I - Programmaverantwoording

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Terug naar navigatie - Programma 1

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in hun eigen kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, deelneemt in onze samenleving en daarvoor kansen krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en de budgetten onder druk staan, innoveren we ons zorgaanbod samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we de balans tussen innovatie en gezond financieel beleid.

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Terug naar navigatie - Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

-    Aanpak sociaal isolement

In juni van dit jaar hebben we het convenant Landelijke Actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid ondertekend. Hierdoor kan de gemeente ondersteuning krijgen van Movisie. Samen met Movisie spraken we met sleutelpartijen die veel contacten hebben met senioren, om te kijken naar het eenzaamheidsvraagstuk bij senioren. Begin november is de Huiskamer van de Wijk Banckertplein geopend en zijn de spreekuren van Sociaal Wijkteam en Vluchtelingenwerk gestart. Door corona stonden de activiteiten voor en door bewoners op een laag pitje. In december zijn we gestart met de voorbereidingen van een gesprekstafel met partners en inwoners over eenzaamheid bij senioren. Ook zijn we gestart met oriënterende gesprekken met partijen die een rol kunnen vervullen bij de te openen Huiskamers van de Wijk in 2022.

 

-    Doorontwikkeling Hi5Ambacht

Hi5Ambacht heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld tot een betrouwbare, servicegerichte en creatieve samenwerkingspartner voor tal van maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Het team van Hi5Ambacht speelt daarmee een belangrijke rol in de uitvoering van ons preventieplan sociaal domein en de ondersteuning van het sportakkoord. Om deze rol voor de toekomst verder te versterken en Hi5Ambacht organisatorisch toekomstbestendig te maken, is besloten tot een doorontwikkeling van Hi5Ambacht.
In 2021 hebben we het toekomstprofiel en de gewenste rol van Hi5Ambacht verkend. Deze verkenning vormt de basis voor de opdrachtformulering aan een extern adviesbureau dat ons in het eerste halfjaar van 2022 adviseert over een passende organisatievorm voor Hi5Ambacht. Het advies bespreken we vervolgens met de raad.

 

-    Gezondheidsbeleid

Het Jaarplan "Samen voor gezond 2021" is uitgevoerd, voor zover dat mogelijk was vanwege de coronamaatregelen en de aangepaste inzet van de GGD.
Mentale gezondheid:
De beweegcoaches in het basisonderwijs volgden scholing om interventies uit te kunnen voeren in het beweegprogramma van Hi5Ambacht. Bij de Gezonde School komt mentale weerbaarheid aan de orde.
Samen met De Blije Borgh, het Sociaal Wijkteam, de beweegcoach ouderen en de aandachtsfunctionaris dementievriendelijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werden activiteiten voorbereid en uitgevoerd, die de mentale gezondheid van ouderen bevorderen. Door corona was de uitvoering van activiteiten helaas beperkt, maar waar mogelijk zijn alternatieve activiteiten georganiseerd.
Met ondersteuning van de stichting Alzheimer Nederland is onderzocht wat nodig is om onze gemeente nog dementievriendelijker te maken. Ook ondersteunen we het valpreventieproject Drechtmax.

Gezond gewicht en gezonde leefstijl:
Gezonde leefstijl is bij de uitvoering van het Sportakkoord een belangrijk onderwerp. Vanuit Gezonde School en Gezonde Sportkantine is aandacht besteed aan gezond gewicht. Ook gaven we ondersteuning aan kwetsbare (aanstaande) ouders om kinderen een gezonde start te kunnen geven.

Alcohol:
De sportverenigingen en horeca zijn na een lange periode van coronabeperkende maatregelen weer open. Handhaving is weer gestart met de controle op alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar. In het najaar voerde de GGD een Mysteryshopping onderzoek uitgevoerd uit in overleg met handhaving. Ook is voor zowel het jongerenwerk als handhaving deskundigheidsbevordering georganiseerd op het gebied van alcohol- en verdovende middelengebruik.

Roken:
We zijn gestart met het realiseren van rookvrije speelplekken en we stimuleerden de sportverenigingen om het roken te ontmoedigen.

 

-    Integraal huisvestingsplan scholen

Op 1 maart stelde de raad een voorbereidingskrediet van totaal € 668.000 beschikbaar voor de nieuwbouw van de basisscholen Klimboom, Stadhouder Willem III, Meander en SOL Admiraal. Bij dat besluit nam de raad kennis van de afspraken die met de schoolbesturen en besturen van kinderopvangorganisaties zijn gemaakt over de uitvoering van het IHP. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op het bouwheerschap van de scholen en de bekostiging van de Integrale Kindcentra. Met de besturen van de Stadhouder Willem III, de Meander en SOL Admiraal spraken we over hoe de nieuw te bouwen scholen op de bestaande kavels kunnen worden geplaatst, zodanig dat daar ook woningbouw mogelijk is. De stedenbouwkundige schetsen die hiervan zijn opgesteld zijn uitgangspunt voor de verdere planvorming. Met het bestuur van de Klimboom voerden we gesprekken over de nieuwbouw van deze school in deelgebied De Hofjes in De Volgerlanden. Op 21 september zijn de schetsen aan de commissie RZ gepresenteerd en is de commissie geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de vier scholen. Daarbij is aangegeven dat door markt- en prijsontwikkelingen de kosten van de bouw van de scholen zeer waarschijnlijk aanzienlijk hoger zullen zijn dan het oorspronkelijk geraamde investeringsbedrag.

 

-    Kunstgrasvelden

In 2021 is het natuurgrasveld B (IFC) gerenoveerd. We troffen voorbereidingen voor de renovatie van het kunstgrasveld 2 (ASWH). In overleg met de vereniging en de aannemer is afgesproken dat de renovatie kort na afloop van het seizoen wordt ingepland. Gedurende het seizoen was het voor ASWH niet mogelijk om dit in te plannen. Op dit moment bereiden we een meerjarenplanning voor voor vervanging en renovatie van de kunstgrasvelden binnen het sportpark. Dit wordt
 

-    Lobby vrijstelling sollicitatieplicht

De praktijk wijst uit dat het vanuit rechtmatigheid niet eenvoudig is om bijvoorbeeld mantelzorg als dringende reden op te geven voor ontheffing. De SDD heeft wel aangegeven dat zij te allen tijde zoekt naar maatwerkoplossingen. Zo kan de SDD onderscheid maken waar het gaat om de vorm, inhoud en omvang van de arbeidsverplichtingen. Dit maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de combinatie van arbeid en zorg, zonder tot ontheffing over te gaan. We blijven in 2022 als gemeente aandacht vragen voor de menselijke maat, maar zijn ons bewust van de beperkte mogelijkheden hierin verandering te brengen. De raad is hierover in oktober geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

-    Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade

In het coalitieprogramma 2018-2022 is de doelstelling opgenomen om de sociale functie van Cascade te versterken, zodat het een multifunctionele ontmoetingsplaats wordt voor alle inwoners: het hart van Ambacht. We willen door aanpassingen in het gebouw de aantrekkingskracht en de sociale functie van Cascade vergroten. Om dit te kunnen realiseren heeft het college, samen met Cascade en gebruikers van Cascade, een programma van eisen, een vlekkenplan en een financiële onderbouwing op laten stellen.
In december 2021 is het programma van eisen, het vlekkenplan en de financiële onderbouwing behandeld in de commissievergadering. We hebben de raad voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de huisvestingsvisie en het vlekkenplan uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Op 17 januari 2022 heeft de raad ingestemd met dit voorstel. We gaan in 2022 aan de slag met het maken van een voorlopig ontwerp. Vervolgens vragen we de raad om het voorlopig ontwerp vast te stellen en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

 

-    Muziekonderwijs

Het gemeentebestuur hecht grote waarde aan het bevorderen van het muziekonderwijs op de basisscholen. De cultuurcoach van Hi5Ambacht vervult hierin een coördinerende rol. Inmiddels vormt de muzikale vorming op iedere school een onderdeel in het onderwijsprogramma.
De Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) levert hier ook een positieve en financiële bijdrage aan. Via Hi5Ambacht nemen we al een aantal jaren achtereen deel aan deze regeling. Het doel ervan is om het cultuuronderwijs, waaronder muziekonderwijs, op basisscholen te bevorderen. Alle basisscholen nemen deel en de Ambachtse Muziekschool is betrokken bij de uitvoering van het programma.

 

-    Preventieplan Sociaal Domein

Het jaar 2021 was het eerste volledige uitvoeringsjaar uit het meerjarige Preventieplan sociaal domein (looptijd 2020 t/m 2024). We hebben met lokale en regionale partners in 2021 veel verschillende acties in gang gezet, met als doel een sterke(re) basis te leggen voor preventie en vroegsignalering in het sociaal domein. Gezien de omvang van het aantal acties dat onder het
 

preventieplan hangt, is aan de raad in december 2021 het stuk 'Evaluatie Preventieplan 2020-2021' ter vaststelling voorgelegd. Daarin hebben we toegelicht wat in het eerste uitvoeringsjaar is gerealiseerd en welke ontwikkelingen plaatsvonden.

 

-    Sociale Kaart

De lokale software-ontwikkelaar Lucrasoft ontwikkelde in 2021 de digitale sociale kaart-app ontwikkeld voor de gemeente. Deze app heet 'Ambacht Actief' en is sinds eind augustus 2021 te downloaden via de verschillende appstores. Samen met Lucrasoft gaan we de app evalueren en waar nodig doorontwikkelen. In het najaar is gewerkt aan de fysieke sociale kaart. Het boekje is inmiddels gepresenteerd aan de raad en op meerdere plekken af te halen.

 

-    Versterken Sociaal Wijkteam

De raad heeft bij de Kadernota en de Begroting besloten om vanaf het vierde kwartaal van 2020 structureel € 150.000 beschikbaar te stellen voor formatieve versterking van het Sociaal Wijkteam. Deze middelen zijn in 2021 ingezet voor de bekostiging van extra formatie algemeen maatschappelijk werk, ggz-ondersteuning en s1-wijkverpleegkundige inzet. Bij de doorontwikkeling van het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam naar een 0-100 team gaan we kijken hoe deze middelen in de toekomst zo effectief mogelijk worden ingezet. In het tweede kwartaal van 2021 lieten we een eerste verkenning laten doen naar de mogelijkheden om tot een 0 -100 team te komen en met welke aandachtspunten we rekening moeten houden. Uitkomst van de verkenning was om het gesprek over het te vormen 0-100 team aan te gaan met de Sociale Dienst Drechtsteden, stichting Jeugdteams en stichting MEE/Vivenz. In november verkenden we met deze partners het draagvlak om samen te werken aan de doorontwikkeling naar een 0-100 team op basis van de gemeentelijke uitgangspunten. Dit leverde een positieve uitkomst op en de gezamenlijke ambitie om een integraal werkend 0–100 team voor hulp en ondersteuning op te richten. In het eerste kwartaal 2022 gaat een kwartiermaker aan de slag om met alle betrokken partijen tot een goede inrichting en werking van het 0-100 team te komen.

 

-    Visie op beschermd wonen en beschermd thuis

In de afgelopen periode is in regionaal verband gewerkt aan het huisvestingsvraagstuk kwetsbare groepen. Dit heeft geleid tot het opstellen van de regionale Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen en het opstellen van contingentafspraken voor het huisvesten van kwetsbare inwoners vanuit Beschermd Wonen en Opvang voor de komende jaren. Op dit moment kijken we in Hendrik- Ido-Ambacht met woningcorporaties en zorgpartijen naar de lokale vertaalslag voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Hiervoor zoeken we naar geschikte en betaalbare woonruimte en woonvoorzieningen voor doelgroepen uit de Huisvestingsagenda Kwetsbare Doelgroepen. Door de enorme vraag naar woonruimte vanuit vele doelgroepen is dit geen eenvoudige opgave.

 

- Vrijwilligersbeleid

In 2021 hebben we subsidie verleend aan Stichting Jong Zwijndrechtse Waard. Dit is een jongerenvrijwilligersnetwerk dat actief is in de Zwijndrechtse Waard en zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners. In ons coalitieprogramma is vrijwilligerswerk door jongeren als specifiek aandachtspunt van ons vrijwilligersbeleid benoemd. Met de stichting is een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Vanuit deze subsidie hebben 90 jongeren zich in de zomerperiode ingezet om activiteiten te organiseren voor Ambachters. De digitale sociale kaart (de app 'Ambacht Actief') is, zoals eerder aangegeven, in augustus gelanceerd. Deze app heeft een gedeelte dat specifiek gaat over het aanbod aan vrijwilligerswerk en vrijwilligersvacatures van vrijwilligersorganisaties. Deze app is daardoor onderdeel van ons vrijwilligersbeleid.

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Terug naar navigatie - Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

- Brede adviesraad Sociaal Domein

In de afgelopen periode heeft de beleidsadviesraad zich beziggehouden met het uitbrengen van adviezen o.a. over voor- en vroegschoolse educatie en het bezoeken van informatiebijeenkomsten. De doorontwikkeling naar een beleidsadviesraad Sociaal Domein, die zich naast onderwerpen rondom ondersteuning, jeugd en jeugdhulp ook over andere onderwerpen zal buigen, is het voorlopig opgeschort. Reden is het vertrek van drie leden van de beleidsadviesraad. De prioriteit lag bij het werven van nieuwe leden, wat inmiddels twee nieuwe leden heeft opgeleverd. In deze samenstelling wil de beleidsadviesraad door het volgen van enkele cursussen en trainingen de uiteindelijke doorontwikkeling in gang zetten.

 

- Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp

Na de vaststelling van de Lokale impuls jeugd "Van de jeugdhulp versterken naar de jeugd versterken" (juni 2019) zijn de projecten uit het plan opgestart. Slechts één project is in de uitvoering opgeschort (GoOV). Dit project wordt betrokken in de doorontwikkeling van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer, dat regionaal is opgestart.
In 2021 zijn alle andere projecten volgens plan voortgezet. We voerden in de zomer met uitvoerende partners evaluatiegesprekken om de ervaringen en effecten voor kinderen, jongeren en ouders te bespreken. Eén van de doelen van de lokale impuls jeugd was om innovatieve en preventieve manieren te vinden om jeugd en gezinnen te ondersteunen. De looptijd van de lokale impuls jeugd eindigde eind 2021. Om te kunnen beoordelen welke projecten structureel of nog tijdelijk worden voortgezet, is een evaluatierapport met aanbevelingen voorbereid. Dit rapport leggen wij in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad.

 

- Maatschappelijke begeleiding statushouders

We hebben ons dit jaar gericht op de organisatorische voorbereidingen van de nieuwe Wet Inburgering en de inkoop van inburgeringstrajecten per 1 januari 2022.
Samen met de andere Drechtstedengemeenten hebben we een regionale aanbestedingsprocedure uitgevoerd om een passend aanbod van inburgeringstrajecten te realiseren. Halverwege 2021 zijn de gunningen aan aanbieders verstrekt. In deze trajecten staan Nederlandse taalvaardigheid, aansluiting op de arbeidsmarkt en vergroting van de zelfredzaamheid centraal. Vanwege de complexiteit van de lokale verantwoordelijkheid voor inburgering, hebben wij in 2020 besloten om een aantal gemeentelijke taken te beleggen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. In 2021 is gestart met het bespreken en vaststellen van nadere uitvoeringsafspraken om de werkrelatie van gemeenten en SDD in te vullen.
Om inburgeraars vanaf hun huisvesting in Hendrik-Ido-Ambacht goed te ondersteunen bij hun integratie, is een welkomstprogramma ontwikkeld. Dit welkomstprogramma bestaat uit twee delen: een regionaal deel en een lokaal deel. Het lokale deel is bedoeld om de inburgeraar kennis te laten maken met relevante partijen, plekken en om hen welkom te heten in Hendrik-Ido- Ambacht. Het lokale welkomstprogramma is vormgegeven door de gemeente, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland en diverse lokale partners, waaronder woningcorporatie Rhiant, de bibliotheek, het Sociaal Wijkteam, de wijkagent(en) en Hi5Ambacht.
Door de coronabeperkende maatregelen was het in het eerste halfjaar van 2021 noodzakelijk om ondersteunende activiteiten voor statushouders aangepast uit te voeren. Maar door versoepeling van de maatregelen later in het jaar konden Vluchtelingenwerk Nederland, het Sociaal Wijkteam en vrijwilligers de reguliere werkzaamheden langzaam weer hervatten.

 

-    Nota Mantelzorgbeleid

In 2021 zijn we verder gegaan met het uitvoeren van de mantelzorgnota 2019–2022. Naast de mantelzorgondersteuning door MEE-Vivenz en de reguliere subsidies voor de respijtzorgvoorzieningen, lag de focus in 2021 specifiek op:

 • Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers: In 2020 zijn we in samenwerking met De Blije Borgh gestart met het bieden van huishoudelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Door de coronacrisis lag de pilot in 2021 stil. In 2022 wordt de pilot verder uitgevoerd.
 • Pilot Zorgmies: Eind 2021 is gestart met een verkenning naar de inzet van Zorgmies om mantelzorgers thuis van respijtzorg te voorzien. In 2022 start een pilot.
 • Extra aandacht voor jonge mantelzorgers: Op diverse manieren is aandacht gegeven aan het bereiken van jonge mantelzorgers. Dit is onder andere gebeurd door een interview in de Kinderkrant en het magazine voor de jonge mantelzorger dat op scholen is uitgereikt.
 • Extra ontlasten van zwaar belaste mantelzorgers via aanvullende ondersteuning door een mantelzorgmakelaar: In december 2020 is de mantelzorgmakelaar gestart met haar werkzaamheden. In 2021 is ingezet op extra bekendheid bij mantelzorgers.
 • Waarderen van mantelzorgers : Jaarlijks doen we dit via (1) het mantelzorgcompliment en (2) de bloemenactie. Dit jaar kregen alle mantelzorgers een bloemetje thuisbezorgd en zijn er bijna 600 mantelzorgcomplimenten uitgereikt.
 • Evaluatie mantelzorgbeleid: We stellen in 2022 een nieuwe mantelzorgnota op. Eind 2021 is de evaluatie van de huidige mantelzorgnota ingezet.

 

-    Overdracht participatieplekken

In mei 2021 heeft het college ingestemd met de overdracht van de participatieplekken van de SDD naar de gemeente per 1 januari 2022. In 2021 vond ook in regionaal verband besluitvorming plaats om de participatieplekken van de SDD over te dragen naar de zeven
gemeenten. De overdracht van de participatieplekken is verwerkt in onze begroting. Als voorbereiding op de overdracht naar lokaal niveau, maakten we afspraken met het lokale leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven. Dat is de organisatie die voor onze gemeente de uitvoering doet van de participatieplekken en tevens matchingsunit is. Eind 2021 besloot het college om Ambachtse Bedrijven en leerwerkbedrijf Hebbes subsidie te verlenen voor 2022 voor het bieden van participatieplekken.

 

-    Personen met verward gedrag

Er zijn tot nu toe nog geen verzoeken van inwoners binnengekomen om verwarde inwoners onder het regime van de Wet Verplichte GGZ of de Wet Zorg en Dwang thuis of in een GGZ instelling te laten plaatsen. Voor onze lokale aanpak van verward gedrag is de inzet van een waakvlamfunctionaris in het preventieplan Sociaal Domein opgenomen. Het is de bedoeling dat deze persoon aan de slag gaat met signalerend huisbezoek bij inwoners die tekenen van verward gedrag vertonen en, indien nodig, deze doorverwijzen naar specialistische hulp.
Voor de invulling van de waakvlamfunctie heeft de gemeente met de corporaties, de politie, Yulius en de Dienst Gezondheid en Jeugd diverse gesprekken gevoerd over de exacte wensen en behoeften. Het is de bedoeling dat de waakvlamfunctionaris het eerste kwartaal van 2022 start.

 

-    Werk en inkomen(-sondersteuning)

In de eerste Burap werd een prognose afgegeven van een stijging van de klantenaantallen naar 6700 regionaal. Inmiddels daalt het aantal bijstandsuitkeringen. Uitgaande van de huidige prognoses van het CPB (juni 2021), doorgerekend vanuit de huidige aantallen binnen de Drechtsteden werd een stand van 6550 bijstandsuitkeringen aan het einde van 2021 verwacht. Inmiddels is gebleken dat aan het einde van 2021 het klantenaantal 6685 bedroeg, waarvan 344 in Hendrik-Ido-Ambacht. De daling zet daarmee minder voortvarend door dan verwacht. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is reden voor een positievere verwachting, maar er zijn nog teveel onzekerheden m.b.t. de pandemie om hier nu al verdere conclusies uit te trekken. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de steunmaatregelen (NOW, TOZO) per 1 oktober 2021 voor de ontwikkeling van het bijstandsbestand.
Om mismatch op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk tegen te gaan (onder meer als gevolg van de corona crisis) zijn landelijk mobiliteitsteams in het leven geroepen (KICKSTART Drechtsteden in onze regio). Zij bieden begeleiding, bij- of omscholing en advies bij de zoektocht naar duurzaam werk. Het team richt zich met name op mensen die door het stopzetten van de landelijke steunmaatregelen hun baan verliezen. Dit om te voorkomen dat deze mensen alsnog aangewezen raken op een bijstandsuitkering.

 

-    WMO Beleidsplan

Begin 2020 gaven we de Sociale Dienst Drechtsteden input voor de uitvoering van de Regionale Beleidsvisie Sociaal Domein Drechtsteden binnen de beschikbare middelen voor 2020.
We hebben daarbij aangegeven dat het belangrijk is om de SDD-medewerkers, die zich bezig houden met Werk en Inkomen, Armoede en Schulden, Inburgering en
Maatschappelijke Ondersteuning duurzaam dichter bij het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam te huisvesten. Wij zijn in december begonnen met een eerste verkenning van de mogelijkheden om deze consulenten in het gemeentehuis te huisvesten. Bij de doorontwikkeling van het Jeugdteam en Sociaal Wijkteam naar een integraal 0 - 100 team gaan we verder werken aan een duurzame integrale oplossing voor de huisvestingsbehoefte van de teams en SDD-medewerkers in het gemeentehuis.

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting)

Terug naar navigatie - Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting)

Lasten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Onderwijshuisvesting

1.371

1.120

-251

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.858

1.715

-143

Sportbeleid en activering

1.229

1.159

-70

Sportaccommodaties

2.378

2.218

-160

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.143

1.080

-63

Media

546

531

-15

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

861

480

-381

Samenkracht en burgerparticipatie

2.702

2.159

-543

Wijkteams

1.972

1.881

-91

Inkomensregelingen

7.558

7.311

-247

Begeleide participatie

1.027

979

-48

Arbeidsparticipatie

856

771

-85

Maatwerkvoorziening (WMO)

425

410

-15

Maatwerkdienstverlening 18+

5.221

4.994

-227

Maatwerkdienstverlening 18-

6.711

6.889

178

Geëscaleerde zorg 18+

-396

-945

-549

Geëscaleerde zorg 18-

1.040

1.092

52

Volksgezondheid

1.848

1.833

-15

Totaal

38.350

35.677

-2.673

 

 

 

 

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Onderwijshuisvesting

-18

-18

-

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-601

-514

87

Sportbeleid en activering

-583

-517

66

Sportaccommodaties

-673

-701

-28

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-648

-645

3

Samenkracht en burgerparticipatie

-84

-72

12

Wijkteams

-86

-87

-1

Inkomensregelingen

-6.044

-5.710

334

Geëscaleerde zorg 18+

-

-9

-9

Volksgezondheid

-

-6

-6

Totaal

-8.737

-8.279

458

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie Primitieve begroting Begroting t/m wijz. raad december Werkelijk
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onderwijshuisvesting 1.352 -18 1.334 1.371 -18 1.353 1.120 -18 1.102
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.662 -407 1.255 1.858 -601 1.257 1.715 -514 1.201
Sportbeleid en activering 1.109 -552 557 1.229 -583 646 1.159 -517 642
Sportaccommodaties 1.113 -173 940 2.378 -673 1.705 2.218 -701 1.517
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 984 -647 337 1.143 -648 495 1.080 -645 435
Media 546 - 546 546 - 546 531 - 531
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 477 - 477 861 - 861 480 - 480
Samenkracht en burgerparticipatie 1.938 -52 1.886 2.702 -84 2.618 2.159 -72 2.087
Wijkteams 1.809 -1 1.808 1.972 -86 1.886 1.881 -87 1.794
Inkomensregelingen 6.380 -4.855 1.525 7.558 -6.044 1.514 7.311 -5.710 1.601
Begeleide participatie 1.162 - 1.162 1.027 - 1.027 979 - 979
Arbeidsparticipatie 682 - 682 856 - 856 771 - 771
Maatwerkvoorziening (WMO) 421 - 421 425 - 425 410 - 410
Maatwerkdienstverlening 18+ 5.153 - 5.153 5.221 - 5.221 4.994 - 4.994
Maatwerkdienstverlening 18- 5.822 - 5.822 6.711 - 6.711 6.889 - 6.889
Geëscaleerde zorg 18+ -355 - -355 -396 - -396 -945 -9 -954
Geëscaleerde zorg 18- 812 - 812 1.040 - 1.040 1.092 - 1.092
Volksgezondheid 1.737 - 1.737 1.848 - 1.848 1.833 -6 1.827
Totaal 32.804 -6.705 26.099 38.350 -8.737 29.613 35.677 -8.279 27.398
Terug naar navigatie - Specificatie begrotingswijzigingen
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Lasten Baten Saldo
Kadernota 1.627 -181 1.446
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 248 248
Winternota 3.016 -1.851 1.165
Diversen 655 655
Saldo begrotingswijzigingen 5.546 -2.032 3.514
Terug naar navigatie - Lasten en Baten

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting)

Lasten Begroot Werkelijk Saldo
Onderwijshuisvesting 1.371 1.120 -251
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.858 1.715 -143
Sportbeleid en activering 1.229 1.159 -70
Sportaccommodaties 2.378 2.218 -160
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.143 1.080 -63
Media 546 531 -15
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 861 480 -381
Samenkracht en burgerparticipatie 2.702 2.159 -543
Wijkteams 1.972 1.881 -91
Inkomensregelingen 7.558 7.311 -247
Begeleide participatie 1.027 979 -48
Arbeidsparticipatie 856 771 -85
Maatwerkvoorziening (WMO) 425 410 -15
Maatwerkdienstverlening 18+ 5.221 4.994 -227
Maatwerkdienstverlening 18- 6.711 6.889 178
Geëscaleerde zorg 18+ -396 -945 -549
Geëscaleerde zorg 18- 1.040 1.092 52
Volksgezondheid 1.848 1.833 -15
Totaal 38.350 35.677 -2.673
Baten Begroot Werkelijk Saldo
Onderwijshuisvesting -18 -18 -
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -601 -514 87
Sportbeleid en activering -583 -517 66
Sportaccommodaties -673 -701 -28
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -648 -645 3
Samenkracht en burgerparticipatie -84 -72 12
Wijkteams -86 -87 -1
Inkomensregelingen -6.044 -5.710 334
Geëscaleerde zorg 18+ - -9 -9
Volksgezondheid - -6 -6
Totaal -8.737 -8.279 458

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Lasten

 

Onderwijshuisvesting
De toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 245.000. De toegerekende rentelasten zijn lager (€ 142.000) als gevolg van een lagere omslagrente. De afschrijvingslasten zijn lager (€ 103.000) doordat (1) er niet is afgeschreven op het krediet infra en projectbegeleiding Kruiswiel omdat het krediet nog niet is afgesloten (€ 34.000), (2) het actief Willem de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan, per 31 december is gerubriceerd onder de voorraden en daarover niet meer wordt afgeschreven (€ 27.000) en (3) bij de Winternota 2021 is besloten om de afschrijvingstermijn van de nieuwbouw Willem de Zwijgerschool en De Dukdalf te wijzigen in 50 jaar in plaats van 40 jaar, gelijk aan de nieuw te bouwen scholen (€ 42.000).

 

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
De werkelijke uitgaven in 2021 voor onderwijsachterstandenbeleid zijn € 98.000 lager dan de specifieke uitkering die wij hiervoor van het Rijk (€ 433.374) hebben ontvangen. Het bedrag van
€ 98.000 is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. Het aantal peuters dat in aanmerking komt voor een gesubsidieerde plek neemt de laatste jaren toe en die stijging heeft zich ook in 2021 doorgezet. Bij de Winternota 2021 is op dit budget hiervoor een bedrag van totaal € 94.000 bijgeraamd (€ 42.000 voor de afrekening van de subsidies 2020 en € 52.000 voor de uitbetaling van de subsidies 2021). Een deel van de kinderen die een peuterplaats krijgen, komt ook in aanmerking voor voorschoolse educatie. De kosten van deze peuterplaatsen, totaal € 56.000,mogen bekostigd worden vanuit de gelden die de gemeente ontvangt vooronderwijsachterstandenbeleid en zijn derhalve ten laste van deze middelen gebracht. Het budget peuterspeelzalen laat daardoor een voordeel zien van
€ 63.000. Verder is in 2021 aan dit taakveld € 55.000 meer salarislasten toegerekend dan begroot. Daarnaast laat leerlingenvervoer een voordeel zien van € 33.000.

 

Sportbeleid en activering
Voor de regeling sportakkoord is in 2021 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van initieel € 40.000. Specifieke uitkeringen worden voor hetzelfde bedrag begoot onder zowel de baten als de lasten. Per saldo is dit neutraal. In 2021 is er niets uitgegeven. Het bedrag is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. Daarnaast is in 2021 aan dit taakveld € 37.000 minder salarislasten toegerekend dan begroot.

 

Sportaccommodaties
In november 2021 is een specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden ontvangen van € 285.607 ter dekking van de exploitatietekorten die in het 1e halfjaar zijn geleden door zwembad De Louwert. Omdat deze uitkering is ontvangen ná de Winternota, is dit bedrag aan zowel de lasten- als de batenkant niet begroot, terwijl dit bedrag wel als uitgave (nog te betalen kosten) is verantwoord. De aan dit taakveld toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 137.000, voornamelijk doordat de toegerekende rente (€63.000) lager is dan begroot als gevolg van een lagere omslagrente. Daarnaast staat de afboeking van de boekwaarde van de toplaag van veld 2 begroot voor € 35.000. De afboeking van de huidige boekwaarde gebeurt na renovatie en deze staat nu gepland voor 2022.

 

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De werkelijke kosten van het Baxhuis zijn € 22.000 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van minder energiegebruik door corona en zonnepanelen en door minder onderhoudskosten. De toegerekende salarislasten zijn € 17.000 lager dan begroot. De toegerekende rentelasten zijn €
12.000 lager als gevolg van een lagere omslagrente.
 

(Openlucht)recreatie
Er is een voordeel op het budget speeltoestellen van € 87.000: € 40.000 voor het vervangen van de voetbalkooi in het Sophiapark en € 47.000 voor de overige speeltoestellen. Bij de Winternota 2021 is besloten om het restantbedrag van de voetbalkooi mee te nemen naar 2022. Omdat het budget voor de voetbalkooi pas in december 2021 is toegekend en er geen kosten zijn gemaakt, wordt het volledige bedrag van € 40.000 meegenomen naar 2022. Dit loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4). Het restant van € 47.000 voor de overige speeltoestellen wordt veroorzaakt door een nieuwe werkwijze en lange levertijden waardoor bepaalde werkzaamheden niet in 2021 konden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.
Van het budget renovatie speelruimtes van € 315.000, resteert een bedrag van € 310.000. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2022 voor het vervangen van 14 speelplekken. Dit is bij de Winternota 2021 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4).

 

Samenkracht en burgerparticipatie
Voor inburgering is een bedrag begroot van totaal € 373.000: naast het structurele budget van €
22.000 is in de meicirculaire € 43.000 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding en vanuit de reserve lokale demografische groei een bedrag van € 98.000. Daarnaast is vanuit 2020 een bedrag meegenomen van € 210.000: voor de pilot veranderopgave inburgering € 150.000 en voor inburgering (inhuur) € 60.000. De uitgaven in 2021 zijn € 223.000 lager dan begroot en wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten van inhuur en een voordeel op de pilot. Dit bedrag wordt gestort in de reserve lokale demografische groei (programma 4).
De kosten voor kinderopvang laat een voordeel zien van € 57.000. Bij de Winternota 2021 was een extra budget van € 130.000 beschikbaar gesteld omdat we een toename zagen van de kosten voor de opvang van SMI-kinderen (crisis opvang) als gevolg van een toename van het aantal afgegeven SMI-indicaties. Op dat moment werd er al gewerkt aan verscherping van de criteria om beter grip te krijgen op het aantal SMI plaatsingen. In het 2e halfjaar heeft dat geresulteerd in een afname van de kosten.
Voor de acties 2021 uit het preventieplan is een bedrag beschikbaar van € 256.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 116.000. Hiervan is in 2021 € 41.000 uitgegeven. Het restantbedrag van € 75.000 wordt (terug) gestort in de reserve sociaal domein. Daarnaast is van het Rijk een specifieke uitkering lokale preventieakkoorden ontvangen van € 20.000. Hiervan is in 2021 € 9.480 uitgegeven. De gelden die niet zijn uitgegeven, zijn verantwoord op de balans onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kunnen worden besteed in 2022.
De toegerekende salarislasten zijn € 77.000 lager doordat er minder uren aan dit taakveld zijn besteed. De toegerekende rente laat een voordeel zien van € 15.000.
Tot slot is bij de vaststelling van de subsidie thuisbegeleiding 2020 een bedrag van € 38.000 terug ontvangen.

 

Wijkteams
Voor de acties 2021 uit het preventieplan is een bedrag beschikbaar van € 256.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 90.000. Hiervan is in 2021 € 83.000 uitgegeven. Het restantbedrag van € 7.000 wordt (terug) gestort in de reserve sociaal domein. Daarnaast is in 2021 een subsidie beschikbaar van €
84.000 voor cliëntondersteuning. Hiervan is € 36.000 uitgegeven in 2021. Het restant is verantwoord op de balans onder van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022.
De uitgaven voor waardering en ondersteuning mantelzorgers zijn € 30.000 lager dan begroot, doordat er twee subsidies niet zijn aangevraagd (subsidie huishoudelijke ondersteuning mantelzorg en subsidie respijtvoorziening) en er onverwacht minder is uitgegeven bij de waarderingsacties.
 

Inkomensregelingen
Het tekort op inkomensondersteuning is per saldo € 135.000. Dit is ongeveer € 55.000 meer dan eerder werd verwacht. Bij minimavoorzieningen zijn hogere kosten, dit betreft de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK). Hier zijn via de algemene uitkering middelen voor ontvangen.

 

Arbeidsparticipatie
Zowel de toegerekende uitvoeringskosten van de SDD als de eigen uren zijn lager dan begroot.

 

Maatwerkdienstverlening 18+
Voor de acties 2021 uit het preventieplan is een bedrag beschikbaar van € 256.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 53.000. Hiervan is in 2021 niets uitgegeven. Het bedrag van € 53.000 wordt (terug) gestort in de reserve sociaal domein.
Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt hebben zorgaanbieders moeite om voldoende personeel te werven, hierdoor is een voordeel op de WMO. Er is een voordeel op de uitvoeringskosten van de SDD voor het taakveld maatwerkdienstverlening 18+.

 

Maatwerkdienstverlening 18-
Het budget lokale impuls jeugd laat een voordeel zien van € 54.000 doordat de kosten voor de uitvoering voor initiatieven en andere activiteiten, ontwikkelingen en uitdagingen € 32.000 lager uitvallen dan begroot en de inhuurkosten van de accounthouder Jeugd € 22.000.
Na verwerking van de jaarrekening heeft de serviceorganisatie jeugd een nadeel van € 275.000.

 

Geëscaleerde zorg 18+
Over 2021 is een (voorlopige) afrekening ontvangen voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang. In totaal is er € 908.000 terug te ontvangen (Dordrecht is centrumgemeente). Begroot was een bedrag van € 500.000. Daarnaast is over 2020 een afrekening ontvangen van € 95.000. Per saldo € 503.000 voordeel op beschermd wonen en opvang.
Voor het project waakvlamfunctionaris is vanuit de algemene uitkering een bedrag beschikbaar gesteld van € 32.000. Hiervoor zijn in 2021 geen kosten gemaakt.

 

Geëscaleerde zorg 18-
Op dit taakveld worden de kosten van de gesloten jeugdhulp geboekt. Dit is een onderdeel van de serviceorganisatie jeugd.

 

Baten

 

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Voor onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van € 433.374. Hiervan is in 2021 € 98.000 niet uitgegeven. Dit bedrag is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022.

 

Sportbeleid en activering
Voor de regeling sportakkoord is in 2021 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van initieel € 40.000. In 2021 is hiervan niets uitgegeven. Het ontvangen bedrag is daarom per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. Door corona zijn de verhuuropbrengsten van de gymzalen € 24.000 lager.
 

Sportaccommodaties
In november 2021 is een specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden ontvangen van € 285.607 ter dekking van de exploitatietekorten die in het 1e halfjaar zijn geleden door zwembad De Louwert. Omdat deze uitkering is ontvangen ná de Winternota, is dit bedrag aan zowel de lasten- als de batenkant niet begroot.

 

Inkomensregelingen
Vanuit het ministerie van SoZawe ontvangen we voor inkomensondersteuning meer middelen dan waar we rekening mee hebben gehouden. De uitgaven vanuit de SDD zijn ook hoger.

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Terug naar navigatie - Programma 2 inleiding

Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn is om te wonen. Onze gemeente ligt tegelijkertijd in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar de balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en een van de leidende onderdelen in dit programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we ervoor dat het werkklimaat in onze gemeente aantrekkelijk is.

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Terug naar navigatie - Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

-    Actieplan lokale economie

Ook in 2021 hebben de samenwerkende partners - de gemeente, de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Detailhandelsraad - voortvarend samen gewerkt aan de uitvoering van het Lokale Actieplan Economie:

 

Lokaal ondernemen:
-    in de raad van 4 oktober is ingestemd met het ondernemersfonds;
-    Hendrik-Ido-Ambacht eindigde op 2e plaats van Zuid-Holland MKB-vriendelijkste gemeente2021;
-    we voerden structureel overleg met de Detailhandelsraad en de VAO;
-    we organiseerden ook in 2021 de jaarlijkse BBQ.

 

Sociaal ondernemen:
-    op 7, 12 en 14 oktober vond de technische onderwijsroute plaats. Hieraan namen twintig lokale bedrijven deel en alle basisscholen in Ambacht (450 kinderen);
-    we versterkten onze samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden en SDD;
-    we zochten samenwerking met het ondernemersklankbord als buddysteem voor startende ondernemers.

 

Duurzaam ondernemen:
-    we organiseerden een bijeenkomst voor ondernemers op Antoniapolder over duurzaam ondernemen;
-    er is een film gemaakt met drie koplopers (Bolidt, Albeka, VMB Automation) van bedrijventerrein Antoniapolder om andere ondernemers te inspireren en bewust te maken van de mogelijkheden en kansen die er zijn op het gebied van duurzaamheid.

Daarnaast is er veel gecommuniceerd en contact geweest met de ondernemers. Vanwege corona vond het contact op diverse manieren plaats, onder andere: digitaal, fysiek, via social media, website, de Brug, VAO bijeenkomsten en de nieuwsbrief Ambacht Onderneemt.

 

-    Bomenbeleidsplan

Bij de vaststelling van het bomenbeleidsplan is toegezegd om het beleid te evalueren. Vorig jaar zomer is de evaluatie van het bomenbeleidsplan met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aangeboden. In het bomenbeleidsplan is afgesproken dat er gedurende de coalitieperiode (2019-2022) 500 extra bomen worden aangeplant. Er zijn inmiddels 420 bomen aangeplant. De resterende 80 bomen zijn dit winterseizoen (periode nov. 2021-mrt. 2022) aangeplant waarmee deze opgave is uitgevoerd.


 

-    Detailhandelsvisie

Door de coronacrisis staat een gedeelte van de detailhandel al geruime tijd onder druk. Waar supermarkten en overige dagelijkse sectoren hun omzet flink zagen stijgen, hebben de overige niet-dagelijkse sectoren een flinke daling gehad. De grootste prioriteit is het behoud van de winkels in de betreffende winkelcentra. De gemeente stelt zich flexibel op voor initiatieven binnen de bestaande structuur. Regelmatig zijn we in gesprek geweest met de detailhandelsraad om de uitwerking van de detailhandelsvisie te bespreken. In september is een Koopstroomonderzoek gestart. Dat onderzoek brengt in beeld waar de inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden in Hendrik-Ido-Ambacht.

 

- Duurzame gemeentelijke gebouwen

We maken duurzame keuzes in het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. In 2021 hebben we een quick scan uit laten voeren om te inventariseren welke maatregelen en financiële middelen nodig zijn om te voldoen aan de landelijke doelstellingen om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren en om in 2050 de gemeentelijke gebouwen energie-neutraal te maken. We stemmen de maatregelen om gebouwen te verduurzamen af op het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), zodat een logisch moment wordt gekozen om een maatregel uit te voeren. De actualisatie van de MJOP's is in een afrondende fase. De planning is om de rapportage's met de verduurzamingsmaatregelen te gebruiken om een afwegingskader te maken op grond waarvan het college en de raad keuzes kan maken. Vervolgens maken we een voorstel op basis waarvan college en raad een besluit kan nemen om de financiële middelen beschikbaar te stellen om de doelstelling te kunnen realiseren.

 

-    Gebiedsvisie centrumgebied

Met ontwikkelaar Blauwhoed spraken we over de wensen en bedenkingen van de raad. Dit heeft geleid tot een koop- en ontwikkelovereenkomst die op 4 maart 2021 is ondertekend. In dezelfde maand is de oude Willem de Zwijgerschool aan de Graaf Willemlaan vanwege vandalisme(gevaar) versneld gesloopt. Het ontwerp-bestemmingsplan lag vanaf 30 september ter inzage. Er zijn tien zienswijzen ingediend. Op 7 oktober vond de eerste co-creatie sessie over de inrichting van het openbare gebied plaats. Circa honderd bezoekers zijn langs geweest om hun reactie op het plan te geven. Van 16 t/m 26 november is een woonwensenenquête gehouden onder de geïnteresseerden in Ambachts Lint. De enquête is door 279 personen ingevuld. In het bestand van personen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het gebied staan eind 2021 zeshonderd personen genoteerd. Het gaat hier om kandidaat kopers en omwonenden.

 

-    Lokaal actieplan duurzaamheid

In 2021 zijn de Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Ook is een subsidie binnengehaald voor de TVW. We hebben de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) afgerond en zijn begonnen met de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). In 2021 hielden een buurtactie in Kruiswiel, een cadeaubonnenactie en meerdere online informatieavonden. Energie-acties van 2022 zijn verschoven naar 2021 om beter aan te sluiten bij de RREW. Daarnaast is het Zakelijk Energieloket opgezet. De tweede Kinder Klimaat Top vond plaats. Als prijs wordt bij SOL De Watervlinder een groen schoolplein aangelegd. Verder zijn er twee tiny forests aangelegd en is de groendakactie uitgevoerd. Er was een Duurzame Huizenroute en een Klimaatroute Bedrijven.
Er is een pilot geweest voor zonnepanelen op VvE's, er zijn 30 zonnepanelen geplaatst op VvE De Ambachtsheer. Ook zijn er 151 zonnepanelen geplaatst op ASWH. Verder zijn we samen met Bureau 2030 gestart aan het inzichtelijk krijgen van de CO¬2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is er in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een netwerkbijeenkomst georganiseerd op bedrijventerrein Antoniapolder. Hiervoor is een filmpje gemaakt van de koplopers. Ook hebben studenten van de InHolland Hogeschool Delft hun onderzoek gepresenteerd. De OZHZ stimuleert zon op dak bij ondernemers via kosteloze voorlichting en verkennend advies door de samenwerkingspartner Stichting Energieke Regio. Ten slotte zijn we in 2021 druk geweest met het realiseren van het Fairtrade keurmerk voor de gemeente.

 

-    Lokaal uitvoeringsprogramma wonen

We verstuurden in 2021 een actuele stand van zaken rondom de vastgestelde woonvisie van 2019 naar de raad. Het document laat zien dat we goed op weg zijn met de uitvoering van de lokale woonvisie: we bouwen voor de benoemde doelgroepen uit de woonvisie, zijn in gesprek met de corporaties en zetten ons in voor de verduurzaming van het woningbezit. Ook continueren we ambtelijk en bestuurlijk de gesprekken met de overige Drechtsteden-gemeenten over het woonbeleid voort. Regionaal maakten we afspraken voor het huisvesten van kwetsbare groepen.

 

-    Omgevingswet

In 2021 werd bekend dat de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld, tot juli 2022 of mogelijk tot 1 januari 2023. Ondanks deze berichten is ook in 2021 hard doorgewerkt aan alle noodzakelijke voorbereidingen.
Er zijn flinke stappen gezet om te komen tot een omgevingsvisie. Via de wijkprikker en in gesprekken met inwoners is opgehaald wat zij belangrijk vinden. Hiervan is een participatieverslag gemaakt. Er zijn meerdere avonden met de raad geweest. Op 29 november was er een themasessie met de raad waarin gesproken is over ambities voor de omgevingsvisie. Op basis van al deze informatie is gewerkt aan een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad, waarin ambities staan voor de omgevingsvisie op hoofdlijnen.
Eind 2021 zijn diverse verordeningen en (technische) aanpassingen aan de raad aangeboden die noodzakelijk zijn voordat de wet in werking treedt. Het gaat hierbij om participatieplicht, adviesrecht, een delegatiebesluit, nadeelcompensatieverordening, adviescommissie omgevingskwaliteit en een technische omzetting van de APV.
Tot slot is verder gewerkt aan de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is gewerkt aan het opleiden van de medewerkers en zijn de voorbereidingen voor het omgevingsplan in gang gezet.

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Terug naar navigatie - Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

-    Landschapstafel IJsselmonde

In 2021 is de nieuwe opzet van de Landschapstafel gestart. De stopzetting van subsidie vanuit de provincie had tot gevolg dat de Landschapstafel meer een gremium voor onderlinge afstemming is geworden voor de deelnemende gemeenten en organisaties voor natuur- en recreatieprojecten. De bestuurlijke landschapstafel IJsselmonde is in haar nieuwe opzet vier keer bij elkaar gekomen voor onderlinge afstemming en overleg over recreatie en landschap. De landschapstafel heeft bij de provincie een voortgangsrapportage van de lopende projecten, die vanuit de meerjarige gebiedsprogramma's groen en recreatie zijn gefinancierd, ingediend. Eind 2021 is afgesproken in de huidige opzet door te gaan.

Verbonden partijen - ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen - ontwikkelingen

-    Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Ook 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de COVID-19 pandemie. Gevolg voor de interne organisatie van de OZHZ is dat de eerder voorgenomen uitbreiding van de huisvesting niet doorgaat. Wel zijn voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een nieuw werkconcept. Daarnaast is de OZHZ in 2021 bezig geweest met voorbereiding op de volgende ontwikkelingen: de Omgevingswet, de overgang van bodemtaken van de provincie naar gemeenten en het onderzoek naar het stelsel voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hieronder volgt meer informatie over ontwikkelingen in het jaarprogramma 2021 en een nadere duiding van de eerdergenoemde ontwikkelingen:

 1. Bestedingen jaarprogramma 2021: Over het algemeen waren de bestedingen binnen het jaarprogramma zoals verwacht. Er waren echter meer procedures rondom Bezwaar en Beroep dan verwacht. Dit kwam onder andere door de ontwikkelingen rondom Schmitt Anchors B.V. Tegelijkertijd zagen we lagere bestedingen dan verwacht op de Bodemtaken, doordat er minder grondverzet was dan in voorgaande jaren.
 2. Omgevingswet: op basis van gesprekken met opdrachtgevers is in 2021 op hoofdlijnen duidelijk gemaakt welke taken OZHZ uitvoert en wat de omvang van die taken is. Verdere detailuitwerking moet nog plaatsvinden, maar voor wat wel reeds duidelijk is heeft de OZHZ de prognoses voor 2022 opgesteld.
 3. Overgang van bodemtaken: Het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken gaat met de komst van de Omgevingswet over van de provincie naar gemeenten. In 2021 heeft het AB van de OZHZ hierover meermaals haar zorgen geuit. De gedeputeerde heeft namens de Zuid-Hollandse gemeenten hierover in 2021 een brief naar de minister gestuurd. Ook is namens de regiogemeenten hierover een brief naar de VNG gestuurd.

Verklaringen van geen bezwaar

Terug naar navigatie - Verklaringen van geen bezwaar

De Noorden 1 – garage (uitgebreide Wabo, toepassing lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bezwaar nodig is), is verleend en onherroepelijk;

Dorpsstraat 62,62A en 62B – transformatie horecapand (de Landbouw) naar 3 woningen is verleend en onherroepelijk.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen Primitieve begroting Begroting t/m wijz. raad december Werkelijk Resultaat
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo W-B
Beheer overige gebouwen en gronden 205 -109 96 301 -132 169 253 -134 119 -50
Economische ontwikkeling 389 - 389 293 - 293 212 - 212 -81
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.536 -7.536 - 20.418 -17.930 2.488 20.331 -17.653 2.678 190
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 82 -54 28 93 -49 44 87 -45 42 -2
Cultureel erfgoed 16 - 16 10 - 10 4 - 4 -6
Milieubeheer 852 - 852 1.405 -231 1.174 1.178 -200 978 -196
Ruimtelijke ordening 280 -23 257 413 -48 365 435 -50 385 20
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 17.357 -17.275 82 22.183 -22.081 102 10.231 -10.664 -433 -535
Wonen en bouwen 1.113 -685 428 1.457 -1.371 86 1.391 -1.694 -303 -389
Totaal 27.830 -25.682 2.148 46.573 -41.842 4.731 34.122 -30.440 3.682 -1.049
Terug naar navigatie - Specificatie begrotingswijzigingen
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Lasten Baten Saldo
Kadernota 674 -256 418
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 105 105
Winternota 281 -709 -428
Diversen 17.683 -15.195 2.488
Saldo begrotingswijzigingen 18.743 -16.160 2.583
Terug naar navigatie - Lasten en Baten

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting)

Lasten Begroot Werkelijk Saldo
Beheer overige gebouwen en gronden 301 253 -48
Economische ontwikkeling 293 212 -81
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 20.418 20.331 -87
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 93 87 -6
Cultureel erfgoed 10 4 -6
Milieubeheer 1.405 1.178 -227
Ruimtelijke ordening 413 435 22
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 22.183 10.231 -11.952
Wonen en bouwen 1.457 1.391 -66
Totaal 46.573 34.122 -12.451
Baten Begroot Werkelijk Saldo
Beheer overige gebouwen en gronden -132 -134 -2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -17.930 -17.653 277
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49 -45 4
Milieubeheer -231 -200 31
Ruimtelijke ordening -48 -50 -2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -22.081 -10.664 11.417
Wonen en bouwen -1.371 -1.694 -323
Totaal -41.842 -30.440 11.402

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Lasten

 

Economische ontwikkeling
In het Actieplan Lokale Economie 2019-2022 is de oprichting van een ondernemersfonds in Hendrik-Ido-Ambacht opgenomen. Omdat de raad op 4 oktober 2021 heeft besloten om tot oprichting van een ondernemersfonds over te gaan, kan een start worden gemaakt met het opzetten en de implementatie van het fonds. Bij de Winternota 2021 is besloten om hiervoor het restantbudget mee te nemen naar 2022. Dit restantbudget bedraagt € 40.000 en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4).

 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het saldo wordt veroorzaakt door verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven en inkomsten binnen de projecten Ambachtsezoom en Waterbusplein. Bij de behandeling van de grex Bedrijvenpark Ambachtsezoom en grex Genieterrein-Waterbusplein worden de verschillen verder gedetailleerd toegelicht.

Bedrijvenpark Ambachtsezoom
Onderstaande tabel geeft het verschil tussen de begroting, zoals opgenomen in de grondexploitatie 2021, en de realisatie voor het jaar 2021 weer. Vervolgens worden de afwijkingen toegelicht.

Tabel 1 Begroting en realisatie 2021
Verschillen jaarschijf nominaal excl. BTW Begroting 2021 Realistatie 2021 Verschil t.o.v. begroting
Investeringen      
Plankosten en VTU 401.416 418.291 -16.875
Verwervingen      
Sloop 6.651   6.651
Milieukosten 11.002 9.766 1.236
Bouw- en woonrijp maken 4.051.201 3.126.764 924.437
Tijdelijke beheer 15.000 181 14.819
Overige 199.460 89.669 109.791
Financieringslasten 149.604 107.223 42.381
Totaal investeringen 4.834.334 3.751.894 1.082.439
       
Opbrengsten      
Bedrijventerreinen 12.639.024 11.096.360 1.542.664
Voorzieningen 600.865   600.865
Overige 127.974 103.008 24.966
Totaal opbrengsten 13.367.863 11.199.368 2.168.495

 

Plankosten en VTU
De plankosten zijn iets hoger uitgevallen dan geraamd. Met name de kosten voor stedenbouw zijn hoger uitgevallen doordat de begeleiding van de kopers om bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, erg arbeidsintensief is. Ook de kosten van Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering (VTU) op de civieltechnische werken zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Het werk blijkt zeer complex te zijn, waardoor er substantieel meer uren aan besteed zijn. De kosten voor advies van derden zijn lager uitgevallen dan geraamd.

 

Sloopkosten
De sloopkosten zijn afgerond. Het restantbudget kan daarmee komen te vervallen.
 
Milieukosten
De saneringswerkzaamheden zijn afgerond. De kosten zijn iets lager uitgevallen dan geraamd.

 

Bouw- en woonrijp maken
In totaal zijn de kosten voor civieltechnische werkzaamheden in 2021 ca. € 925.000,- lager uitgevallen dan geraamd. De werkzaamheden van het bouw- en woonrijp maken werden verwacht voor het grootste deel in 2021 afgerond te zijn. De uitvoer vordert gestaag maar loopt iets achter op de planning. In 2021 is er ca. € 540.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Een deel van de werkzaamheden zal in 2022 afgerond worden (€ 310.000,-). Het restant (€ 230.000,-) maakte onderdeel uit van de post onvoorzien op de opdracht voor bouw- en woonrijp maken. Het lijkt erop dat deze post niet nodig is en kan vervallen.
Er was voor 2021 ca. € 360.000,- geraamd voor het verwijderen, verplaatsen en aanleggen van nutsvoorzieningen. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel gereed en goedkoper uitgevallen dan geraamd (€ 80.000,- in 2021).
Verder werd verwacht dat er in 2021 gestart zou worden met het verplaatsen van het monument (€ 40.000,-), de inrichting van het plangebied (€ 130.000,-) en de aanleg van openbare verlichting (€ 135.000,-). Deze werkzaamheden worden vanaf 2022 uitgevoerd.

 

Tijdelijk beheer
Het budget voor beheer en onderhoud is gelijkmatig over de looptijd van de grondexploitatie verdeeld. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de raming en realisatie per jaarschijf. Het betreft een verschuiving van kosten.

 

Overige kosten
Dit betreffen voornamelijk kosten zoals marketing, communicatie en verkoopkosten die gelijkmatig over de jaren verdeeld zijn. In 2021 is er minder uitgegeven aan deze onderdelen.
Daarnaast zijn de kosten voor het toetsen van de plannen van de kopers aan de duurzaamheidsdoelstellingen onderdeel van dit budget. Dit gebeurt voorafgaand aan of in de periode na de grondoverdracht. Doordat het afgelopen jaar veel kavelkopers hun plannen hebben uitgewerkt is er ca. € 25.000,- meer aan uitgegeven dan vooraf geraamd.
Verder zijn de kosten voor de opstart van parkmanagement hier opgenomen. De verwachting was dat met name de opstartkosten in 2021 gemaakt zouden worden. Dit is slechts voor een deel van de werkzaamheden gebeurd, waardoor de kosten in 2021 € 124.000,- lager zijn uitgevallen dan geraamd.
Alle bovengenoemde mutaties zijn verschuivingen van kosten in de tijd.

 

Financieringslasten
De werkelijke omslagrente voor de grondexploitaties is met 0,43% lager uitgevallen dan verwacht (0,6%).

 

Bedrijventerreinen
De grondopbrengsten worden gerealiseerd op het moment dat een kavel bij de notaris overgedragen wordt. Om tot dat moment te komen worden er diverse verkoopgesprekken gevoerd, worden de (kandidaat-)kopers begeleid om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en moet de omgevingsvergunning zijn verleend. Dit vergt enige tijd en maakt het soms lastig om het moment van grondoverdracht nauwkeurig in te schatten.
Een aantal van de in 2021 verwachte kaveloverdrachten waren vrijwel zeker, voor andere was dit minder zeker. Er zijn veel serieuze kandidaten die graag een kavel zouden afnemen, maar in het proces naar de grondverkoopovereenkomst, wanneer ook de kosten duidelijk worden, haken diverse partijen toch nog af. Andere kandidaten melden zich bij de gemeente en willen snel de grond afnemen.
Voor 2021 werden 17 kaveloverdrachten verwacht (62.617 m²). In totaal hebben er 10 kaveloverdrachten plaatsgevonden (51.504 m²). Dit betreft veelal een verschuiving van opbrengsten in de tijd.

 

Voorzieningen
De grondoverdracht voor het brandstofverkooppunt is doorgeschoven naar 2022.
 

Overige
Naast de grondprijs betalen kopers bij de notaris ook een opslag per vierkante meter voor de opstart van parkmanagement. Doordat er minder kavels overgedragen zijn, blijven ook de bijdragen voor parkmanagement iets achter.

 

Genieterrein-Waterbusplein
Onderstaande tabel geeft het verschil tussen de begroting, zoals opgenomen in de grondexploitatie 2021, en de realisatie voor het jaar 2021 weer. Vervolgens worden de afwijkingen toegelicht.

Tabel 1 Begroting en realisatie 2021
nominaal excl. BTW Begroting Prognose Jaarschijf Gerealiseerd jaarschijf

Verschil t.o.v. begroting

Investeringen      
Rente en exploitatielasten      
Plankosten 222.311 501.783 279.472
Verwervingen 2.751.757 2.802.901 51.144
Sloop      
Milieukosten 240.720 240.720  
BRM/ WRM 966.803 840.611 -126.192
Tijdelijk beheer 5.000 3.919 -1.081
Overige      
Financieringslasten 2.870   -2.870
Totaal investeringen 4.189.461 4.389.934 -200.473
       
Opbrengsten      
Bedrijventerreinen 2.471.507 1.887.544 -583.963
Kantoren      
Winkels en horeca      
Voorzieningen      
Bijdragen 570.000 397.449 -172.551
Totaal opbrengsten 3.041.507 2.284.993 756.514

 

Plankosten en VTU

In 2021 is ca. € 280.000,- meer uitgegeven aan plankosten en VTU dan geraamd. Voorafgaand aan het vaststellen van de grondexploitatie heeft de gemeenteraad in 2018 een voorbereidingskrediet van € 358.736,- beschikbaar gesteld, dat met name was bedoeld voor de plankosten die gemaakt moesten woorden voor de ontwikkeling van het Waterbusplein. Eind 2020 is gestart met het opstellen van de grondexploitatie en is het krediet als boekwaarde opgenomen. Tot het moment van vaststellen van de grondexploitatie door de gemeenteraad op 1 maart 2021 zijn er echter nog werkzaamheden uitgevoerd en ten laste van het krediet gebracht, waardoor de plankosten met ca.
€ 95.000,- zijn overschreden. Deze kosten zijn in 2021 ten laste van de grex gebracht.

Bij de nadere uitwerking en uitvoering van het project bleek dat de ramingen van een aantal civieltechnische elementen (zoals verlichting en de inrichting van het openbare gebied) niet het gewenste hoogwaardige karakter hadden. Er moesten extra kosten gemaakt worden om de plannen aan te passen. De kosten voor de begeleiding van een civieltechnisch bureau zijn hierdoor ca. € 40.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De kosten om het verlichtingsplan aan te passen zijn € 25.000,- hoger uitgevallen.
Ook heeft het overleg dat nodig is om met alle betrokken partijen afstemming en overeenstemming te krijgen meer tijd in beslag genomen. Met name de kosten voor stedenbouwkundige begeleiding zijn hierdoor hoger uitgevallen (ca. € 75.000,-).
Daarnaast heeft de plotselinge overdracht van het project aan een nieuwe projectleider meer personele inzet gevraagd, met hogere kosten tot gevolg.

 

Verwervingen
Op 30 juni 2021 is de samenwerking tussen gemeente en ROM-D, voor wat betreft project Waterbusplein-Genieterrein, beëindigd. De gemeente heeft de ontwikkeling overgenomen en is de
 
ROM-D hiervoor een vergoeding verschuldigd. Bij het opstellen van de grondexploitatie in 2021 was de vergoeding nog niet definitief vastgesteld. Het op dat moment actuele bedrag is toen in de raming opgenomen. Mede doordat de overnamegesprekken langer duurden dan verwacht, is de vergoeding ca. € 51.000,- hoger uitgevallen.

 

Bouw- en woonrijp maken
In 2021 is ca. € 126.000,- minder uitgegeven aan bouw- en woonrijp maken dan geraamd. De werkzaamheden om het Waterbusplein bouwrijp te maken en de tijdelijke parkeerplaatsen te verwijderen zijn afgerond en ca. € 100.000,- voordeliger uitgevallen.
De in 2021 gemaakte kosten voor de realisatie van de keerwand zijn ca. € 30.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Deze kosten zullen in 2022 alsnog gemaakt worden.

 

Tijdelijk beheer
Het budget voor beheer en onderhoud is gelijkmatig over de looptijd van de grondexploitatie verdeeld. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de raming en realisatie per jaarschijf. Het betreft een verschuiving van kosten.

 

Financieringslasten
De boekwaarde van de grondexploitatie op 1 januari van het boekjaar bepaalt de rentelasten die aan de grondexploitatie doorbelast worden. Omdat de grondexploitatie pas in de loop van het jaar door de gemeenteraad is geopend, zijn er geen rentelasten doorbelast.

 

Bedrijventerreinen
De inkomsten uit de kavelverkoop zijn in 2021 ca. € 585.000,- lager uitgevallen dan geraamd.
In 2021 zijn de gronden van de kavels op het Waterbusplein overgedragen. De uiteindelijke inkomsten zijn ca. € 86.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast was ook de overdracht van kavel 3 (langs de Teunis Stooplaan) verwacht. Deze overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. De opbrengsten zijn doorgeschoven naar 2022.

 

Bijdragen
In 2021 werden de bijdragen Erfgoed Oevers (€ 70.000,-) en de bijdrage van de ROM-D vanuit project Veerweg e.o. (€ 500.000,-) verwacht. Deze worden echter op een later moment ontvangen. Daar staat tegenover dat een deel van de bijdrage vanuit de Regiodeal in 2021 is ontvangen terwijl deze voor 2022 gepland stond.

 

Mileubeheer

In de decembercirculaire 2019 heeft de gemeente € 237.098 ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de periode 2019 tot en met 2021. Bij de Winternota 2020 is besloten het restantbudget 2020 van € 208.598 via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2021. Vanwege prioriteit RES en TVW schuiven plannen door. Daardoor resteert op dit budget € 93.000. Bij de Winternota 2021 is besloten om maximaal € 60.000 mee te nemen naar 2022 en dit loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4).

Voor de uitvoering van het lokaal actieplan duurzaamheid zijn de plannen doorgeschoven vanwege prioriteit RES en TVW. Gelabelde/gebudgetteerde acties zoals opgenomen in het actieplan blijven gehandhaafd en krijgen vervolg in 2022. Bij de Winternota 2021 is besloten om het restantbudget mee te nemen naar 2022. Dit restantbudget bedraagt € 9.084 en loop via het taakveld mutaties reserves (programma 4).

Voor de regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) is in 2021 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van € 210.700. Specifieke uitkeringen worden voor hetzelfde bedrag begoot onder zowel de baten als de lasten. Per saldo is dit neutraal. De werkelijke uitgaven in 2021 zijn € 153.920. Het verschil van € 56.780 is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022.

Tot slot zijn in 2021 aan dit taakveld € 39.000 minder salarislasten toegerekend dan begroot.

 

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

 

Grondexploitatie De Volgerlanden
Elk jaar wordt de grondexploitatie integraal herzien en vervolgens vastgesteld. De grondexploitatie
2021 dient als uitgangspunt voor de verantwoording. In deze toelichting worden de werkelijke uitgaven en inkomsten afgezet tegen de ramingen zoals opgenomen in de grondexploitatie.

 

Tabel 1 Begroting en realisatie 2021
  Boekwaarde 1-1-2021 Begroting 2021

Werkelijk in 2021

Verschil

Boekwaarde 31-12-2021

UITGAVEN          
Plankosten en VTU 59.956.744 1.762.312 1.680.842 81.470 61.637.586
Verwervingen 92.467.643 400.902 132.039 268.863 92.599.682
Sloop 3.600.651 0 902 -902 3.601.553
Mileukosten 6.744.886 195.824 515.255 -319.431 7.260.141
Bouwrijp maken 30.237.008 2.888.955 3.570.873 -681.918 33.807.881
Woonrijp maken 29.098.120 3.050.490 1.884.830 1.165.660 30.982.950
Groen/ water 4.533.887 286.745 97.359 189.387 4.631.246
Openbare verlichting en brandkranen 2.197.872 192.815 131.030 61.785 2.328.902
Hoofdplanstructuur 27.802.349 0 0 0 27.802.349
Excessieve bovenwijks 11.709.601 0 0 0 11.709.601
Tijdelijk beheer en onderhoud 677.889 203.834 108.871 94.963 786.760
Infocentrum 670.734 0 0 0 670.734
Stortingen in reserve bovenwijks 1.965.354 0 0 0 1.965.354
Stortingen in reserve kunst 719.679 0 0 0 719.679
Niet verrekenbare BTW 1.113.316 0 0 0 1.113.316
Verkoopkosten 347.680 0 4.680 -4.680 352.359
Regionalisering 126.986 0 0 0 126.986
Overige goederen en diensten 1.993.587 125.000 228.954 -103.954 2.222.541
Financieringslasten 49.520.983 450.680 446.984 3.696 49.967.967
Totaal UITGAVEN 325.484.969 9.557.557 8.802.618 754.938 334.287.587
           
INKOMSTEN Totaal Totaal     Totaal
Woningbouw 198.438.874 7.854.699 2.914.195 4.940.503 201.353.069
Winkels/ Horeca 8.371.815 0 0 0 8.371.815
Bijzondere bebouwing 636.662 0 0 0 636.662
Bijdrage VINEX 6.550.478 0 0 0 6.550.478
Overige subsidies en bijdragen 41.727.986 14.118.693 6.430.906 7.687.788 48.158.891
Overige opbrengsten 4.841.481 54.509 -323.571 378.080 4.517.910
Bijdrage marktpartijen 10.263.246 28.204 348.420 -320.216 10.611.666
Renteopbrengsten 1.259.121 0 0 0 1.259.121
Totaal INKOMSTEN 272.089.662 22.056.106 9.369.950 12.686.155 281.459.612
           
Saldo Nominaal 53.395.307 -12.498.549 -567.332 -11.931.217 52.827.975

Boekwaarde
Per 1 januari 2021 had de grondexploitatie De Volgerlanden een boekwaarde van € 53.395.307,-.
Voor 2021 stond er € 9,6 miljoen aan uitgaven en € 22,1 miljoen aan inkomsten geraamd. In werkelijkheid is er in 2021 € 8,8 miljoen aan uitgaven en € 9,4 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. De boekwaarde neemt hierdoor met € 0,6 miljoen af tot € 52.827.975,-.


Planontwikkelingskosten en VTU (voorbereiding, toezicht en uitvoering)
De gerealiseerde plankosten zijn € 80.000,- lager uitgevallen dan geraamd.
Om de budgetten voor stedenbouw, landmeten en bestekken en VTU te bepalen, is een inschatting van de benodigde werkzaamheden/producten gemaakt. Vervolgens zijn de budgetten verdeeld over verschillende jaren. Het uitgangspunt hierbij is dat het grootste deel van de budgetten in de eerste paar jaar benodigd is, waarna de jaarbudgetten jaarlijks afnemen. In 2021 is het verbruik van de budgetten voor stedenbouw (€ 18.000,-), landmeten (€ 67.000,-) en bestekken en VTU (€ 115.000,-) lager uitgevallen dan geraamd. Dit betreft echter een verschuiving van kosten in de tijd.


De werkelijke personeelskosten zijn in 2021 hoger uitgevallen zijn dan geraamd. Het afgelopen jaar was er veel bouwbedrijvigheid in De Laantjes. Verschillende bouwers waren gelijktijdig op een relatief klein stuk plangebied aan het werk. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren zijn deze nauwkeurig op elkaar afgestemd. Diverse woningbouwprojecten hebben echter vertraging opgelopen en ook aannemers van civieltechnische werkzaamheden hebben te maken gehad met leveringsproblemen. Dit heeft ertoe geleid dat het openbaar gebied niet volgens planning gerealiseerd kon worden, wat weer tot veel klachten van bewoners geleid heeft. Zowel de coördinatie van de werkzaamheden als de klachtenafhandeling hebben extra inzet van de opzichter gevraagd (€ 45.000,-). De communicatieadviseur heeft zich het afgelopen jaar veel bezig gehouden met bewonerscommunicatie naar aanleiding van verschillende klachten over werkzaamheden en buitenruimte, waardoor extra inzet benodigd was (€ 22.000,-).
Ook de inzet van vast personeel (€ 23.000,-) en projectleiding en –secretariaat via iPM (€ 42.000,-) zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Daar staat tegenover dat de inzet van de tekenaars ca. € 22.000,- lager is uitgevallen.


Grondverwerving
Om de fietsverbinding tussen De Laantjes en de Vrouwgelenweg te kunnen realiseren is een deel van het perceel aan de Vrouwgelenweg 108 verworven. Daarnaast is een ander deel van het perceel verworven om de nog in verkoop te brengen kavel 19 in De Laantjes beter verkoopbaar te maken. Tegenover de kosten (ca. € 130.000,-) staan nog te realiseren extra opbrengsten.
Verder stond voor 2021 de laatste betaling van de in 2018 verworven gronden in De Laantjes en De Straatjes gepland (ca. € 400.000,-). Deze betaling is doorgeschoven naar 2022.


Milieukosten
De gerealiseerde milieukosten zijn ca. € 320.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat de kosten voor het afvoeren van grond eerder zijn gemaakt dan gepland en hoger zijn uitgevallen dan geraamd. De ramingen voor de nog te maken afvoerkosten is hier op aangepast.


Bouwrijp maken
De kosten voor bouwrijp maken zijn ca. € 680.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de afrekening van de werkzaamheden in De Straatjes eerder dan gepland heeft plaatsgevonden (ca. € 600.000,-). De werkzaamheden stonden voor 2021 gepland maar de afrekening was pas in 2022 opgenomen. De kosten zijn ook iets hoger uitgevallen dan gepland doordat er een tijdelijke parkeerplaats voor het bouwverkeer gerealiseerd moest worden (ca. € 50.000,-).
Verder is een deel van de kosten voor het voorbelasten van De Erfjes en De Hofjes eerder gemaakt dan geraamd (ca. € 160.000,-) en is een deel van de werkzaamheden rond de Dorpsweide nog niet in rekening gebracht (ca. € 110.000,-).


Woonrijp maken
De kosten voor woonrijp maken zijn ca. € 1.165.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt doordat de werkzaamheden in De Laantjes vertraging hebben opgelopen. Uitgangspunt is dat het openbaar gebied (voor een groot deel) gereed is wanneer de woningen in een gebied opgeleverd worden. Door vertragingen in de woningbouw en leveringsproblemen bij de aannemers die het openbaar gebied aanleggen, is dit niet overal gelukt. De verwachting is dat het grootste deel van De Laantjes in het eerste kwartaal van 2022 woonrijp is.
Verder zijn er verschillende werkzaamheden nog niet (volledig) uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor Onder de Linden, waar de aansluitingen op de Vrouwgelenweg nog niet volledig afgerond zijn. Ook het openbaar gebied in Watervogels is nog niet volledig woonrijp. Dit zal na afronding van de bouwwerkzaamheden op kavel 4 van Het Eiland gebeuren. Daarnaast moeten de werkzaamheden aan de ontsluitingsweg langs de Dorpsweide nog uitgevoerd worden.


Groenvoorziening
De kosten voor de aanleg van groen en speelvoorzieningen zijn ca. € 190.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt doordat er verschillende werkzaamheden nog niet afgerond zijn. Groenaanleg gebeurt in het plantseizoen (november tot en met april), waardoor diverse verstrekte opdrachten per 31 december nog niet (volledig) uitgevoerd waren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanplant in de Dorpsweide. Verder moeten de speelvoorzieningen op Het Eiland nog afgerond en de bootcamplocatie in de Dorpsweide nog aangelegd worden.


Openbare verlichting en brandkranen
De gerealiseerde kosten voor de aanleg van openbare verlichting en brandkranen zijn lager uitgevallen dan geraamd. Op enkele lichtmasten in project Stekelbaars na is alle openbare verlichting in De Volgerlanden-West aangelegd. De kosten zijn ca. € 20.000,- lager uitgevallen dan geraamd.
Verder zijn er in 2021 werkzaamheden in De Straatjes en de Dorpsweide uitgevoerd die nog niet afgerond en in rekening gebracht zijn. Dit zal in 2022 gebeuren.


Tijdelijk beheer en onderhoud
De beheerkosten worden geraamd op basis van een percentage van de kosten van de nog uit te voeren civieltechnische werkzaamheden. Vervolgens worden deze kosten evenredig over de resterende looptijd verspreid. De kosten voor beheer en onderhoud zijn in 2021 lager uitgevallen dan geraamd. Dit betreft een verschuiving van kosten.


Verkoopkosten
Verkoopkosten worden geraamd onder 'Plankosten en VTU'. Een deel van de gemaakte verkoopkosten is in 2021 echter op verkoopkosten geboekt.


Overige goederen en diensten
De uitgaven aan Overige goederen en diensten zijn ca. € 104.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Er zijn diverse schadevergoedingen uitbetaald (ca. € 55.000,-), onder andere doordat het plaatsen van een keerwand heeft geleid tot verzakking van een nabijgelegen perceel en werkzaamheden op Het Eiland hebben geleid tot wateroverlast waardoor een tuin deels opnieuw aangelegd moest worden.
Verder zijn er kosten gemaakt om de randen van het plangebied op de bestaande bebouwing goed aan te laten sluiten. Er heeft een gedeeltelijke grondruil aan de Vrouwgelenweg plaatsgevonden (ca. € 14.000,-) en er is een erfdienstbaarheid gevestigd voor een ontsluiting aan de oostkant van De Erfjes (€ 35.000,-).


Financieringslasten
De financieringslasten zijn lager uitgevallen dan geraamd doordat de werkelijk omslagrente lager is uitgevallen.


Grondverkopen woningbouw
De in 2021 gerealiseerde opbrengsten uit woningbouw zijn lager uitgevallen dan geraamd, voornamelijk doordat niet alle gronden in De Straatjes tijdig bouwrijp waren. Een deel van de grondoverdrachten is hierdoor doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2022.


Overige subsidies en bijdragen
Net als de opbrengsten uit woningbouw heeft vertraging in het bouwrijp maken van de gronden in De Straatjes ertoe geleid dat een deel van de exploitatiebijdragen zijn doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2022.


Overige opbrengsten
De Overige opbrengsten zijn ca. € 380.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Bij gescheiden kostenverhaal vragen de kopers van projectmatige woningen zelf een omgevingsvergunning voor hun woning aan en zijn hier leges voor verschuldigd. De leges worden voldaan wanneer de hypotheek van de kopers bij de notaris getransporteerd wordt. Vergunningverlening en Handhaving belast de leges door aan de grondexploitatie, waarna deze vervolgens bij de aanvragers in rekening gebracht kunnen worden. Doordat de gronden in De Straatjes niet allemaal overgedragen konden worden, is een deel van de leges nog niet ontvangen. Deze worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.


Bijdrage marktpartijen
Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in 1999 is met de bouwclaimhouders afgesproken dat er per woning een bijdrage in het destijds geraamde tekort van de ontwikkeling van De Volgerlanden gedaan zou worden. In 2021 is deze bijdrage voor 50 woningen voldaan. Deze opbrengsten stonden voor 2022 gepland.

 

Wonen en bouwen
De toegerekende salarislasten zijn € 93.000 lager dan begroot doordat er minder uren aan dit taakveld zijn besteed.

 

Baten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Zie toelichting onder de lasten.

 

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Zie toelichting onder lasten

 

Wonen en bouwen
De omvang en complexiteit van de aanvragen, van voornamelijk De Volgerlanden en Ambachtsezoom, hebben er toe geleid dat we ondanks de bijraming bij de Winternota zo'n
€ 300.000 over de raming heen gaan.

 

Programma 3 Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3 - Inleiding

De groene openbare ruimte vervult een centrale rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Het groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp schoon, veilig en aantrekkelijk is om in te verblijven. Inwoners, bedrijven en gemeente leveren daaraan elk een bijdrage. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om de inrichting en onderhoud van ons groen, afvalscheiding of mobiliteit. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, economie en milieu.

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Terug naar navigatie - Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

-    Actieplan zwerfafval

In 2019 stelde het college het Zwerfafval-uitvoeringsplan 2019-2023 vast. Hierin zijn de volgende acties benoemd:

 • Gescheiden afvalbakken in de buitenruimte;
 • De landelijke opschoondag;
 • De afvalvrije school.

In 2021 hebben we ingezet op het voorkomen van zwerfafval door gerichte campagnes op scholen via Koos de Vuilnisman. Dit gaat hand in hand met onze inzet om meerdere scholen afvalvrij te maken. Verder hebben we het scheiden van afval in de buitenruimte uitgebreid naar alle winkelcentra en bij belangrijke locaties zoals het zwembad en het waterbusplein. Op de laatste locatie moeten de bakkenb nog geplaatst worden. In maart en in september deden we mee aan de Landelijke Opschoondag en de World Clean Upday. Via ons prikkeruitgiftepunt hebben we tot op heden bijna 1.000 prikkers uitgedeeld aan onze bewoners.

 

-    Grondstoffenbeleidsplan

Binnen de kaders van het coalitieakkoord hebben we een voorstel uitgewerkt om het recycle- tarief per 1 januari 2024 in te voeren, waarbij we inwoners met een financiële prikkel stimuleren om beter afval te scheiden. Hierbij zijn we uitgegaan van het optimaliseren van het huidige systeem. In het voortraject zijn verschillende scenario's onderzocht en beoordeeld op de effecten op service, milieu en kosten. Op grond van deze beoordeling hebben we een voorkeursscenario geselecteerd dat besproken is met de gemeenteraad. Vervolgens hebben we een implementatievoorstel uitgewerkt. De raad heeft op 7 februari 2022 het besluit genomen om het recycle-tarief in te voeren vanaf 1 januari 2024. Door invoering van het recycle-tarief vermindert de hoeveelheid restafval fors, dalen de kosten en realiseren we een eerlijkere verdeling van de kosten.

 

-    Speel- en groengebieden inrichten

Na het opstellen van het uitvoeringsplan voor de renovaties van de 14 speelplekken is de aanbesteding in 2021 voorbereid. De gunning zal plaatsvinden in 2022. Alle 14 speelplekken worden in 2022 gerenoveerd.

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Terug naar navigatie - Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

-    Beleidsplan Openbare Verlichting

In 2021 zijn we gestart met de uitvoer van het beleidsplan Openbare Verlichting en zijn circa 1.800 armaturen vervangen voor duurzame LED-verlichting. In 2022 wordt naar het juiste slimme systeem gekeken die op de armaturen in de hoofdstructuur worden geplaatst.

 

-    Gemeentelijk rioleringsplan

Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan hebben wij de volgende acties in 2021 uitgevoerd:

 • Rioolprojecten Kruiswiel: fase 3 uitgevoerd en fase 4 voorbereid.
 • Rioolinspecties uitgevoerd, schades hersteld en onderhoud gepleegd aan pompen en gemalen.
 • Gewerkt aan onze opgave op het gebied van klimaat, concreet is de groene daken actie uitgevoerd.

 

- Stedelijk waterbeheer

Wat hebben we in 2021 gedaan?
In 2021 is gestart met de voorbereiding van het baggerwerk, naast het gewone onderhoud. Verder is aan de Wilhelminasingel beschoeiing vervangen.

 

Beleidskader
In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de koppeling met waterbeheer opgenomen. Op het gebied van waterbeheer hebben wij het Baggerplan en het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen. Het feitelijke baggerwerk voert zowel onze gemeente als het waterschap Hollandse Delta uit, afhankelijk van de onderhoudsverplichting van de watergangen. Daarnaast bestaat de verplichting om deze wateren periodiek vrij te maken van los vuil en waterplanten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

3 - Buitenruimte Primitieve begroting Begroting t/m wijz. raad december Werkelijk Resultaat
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo W-B
Verkeer en vervoer 3.841 -243 3.598 3.636 -236 3.400 3.721 -246 3.475 75
Openbaar vervoer 143 - 143 143 - 143 40 - 40 -103
Openbaar groen 2.708 - 2.708 2.806 - 2.806 2.335 -1 2.334 -472
Riolering 2.044 -2.452 -408 2.052 -2.452 -400 2.133 -2.393 -260 140
Afval 4.415 -4.117 298 4.451 -4.172 279 4.262 -4.244 18 -261
Begraafplaatsen en crematoria 608 -641 -33 569 -578 -9 572 -677 -105 -96
RO - vastgoedregistratie 189 - 189 189 - 189 143 - 143 -46
Totaal 13.948 -7.453 6.495 13.846 -7.438 6.408 13.206 -7.561 5.645 -763
Terug naar navigatie - Lasten en Baten

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting)

Lasten Begroot Werkelijk Saldo
Verkeer en vervoer 3.636 3.721 85
Openbaar vervoer 143 40 -103
Openbaar groen 2.806 2.335 -471
Riolering 2.052 2.133 81
Afval 4.451 4.262 -189
Begraafplaatsen en crematoria 569 572 3
RO - vastgoedregistratie 189 143 -46
Totaal 13.846 13.206 -640
Baten Begroot Werkelijk Saldo
Verkeer en vervoer -236 -246 -10
Openbaar vervoer - - -
Riolering -2.452 -2.393 59
Afval -4.172 -4.244 -72
Begraafplaatsen en crematoria -578 -677 -99
Totaal -7.438 -7.561 -123

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Lasten

Verkeer en vervoer
Door langere levertijden konden bestelde materialen van de civiele kunstwerken niet geleverd worden in 2021 waardoor we een voordeel van € 42.000k hadden. Deze kosten schuiven door naar 2022.

Voor openbare verlichting hebben we onvoorziene kosten gehad met betrekking tot veiligheid/overlast. Hiervoor hebben we extra verlichting moeten huren. In totaal een nadeel voor beheer en onderhoud lichtobjecten van € 37.000.

Door personele capaciteitsproblemen hebben we op klein onderhoud wegen € 27.000 minder kosten gemaakt.

Er zijn € 25.000 meer kosten gemaakt bij voorbereiding en uitvoeren van verkeersmaatregelen. Dit heeft vooral te maken met een herinrichtingsonderzoek bij de Laan van Welhorst.

Door personele capaciteitsproblemen hebben we op kleine verkeerstechnische aanpassingen €
20.000 minder kosten gemaakt.

Bij de Winternota is een bedrag van € 325.000 van groot onderhoud wegen naar de reserve wegen geboekt in verband met projecten die doorschuiven naar 2022. Dit bedrag is € 14.000 te hoog ingeschat bij de Winternota wat nu leidt tot een nadeel.

Door de lage rente hebben we een rentevoordeel op het taakveld van circa € 53.000.

Er zijn meer uren dan begroot op het taakveld geboekt. Dit nadeel bedraagt € 150.000.

 

Openbaar vervoer
We hebben € 19.000 minder onderhoudskosten gehad aan het onderhoud van de abri's en de ponton van de Waterbus. Er zijn minder uren dan begroot op het taakveld geboekt. Dit voordeel bedraagt €
23.00.    Daarnaast is een voordeel van € 60.000 op bureau Drechtsteden tov begroot, deze kosten zijn echter op een ander taakveld geboekt.

 

Openbaar groen
Op onderhoud groen is een voordeel van € 324.000. Dit is hoger dan het voordeel € 150.000 wat is aangegeven bij de Winternota. Dit heeft vier oorzaken:

 • Voorbereiding door Terraspect konden wij niet onder de opdracht toezicht en directie uitvoeren, waardoor de voorbereiding later is opgestart dan gepland. Daarnaast heeft de voorbereiding meer tijd gekost.
 • Uitvoering van de werkzaamheden vindt altijd in de winterperiode plaats, door weersinvloeden (veel regen) zijn werkzaamheden opgeschoven naar 2022.
 • Voorbereidingen kosten meer tijd door meer integrale aanpak en actualisatie van data.
 • Door corona, ziekte en daarmee samenhangende capaciteitsproblemen lopen werkzaamheden met name in de uitvoering vertraging op.

Bij baggeren schuift de opgave van 2021 door naar 2022. Dit levert op dit taakveld in 2021 een voordeel op € 45.000.
Bij het schoonhouden van de watergangen is een voordeel van € 52.000. De winterschouw is afgekeurd door toezichthouder bestek. Dit houdt in dat de aannemer werk moet herstellen. Daarna wordt de factuur betaald. Dit wordt pas in 2022 opgelost.
Er zijn minder uren dan begroot op het taakveld geboekt. Dit voordeel bedraagt € 39.000.
 
Riolering
Het verschil tussen begrote en werkelijke lasten wordt veroorzaakt door:

 1. We hebben minder kosten gemaakt voor de rioolaansluitingen omdat we minder rioolaansluitingen hebben gerealiseerd. Hier staan minder inkomsten van rioolaansluitingen tegenover.
 2. Door lagere extra comptabele overheadkosten dan begroot is het verschil tussen de totale kosten en inkomsten groter geworden. Dit houdt in dat de storting in de voorziening ook hoger is geworden dan begroot.

Afval
We hebben € 236.000 minder lasten voor uitvoering afval. Door corona zagen we in 2020 een sterke toename van huishoudelijk afval. In de begroting 2021 was rekening gehouden dat deze trend zich zou voortzetten, dit heeft zich in de praktijk niet of slechts deels voorgedaan.
We hebben € 11.000 meer kosten gemaakt voor zwerfvuilpreventie.
We hebben € 41.000 meer personele lasten gehad op afval. Dit heeft te maken met de uren besteed aan het recycletarief plan.

 

Baten

Riolering
We hebben minder rioolaansluitingen gerealiseerd dan begroot. Hier staan minder inkomsten van rioolaansluitingen tegenover.

 

Afval
Het voordeel op het taakveld afval wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra verkregen subsidie voor het tegengaan van zwerfvuil.

 

Begraafplaatsen
De inkomsten voor onderhoud graven zijn in 2021 hoger dan begroot.

 

 

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Terug naar navigatie - Programma 4 - Inleiding

De Ambachtse samenleving vormen we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Met elkaar werken we aan de toekomst van onze gemeente. Dat gaat niet vanzelf: we moeten ervoor zorgen dat onze gemeente veilig is, we een solide en financieel beleid kunnen voeren en op een goede, effectieve manier samenwerken in de regio. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor allerlei wettelijke taken die ons zijn opgelegd. Als transparant en daadkrachtig gemeentebestuur voeren wij deze taken met onze ervaring en kennis uit.

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Terug naar navigatie - Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

-    Beleidsplan Integrale Veiligheid

Het meerjarig beleidsplan Integrale Veiligheid 2018-2021 is op enkele thema's na volledig afgerond. Het niet volledig afronden heeft te maken met de corona-crisis waardoor onze partners tijdelijk hun prioriteiten hebben moeten verschuiven.
De niet afgeronde punten nemen we mee in het nieuwe beleidsplan 2022- 2025 en daarmee bewaken we de uitvoering.

 

-    Dienstverleningsconcept

Corona heeft ook dit jaar invloed gehad op de organisatie van de dienstverlening. Het hele jaar is aan de balies op afspraak gewerkt zodat drukte in de Publiekshal werd vermeden. Het gebruik van de digitale kanaal is gestimuleerd, maar voor inwoners die hier moeite mee hebben, blijft het altijd mogelijk om naar de balie te komen of telefonische contact te hebben.
Door de versoepelingen in de zomer zijn de aanvragen voor reisdocumenten dit jaar t.o.v. vorig jaar weer wat toegenomen.
De verwachting was dat het kanaal telefonie zou gaan afnemen, doordat het digitale kanaal toeneemt. Met name door corona is het gebruik van telefonie net als vorig jaar toegenomen. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft dit tot spanning op de servicenorm van het tijdig opnemen geleid. Dit heeft echter nauwelijks geleid tot lagere waardering van de klanttevredenheid.
Voor de Tweede Kamer verkiezingen waren er veel extra maatregelen, die soms nog op het laatste moment vanuit het Rijk werden aangekondigd. De extra inspanningen die geleverd zijn door Dienstverlening Drechtsteden hebben hun vruchten afgeworpen. Ook dit jaar zijn de verkiezingen weer vlot en goed verlopen.
Ook buiten openingstijden kan tegenwoordig voor een aantal producten gechat worden met onze chatbot Gem. Gem wordt steeds slimmer en ook steeds vaker gebruikt.
Eind dit jaar is de pilot voor de newsroom opgestart. De newsroom bestaat uit medewerkers van dienstverlening en communicatie. Gezamenlijk verzamelen zij informatie en trends uit met name de sociale media kanalen om hierop adequaat te kunnen reageren.

 

-    Participatienota

De participatienota is in januari 2021 in de raad vastgesteld. We hebben hiermee een beleidskader dat ons een basis geeft om op een heldere manier met participatie om te gaan en om het proces steeds uniform te doorlopen. Participatie heeft in verschillende projecten en dossiers een belangrijke plek gekregen. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe skatepark, speelplekken, het mobiliteitsplan, het preventieplan en de omgevingsvisie. In het kader van de Omgevingswet zijn voorbereidingen getroffen voor het vaststellen van een participatieplicht en een participatieleidraad voor initiatiefnemers.

 

-    Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen

In 2021 is hard gewerkt aan de transities in de Drechtsteden. De samenwerking in de Drechtsteden in het sociaal domein wordt vanaf 1 januari 2022 voortgezet in een klassieke gemeenschappelijke regeling. Het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad komen daarmee te vervallen. Eind 2021 heeft de raad het wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld waarmee de GR Drechtsteden wordt omgevormd tot de GR Sociaal.
De samenwerking in het bedrijfsvoeringdomein vindt vanaf 1 januari 2022 plaats via een servicegemeente-constructie, waarbij Dordrecht de servicegemeente vormt. Eind 2021 is het college een overeenkomst aangegaan met de gemeente Dordrecht waarmee de bedrijfsvoeringstaken zijn opgedragen aan de servicegemeente Dordrecht.
De Visie op regionale samenwerking en de Nota verbonden partijen zijn niet geactualiseerd omdat in 2021 de ontwikkelingen in de regio nog niet geheel uitgekristalliseerd waren.

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma

Terug naar navigatie - Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma

-    Informatieveiligheid

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. De ransomware aanval op Hof van Twente heeft ons getoond hoe belangrijk het is om de beveiliging op orde te hebben en te houden. Er is actief lering getrokken uit dit voorbeeld en er zijn aanvullende maatregelen genomen om ons zo goed als mogelijk te beschermen.
Dit jaar is de ENSIA zelfevaluatie gerapporteerd over het jaar 2021. In de ENSIA zelfevaluatie rapporteren wij over de stand van informatiebeveiliging en basisregistraties op verschillende vakgebieden zoals burgerzaken, sociale dienst en belastingdienst. Deze gegevens worden aangeleverd bij de toezichthoudende instanties. De ENSIA bevat ook een algemeen deel waarop een zelfevaluatie wordt uitgevoerd op gebieden zoals organisatie, facilitaire zaken, inkoop, privacy, enz. Het resultaat van de ENSIA over 2020 is over het algemeen positief. We scoren goed op vrijwel alle onderdelen. Waar nodig zijn verbeterpunten gedefinieerd, die in de loop van het jaar opgepakt zijn.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Primitieve begroting Begroting t/m wijz. raad december Werkelijk Resultaat
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo W-B
Bestuur 2.454 - 2.454 2.369 - 2.369 2.308 - 2.308 -61
Burgerzaken 1.139 -460 679 1.056 -313 743 1.108 -337 771 28
Overhead 6.004 -24 5.980 5.580 -86 5.494 5.877 -104 5.773 279
Treasury -376 -183 -559 -336 -174 -510 105 -207 -102 408
OZB woningen 49 -3.941 -3.892 49 -4.091 -4.042 104 -4.095 -3.991 51
OZB niet-woningen 193 -1.617 -1.424 193 -1.744 -1.551 216 -1.770 -1.554 -3
Belastingen overig 12 -698 -686 12 -698 -686 13 -729 -716 -30
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 13 -39.707 -39.694 1.115 -43.042 -41.927 - -43.220 -43.220 -1.293
Overige baten en lasten 718 - 718 1.589 -1.212 377 2.014 -1.837 177 -200
Vennootschapsbelasting (VpB) - - - - - - 20 - 20 20
Mutaties reserves 111 -940 -829 17.996 -21.475 -3.479 11.227 -13.324 -2.097 1.382
Resultaat van de rekening van baten en lasten 63 - 63 - - - 3.254 - 3.254 3.254
Crisisbeheersing en brandweer 2.025 - 2.025 2.023 - 2.023 2.114 -6 2.108 85
Openbare orde en veiligheid 443 -20 423 656 -219 437 638 -95 543 106
Totaal 12.848 -47.590 -34.742 32.302 -73.054 -40.752 28.998 -65.724 -36.726 4.026
Terug naar navigatie - Specificatie begrotingswijzigingen
Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Lasten Baten Saldo
Kadernota 658 -2.695 -2.037
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 1.054 -1.522 -468
Winternota 18.262 -18.580 -318
Diversen -520 -2.667 -3.187
Saldo begrotingswijzigingen 19.454 -25.464 -6.010
Terug naar navigatie - Lasten en Baten

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting)

Lasten Begroot Werkelijk Saldo
Bestuur 2.369 2.308 -61
Burgerzaken 1.056 1.108 52
Overhead 5.580 5.877 297
Treasury -336 105 441
OZB woningen 49 104 55
OZB niet-woningen 193 216 23
Belastingen overig 12 13 1
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.115 - -1.115
Overige baten en lasten 1.589 2.014 425
Vennootschapsbelasting (VpB) - 20 20
Mutaties reserves 17.996 11.227 -6.769
Resultaat van de rekening van baten en lasten - 3.254 3.254
Crisisbeheersing en brandweer 2.023 2.114 91
Openbare orde en veiligheid 656 638 -18
Totaal 32.302 28.998 -3.304
Baten Begroot Werkelijk Saldo
Bestuur - - -
Burgerzaken -313 -337 -24
Overhead -86 -104 -18
Treasury -174 -207 -33
OZB woningen -4.091 -4.095 -4
OZB niet-woningen -1.744 -1.770 -26
Belastingen overig -698 -729 -31
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -43.042 -43.220 -178
Overige baten en lasten -1.212 -1.837 -625
Vennootschapsbelasting (VpB) - - -
Mutaties reserves -21.475 -13.324 8.151
Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
Crisisbeheersing en brandweer - -6 -6
Openbare orde en veiligheid -219 -95 124
Totaal -73.054 -65.724 7.330

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Lasten

Bestuur
Door corona heeft B&W minder representatie bijeenkomsten gehad. Bij de Winternota is besloten dit overgebleven bedrag mee te nemen naar 2022.De bijdrage aan de VNG is lager dan geraamd.

 

Burgerzaken
Bij de Kadernota is de bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden afgeraamd. De gekregen cijfers waren op oude gegevens gebaseerd, per saldo (inkomsten en uitgaven) hebben we bij de jaarrekening een tekort van € 28.000.

 

Overhead
Er zijn minder uren toegerekend aan taakvelden dan begroot. Dit komt door veel vacatures. Inhuur wordt rechtstreeks op het taakveld geboekt.
Bij de jaarrekening van de GRD bleek er een nadeel op de GBD/ OCD te zijn. Een deel van dit tekort is op dit taakveld geboekt.

 

Overige baten en lasten
Het restant van de stelpost Toekomstige Onvoorziene ontwikkelingen van € 90.000 valt vrij. De post onvoorzien is niet gebruikt, dus deze valt ook vrij. Er zijn minder salariskosten voormalig personeel geboekt.

 

Treasury
Door de lage rente is er een groot rentevoordeel voor de kapitaallasten van onze investeringen. Hierdoor is er een lagere doorbelasting naar de taakvelden.

 

OZB woningen
Vooral de WOZ-bezwaarschriften, ingediend via particuliere WOZ-bureaus legden ook afgelopen jaar weer een zware druk op proces- en personeelskosten bij de GBD. De kosten zijn hierdoor hoger uitgevallen.

 

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
De resterende ontvangen gelden van het Rijk voor COVID-19 en de extra jeugdmiddelen zijn hier als uitgaven opgenomen als een stelpost. Dit bedrag staat tegenover het tekort van de 2e burap van de serviceorganisatie jeugd.

 

Overige baten en lasten
Er is geen beroep gedaan op de post onvoorzien. Op de stelpost toekomstige onvoorziene ontwikkelingen is nog een saldo van € 90.000. De kosten van een voormalig wethouder stonden hier geraamd, maar worden rechtstreeks via de voorziening geboekt.

 

Mutaties reserves
Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III jaarrekening.

 

Crisisbeheersing en brandweer
Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door nieuwe regelingen voor de FLO. Daarnaast is er een nadeel op de bijdrage aan de VRZHZ.

 


Baten

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Na berekening van de decembercirculaire geeft de algemene uitkering een voordeel van
€ 180.000.

 

Mutaties reserves
Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III jaarrekening.