Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financieel perspectief
    3. Blz. 6 Infographic
   2. Blz. 7 I - Programmaverantwoording
    1. Blz. 8 Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
     1. Blz. 9 Programma 1
     2. Blz. 10 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
     3. Blz. 11 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
     4. Blz. 12 Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december
     5. Blz. 13 Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting)
     6. Blz. 14 Wat heeft het gekost?
     7. Blz. 15 Specificatie begrotingswijzigingen
     8. Blz. 16 Lasten en Baten
     9. Blz. 17 Wat heeft het gekost?
    2. Blz. 18 Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
     1. Blz. 19 Programma 2 inleiding
     2. Blz. 20 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
     3. Blz. 21 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
     4. Blz. 22 Verbonden partijen - ontwikkelingen
     5. Blz. 23 Verklaringen van geen bezwaar
     6. Blz. 24 Wat heeft het gekost?
     7. Blz. 25 Specificatie begrotingswijzigingen
     8. Blz. 26 Lasten en Baten
     9. Blz. 27 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 28 Programma 3 Buitenruimte
     1. Blz. 29 Programma 3 - Inleiding
     2. Blz. 30 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
     3. Blz. 31 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
     4. Blz. 32 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 33 Specificatie begrotingswijzigingen
     6. Blz. 34 Lasten en Baten
     7. Blz. 35 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 36 Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
     1. Blz. 37 Programma 4 - Inleiding
     2. Blz. 38 Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
     3. Blz. 39 Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma
     4. Blz. 40 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 41 Specificatie begrotingswijzigingen
     6. Blz. 42 Lasten en Baten
     7. Blz. 43 Wat heeft het gekost?
   3. Blz. 44 II - Paragrafen
    1. Blz. 45 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf
     1. Blz. 46 Inleiding
     2. Blz. 47 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 48 Risicobeleid
     4. Blz. 49 De risicoberekening
     5. Blz. 50 Risico verbonden partijen
     6. Blz. 51 Risico Grondexploitaties
     7. Blz. 52 Risico Algemene uitkering / decentralisaties
     8. Blz. 53 Recapitulatie
     9. Blz. 54 Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie
    2. Blz. 55 2. Financiering
     1. Blz. 56 Inleiding
     2. Blz. 57 Rente ontwikkelingen
     3. Blz. 58 Langlopende leningen
     4. Blz. 59 Risico beheer
     5. Blz. 60 Schatkistbankieren
     6. Blz. 61 Interne rente toerekening
    3. Blz. 62 3. Lokale heffingen
     1. Blz. 63 Inleiding
     2. Blz. 64 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
     3. Blz. 65 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     4. Blz. 66 Berekening kostendekking
     5. Blz. 67 Kwijtschelding
    4. Blz. 68 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 69 Inleiding
     2. Blz. 70 Kapitaalgoederen
     3. Blz. 71 Kerncijfers
     4. Blz. 72 1. Wegen
     5. Blz. 73 2. Riolering
     6. Blz. 74 3. Water
     7. Blz. 75 4. Groen
     8. Blz. 76 5. Gebouwenbeheer
     9. Blz. 77 6. Afval
    5. Blz. 78 5. Grondbeleid
     1. Blz. 79 Algemeen
     2. Blz. 80 Uitvoering grondbeleid
     3. Blz. 81 Prognose verwachte resultaten grondexploitaties
     4. Blz. 82 Tussentijdse winstneming
     5. Blz. 83 Reserve en Risico
    6. Blz. 84 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 85 Inleiding
     2. Blz. 86 BBV
     3. Blz. 87 A. Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 88 GR Drechtsteden
     5. Blz. 89 GR Veiligheidsregio ZHZ
     6. Blz. 90 GR Omgevingsdienst
     7. Blz. 91 GR Dienst Gezondheid & Jeugd
     8. Blz. 92 Drechtwerk
     9. Blz. 93 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
     10. Blz. 94 GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     11. Blz. 95 Bureau Openbare Verlichting
     12. Blz. 96 ROM-D
     13. Blz. 97 Stedin
     14. Blz. 98 Oasen
     15. Blz. 99 BNG
    7. Blz. 100 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 101 Inleiding
     2. Blz. 102 Personeel en Organisatie
     3. Blz. 103 Informatisering
     4. Blz. 104 AVG
     5. Blz. 105 Facilitair
     6. Blz. 106 Communicatie
     7. Blz. 107 Overhead
     8. Blz. 108 In Control Statement
     9. Blz. 109 Wet open overheid
     10. Blz. 110 Corona virus
   4. Blz. 111 III - Bijlagen
    1. Blz. 112 Bestuurlijke structuur
     1. Blz. 113 Aanbevelingen Rekenkamercommissie
     2. Blz. 114 Beleidskader
     3. Blz. 115 Bestuurlijke structuur per 31 december 2021
    2. Blz. 116 Gebruikte afkortingen
     1. Blz. 117 3. Gebruikte afkortingen
    3. Blz. 118 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2021
     1. Blz. 119 Hendrik-Ido-Ambacht
    4. Blz. 120 Waar staat je gemeente
     1. Blz. 121 Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 122 Kengetallen
     1. Blz. 123 Kengetallen
   5. Blz. 124 Financiële Jaarrekening
    1. Blz. 125 A. Overzicht van baten en lasten programma's
     1. Blz. 126 1. Baten en lasten op programma
     2. Blz. 127 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten
     3. Blz. 128 2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves 2021
     4. Blz. 129 3. Kerngegevens
     5. Blz. 130 4. Resultaatsbestemming/ verloop resultaat
    2. Blz. 131 B. Balans en toelichting
     1. Blz. 132 Algemeen
     2. Blz. 133 1. Balans, waarderingsgrondslagen en toelichting
     3. Blz. 134 Balans per 31 december 2021
     4. Blz. 135 Toelichting op de balans
     5. Blz. 136 Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves
     6. Blz. 137 Voorzieningen
     7. Blz. 138 Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen
     8. Blz. 139 2. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
     9. Blz. 140 3. Staat van Gewaarborgde Geldleningen
     10. Blz. 141 4. Wet normering topinkomens
     11. Blz. 142 5. EMU saldo
    3. Blz. 143 C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa
     1. Blz. 144 C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa
    4. Blz. 145 Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld
     1. Blz. 146 Jaarrekening 2021 - Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
    5. Blz. 147 Bijlage 2. Overzicht en toelichting op de investeringsbudgetten
     1. Blz. 148 Investeringen
    6. Blz. 149 Overige gegevens
     1. Blz. 150 1. Staat van salarissen en formatie - JR 2021
      1. Blz. 151 2. Staat van salarissen en formatie
     2. Blz. 152 2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen
      1. Blz. 153 3. Staat van langlopende geldleningen
     3. Blz. 154 3. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
      1. Blz. 155 5. Staat van vaste activa
     4. Blz. 156 4. Staat van nog te ontvangen bedragen
      1. Blz. 157 Staat van nog te ontvangen bedragen 2021
     5. Blz. 158 5. Staat van nog te betalen kosten
      1. Blz. 159 Staat van nog te betalen kosten
     6. Blz. 160 6. IV-3 Lasten
      1. Blz. 161 IV-3 Lasten
     7. Blz. 162 7. IV-3 Baten
      1. Blz. 163 IV-3 Baten
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap