Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financieel perspectief Blz. 5
Infographic Blz. 6
I - Programmaverantwoording Blz. 7
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Blz. 8
Programma 1 Blz. 9
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 10
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 11
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Blz. 12
Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting) Blz. 13
Wat heeft het gekost? Blz. 14
Specificatie begrotingswijzigingen Blz. 15
Lasten en Baten Blz. 16
Wat heeft het gekost? Blz. 17
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Blz. 18
Programma 2 inleiding Blz. 19
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 20
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 21
Verbonden partijen - ontwikkelingen Blz. 22
Verklaringen van geen bezwaar Blz. 23
Wat heeft het gekost? Blz. 24
Specificatie begrotingswijzigingen Blz. 25
Lasten en Baten Blz. 26
Wat heeft het gekost? Blz. 27
Programma 3 Buitenruimte Blz. 28
Programma 3 - Inleiding Blz. 29
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 30
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma Blz. 31
Wat heeft het gekost? Blz. 32
Specificatie begrotingswijzigingen Blz. 33
Lasten en Baten Blz. 34
Wat heeft het gekost? Blz. 35
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Blz. 36
Programma 4 - Inleiding Blz. 37
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma Blz. 38
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma Blz. 39
Wat heeft het gekost? Blz. 40
Specificatie begrotingswijzigingen Blz. 41
Lasten en Baten Blz. 42
Wat heeft het gekost? Blz. 43
II - Paragrafen Blz. 44
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Blz. 45
Inleiding Blz. 46
Weerstandscapaciteit Blz. 47
Risicobeleid Blz. 48
De risicoberekening Blz. 49
Risico verbonden partijen Blz. 50
Risico Grondexploitaties Blz. 51
Risico Algemene uitkering / decentralisaties Blz. 52
Recapitulatie Blz. 53
Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 54
2. Financiering Blz. 55
Inleiding Blz. 56
Rente ontwikkelingen Blz. 57
Langlopende leningen Blz. 58
Risico beheer Blz. 59
Schatkistbankieren Blz. 60
Interne rente toerekening Blz. 61
3. Lokale heffingen Blz. 62
Inleiding Blz. 63
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Blz. 64
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 65
Berekening kostendekking Blz. 66
Kwijtschelding Blz. 67
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 68
Inleiding Blz. 69
Kapitaalgoederen Blz. 70
Kerncijfers Blz. 71
1. Wegen Blz. 72
2. Riolering Blz. 73
3. Water Blz. 74
4. Groen Blz. 75
5. Gebouwenbeheer Blz. 76
6. Afval Blz. 77
5. Grondbeleid Blz. 78
Algemeen Blz. 79
Uitvoering grondbeleid Blz. 80
Prognose verwachte resultaten grondexploitaties Blz. 81
Tussentijdse winstneming Blz. 82
Reserve en Risico Blz. 83
6. Verbonden partijen Blz. 84
Inleiding Blz. 85
BBV Blz. 86
A. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 87
GR Drechtsteden Blz. 88
GR Veiligheidsregio ZHZ Blz. 89
GR Omgevingsdienst Blz. 90
GR Dienst Gezondheid & Jeugd Blz. 91
Drechtwerk Blz. 92
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Blz. 93
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 94
Bureau Openbare Verlichting Blz. 95
ROM-D Blz. 96
Stedin Blz. 97
Oasen Blz. 98
BNG Blz. 99
7. Bedrijfsvoering Blz. 100
Inleiding Blz. 101
Personeel en Organisatie Blz. 102
Informatisering Blz. 103
AVG Blz. 104
Facilitair Blz. 105
Communicatie Blz. 106
Overhead Blz. 107
In Control Statement Blz. 108
Wet open overheid Blz. 109
Corona virus Blz. 110
III - Bijlagen Blz. 111
Bestuurlijke structuur Blz. 112
Aanbevelingen Rekenkamercommissie Blz. 113
Beleidskader Blz. 114
Bestuurlijke structuur per 31 december 2021 Blz. 115
Gebruikte afkortingen Blz. 116
3. Gebruikte afkortingen Blz. 117
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2021 Blz. 118
Hendrik-Ido-Ambacht Blz. 119
Waar staat je gemeente Blz. 120
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 121
Kengetallen Blz. 122
Kengetallen Blz. 123
Financiële Jaarrekening Blz. 124
A. Overzicht van baten en lasten programma's Blz. 125
1. Baten en lasten op programma Blz. 126
2a. Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 127
2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves 2021 Blz. 128
3. Kerngegevens Blz. 129
4. Resultaatsbestemming/ verloop resultaat Blz. 130
B. Balans en toelichting Blz. 131
Algemeen Blz. 132
1. Balans, waarderingsgrondslagen en toelichting Blz. 133
Balans per 31 december 2021 Blz. 134
Toelichting op de balans Blz. 135
Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves Blz. 136
Voorzieningen Blz. 137
Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen Blz. 138
2. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Blz. 139
3. Staat van Gewaarborgde Geldleningen Blz. 140
4. Wet normering topinkomens Blz. 141
5. EMU saldo Blz. 142
C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Blz. 143
C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Blz. 144
Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld Blz. 145
Jaarrekening 2021 - Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld Blz. 146
Bijlage 2. Overzicht en toelichting op de investeringsbudgetten Blz. 147
Investeringen Blz. 148
Overige gegevens Blz. 149
1. Staat van salarissen en formatie - JR 2021 Blz. 150
2. Staat van salarissen en formatie Blz. 151
2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 152
3. Staat van langlopende geldleningen Blz. 153
3. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 154
5. Staat van vaste activa Blz. 155
4. Staat van nog te ontvangen bedragen Blz. 156
Staat van nog te ontvangen bedragen 2021 Blz. 157
5. Staat van nog te betalen kosten Blz. 158
Staat van nog te betalen kosten Blz. 159
6. IV-3 Lasten Blz. 160
IV-3 Lasten Blz. 161
7. IV-3 Baten Blz. 162
IV-3 Baten Blz. 163
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap