Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financieel perspectief Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Programma's Blz. 7
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Programma 1 Blz. 10
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 11
Muziekonderwijs Blz. 12
Aanpak sociaal isolement Blz. 13
Doorontwikkeling Hi5Ambacht Blz. 14
Gezondheidsbeleid Blz. 15
Integraal huisvestingsplan scholen Blz. 16
Kunstgrasvelden Blz. 17
Lobby vrijstelling sollicitatieplicht Blz. 18
Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade Blz. 19
Preventieplan Sociaal Domein Blz. 20
Sociale Kaart Blz. 21
Versterken Sociaal Wijkteam Blz. 22
Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Blz. 23
Vrijwilligersbeleid Blz. 24
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 25
Brede adviesraad Sociaal Domein Blz. 26
Collectie Spoor Blz. 27
Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Blz. 28
Maatschappelijke begeleiding statushouders Blz. 29
Nota Mantelzorgbeleid Blz. 30
Overdracht participatieplekken Blz. 31
Personen met verward gedrag Blz. 32
Verordening Leerlingenvervoer Blz. 33
Werk en inkomen(-sondersteuning) Blz. 34
WMO Beleidsplan Blz. 35
Indicatoren begroting 2021 Blz. 36
Wat mag het kosten ? Blz. 37
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 38
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 39
Wat willen we bereiken? Blz. 40
Programma 2 Blz. 41
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 42
Actieplan lokale economie Blz. 43
Bomenbeleidsplan Blz. 44
Detailhandelsvisie Blz. 45
Duurzame gemeentelijke gebouwen Blz. 46
Gebiedsvisie centrumgebied Blz. 47
Lokaal actieplan duurzaamheid Blz. 48
Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Blz. 49
Omgevingswet Blz. 50
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 51
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 52
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 53
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Blz. 54
Indicatoren begroting 2021 Blz. 55
Wat mag het kosten ? Blz. 56
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 57
Programma 3 Buitenruimte Blz. 58
Wat willen we bereiken? Blz. 59
Programma 3 Blz. 60
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 61
Actieplan zwerfafval Blz. 62
Grondstoffenbeleidsplan Blz. 63
Speel- en groengebieden inrichten Blz. 64
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 65
Beleidsplan begraafplaatsen Blz. 66
Beleidsplan Openbare Verlichting Blz. 67
Gemeentelijk rioleringsplan Blz. 68
Stedelijk waterbeheer Blz. 69
Wat mag het kosten ? Blz. 70
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 71
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Programma 4 Blz. 74
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 75
Beleidsplan Integrale Veiligheid Blz. 76
Bestedingsplan CAI gelden Blz. 77
Dienstverleningsconcept Blz. 78
Drugsnota actualiseren Blz. 79
Participatienota Blz. 80
Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen Blz. 81
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 82
Informatieveiligheid Blz. 83
Indicatoren begroting 2021 Blz. 84
Wat mag het kosten ? Blz. 85
Uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 86
Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2021 Blz. 87
Paragrafen Blz. 88
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 89
Inleiding Blz. 90
Weerstandscapaciteit Blz. 91
Risicobeleid Blz. 92
De risicoberekening Blz. 93
Risico verbonden partijen Blz. 94
Risico Grondexploitaties Blz. 95
Risico Algemene uitkering / decentralisaties Blz. 96
Recapitulatie Blz. 97
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 98
2. Financiering Blz. 99
Inleiding Blz. 100
Rente ontwikkelingen Blz. 101
Langlopende leningen Blz. 102
Risico beheer Blz. 103
Schatkistbankieren Blz. 104
Rente toerekening Blz. 105
3. Lokale heffingen Blz. 106
Inleiding Blz. 107
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 108
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 109
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 110
Overige lokale heffingen Blz. 111
Kwijtschelding Blz. 112
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 113
Inleiding Blz. 114
Kapitaalgoederen Blz. 115
Kerncijfers Blz. 116
Toelichting Blz. 117
1. Wegen Blz. 118
2. Riolering Blz. 119
3. Water Blz. 120
4. Groen Blz. 121
5. Gebouwenbeheer Blz. 122
6. Afval Blz. 123
5. Grondbeleid Blz. 124
Inleiding Blz. 125
Uitvoering grondbeleid Blz. 126
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 127
Tussentijdse winstneming Blz. 128
Reserve en Risico Blz. 129
6. Verbonden partijen Blz. 130
Inleiding Blz. 131
BBV Blz. 132
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 133
GR Drechtsteden Blz. 134
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 135
GR Omgevingsdienst Blz. 136
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 137
Drechtwerk Blz. 138
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 139
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 140
Bureau Openbare Verlichting Blz. 141
ROM-D Blz. 142
Eneco en Stedin Blz. 143
Oasen Blz. 144
BNG Blz. 145
7. Bedrijfsvoering Blz. 146
Inleiding Blz. 147
Personeel en Organisatie Blz. 148
Informatisering Blz. 149
Facilitair Blz. 150
Communicatie Blz. 151
Overhead Blz. 152
Bijlagen Blz. 153
Bestuurlijke structuur Blz. 154
2. Bestuurlijke structuur Blz. 155
Gebruikte afkortingen Blz. 156
3. Gebruikte afkortingen Blz. 157
Beleidskader Blz. 158
4. Beleidskader Blz. 159
Waar staat je gemeente Blz. 160
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 161
Kengetallen Blz. 162
Kengetallen Blz. 163
Financiële begroting Blz. 164
1. Inleiding Blz. 165
2. Ontwikkeling financiële positie Blz. 166
3. Financiële aspecten Blz. 167
Overige gegevens Blz. 168
1. Staat van salarissen en formatie Blz. 169
2. Staat van salarissen en formatie Blz. 170
2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 171
3. Staat van langlopende geldleningen Blz. 172
3. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 173
4. Gewaarborgde leningen Blz. 174
4. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 175
5. Staat van vaste activa Blz. 176
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap