Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemeen

Net als het voorgaande jaar stond ook 2021 in het teken van de corona crisis. Tevens was dit het laatste jaar van de collegeperiode 2018-2022. Met elkaar is hard gewerkt om alles uit het collegewerkprogramma te realiseren en tegelijkertijd in te spelen op de actualiteit die zich voordeed. Zo hebben we samen ervoor gezorgd dat inwoners en bedrijven zich gezien en gehoord voelden en dat we konden inspelen op wat zij nodig hadden.

 

Sociaal domein

In het sociaal domein zijn verschillende belangrijke mijlpalen bereikt. Eind 2021 heeft de raad een eerste evaluatie van de uitvoering van het Preventieplan ontvangen. Hierin werd zichtbaar dat veel in gang is gezet. In de komende periode worden de effecten daarvan inzichtelijk. Een belangrijk traject is de start van de doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam naar een integraal 0-100 team. In 2021 vond een verkennend onderzoek plaats. Een kwartiermaker gaat nu aan de slag om het 0-100 team te realiseren. De oplevering van de digitale en fysieke sociale kaart draagt eraan bij dat inwoners weten welke organisaties actief zijn in Ambacht en waar ze voor ondersteuning terecht kunnen.

Door de sociale functie van Cultureel Centrum Cascade te versterken willen we een ontmoetingsplaats voor alle inwoners creëren, het hart van Ambacht. De raad heeft in november 2021 ingestemd met een voorbereidingskrediet om de huisvestingsvisie en het vlekkenplan uit te werken tot een voorlopig ontwerp.

We willen dat mensen die naar onze gemeente komen zich welkom voelen. Dit jaar hebben we ingezet op de organisatorische voorbereidingen van de nieuwe Wet Inburgering. Nederlandse taalvaardigheid is één van de elementen die centraal staan. Ook is er een welkomstprogramma ontwikkeld om inburgeraars goed te ondersteunen bij hun huisvesting in onze gemeente. Al deze inspanningen dragen er aan bij dat zij zo snel mogelijk actief kunnen deelnemen aan onze samenleving.

 

Integraal Huisvestingsplan

Op 1 maart 2021 heeft de raad voor de nieuwbouw van de basisscholen Klimboom, Stadhouder Willem III, Meander en Admiraal voorbereidingskredieten van totaal € 668.000 beschikbaar gesteld. Dit was een belangrijke stap in het realiseren van goede en duurzame schoolgebouwen voor de Ambachtse kinderen.

 

Fysiek domein

In het afgelopen jaar is weer veel uitgevoerd en in gang gezet in het ruimtelijk-economisch domein. Zo is er een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar voor de realisatie van de centrumplannen. In juni werd de eerste paal geslagen van een bedrijfspand aan het Waterbusplein. De contouren van de eerste gebouwen werden steeds duidelijker zichtbaar.

 

Lokale economie

Een belangrijke actie uit het Actieplan Lokale Economie is in dit jaar gestart: de raad heeft besloten om per 1 januari 2022 een ondernemersfonds in te voeren. Met dit fonds hebben ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht de financiële positie gekregen om gezamenlijk te investeren in het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling.

MKB-Nederland reikt elke twee jaar een prijs uit voor de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. In 2021 behaalde onze gemeente de tweede plek in de provincie Zuid-Holland!

 

Recycletarief

In 2021 zagen we dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de hoeveelheid restafval in onze gemeente te beperken en de kosten beheersbaar te houden. Er is veel voorbereidend werk verricht om te komen tot een voorstel om een recycletarief in Hendrik-Ido-Ambacht in te voeren. In 2021 is hierover nog geen besluit genomen.

 

Regio

Op regionaal gebied zijn grote stappen gezet naar een nieuwe vorm van samenwerking. De rol van gemeenten en hun raden wordt versterkt. De Drechtraad en het Drechtstedenbestuur zijn komen te vervallen. Gedurende het jaar is hard gewerkt om de GR Drechtsteden om te vormen naar een GR Sociaal, die per 1 januari 2022 in werking treedt. De GR teksten, het besluitvormingsproces en de AB en DB-leden zijn bekend. Bestaande Verordeningen worden 'as is' overgenomen. I

Daarnaast zijn in 2021 alle voorbereidingen getroffen voor de start van de nieuwe samenwerking in het bedrijfsvoeringsdomein. Deze vindt vanaf 1 januari 2022 plaats via een servicegemeente- constructie. De gemeente Dordrecht vormt de servicegemeente. Het college tekende eind 2021 de overeenkomst met de gemeente Dordrecht waarmee de bedrijfsvoeringstaken vanaf 1 januari 2022 zijn overgedragen aan de servicegemeente.

Op 2 november 2021 is de nieuwe samenwerking 'Smart Delta Drechtsteden' van start gegaan. Bedrijven, onderwijs en overhead werken samen aan het uitvoeren van de ambities in het ruimtelijk-economisch domein.

 

Corona

Het coronavirus houdt ons al 2 jaar in de greep. Momenteel zijn alle maatregelen weer afgeschaald, maar de vraag is of corona ooit wel weggaat of ons jaarlijks met een andere variant blijft verrassen. De toekomst op dit punt blijft dus ongewis.
Corona heeft geleid tot extra kosten, maar ook tot extra dekking vanuit het Rijk. Sommige kosten zijn direct aan te wijzen, maar andere méérkosten, bijvoorbeeld in het sociaal domein, zijn niet met een schaartje te knippen. En nog veel onzekerder zijn de mogelijke vervolgkosten als een extra beroep op jeugdhulp etc. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de zogenaamde "niet uit de balans blijkende verplichtingen".

Financieel perspectief

Terug naar navigatie - Financieel perspectief

De primitieve begroting 2021 die we in november 2020 hebben vastgesteld liet een positief saldo zien voor 2021 van € 63.000. In de Winternota 2021 is dit saldo bijgesteld naar een positief saldo van € 1.857.000. Wij sluiten het boekjaar 2021 af met een positief eindsaldo van € 3.254.320 als volgt verdeeld over de programma's:
Sociaal, welzijn en educatie 2.215.647 V
Ruimtelijke ordening, economie en wonen 1.047.062 V Buitenruimte 761.554 V
Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 769.943 N

In zijn algemeenheid zitten er in programma 1, 2 en 3 grote voordelen op toegerekende kapitaallasten. Dit wordt veroorzaakt doordat de omslagrente is verlaagd van 0,8% naar 0,30 %. Dit levert op alle taakvelden een voordeel op, maar op het taakveld treasury (programma 4) een nadeel, omdat daar minder dekking is geboekt.
 
Programma 1 betreft verder met name afwijkingen vanuit de Sociale Dienst, de Service organisatie Jeugd, Beschermd Wonen en renovatie speelruimte en het preventieplan. In programma 2 is er een meevaller in de bouwleges. Omdat de grondexploitatie De Volgerlanden een positief saldo prognosticeert, valt het voorziene verlies van € 503.00 vrij. In het voorzien verlies van het Waterbusplein wordt € 1.091.000 bijgestort. Voor het project Ambachtsezoom is er een winstneming van € 899.000. In programma 3 zijn er wat werkzaamheden uitgesteld naar 2022. In programma 4 zit onder andere een nadeel op treasury, maar een voordeel op de algemene uitkering. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen, verwijzen we naar de financiële overzichten per programma.

 

Onzekerheden
In paragraaf 1 staan onze risico's nader beschreven. Onze grootste risico's zitten in het sociale domein. Met name de prognose van de kostenstijgingen in dit domein zijn groot, mede door de verwachte corona gevolgen op middellange termijn en de vergrijzing. Ook de komende tijd zullen we de vinger nauwlettend aan de pols moeten houden, zowel inhoudelijk als financieel.
Ook de algemene uitkering van het Rijk en de nieuwe verdeelmodellen (de zogenaamde "herijking gemeentefonds") vertonen grote fluctuaties, met daarbij het voortdurende vraagstuk of het Rijk gemeenten voldoende compenseert voor allerlei nieuwe taken en voor bijvoorbeeld alle kosten van de Oekraïne crisis.

 

Leeswijzer

Deze jaarstukken zijn opgebouwd uit programma's, paragrafen, bijlagen en een financiële jaarrekening. Deze indeling is gelijk aan vorig jaar.
Per programma geven we kort en helder aan welke concrete resultaten zijn bereikt. U vindt aan het eind van elk programma grafieken en een cijferoverzicht waarin de lasten en baten overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in deze stukken opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede op diverse terreinen. De financiële jaarrekening volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.

In de digitale versie vindt u hyperlinks naar belangrijke documenten, deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.