Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gewoon Ambacht
Met het coalitieprogramma "Gewoon Ambacht" zijn SGP-ChristenUnie, GemeenteBelangen en CDA in 2018 de samenwerking aangegaan. Komend jaar wordt het laatste volledige jaar van deze coalitie periode. Veel ambities uit het programma zijn inmiddels gerealiseerd, zoals het nieuwe zwembad, nieuwe schoolgebouwen en het actieplan duurzaamheid.
Andere ambities staan op het punt in uitvoering genomen te worden. Tegelijkertijd voltrekken zich onder invloed van COVID-19 (Coronavirus) maatschappelijke en economische ontwikkelingen die ongekend en ingrijpend zijn. Het is onze uitdaging hierin mee te bewegen en tegelijkertijd ook de ambities uit het collegeprogramma te realiseren. In verbinding met onze inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en de regio gaan we deze uitdaging aan. Zo doen we dat in Ambacht.

Corona
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact in de wereld. De crisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, maar ook voor onszelf als gemeente. Het verdere verloop van de crisis is nog ongewis en de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk in te schatten. Elke dag komen nieuwe inzichten beschikbaar. Naar verwachting zullen de gevolgen nog jaren merkbaar zijn. Zo voorspelt het CentraalPlan Bureau (CPB) de werkloosheid pas na ongeveer vijf jaar weer is teruggekeerd naar het niveau dat we de afgelopen jaren in Nederland gewend waren.

Na de noodmaatregelen en het inrichten van de anderhalvemetersamenleving moeten we keuzes maken voor de toekomst. We sluiten onze ogen niet voor de financiële druk die de crisis met zich mee brengt. In deze begroting anticiperen we hierop in de vorm van toekomstige onvoorziene ontwikkelingen (TOO), zodat we de risico's deels op kunnen vangen met structurele middelen. Tegelijkertijd biedt de crisis ook kansen voor de toekomst.
Planbureaus roepen op om reeds in gang gezette veranderingen te versnellen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in de zorg, het onderwijs en duurzaamheid.

Voor wat betreft de kosten van Corona is onze intentie om u daarover via een raadsinformatiebrief in oktober 2020 een eerste inzicht te verschaffen.

Sociaal domein
Het goede voorzieningenniveau in Ambacht willen we voor jong en oud op peil houden, nu en in de toekomst. De budgetten in het sociaal domein staan echter fors onder druk. Naast oplopende kosten zien we ons geconfronteerd met grote fluctuaties in de algemene uitkering van het Rijk en de verdeelmodellen in het sociaal domein. Alleen als het Rijk méér middelen beschikbaar stelt voor de oplopende kosten, kunnen we (pijnlijke) keuzes in voorzieningenniveau voorkomen. We houden regionaal de vinger nauwlettend aan de pols, zowel inhoudelijk als financieel.

Preventieplan sociaal domein
Wij vinden dat de financiële druk geen effect mag hebben op de mensen die afhankelijk zijn van onze hulp en zorg. We willen daarom de samenredzaamheid en eigen kracht van inwoners bevorderen en zo het beroep op (duurdere) zorg voorkomen en beperken. Dat willen we bereiken via de acties uit het preventieplan sociaal domein. In 2021 starten we met de implementatie van dit plan. Onder andere willen we het aanbod van Hi5Ambacht verdiepen

en uitbreiden naar meer doelgroepen. Ook gaan we het sociaal wijkteam versterken en ontwikkelen we nieuwe instrumenten voor hulp aan onze jongeren. We werken aan een sterkere verbinding tussen ons bedrijfsleven en de SDD/Baanbrekend Drechtsteden, zodat nog meer mensen aan het werk zijn.

Cascade
We vinden het belangrijk dat iedereen in Ambacht mee kan doen. Om een inclusieve samenleving te zijn en te behouden, is het belangrijk ontmoeting te stimuleren. Cascade biedt ruimte aan tal van activiteiten van verenigingen en bedrijven en is daarmee een belangrijke factor in onze sociale structuur. Op basis van een gezamenlijke visie starten we met het bestuur van Stichting Cascade een project om het gebouw sterker te profileren als een multifunctionele ontmoetingsplaats.

Ruimtelijk domein
Hendrik-Ido-Ambacht is een fijne, rustige gemeente met een aantrekkelijk groen karakter. Omdat we liggen in een stedelijke omgeving, zoeken we bij ruimtelijke ontwikkelingen steeds de balans tussen wonen, werken en milieu.

Economie
Een sterke lokale economie is belangrijk. Het levert immers werkgelegenheid op voor onze inwoners. Dankzij de Regio Deal Drechtsteden kunnen we in 2021 verder met de plannen voor de Noordoevers en het Waterbusplein afronden. Via het actieplan economie pakken we samen met onze ondernemers meerdere thema's aan. We onderzoeken onder andere de mogelijkheden voor een Ondernemersfonds. Samen met de winkeliers zetten we de detailhandelsvisie om in concrete acties. Zo werken we gezamenlijk aan toekomstbestendige winkelvoorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht

Duurzaamheid
Qua duurzaamheid en klimaat zetten we de ingeslagen weg voort. Samen met onze partners hebben we een Lokaal Actieplan Duurzaamheid samengesteld, met daarin aandacht voor onder andere de Energiestrategie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In 2021 werken we verder aan het realiseren van deze acties. Ook realiseren we het circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Ook gaan we duurzame keuzes maken in het beheer en onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen. Onze ogen blijven scherp gericht op het verminderen van keukenafval en het terugdringen van zwerfafval in ons openbaar groen.

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Ook in 2021 gaan we onverminderd door met de voorbereidingen, zodat we straks goed gesteld staan. In de Omgevingsvisie maken we de strategische hoofdkeuzes voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente. Daar betrekken we onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij. Ook werken we aan het sneller, overzichtelijker en klantvriendelijker maken van onze vergunningverlening.

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
We zijn een veilige gemeente, voeren een solide financieel beleid en hebben een duidelijke en ook kritische blik op de regionale samenwerking. Inwonerparticipatie stimuleren we liever vanuit betrokkenheid dan uit ongenoegen.

Integrale veiligheid
Het is goed wonen in Ambacht en daarbij hoort een veilige woon- en werkomgeving. Onze ambitie is het veiligheidsniveau op peil te houden. Zo is cameratoezicht ingezet rond het Sophiapark. We maken dit jaar een start met het opstellen van een nieuw meerjarig beleidsplan, zodat aan het begin van de volgende collegeperiode een actueel plan beschikbaar is.

Participatienota
De Ambachtse samenleving vormen we met elkaar. De kennis, ervaring en creativiteit van onze inwoners, bedrijven en instellingen zetten we graag in voor de toekomst van onze gemeente. In 2019 zijn we een traject gestart om tot een nieuwe participatienota te komen. Vanaf 2021 geven we participatie vorm volgens onze Ambachtse Aanpak.

Regio
Regionale samenwerking moet meerwaarde hebben voor onze inwoners. Aan dit principe blijven we de samenwerking toetsen. In 2021 actualiseren we de Nota Verbonden partijen en de Visie op Regionale Samenwerking. Daarin liggen onze uitgangspunten en kaders voor samenwerking in de regio vast. Met de ervaringen van de afgelopen periode hebben we voldoende zicht gekregen op de ontwikkelingen in het sociaal en ruimtelijk domein. Beide nota's passen we daarop aan.
De structuur van de Drechtsteden staat de laatste tijd in de aandacht. Voor ons blijft onze inzet dat regionale samenwerking meerwaarde heeft zolang ook lokaal maatwerk mogelijk blijft.

Financieel perspectief

Terug naar navigatie - Financieel perspectief

De technische begroting vertoont een voordeel van circa € 700.000, maar met hele grote onzekerheden in het domein van de sociale dienst, de jeugdzorg en de corona gevolgen. Een ruwe schatting van deze onzekerheden geeft aan dat de omvang hiervan gemakkelijk 1 tot 1,5 miljoen euro kan bedragen. Vandaar dat we een stelpost hebben opgenomen van 6 tot 7 honderdduizend euro voor deze onzekerheden. Na verwerking van deze stelpost, resteert een klein positief resultaat.

Let op: - = voordeel

2021

2022

2023

2024

Saldo meerjarenbegroting 2020

-339

-195

-195

-551

 

 

 

 

 

Saldo Kadernota

-251

165

254

77

 

 

 

 

 

Saldo begroting 2021-2024

-63

-363

8

23

 

Incidentele baten en lasten

 

47

 

203

 

-243

 

-107

Structureel en reëel resultaat

-16

-160

-235

-85

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Deze begroting is opgebouwd uit programma's, paragrafen, bijlagen en een financiële begroting. Deze indeling is gelijk aan vorig jaar, waarbij is gepoogd om de leesbaarheid verder te verhogen.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete resultaten zijn bereikt. U vindt aan het eind van elk programma grafieken en een cijferoverzicht waarin de lasten en baten overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in deze stukken opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede op diverse terreinen. De financiële begroting volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.

In de digitale versie vindt u links naar belangrijke documenten, deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.