Programma's

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Terug naar navigatie - Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Terug naar navigatie - Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
4.2 - Onderwijshuisvesting 1.352 1.324 1.308 1.299
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.662 1.669 1.755 1.861
5.1 - Sportbeleid en activering 1.109 1.109 1.109 1.109
5.2 - Sportaccommodaties 1.113 1.119 1.089 1.095
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 984 991 991 993
5.6 - Media 546 562 569 569
5.71 - (openlucht) recreatie 477 475 476 477
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.938 1.942 1.944 1.945
6.2 - Wijkteams 1.809 1.809 1.809 1.809
6.3 - Inkomensregelingen 6.380 6.401 6.433 6.433
6.4 - Begeleide participatie 1.162 1.178 1.203 1.232
6.5 - Arbeidsparticipatie 682 682 682 682
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 421 581 741 901
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 5.153 5.153 5.153 5.153
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 5.822 5.721 5.574 5.571
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ -355 -305 -255 -205
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 812 812 812 812
7.1 - Volksgezondheid 1.737 1.777 1.777 1.777
Totaal Lasten 32.805 33.001 33.171 33.513
Baten
4.2 - Onderwijshuisvesting -18 -18 -18 -18
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -407 -407 -407 -407
5.1 - Sportbeleid en activering -552 -552 -552 -552
5.2 - Sportaccommodaties -173 -173 -173 -173
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -647 -647 -647 -647
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -52 -52 -52 -52
6.2 - Wijkteams -1 -1 -1 -1
6.3 - Inkomensregelingen -4.855 -4.855 -4.855 -4.855
Totaal Baten -6.705 -6.705 -6.705 -6.705

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 205 207 209 296
3.1 - Economische ontwikkeling 389 392 393 395
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.536 7.774 3.697 3.771
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 82 82 82 82
5.5 - Cultureel erfgoed 16 16 16 16
7.4 - Milieubeheer 852 853 853 854
8.1 - Ruimtelijke ordening 280 281 281 281
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.357 16.411 22.855 12.446
8.3 - Wonen en bouwen 1.113 1.114 1.115 1.115
Totaal Lasten 27.830 27.129 29.502 19.256
Baten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -109 -109 -109 -27
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.536 -7.774 -3.697 -3.771
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -54 -54 -54 -54
8.1 - Ruimtelijke ordening -23 -23 -23 -23
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -17.275 -16.329 -22.773 -12.364
8.3 - Wonen en bouwen -685 -740 -715 -715
Totaal Baten -25.682 -25.028 -27.371 -16.954

Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
2.1 - Verkeer en vervoer 3.841 3.921 3.947 3.981
2.5 - Openbaar vervoer 143 144 145 145
5.73 - Groen en waterhuishouding 2.708 2.800 2.100 2.138
7.2 - Riolering 2.044 2.031 2.055 2.046
7.3 - Afval 4.415 4.352 4.327 4.351
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 608 609 610 612
8.13 - RO Vastgoedregistratie 189 189 189 189
Totaal Lasten 13.948 14.047 13.373 13.462
Baten
2.1 - Verkeer en vervoer -243 -243 -243 -243
7.2 - Riolering -2.452 -2.452 -2.452 -2.452
7.3 - Afval -4.117 -4.300 -4.433 -4.473
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -641 -641 -641 -641
Totaal Baten -7.453 -7.636 -7.769 -7.809

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.1 - Bestuur 2.454 2.086 2.073 2.079
0.10 - Mutaties reserves 110 -31 111 111
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 616 954 666 745
0.2 - Burgerzaken 1.139 1.159 1.177 1.185
0.4 - Overhead 6.004 6.054 6.061 6.113
0.5 - Treasury -376 -321 -191 -412
0.61 - OZB woningen 49 50 50 50
0.62 - OZB niet-woningen 193 197 199 200
0.64 - Belastingen overig 12 12 12 12
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 68 78 78
0.8 - Overige baten en lasten 135 135 135 135
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 2.025 2.070 2.091 2.111
1.2 - Openbare orde en veiligheid 443 443 443 433
Totaal Lasten 12.817 12.877 12.905 12.841
Baten
0.10 - Mutaties reserves -939 -894 -83 -326
0.2 - Burgerzaken -460 -487 -496 -496
0.4 - Overhead -24 -24 -24 -24
0.5 - Treasury -183 -107 -106 -105
0.61 - OZB woningen -3.941 -3.941 -3.941 -3.941
0.62 - OZB niet-woningen -1.617 -1.617 -1.617 -1.617
0.64 - Belastingen overig -698 -175 -175 -175
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -39.677 -40.420 -40.644 -40.901
1.2 - Openbare orde en veiligheid -20 -20 -20 -20
Totaal Baten -47.560 -47.685 -47.107 -47.605

Uitgaven en inkomsten 2021

Terug naar navigatie - Uitgaven en inkomsten 2021

Het afgeronde verschil van €62.000 tussen het totaal van de lasten van bovenstaande tabel van €12.786.000 en het totaal van de lasten bij wat mag het kosten van
€12.848.000 op de vorige pagina wordt veroorzaakt door het begrote resultaat van 2021.