
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 109  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 110  
Overige lokale heffingen Blz. 111  
Kwijtschelding Blz. 112  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 113  
Inleiding Blz. 114  
Kapitaalgoederen Blz. 115  
Kerncijfers Blz. 116  
Toelichting Blz. 117  
1. Wegen Blz. 118  
2. Riolering Blz. 119  
3. Water Blz. 120  
4. Groen Blz. 121  
5. Gebouwenbeheer Blz. 122  
6. Afval Blz. 123  
5. Grondbeleid Blz. 124  
Inleiding Blz. 125  
Uitvoering grondbeleid Blz. 126  
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 127  
Tussentijdse winstneming Blz. 128  
Reserve en Risico Blz. 129  
6. Verbonden partijen Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
BBV Blz. 132  
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 133  
GR Drechtsteden Blz. 134  
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 135  
GR Omgevingsdienst Blz. 136  
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 137  
Drechtwerk Blz. 138  
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 139  
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 140  
Bureau Openbare Verlichting Blz. 141  
ROM-D Blz. 142  
Eneco en Stedin Blz. 143  
Oasen Blz. 144  
BNG Blz. 145  
7. Bedrijfsvoering Blz. 146  
Inleiding Blz. 147  
Personeel en Organisatie Blz. 148  
Informatisering Blz. 149  
Facilitair Blz. 150  
Communicatie Blz. 151  
Overhead Blz. 152  
Bijlagen Blz. 153  
Bestuurlijke structuur Blz. 154  
2. Bestuurlijke structuur Blz. 155  
Gebruikte afkortingen Blz. 156  
3. Gebruikte afkortingen Blz. 157  
Beleidskader Blz. 158  
4. Beleidskader Blz. 159  
Waar staat je gemeente Blz. 160  
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 161  
Kengetallen Blz. 162  
Kengetallen Blz. 163  
Financiële begroting Blz. 164  
1. Inleiding Blz. 165  
2. Ontwikkeling financiële positie Blz. 166  
3. Financiële aspecten Blz. 167  
Overige gegevens Blz. 168  
1. Staat van salarissen en formatie Blz. 169  
2. Staat van salarissen en formatie Blz. 170  
2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 171  
3. Staat van langlopende geldleningen Blz. 172  
3. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 173  
4. Gewaarborgde leningen Blz. 174  
4. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 175  
5. Staat van vaste activa Blz. 176