Financiële Jaarrekening

A. Overzicht van baten en lasten programma's

1. Baten en lasten op programma

Terug naar navigatie - 1. Baten en lasten op programma
(Bedragen x € 1.000,-) Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening Verschil rekening -begroting na wijziging
Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie        
Lasten 32.804 38.350 35.677 -2.673
Baten -6.705 -8.737 -8.279 458
Saldo 26.099 29.613 27.398 -2.215
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen        
Lasten 27.830 46.573 34.122 -12.451
Baten -25.682 -41.842 -30.440 11.402
Saldo 2.148 4.731 3.682 -1.049
Programma 3 - Buitenruimte        
Lasten 13.948 13.846 13.206 -640
Baten -7.453 -7.438 -7.561 -123
Saldo 6.495 6.408 5.645 -763
Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen (exclusief onderdeel B en D)        
Lasten 6.754 7.668 8.182 514
Baten -480 -1.744 -2.275 -531
Saldo 6.274 5.924 5.907 -17
A. Saldo van baten en lasten programma 1-4        
Lasten 81.336 106.437 91.187 -15.250
Baten -40.320 -59.761 -48.555 11.206
Saldo onderdeel A 41.016 46.676 42.632 -4.044

 

(Bedragen x € 1.000,-) Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening

Verschil rekening
- begroting na wijziging

Algemene dekkingsmiddelen        
   Treasury -376 -336 -105 441
   Dividenden 0 0 0 0
   OZB woningen 49 49 104 55
   OZB niet-woningen 193 193 216 23
   Belastingen overig 12 12 13 1
   Algemene uitkeringen en overige uitkeringen
   gemeentefonds
13 1.115 0 -1.116
Lasten -109 1.033 438 -596
   Treasury -47 -34 -67 -33
   Dividenden -136 -140 -140 0
   OZB woningen -3.941 -4.091 -4.095 -4
   OZB niet-woningen -1.617 -1.744 -1.770 -26
   Belastingen overige -698 -698 -729 -31
   Algemene uitkeringen en overige uitkeringen
   gemeentefonds
-39.707 -43.042 -50.021 -272
Baten -46.146 -49.749 -49.583 -868
Saldo -46.255  -48.716 -49.583 -868
Overhead        
Lasten 6.004 5.580 5.877 297
Baten -24 -86 -104 -18
Saldo 5.980 5.494 5.773 729
Heffing vennootschapsbelasting        
Lasten 0 0 20 20
Baten 0 0 0 0
Saldo 0 0 20 20
Onvoorzien        
Lasten 25 25 0 -25
Baten 0 0 0 0
Saldo 25 25 0 -25
B. Totaal Alg. dekk.midd.- Overhead- Vpb- Onvoorzien        
Lasten 5.920 6.638 6.335 -304
Baten -46.170 -49.835 -50.125 -290
Saldo onderdeel B -40.250 -43.197 -43.790 -594

 

(Bedragen x € 1.000,-) Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening

Verschil rekening
- begroting na wijziging

C. Saldo van de onderdelen A en B        
Lasten 87.256 113.075 97.522 -15.554
Baten -86.490 -109.596 -98.680 10.916
C. Resultaat voor mutaties reserves 766 3.479 -1.158 -4.638

 

(Bedragen x € 1.000,-) Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening

Verschil rekening
- begroting na wijziging

D. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves        
Lasten (toevoegingen) 111 17.996 11.227 -6.769
Baten (onttrekkingen) -940 -21.475 -13.324 8.151
D. Saldo mutatie reserves -829 -3.479 -2.097 1.382

 

(Bedragen x € 1.000,-) Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening

Verschil rekening
- begroting na wijziging

E. Resultaat van de onderdelen C en D        
Lasten 87.367 131.071 108.749 -22.323
Baten -87.430 -131.071 -112.002 19.067
Resultaat van de jaarrekening (-/- is een positief resultaat) -63 0 -3.255 -3.256

 

 

Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving van reserves

Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening

Verschil rekening
- begroting na wijziging

Lasten (toevoegingen):        
   Algemene reserve 0 9.946 2.633 -7.313
   Algemene reserve projecten 0 54 0 -54
   Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet 0 0 5 5
   Reserve Sociaal Domein 0 0 189 189
   Reserve groot onderhoud binnen Zwembad 111 111 111 0
   Onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen 0 0 40 40
   Tijd. bestemmingsreserve 0 0 150 150
   Tijdelijke bestemmingsreserve IHP 0 6.700 6.700 0
   Bestemmingsreserve riolering 0 400 400 0
   Bestemmingsreserve lokale demografische groei 0 0 223 223
   Reserve organisatieontwikkeling 0 300 300 0
   Egalisatiereserve wegbeheer 0 325 325 0
   Egalisatiereserve baggeren 0 160 151 -9
Totaal lasten (toevoegingen) 111 17.996 11.227 -6.769
         
Baten (onttrekkingen):        
   Algemene reserve 0 -4.790 -5.243 -453
   Reserve Grondbedrijf algemeen 0 -4.547 -3.703 844
   Algemene reserve projecten 0 -2.197 -2.143 54
   Algemene reserve Eneco 0 -7.500 0 7.500
   Reserve nalatenschap mw. Spoo- v. Tichelt -16 -16 -5 11
   Reserve Sociaal Domein 0 -271 -256 15
   Reserve groot onderhoud binnen Zwembad 0 -90 -90 0
   Onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen -10 -10 0 10
   Tijd. bestemmingsreserve groen -425 -425 -425 0
   Tijd. bestemmingsreserve scholenbouw fase 1 -93 -93 -93 0
   Bestemmingsreserve lokale demografische groei 0 -98 -98 0
   Bestemmingsreserve Grotenoord-Veerweg 0 -10 0 10
   Egalisatiereserve begraafplaatsen -194 -217 -44 173
   Egalisatiereserve wegbeheer -130 -130 -144 -14
   Egalisatiereserve baggeren -1 -1 0 1
   Best.Res.Kap.lasten Invest. MN: Antoniuslaan -54 -54 -54 0
   Best.Res.Kap.lasten Invest. MN: Noordeinde - N915 -17 -17 -17 0
   Reserve kap.ln.invest.MN: waterbusplein 0 -1.009 -1.009 0
Totaal baten (onttrekingen) -940 -21.475 -13.324 8.151
Saldo van de mutaties -829 -3.479 -2.097 1.382

2a. Overzicht van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten

Hieronder wordt weergegeven hoe het saldo wordt beïnvloed door incidentele zaken. Door 3 uitgangspunten wordt bepaald of een post incidenteel is:

 1. De aard van de raming
 2. De (onvoorwaardelijke) einddatum
 3. De materiële beïnvloeding

 

 

 

4. Resultaatsbestemming/ verloop resultaat

Terug naar navigatie - 4. Resultaatsbestemming/ verloop resultaat

In de eerder gepresenteerde tabel van de totale baten en lasten per programma, tabel 1, wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór- en na bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt onttrokken of toegevoegd, zonder dat het budgetrecht wordt aangetast.
In de onderstaande tabel wordt het verloop door de diverse raadsbesluiten van het begrote resultaat weergegeven.

Planning en Control product Begroot eindsaldo
Primitieve begroting -904
mutaties Kadernota (voorjaarsnota) -73
mutaties Winternota -1.378
Geprognostiseerd resultaat naar Alg. reserve 2.355
Begroot resultaat na WN 0

B. Balans en toelichting

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De balans wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben conform het baten- en lastenstelsel.

Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. Voorziene verliezen worden al in de jaarrekening opgenomen zodra zij bekend zijn. Positieve resultaten (winsten) worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan. Voor winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voorzover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
 2. de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
 3. de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). Volgens het realisatiebeginsel moet in die gevallen de winst worden genomen.

Tussentijdse winstneming geldt vooral bij grote projecten die diverse jaren duren. Voorwaarde is dat het project is onderverdeeld in duidelijk
herkenbare delen en jaarlijks per deel een geformaliseerde herziene kostprijscalculatie wordt gemaakt in relatie tot werkelijke ontwikkelingen en cijfers.

Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op dat deelproject is gerealiseerd en geen verlies wordt verwacht op andere deelprojecten tenzij daarvoor voldoende verliesvoorzieningen zijn getroffen.

 1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien:
  a.    er geen belangrijke onzekerheid over de totale omvang van het project is;
  b.    er geen belangrijke onzekerheden bestaan over de ontvangst van de overeengekomen bedragen;
  c.    de nog te maken kosten en de mate van de projectvoortgang op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald;
  d.    de vergelijking van werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase van het project mogelijk is;
  e.    er minimaal één keer per jaar van het grondcomplex een herziene kostprijsopzet wordt vastgesteld.

 2. Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming wordt de zogenaamde percentagemethode toegepast.
 3. In alle andere gevallen kan de winst pas worden verantwoord in het boekjaar waarin het grondcomplex financieel wordt afgewikkeld.

Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten (en opbrengsten) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht, dan is de winstrealisatie 50% x 50% = 25%.
Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend in de bepaling van de omvang van de winstrealisatie.
Voor de grex Volgerlanden geldt een bijzondere situatie omdat deze grex samen met Zwijndrecht wordt uitgevoerd in gezamenlijk winst en risico.
Daarom wordt bij de Volgerlanden in zo'n situatie een extra risico afweging gemaakt in relatie tot de omvang van het project.

1. Balans, waarderingsgrondslagen en toelichting

Terug naar navigatie - 1. Balans, waarderingsgrondslagen en toelichting

Immateriële vaste activa
Volgens de nieuwe BBV regels horen bijdragen aan activa in eigendom van derden met ingang van het rekening jaar 2016 verantwoord te worden onder de immateriële vaste activa. Deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen. Op deze activa wordt annuïtair afgeschreven, zie verder de uitleg bij materiële activa.

 

Materiële activa
Ook deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen. Om de kapitaallasten jaarlijks gelijk te laten blijven is gekozen voor de annuïtaire afschrijvingsmethode.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en worden op grond van de door de raad in 2017 vastgestelde nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid, en de in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet opgenomen afschrijvingstabel berekend.
Panden worden afgeschreven tot de ook in deze nota opgenomen bepaling inzake restwaarden van panden.
De afschrijving start in het jaar dat volgt op het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt rente berekend over de boekwaarde per 1 januari. Verwachte duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Op basis van de notitie Waardering vastgoed van de commissie BBV bestaat bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord. Dit wordt jaarlijks beoordeeld door vergelijking met de WOZ waarde.
Volgens de nieuwe BBV regels wordt op buiten gebruik gestelde, leegstaande gebouwen niet meer afgeschreven.

 

Langlopende geldleningen
De verstrekte langlopende geldleningen zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke waarde minus de ontvangen aflossingen.

Aandelen in gemeenschappelijke regelingen alsmede deelnemingen
De aandelen en deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde.

 

Voorraden
De voorraden onderhanden werk zijn gewaardeerd tegen werkelijke aanschafprijs en de vervaardigingskosten, verminderd met gerealiseerde opbrengsten en, indien van toepassing, verminderd met een voorziening voor verwachte verliezen, op basis van de eindwaarde van het saldo van de grondexploitatie.

 

Voorraad leegstaande panden
Volgens de BBV hoort van buiten gebruik gestelde gemeentelijke gebouwen die bestemd zijn om te worden verkocht, de boekwaarde te worden overgebracht van de materiële vaste activa naar de voorraden, onder de vlottende activa. Als de marktwaarde van het gebouw lager is dan de boekwaarde,
dient deze te worden afgewaardeerd. Wanneer de actuele waarde van een pand hoger is dan de boekwaarde, wordt dit vermeld in de toelichting op de balans.

 

Overige vorderingen en liquide middelen
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met eventueel gevormde voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

 

Reserves en voorzieningen
De reserves en voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er wordt geen rente toegevoegd aan de reserves en voorzieningen.

 

Opgenomen langlopende geldleningen
De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de oorspronkelijke waarde minus de verstrekte aflossingen. De rente o.b.v. stelsel van baten en lasten.

 

Overige rekening courantsaldi en overige schulden
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Balans per 31 december 2021

Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2021

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

 

3.731

 

3.683

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.562

 

3.661

 

- Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

169

22

Materiële vaste activa

 

79.799

 

81.003

- Investeringen met een economisch nut zonder heffing

48.797

 

49.649

 

- Investeringen met een economisch nut waarvoor ter

 

 

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

21.887

21.968

- Investeringen in de openbare ruimte met

 

 

een maatschappelijk nut

9.115

9.386

Financiële vaste activa

 

5.715

 

6.341

Kapitaalverstrekkingen aan:

 

 

 

 

- Deelnemingen

1.563

663

Leningen aan:

 

 

- Deelnemingen

0

1.241

- Woningbouwcorporaties

48

51

- Openbare lichamen bedoeld in art. 1 lid a wet Fido

1.374

1.425

- Overige langlopende leningen u/g

2.730

2.961

Totaal vaste activa

 

89.245

 

91.027

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Voorraden

 

71.690

 

79.244

- Onderhanden werk:, waaronder bouwgronden in exploitatie

70.099

 

77.825

 

- Gereed product en handelsgoederen

1.591

1.419

Uitzettingen met een rentetypische looptijd

 

 

korter dan één jaar

 

19.140

 

7.759

- Vorderingen op openbare lichamen

6.909

 

6.221

 

- Rekening-courant verhouding met het Rijk

10.000

0

- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

428

406

- Overige vorderingen

1.803

1.132

Liquide middelen

 

7

 

13

- Banksaldi

7

 

13

 

Overlopende activa

 

3.699

 

4.242

- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en

 

 

 

 

Nederlandse overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel

472

0

- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

3.227

4.242

Totaal vlottende activa

 

94.536

 

91.258

 

 

 

 

 

Totaal generaal

 

183.781

 

182.285

 

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

 

VASTE PASSIVA

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

53.155

 

52.000

- Algemene reserve

24.529

 

32.307

 

- Bestemmingsreserves

25.372

19.015

- Gerealiseerd resultaat

3.254

678

Voorzieningen

 

8.788

 

5.636

- Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.788

 

0

 

- Voorzieningen voor kostenegalisatie

650

0

- Voorziening voor van derden verkregen middelen

 

 

met een specifiek bestedingsdoel

6.350

5.636

 

Vaste schulden met een rentetypische

 

 

looptijd van één jaar of langer

 

91.875

 

101.750

Onderhandse leningen van:

 

 

 

 

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

81.875

91.750

- Publiekrechtelijke lichamen

10.000

10.000

Totaal vaste passiva

 

153.818

 

159.386

 

VLOTTENDE PASSIVA

 

 

 

 

Netto vlottende schulden met een rentetypische

 

 

looptijd korter dan één jaar

 

22.382

 

15.758

- Kasgeldleningen

16.000

 

10.000

 

- Banksaldi

3.950

1.968

- Overige schulden

2.307

3.685

- Waarborgsommen vrije kavels De Volgerlanden

125

105

Overlopende passiva

 

7.581

 

7.142

- Nog te betalen verplichtingen

5.112

 

5.331

 

- Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse

 

 

overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel

1.380

1.115

- Overige vooruit ontvangen bedragen

1.089

696

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

 

29.963

 

22.900

 

 

 

 

 

Totaal generaal

 

183.781

 

182.286

 

 

 

 

 

Gegarandeerde geldlening

 

56.478

 

56.937

 

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans

Speelplaatsje ACTIVA

Vaste activa

 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreft de door deze gemeente aan diverse instellingen verstrekte bijdragen in door hun gedane investeringen in vaste activa.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Afschrijvingstermijn

Boek- waarde per01.01.2021

In- of desinvesteringenin het jaar

Afwaardering wegens duurzame waarde
vermindering

Bijdrage van derden
 

in het jaar

Afschrijving
 in het jaar

Boekwaarde per
31.12.2021

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

20-40

0-5

3.661

22

 

147

 

 

99

3.562

169

Totaal

 

3.683

147

0

0

99

3.731

 

Het betreft de volgende bijdragen:

 • LOC Zwijndrecht, onderwijsvoorzieningen, raadbesluit van 7 april 2003
 • Praktijkonderwijs Zwijndrechtse Waard, raadsbesluit van 16 oktober 2012

 

De grootste mutaties per onderdeel worden, mits aanwezig, hieronder weergeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

 

Investering

 

in het jaar

Afwaardering wegens
duurzame waarde
vermindering

Bijdrage van derden

 

in het jaar

Voorber.krediet Noordoevers II;Veersedijk 301-303

Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zuid

133

14

 

 

Totaal gespecificatie mutaties

147

0

0

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met een economisch nut zonder heffing, een economisch nut met heffing en maatschappelijk nut. In onderstaande overzichten wordt per soort materiële vaste activa inzicht gegeven in het verloop van de desbetreffende activa.

 

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Afschrijvings- termijn

Boek- waarde per

 

 

01.01.2021

In- of des- investeringen

 

 

in het jaar

Afwaardering

wegens duurzame

waarde vermindering

Bijdrage

van derden

 

in het jaar

Afschrijving

 

 

 in het jaar

Boek- waarde per

 

 

31.12.2021

Gronden en terreinen (algemene dienst)

Gronden en terreinen (strategische gronden) Bedrijfsgebouwen

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

N.v.t.

N.v.t. 5-50

3-50

5-50

10-25

3.915

3.038

39.126

2.347

418

805

 

 

798

 

23

 

 

211

 

 

342

 

 

968

48

41

63

3.915

3.038

38.403

2.299

400

742

Totaal economisch nut zonder heffing

 

49.649

821

211

342

1.120

48.797

 

 

De grootste mutaties per onderdeel worden, mits aanwezig, hieronder weergeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie bedrijfsgebouwen

Investering

 

in het jaar

Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering

Bijdrage van derden

 

in het jaar

 

De Bron, schoolwoningen Bekestein

 

186

 

Gerubriceerd

Theatergrid Cult.centr.Cascade 2008

Infra en projectbeg Kruiswiel '14+'18, Scholengebw

 

8

26

 

50

 

Subsidie

CAI Project nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert

60

 

 

 

Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018

70

 

11

Bijdrage SPUK

Vervangen kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018

32

 

6

Bijdrage SPUK

Nieuwbouw school De Dukdalf 2017, Jan Wissensl.7,9

23

 

 

 

Ridderhal: vervang. vent. CVketel en radiat.2020

120

 

12

Bijdrage SPUK

IHP - Nieuwbouw Klimboom; voorber.

137

 

 

 

IHP - Nieuwbouw Stadhouder Willem III; voorber

13

 

 

 

IHP - Nieuwbouw Meander; voorber.

14

 

 

 

IHP - Nieuwbouw Admiraal; voorber.

14

 

 

 

Bouwkundig deel toneelhijsinstallatie Cascad

262

 

262

 

Totaal gespecificatie mutaties

753

212

341

 

 

(bedragen x € 1.000)

Machines, apparaten en installaties


 

Investering


 

in het jaar

Afwaardering wegens 
duurzame 
waarde vermindering

Bijdrage van derden


 

in het jaar

Gem.huis: Vervangen aggregaat 2021

22

 

 

Totaal gespecificatie mutaties

22

0

0

 

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut met heffing

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Afschrijvingstermijn

Boekwaarde per

 

 

01.01.2021

In- of desinvesteringen

 

 

in het jaar

Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering

Bijdrage
van derden


in het jaar

Afschrijving

 

  

in het jaar

Boekwaarde per

 

 

31.12.2021

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3-50

20.298

607

 

4

329

20.572

Machines, apparaten en installaties

5-50

1.536

158

 

488

1.206

Overige materiële vaste activa

10-25

134

 

 

25

109

Totaal economisch met heffing

 

21.968

765

0

4

842

21.887

 

De grootste mutaties per onderdeel worden, mits aanwezig, hieronder weergeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Investering

 

 
in het jaar

Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering

Bijdrage
van derden

 

in het jaar

GRP 2019-2023: Vervangen riolering 2020

GRP 2019-2023: Vervangen riolering 2021

GRP 2019-2023: Drukriolering en pompunits 2019

Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal 2021

229

284

21

68

 

 

 

 

4

Totaal gespecificatie mutaties

602

0

4

 

(bedragen x € 1.000)

Specificatie Machines, apparaten en installaties


 

Investering


 

in het jaar

Afwaardering wegens
duurzame 
waarde vermindering

Bijdrage van derden


 

in het jaar

Ondergronds kliko systeem - MOL 2019

Ondergronds kliko systeem - MOL 2020

Ondergronds kliko systeem - MOL 2021

15

80

58

 

 

Totaal gespecificatie mutaties

153

0

0

 

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving


 

 

 

Afschrijvingstermijn

 

Boekwaarde per


 

 

01.01.2021

In- of des-
investeringen

 

 

in het jaar

Afwaardering wegens
duurzame
waarde vermindering

Bijdrage van
derden

 

 

in het jaar

Afschrijving


 

 

in het jaar

Boekwaarde
per

 

 

31.12.2021

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3-50

9.386

225

 

99

428

9.084

Overige materiële vaste activa

5-25

 

130

99

 

31

Totaal maatschappelijk nut

 

9.386

355

0

198

428

9.115

 

De grootste mutaties per onderdeel worden, mits aanwezig, hieronder weergeven.
(bedragen x € 1.000)

Specificatie grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Investering

 

in het jaar

Afwaardering
wegens duurzame waarde
vermindering

Bijdrage
van derden

 

in het jaar

 

CAI Project: Speeltuin wijk Kruiswiel

9

 

68

Bijdrage CAI-fonds

BOP 18-26 Oeverbescherming - 2021

87

 

 

Drainage begraafplaats A.A.weg 2018

28

 

 

Waterbusplein 2018

-461

 

 

BOV - vervanging armaturen 2020

487

14

Bijdrage gemeente Ridderkerk

Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020

14

11

Bijdrage SPUK

Renoveren natuurgras IFC veld B

60

6

Bijdrage SPUK

Totaal gespecificatie mutaties

224

0

99

 

 
(bedragen x € 1.000)

Specificatie overige materiële vaste activa


 

Investering

 

in het jaar

Afwaardering
wegens
duurzame
waarde
vermindering

Bijdrage
van
derden

in het jaar

 

CAI Project: Waalvisie - HavenhoofdCAI Project: Skatepark

44185

 

44154

Bijdrage CAI-fonds € 37.000 &

Bijdrage CAI-fonds 

Totaal gespecificatie mutaties

229

0

198

 


 

De investeringen met een maatschappelijk nut worden in onderstaande tabel gerubriceerd per product weergegeven met vermelding van de gehanteerde afschrijvingstermijnen:

 

Product Afschrijvingstermijn Afschrijving

Betonnen bruggen

50 jaar Gebaseerd op een annuïteit

Wegen

35 jaar Gebaseerd op een annuïteit
Wegen (m.i.v. nota waardering en afschrijving 2017) 50 jaar Gebaseerd op een annuïteit
Stalen bruggen 30 jaar Gebaseerd op een annuïteit

Lichtmasten, begegeningsinstallaties sportvelden

25 jaar Gebaseerd op een annuïteit

Aanleg/renovatie sportvelden (excl. grondaankoop), parken, speelplaatsen, asfaltdeklagen, herstraten, houten bruggen, duikers

20 jaar Gebaseerd op een annuïteit

Lichtmastarmaturen, kunstgrasveld sportpark

15 jaar Gebaseerd op een annuïteit
Abri's, drainage, kunstgrastrapveldjes i.h.k.v. speelruimteplan 10 jaar Gebaseerd op een annuïteit
Speelplaatsje 5 jaar Gebaseerd op een annuïteit
 
Wanneer een activum hierboven niet vemeld is, geldt annuïtaire afschrijving op grond van een    
 
 

 

Financiële vaste activa

 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven :

 

(bedragen x € 1.000)

 

 

Boekwaarde

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Aflossingen

2021

Boekwaarde

31.12.2021

 

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

 

 

663

 

 

900

 

 

 

1.563

Leningen aan:

- Deelnemingen

 

1.241

 

 

1.241

 

- Woningbouwcorporaties

51

 

3

48

- Openbare lichamen als bedoeld in art.1 lid a van de wet Fido

 

 

 

 

Veiligheidsregio ZHZ

1.312

 

32

1.280

Startersleningen

113

 

19

94

Overige langlopende leningen u/g

 

 

 

 

- Woningfinancieringsregeling gemeentepersoneel                                                                                                                                         

2.761

 

231

2.530

- VVOGG                                                                                                                                                                                              

200

 

 

200

Totaal financiële vaste activa                                                                                                                                                                

6.341

900

1.526

5.715

 

 

Toelichting op de belangrijkste mutaties:


Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen: In 2021 zijn nieuwe 'cumulatief preferente aandelen' verkregen in Stedin Holding N.V. voor een bedrag van € 900.000.

 

Leningen

Deelnemingen: Dit betreft de historische kosten ROM-D. Per 1 april 2021 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en

Veiligheidsregio ZHZ: Dit betreft de jaarlijkse aflossing van de lening aan de Veiligheidsregio ZHZ

 

Overige langlopende leningen u/g

Woningfinancieringsregeling gemeentepersoneel: De jaarlijkse aflossingen bedragen € 25.000. In 2021 is vrijwillig extra afgelost

 

Vlottende activa

Voorraden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhanden werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bedragen x € 1.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondexploitatie


 

 

 

Boek-
waarde
01.01.2021

Investeringen

 

Inkomsten


 

Boek-
waarde
31.12.2021

Uitname voorziening
verlies-
latend
complex

Balans-
waarde
31.12.2021

Nog te
maken
kosten


 

Nog te
realiseren
opbrengsten


 

Verwacht
resultaat


 

 

Bedrijventerrein Ambachtse zoom fase 1

24.935

3.752

11.199

17.488

 

17.488

4.172

24.943

3.283

Winstneming Bedrijventerrein Ambachtse zoom fase 1

 

 

-899

899

 

899

 

 

-899

Genieterrein-Waterbusplein

 

4.724

2.260

2.464

 

2.464

3.784

2.671

-3.577

Voorzien verlies Genieterrein-Waterbusplein

 

-3.577

 

-3.577

 

-3.577

 

 

3.577

De Volgerlanden - GREX

53.393

8.819

9.387

52.825

 

52.825

29.879

82.143

-561

Voorzien verlies De Volgerlanden

-503

503

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

77.825

14.221

21.947

70.099

0

70.099

37.835

109.757

1.823

 

De cijfers bij de grex’en zijn gebaseerd op de grondexploitaties 2021. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.
Dat stelt ons in staat om tijdig beheersmaatregelen te nemen, mocht het geprognosticeerde eindresultaat te ver uit beeld dreigen te raken.
Het voorziene verlies De Volgerlanden bedraagt 100% van de eindwaarde van het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie.
De grondexploitatie is gebaseerd op een inschatting van de gemeente van het meest waarschijnlijke scenario.
De werkelijke ontwikkeling is onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de concrete vraag naar nieuwbouwwoningen.
Het is niet uitgesloten dat de financiële uitkomsten van de grondexploitatie zal afwijken van waar nu in de jaarrekening rekening mee is gehouden.
Het risico dat de werkelijke ontwikkeling in negatieve zin af wijkt van de grondexploitatie is verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen.

 

Winstneming Bedrijventerrein Ambachtsezoom fase 1:
De winstneming in 2021 bedraagt € 899.000.

 

Voorzien  verlies Genieterrein-Waterbusplein:
Bij het vaststellen in 2021 van de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein was een voorzien verlies geraamd van € 2.487.000. Het nadelig saldo komt € 1.092.000 hoger uit dan verwacht en is verhoogd ten nadele van de exploitatie.

 

Voorzien verlies De Volgerlanden:
Het voordelig saldo van De Volgerlanden komt hoger uit dan werd verwacht en de volledige voorziening is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie, dit betreft € 503.000.

 

Voorraad gereed product en handelsgoederen

 

(bedragen x € 1.000)

 

Boekwaarde


01.01.2021

Mutaties

 

Boekwaarde


31.12.2021

De Baak 4

839

-14

825

Strategische gronden Centrumgebied

580

 

580

Schoolwoningen Bekestein

0

186

186

Totaal

1.419

172

1.591

 

De twee schoolwoningen aan de Bekestein worden verkocht. Conform BBV voorschrift opgenomen onder de voorraden.

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Saldo op

31.12.2021

a. Vorderingen op openbare lichamen

6.221

6.909

b. Rekening-courant verhouding met het Rijk

0

10.000

b. Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

406

428

d. Overige vorderingen

Voorzien oninvorderbaar GBD
Voorzien oninvorderbaar ALD

1.431

-129
-170

2.096

-101
-192

Totaal

7.759

19.140

 

Toelichting op voorzien dubieuze debiteuren:

De GBD hanteert als prognose oninbaar een percentage van de begrote belastingopbrengsten.
Er is uitgegaan van een prognose oninvorderbaar van 0,5% over de totale begrote inkomsten van 2021. Dit is afgerond € 60.000. Over de oudere jaren tot en met 2020 zijn de vervallen nota's voor 100% voorzien.
Hiervoor is er een bedrag van € 41.000 berekend. Derhalve hebben wij een totaal bedrag voorzien van zo'n € 101.000

Voor de voorzien oninvorderbare debiteuren ALD wordt post voor post bekeken of deze voor 100% of 50% als mogelijk oninvorderbaar moet worden ingeschat.
Hierin wordt meegewogen de ouderdom van de vordering en het soort vordering.
Het bedrag voor mogelijk oninvorderbaar voor 2021 is berekend op € 192.410. De voorziening is hiermee met € 22.623 toegenomen in 2021.

 

Benutting drempelbedragen Schatkistbankieren

Bedrag aan middelen buiten 's Rijks schatkist aangehouden

(bedragen x € 1.000)

Drempel 1ste
halfjaar 2021

Drempel 2de
halfjaar 2021

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

657

1.751

169

166

32

216

657

1.751

169

166

32

216

 

 

Liquide middelen

 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Saldo op

31.12.2021

Bank Nederlandse Gemeenten

0

0

Rabobank

13

7

Totaal

13

7

 

Het saldo Bank Nederlandse Gemeenten stond per 31-12-2021 negatief.
Een negatief banksaldo moet aan de passivazijde van de balans worden verantwoord onder: Vlottende schuld banksaldi

 

Overlopende activa

 

 

 

(bedragen x € 1.000)

 

 

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Saldo op

31.12.2021

Vooruitbetaalde kosten

Nog te ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

40

 

0

277

 

472

Overige nog te ontvangen baten ALD *

3.664

2.265

Nog te ontvangen baten GBD

538

649

Nog te verrekenen kosten Noordoevers

0

36

Totaal

4.242

3.699

* Een specificatie van deze nog te ontvangen baten is te vinden in deel IV, staat 4.

 

 

Specificatie nog te ontvangen Europese en Nederlandse overheidslichamen
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 

 

Saldo op

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Vermindering

2021

Saldo op

31.12.2021

Regiodeals 3e tranche

   

0

397

 

397

Regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

 

 

0

69

 

69

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gedupeerden toeslagenaffaire

 

 

0

6

 

6

 

 

 

0

472

0

472

 

 

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen
(bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Resultaatbestemming

2020 - toevoeging

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat

2021

Vermindering

ter dekking afschrijving

Saldo op

31.12.2021

Algemene reserve

14.790

678

10.524

4.790

   

21.202

Te bestemmen resultaat 2020

678

-678

 

 

 

 

 

Algemene reserve Grondexploitatie

7.874

 

 

4.547

 

 

3.327

Algemene reserve Projecten

2.143

 

 

2.143

 

 

 

Algemene reserve Verkoop opbrengst Eneco

7.500

 

 

7.500

 

 

 

Bestemmingsreserves

16.676

 

8.119

1.979

 

71

22.745

Egalisatiereserves

2.339

 

476

188

 

 

2.627

Resultaat 2021

 

 

 

 

3.254

 

3.254

 

52.000

0

19.119

21.147

3.254

71

53.155

 

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke reserve de aard en reden worden toegelicht.

 

Specificatie (bedragen x € 1.000)

 

Algemene reserve

 

Saldo op
01.01.2021

Resultaatbestemming
2020 - toevoeging

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval
2021

 

Vermindering ter dekking
afschrijving

Saldo op
31.12.2021

Algemene reserve

14.790

678

10.524

4.790

     

21.202

Te bestemmen resultaat 2020

678

-678

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve Grondbedrijf

7.874

 

 

4.547

 

 

 

3.327

Algemene reserve Projecten

2.143

 

 

2.143

 

 

 

 

Algemene reserve Eneco

7.500

 

 

7.500

 

 

 

 

Totaal algemene reserves exclusief resultaat 2019

32.985

0

10.524

18.980

 

0

0

24.529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsreserves

Saldo op
01.01.2021

Resultaatbestemming
2020 - toevoeging

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval
2021

 

Vermindering ter dekking
afschrijving

Saldo op
31.12.2021

Reserve nalatenschap mw. Spoor- van Tichelt'

90

   

5

     

85

Reserve sociaal domein

804

 

189

256

 

 

 

737

Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet

196

 

5

 

 

 

 

201

Tijdelijke bestemmingsreserve groen

850

 

150

425

 

 

 

575

Tijdelijke bestemmingsreserve scholenbouw fase 1

364

 

 

93

 

 

 

271

Reserve groot onderhoud zwembad

122

 

111

90

 

 

 

143

Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen

 

 

40

 

 

 

 

40

Tijdelijke bestemmingsreserve IHP

 

 

6.700

 

 

 

 

6.700

Bestemmingsreserve lokale demografische groei

256

 

223

98

 

 

 

381

Bestemmingsreserve Waalhof

6

 

 

 

 

 

 

6

Bestemmingsreserve duurzaamheid

250

 

 

 

 

 

 

250

Bestemmingsreserve Grotenoord Veerweg

1.221

 

 

 

 

 

 

1.221

Reserve kapitaallasten invest MN Antoniuslaan

2.982

 

 

 

 

 

54

2.928

Reserve kapitaallasten invest MN Noordeinde N915

1.424

 

 

 

 

 

17

1.407

Reserve kapitaallasten invest MN Waterbusplein

1.009

 

 

1.009

 

 

 

 

Reserve strategische investeringen

6.500

 

 

 

 

 

 

6.500

Bestemmingsreserve riolering

600

 

400

 

 

 

 

1.000

Reserve organisatieontwikkeling

 

 

300

 

 

 

 

300

Totaal bestemmingsreserves

16.674

0

8.118

1.976

 

0

71

22.745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalisatiereserves

Saldo op
01.01.2021

Resultaatbestemming
2020 - toevoeging

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval
2021

 

Vermindering ter dekking afschrijving

Saldo op 31.12.2021

 

Egalisatiereserve begraafplaatsen

 

370

 

 

 

44

 

 

 

 

326

Egalisatiereserve wegbeheer

1.786

 

325

144

 

 

 

1.967

Egalisatiereserve baggeren

183

 

151

 

 

 

 

334

Totaal bestemmingsreserves

2.339

0

476

188

 

0

0

2.627

Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties en het doel van de reserves

ALGEMENE RESERVES
- Algemene reserve

Doel:
Voldoende weerstand te hebben om onverwachte tegenvallers of calamiteiten op te kunnen vangen.

Mutaties:
Het positieve resultaat van de jaarrekening 2020 bedroeg € 678.195. Er is een bedrag van € 867.561 onttrokken door diverse budgetten over te hevelen naar 2021. Van het na de resultaatsbestemming 2021 resterend saldo is in 2021 € 390.442 aan de Algemene reserve toegevoegd.

In de kadernota 2022 is besloten om de kosten van ICT verandert van € 144.000 te dekken uit de algemene reserve.

Naar aanleiding van de winternota 2021 zijn de volgende mutaties geweest:
Ten eerste is besloten om een tijdelijke bestemmingsreserve IHP te vormen, hiervoor wordt een bedrag van € 3.100.000 onttrokken uit de algemene reserve. Daarnaast wordt de algemene reserve projecten opgeheven en € 664.616 wordt gestort in de algemene reserve. Doordat de algemene reserve projecten is opgeheven wordt de aan de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein toegerekende overhead van € 48.130 toegevoegd aan de algemene reserve. Er wordt € 7.500.000 gestort in de algemene reserve, omdat de algemene reserve Eneco is samengevoegd met de algemene reserve. Ten slotte een toevoeging van € 582.922 ter afdekking van diverse budgetten 2022 die via de Algemene Reserve in 2021 overgebracht worden naar het jaar 2022. De kosten zullen dus in 2022 weer uit de reserve worden gedekt.

Het geprognosticeerde resultaat na de mutaties vanuit de winternota, een bedrag € 1.337.000 is toegevoegd.

 

- Algemene reserve Grondbedrijf

Doel:
Ter afdekking van risico’s en verliezen binnen het grondbedrijf.

Mutaties:
Naar aanleiding van de resultaatsbestemming 2020 is aan deze reserve onttrokken een bedrag van € 219.688 ten behoeve van de verliesvoorziening De Volgerlanden, die we in de jaarrekening 2020 hebben moeten ophogen, de bijdrage uit de reserve moet via resultaatsbestemming. Voor de afboeking van de strategische gronden Centrumgebied is een bedrag van € 623.862 onttrokken.

In de kadernota 2022 is besloten om de kosten van bestemmingsplannen Noordoevers en Citadelterrein van € 50.000 en de kosten voormalig Willem de Zwijgerschool en het project Margrietschool van € 53.000 te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf.

Bij de winternota 2021 is besloten om een tijdelijke bestemmingsreserve IHP te vormen. Een bedrag van € 3.600.000 te onttrokken aan de algemene reserve Grondbedrijf en gestort in de tijdelijke bestemmingsreserve IHP.

 

- Algemene reserve projecten

Doel:
Afdekken extra kosten bij uitvoering van gemeentelijk projecten.

Mutaties:
Voor de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein is een voorzien verlies van € 1.478.613 geraamd ten laste van de Reserve Projecten. Bij de Winternota 2021 is besloten de algemene reserve Projecten, zoals geadviseerd door de accountant, in 2021 op te heffen. Een bedrag van € 664.617 is onttrokken.

 

- Algemene reserve Eneco

Doel:
De inzet van de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco, waaronder conversie van dure geldleningen.

Mutaties:
In de Winternota 2021 is op advies van de accountant de algemene reserve Eneco (dus niet de reserve strategische investeringen die vanuit de Eneco middelen is gevormd) samengevoegd met de algemene reserve. Een bedrag van € 7.500.000 is onttrokken aan de reserve Eneco en deze gestort in de algemene reserve reserve in 2021 op te heffen.

 

BESTEMMINGSRESERVES

- Nalatenschap mw. Spoor- van Tichelt

Doel:
Voor uitgaven openbare orde en veiligheid, cultuur en recreatie, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid en kosten spoorcollectie.

Mutaties:
Een bedrag van € 5.015 is ten gunste van de exploitatie gebracht ter afdekking van de kosten van de AED installatie en ter dekking van de incidentele subsidies Spoorfonds.

 

- Reserve sociaal domein

Doel:
Dekken van de kosten van het preventieplan sociaal domein.

Mutaties:
Een bedrag van € 256.000 is onttrokken ter dekking van de geplande activiteiten 2021 uit het preventieplan (raad 7 december 2020, RVS 8.1). Een bedrag van € 189.434 is aan de reserve toegevoegd, zijnde het saldo op de post preventieplan.

 

- Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet

Doel:
Dekken van de financiële consequenties zoals genoemd in het Plan van Aanpak omgevingswet.

Mutaties:
Er is een bedrag van € 5.294 toegevoegd aan de reserve voor advisering over de Omgevingswet.

 

-    Tijdelijke bestemmingsreserve groen

Doel:
Ter dekking van het aanplanten van 500 extra bomen en de versterking van de biodiversiteit in de buitenruimte.

Mutaties:
Bij het budget van onderhoud groen is in de begroting 2021 besloten om een incidenteel bedrag van € 425.000 te onttrekken uit de tijdelijke bestemmingsreserve groen voor het renoveren van plantvakken en om te voldoen aan de zorgplicht voor het onderhoud, vervanging en renovatie. In 2021 is niet het volledige budget benut. Het restantbudget Groen van € 150.000 is meegenomen naar 2022.


-    Tijdelijke bestemmingsreserve scholenbouw fase 1

Doel:
Toekomstige kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen scholenbouw de komende 5 jaren te dekken uit deze reserve.

Mutaties:
Bij de kadernota 2022 is een bedrag van € 93.000 is onttrokken uit deze reserve ter dekking van de kapitaallasten 2021.

 

-    Reserve groot onderhoud zwembad

Doel:
Toekomstige onderhoudskosten van het binnenbad van het zwembad te dekken uit deze reserve.

Mutaties:
Bij begroting 2020 is besloten om de in 2017 opgeheven reserve groot onderhoud zwembad te heropenen. In de nieuwe exploitatie opzet van het zwembad is rekening gehouden met een jaarlijkse storting in deze reserve van € 65.000 vanaf het jaar 2020. Bij de Kadernota 2021 is besloten om met ingang van 2020 jaarlijks een extra bedrag van € 45.771 aan deze reserve toe te voegen voor het planmatig onderhoud.

Bij het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) 2021-2030, RVS 8.1 van december 2021, wordt de reserve groot onderhoud zwembad gereserveerd voor onderhoud aan het binnenbad en wordt er € 90.000 uit de reserve groot onderhoud zwembad onttrokken en gestort in de nieuwe voorziening onderhoud buitenbad.

 

-    Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen

Doel:
Het opvangen van schommelingen uit het meerjarenonderhoudsplan.

Mutaties:
Het saldo tussen begrote kosten en werkelijke kosten voor het onderhoud van de overige gemeentelijke gebouwen was in 2021 per saldo € 40.296 positief. Dat bedrag is aan deze reserve toegevoegd.

 

-    Tijdelijke bestemmingsreserve IHP

Doel:
Het dekken van de kapitaallasten van de bouw van de 3e en de 4e school conform het IHP.

Mutaties: 
Bij de Winternota 2021 is besloten een tijdelijke bestemmingsreserve IHP te vormen. Een bedrag van € 6.700.000 is gestort in deze reserve. Dit bedrag is voor € 3.600.000 onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf (de voorfinanciering van de verkoop van overblijvende grond) en voor € 3.100.000 onttrokken aan de algemene reserve (omdat de reserve Projecten nog onvoldoende omvang had).

 

-    Bestemmingsreserve lokale demografische groei

Doel:
Opvangen van de lokale demografische groei als gevolg van internationale ontwikkelingen.

Mutaties:
Bij de Winternota 2021 is besloten deze reserve te handhaven en een € 98.000 te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei voor de begeleiding van statushouders. Een bedrag van € 222.776 is aan de reserve toegevoegd, zijnde het saldo op de post inburgering.

 

-    Bestemmingsreserve Waalhof

Doel:
Het betalen van de kosten die voortvloeien uit het herstel en opknappen van de oude begraafplaats Waalhof.

Mutaties:
Geen mutaties in 2021.

 

-    Bestemmingsreserve duurzaamheid

Doel:
Ter dekking van kosten voor duurzaamheid

Mutaties:
Geen mutaties in 2021.

 

-    Bestemmingsreserve Grotenoord - Veerweg

Doel:
Afdekking van de toekomstige afrekening van het project Grotenoord – Veerweg

Mutaties:
Geen mutaties in 2021.

 

-    Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Antoniuslaan

Doel:
Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Mutaties:
In de winternota 2021 is besloten een jaarlijkse onttrekking te doen vanuit de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen MN: Antoniuslaan gelijk aan de dekking van de afschrijvingslasten Antoniuslaan. Een bedrag van € 54.259 is onttrokken ter afdekking van de afschrijvingslasten die in 2021 ten laste van de exploitatie zijn verwerkt.

 

-    Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Noordeinde-N915

Doel:
Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Een bedrag van € 17.378 is uit de reserve kapitaallasten investeringen MN – Noordeinde - N915 onttrokken ter afdekking van de afschrijvingslasten die in 2021 ten laste van de exploitatie zijn verwerkt.

 

-    Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Waterbusplein

Doel:
Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Mutaties:
Voor de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein in de raad van 1 maart 2021, RVS 9.1, is een voorzien verlies geraamd van € 1.008.736 ten laste van de reserve kapitaallasten Waterbusplein. Hierbij is besloten om deze reserve kapitaallasten Waterbusplein in 2021 op te heffen. 

 


-    Reserve strategische investeringen

Doel:
Uit de reserve Strategische investeringen worden de grote strategische investeringen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gefinancierd. Het moet daarbij gaan om strategische investeringen op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijshuisvesting of fysieke randvoorwaarden voor het sociaal domein.

Mutaties:
Geen mutaties in 2021.

 

-    Bestemmingsreserve riolering

Doel:
De reserve dient ter egalisatie van de rioleringskosten en - opbrengsten.

Mutaties:
In raadsvoorstel 9.7 in de raad van 3 december 2018, is besloten extra toevoegingen aan de voorziening riolering te doen in de jaren 2018 tot en met 2021. De toevoeging van € 400.000 voor het jaar 2021 is op advies van de accountant naar deze bestemmingsreserve riolering overgebracht.

 

-    Reserve organisatieontwikkeling

Doel:
Het dekken van het traineeprogramma in 2022 en 2023.

Mutaties:
Bij de kadernota 2022 is besloten een reserve organisatie ontwikkeling te vormen en is een bedrag van € 300.000 gestort in de reserve organisatieontwikkeling voor het dekken van het traineeprogramma in 2022 en 2023.

 

EGALISATIERESERVES

-    Egalisatiereserve begraafplaatsen

Doel:
De kosten voor het onderhoud van begraafplaatsen te kunnen betalen.

Mutaties:
Door de corona-restricties kunnen minder mensen een uitvaart bijwonen. Aangezien de beschikbare ruimte in onze aula relatief beperkt is, vinden hierdoor minder uitvaarten vanuit ons uitvaartcentrum plaats. Bij de Winternota 2021 is besloten is een bedrag van € 23.222 te onttrekken uit de egalisatiereserve begraafplaats Achterambacht. Ter afdekking van het exploitatiesaldo begraafplaatsen 2021 is € 20.895 aan de reserve onttrokken wat resulteert in een lager overschot.

 

-    Egalisatiereserve wegbeheer

Doel: 
Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.
In de uitvoering van de projecten ontstaan fluctuaties in de uitgaven. Met deze reserve worden de kosten in de begroting geëgaliseerd.
Het saldo tussen begroot en werkelijk van de exploitatiepost groot onderhoud wegen wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve.

Mutaties:
De vaste dekking van de extra onderhoudskosten van € 129.950 zoals geraamd in het wegenplan 2013-2024, is onttrokken aan de reserve. Bij de Winternota 2021 schuiven de projecten Vlasserstraat en Landmanshof door naar 2022 waardoor de bedragen die hiervoor geraamd stonden worden afgeraamd en toegevoegd aan de reserve wegen. In totaal gaat het om € 325.000. Het saldo op de exploitatie voor groot onderhoud wegen bedraagt € 13.667. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken.

 

-    Egalisatiereserve baggeren

Doel:
Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

Mutaties:
In de kadernota 2020 is het gemeentelijke baggerplan vastgesteld. Daarin is voorgesteld en besloten om jaarlijks een bedrag aan deze reserve toe te voegen of te onttrekken. In de Winternota 2021 blijkt dat de aanbesteding voor baggeren vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven werkzaamheden door naar volgend jaar. Er is € 150.664 toegevoegd aan de reserve baggeren.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen

 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Vermindering

2021

Vrijval

2021

Saldo op

31.12.2021

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's. Art 44 lid 1a & b

 

1.894

106

 

1.788

Voorzieningen voor kostenegalisatie. Art 44 lid 1c

 

699

49

 

650

Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel. Art 44 lid 2

5.636

714

 

 

6.350

Totaal

5.636

3.307

155

0

8.788

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke voorziening de aard en reden worden toegelicht. In de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 2011 is de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld. In die notitie is onder meer het algemene financieel beleidskader opgenomen waaraan een voorziening voortaan moet voldoen.

In onderstaand overzicht van vermeerderingen en verminderingen zijn de mutaties verwerkt die betrekking hebben op de exploitatie en balansposten. Na dit overzicht volgt per voorziening een toelichting op de gemuteerde bedragen plus de reden van de voorziening.

 

(bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Vermindering

2021

Vrijval

2021

Saldo op

31.12.2021

Voorziening voormalig personeel

 

1.894

106

 

1.788

Totaal voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's. Art 44 lid 1a & b

0

1.894

106

0

1.788


(bedragen x € 1.000)

         

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Vermindering

2021

Vrijval

2021

Saldo op

31.12.2021

Voorziening onderhoud begraafplaatsen

 

89

21

 

68

Voorziening onderhoud buitenbad

 

610

28

 

582

Totaal voorzieningen voor kostenegalisatie. Art 44 lid 1c

0

699

49

0

650


(bedragen x € 1.000)

 

 

 

 

 

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Vermindering

2021

Vrijval

2021

Saldo op

31.12.2021

Voorziening riolering

5.636

714

   

6.350

Totaal voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel. Art 44 lid 2

5.636

714

0

0

6.350

 

Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen

VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

-    Voorziening onderhoud begraafplaats

Doel:
De voorziening dient ter afdekking van de
onderhoudskosten voor het groot onderhoud begraafplaats.

Mutaties:
Bij de winternota 2018 is besloten een voorziening onderhoud begraafplaats in te stellen. Hier zouden de jaarlijks vooruit ontvangen gelden inzake onderhoud in worden gestort om deze dan later weer gedeeltelijk naar de exploitatie te laten vrijvallen ter afdekking van dat onderhoud. In 2021 is er € 89.000 gestort in de voorziening onderhoud begraafplaats conform het begraafplaatsenbeleidsplan van 2 maart 2020 uit de kadernota 2021. De betalingen van het onderhoud aan de begraafplaats in totaal € 20.837 zijn onttrokken uit de voorziening.

 

-    Voorziening onderhoud buitenbad

Doel:
De voorziening dient ter afdekking van de kosten voortvloeiende uit het
meerjaren onderhoudsplan (MOP) van het buitenbad.
Mutaties:
In het Meerjarig onderhoudsplan (MJOP), RVS 8.1, raad van 6 december 2021 is besloten om deze voorziening onderhoud buitenbad te vormen en in 2021 eenmalig € 520.000 te storten in deze voorziening. Daarnaast is er € 90.000 uit de reserve groot onderhoud zwembad, gereserveerd voor onderhoud aan het buitenbad, overgeboekt naar deze voorziening onderhoud buitenbad. De betalingen van de kosten van het buitenbad bedragen in totaal € 27.871 en zijn onttrokken uit de voorziening.

 

VOORZIENINGEN MET SPECIFIEK BESTEDINGSDOEL

-    Voorziening riolering

Doel:
De voorziening dient, zoals in het GRP is opgenomen, ter egalisatie van de rioleringskosten en - opbrengsten. Bedragen die niet worden uitgegeven worden toegevoegd aan deze voorziening. Uitgangspunt is dat op deze manier de rioolinkomsten ten goede komen aan deze taak.

Mutaties:
Het exploitatiesaldo op taakveld riolering bedroeg in 2021 € 648.986 toegevoegd aan de voorziening. De toevoeging van 2021 (betreffende de raad van 3 december 2018, RVS 9.7) van € 400.000 is onttrokken uit de voorziening en overgebracht naar het de bestemmingsreserve riolering. In de winternota 2021 is er € 65.000 bijgestort in de voorziening riolering. Dit heeft vooral te maken dat er rioolinspecties zijn uitgesteld in de Volgerlanden.

 

-    Voorziening voormalig personeel

Doel:
Nabetaling aan voormalig personeel en pensioenvoorziening wethouders.

Mutaties:
In 2021 is het verzekerde bedrag van een voormalig wethouder uitgekeerd. Dit bedrag van € 1.175.278 is in de voorziening voormalig personeel gestort voor de uitkering van het pensioen van deze voormalige wethouder. De storting bij resultaatbestemming 2020 voor APPA is voor € 138.803 gestort in de voorziening. Dit was deels (€ 101.769) voor de met pensioen gaande wethouder. Het resterende bedrag € 37.034 had op de exploitatie begroot moeten worden voor aanvulling van de verzekering en is in de winternota 2021 onttrokken uit de voorziening. De betalingen van het pensioen aan de voormalig wethouder bedragen in totaal € 38.044 en zijn onttrokken uit de voorziening. De verantwoordelijkheid voor de Algemene Politieke Ambtsdragers (APPA) ligt bij de gemeente zelf. De uitvoering is vanaf 2022 ook in handen van de gemeente. Per 1 januari 2022 is het APPA plan beëindigd. Hiervoor zijn kapitalen uitgekeerd aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en is er in 2021 € 589.309 extra gestort in de voorziening personeel.

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

 

Bij de vaste schulden hebben zich de volgende mutaties voorgedaan

 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 

Saldo op

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Vermindering

2021

Saldo op

31.12.2021

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

 

91.750

15.500

25.375

81.875

Publiekrechterlijke lichamen

 

10.000

 

 

10.000

Totaal

 

101.750

15.500

25.375

91.875

 

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 966.000.

 

Onder de vaste schulden per 31 december 2021 is een bedrag van € 10,0 miljoen opgenomen voor leningen die op dat moment een resterende looptijd heeft van korter dan één jaar.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Saldo op

31.12.2021

 Kasgeldleningen

10.000

16.000

Bank Nederlandse Gemeenten *

1.968

3.950

Overige schulden

3.685

2.307

Waarborgsommen vrije kavels De Volgerlanden

105

125

Totaal

15.758

22.382

* Het saldo van onze algemene betaalrekening bij de BNG was zowel per 31 december 2020 als per 31 december 2021 negatief.

Overlopende passiva

 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 

 

Saldo op

01.01.2021

Saldo op

31.12.2021

 Vooruit ontvangen baten

   

696

1.089

Vooruit ontvangsten debiteuren

Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel*

 

 

0

1.115

0

1.380

Nog te betalen bedragen **

 

 

5.331

5.112

Totaal

 

 

7.142

7.581

 * Zie onderstaande specificatie.

 

 

 

 

** De specificatie van de nog te betalen bedragen is te vinden in deel IV, staat 5.

 

 

 

 

Specificatie voorschotten Europese en Nederlandse overheidslichamen

 

 

 

 

(bedragen x € 1.000)

 

 

 

 

Omschrijving

Saldo op

01.01.2021

Vermeerdering

2021

Vermindering

2021

Saldo op

31.12.2021

 Landschapstafel IJsselmonde

234

31

96

169

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

318

433

335

416

ISV Stedelijke vernieuwing - Noordoevers

1

 

 

1

Combinatiefuncties

104

 

29

75

Landschapstafel IJsselmonde subsidie 2016-2022

138

 

83

55

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

217

 

217

0

Regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

15

86

28

73

Regeling stimulering sport

0

141

129

12

Regeling Sportakkoord

3

85

3

85

Koplopers Cliëntondersteuning

85

 

37

48

Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)

0

211

154

57

Regeling lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

0

20

9

11

Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

0

84

 

84

Subsidie Ambachts Lint

0

24

 

24

Subsidie project Oranjebuurt

0

147

 

147

Tijdelijk ondersteuning toezicht & handhaving

0

118

40

78

Ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen

0

81

36

45

Totaal

1.115

1.461

1.196

1.380

 

Gegarandeerde geldleningen

Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Saldo per
01.01.2021

Waarvan
gewaarborgd

Waarborg
in 2021

Afgelost
in 2021

Restant per
31.12.2021

Waarvan
gewaarborgd

Directe borgstellingen

10.540

10.540

 

1.821

8.719

8.719

Achtervang WSW

92.794

46.397

19.609

16.885

95.518

47.759

Totaal

103.334

56.937

19.609

18.706

104.237

56.478

 

2. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Terug naar navigatie - 2. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

 Verplichtingen

Verlofrechten

Een aantal medewerkers in dienst van onze gemeente heeft in 2021 het opgebouwde verlofrecht niet helemaal opgenomen, in totaal gaat er circa 6.900 uur over naar het volgende jaar, iets minder dan 50% van het verlof per jaar.

Grondexploitaties

Voor de grondexploitatie Ambachtsezoom en de Volgerlanden zijn er een aantal grondverkopen geweest waarbij de overeenkomst in 2021 is getekend maar de levering nog moet plaatsvinden. Voor de Volgerlanden is het bedrag € 2.791.765 en voor de Ambachtsezoom is het bedrag € 799.240. Voor de grondexploitatie Waterbusplein zijn er in 2021 geen verkoopovereenkomsten ondertekend.

 


GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

 Oekraïne crisis

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen, dit heeft geleid tot wereldbrede sancties. De gevolgen hiervan raken ook zeker de Westerse Landen, o.a. door de komst van grote aantallen vluchtelingen (ook in onze gemeente) en enorm stijgende prijzen van olie, energie en grondstoffen. Het Rijk heeft beloofd de directe kosten van de vluchtelingen te vergoeden, maar de precieze invulling van die belofte is nog onduidelijk. De stijgende kosten van inkoop zullen wel niet vergoed worden, hooguit via een meevaller in het accres.

Omvang en duur van deze crisis is nog zeer onzeker.

4. Wet normering topinkomens

Terug naar navigatie - 4. Wet normering topinkomens
 1. Bezoldiging topfunctionarissen

 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021
bedragen x € 1


AJM Martens

 


GH Logt

 


EFMM Bressers

Functiegegevens

Secretaris

 

Griffier

 

Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in

2021

01/01 - 31/08

 

01/01 - 31/12

 

01/09 – 03/10

 

Omvang dienstverband (als

deeltijdfactor in fte)

1,0

 

1,0

 

1,0

 

Dienstbetrekking?

ja

 

ja

 

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen

 

73.048

 

102.895

 

6.571

Beloningen betaalbaar op termijn

 

13.583

 

18.197

 

1.351

Subtotaal

 

86.631

 

121.092

 

7.922

 

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum

 

139.142

 

209.000

 

18.896

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

Bezoldiging

 

86.631

 

121.092

 

7.922

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 

N.v.t.

 

 

N.v.t.

 

 

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

AJM Martens

 

GH Logt

 

 

 

Functiegegevens

Secretaris

 

Griffier

 

 

 

Aanvang en einde functievervulling in

2020

01/01 - 31/12

 

01/01 - 31/12

 

 

 

Omvang dienstverband (als

deeltijdfactor in fte)

1,0

 

1,0

 

 

 

Dienstbetrekking?

ja

 

ja

 

 

 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

104.317

 

104.515

 

 

Beloningen betaalbaar op termijn

 

19.918

 

17.126

 

 

Subtotaal

 

124.235

 

121.641

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

 

201.000

 

201.000

 

 

 

Bezoldiging

 

124.235

 

121.641

 

 

 


1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 202
bedragen x € 1                                               


 A de Baat

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2021

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

04/10 – 31/12

-

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

3

-

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

248

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

 

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 199

€ 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 83.100

 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 49.352

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

 

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 22.440,00

-

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 21.080

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 21.080

 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

5. EMU saldo

Terug naar navigatie - 5. EMU saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een (begrotings)tekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP).
Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het batenlastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo.
Bij een sluitende begroting of een voordelig resultaat bij de jaarrekening kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben

Het EMU saldo kan op twee manieren worden berekend, via de reële transacties in de exploitatie en de balans, en via de mutaties in de financiële activa en de financiële passiva op de balans.

In navolgende overzicht wordt deze informatie voor wat betreft Hendrik-Ido-Ambacht gepresenteerd via de de mutaties in de financiële activa en de financiële passiva op de balans.

 

Berekening EMU saldo via financiële mutaties op de balans

(bedragen x € 1.000)

 

 

Stand per 
1-1-2021

Stand per 
31-12-2021

Mutaties in 
2021

Activa

       

Financiële vaste activa:

kapitaalverstrekkingen

663

1.563

900

 

leningen

5.678

4.152

-1.526

Vlottende activa:

uitzettingen

7.759

19.140

11.380

 

liquide middelen

13

7

-6

 

overlopende activa

4.242

3.699

-543

 

 

A - Per saldo afname activa

 

9.305

Passiva

 

 

 

 

Vaste passiva:

vaste schulden

101.750

91.875

-9.875

Vlottende passiva:

vlottende schulden

15.758

22.382

6.623

 

overlopende passiva

7.142

7.581

439

 

 

B - Per saldo toename passiva

 

-2.813

 

 

 

 

 

 

 

 Berekend EMU saldo  A -/- B

 

12.118

 

C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa

Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld

Jaarrekening 2021 - Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Jaarrekening 2021 - Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

(bedragen x € 1.000) 

 

Hoofdtaakveld

Taakveld

Omschrijving taakveld

Programma

Omschrijving programma

Lasten

Baten

0 - Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

2.308

 

0.2

Burgerzaken

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

1.108

337

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

253

134

0.4

Overhead

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

5.877

104

0.5

Treasury

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

105

207

0.61

OZB woningen

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

104

4.095

0.62

OZB niet-woningen

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

216

1.770

0.64

Belastingen Overig

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

13

729

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

 

43.220

0.8

Overige baten en lasten

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

2.014

1.837

0.10

Mutaties reserves

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

19.117

21.215

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

3.254

 

0.9

Vennootschapsbelasting

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

20

 

Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning

34.389

73.648

1 - Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

2.114

6

1.2

Openbare orde en Veiligheid

95-04

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

638

95

Totaal 1 - Veiligheid

2.752

101

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

95-03

Buitenruimte

3.721

246

2.5

Openbaar vervoer

95-03

Buitenruimte

40

 

Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

3.761

246

3 - Economie

3.1

Economische ontwikkeling

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

212

 

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

20.331

17.653

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

87

45

Totaal 3 - Economie

20.630

17.698

4 - Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

1.120

18

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

1.715

514

Totaal 4 - Onderwijs

2.835

532

5 - Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

1.159

517

5.2

Sportaccommodaties

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

2.218

701

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

1.080

645

5.6

Media

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

531

 

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

480

 

5.73

Openbaar groen

95-03

Buitenruimte

2.335

1

5.5

Cultureel erfgoed

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

4

 

Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie

7.807

1.863

6 - Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

2.159

72

6.2

Wijkteams

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

1.881

87

6.3

Inkomensregelingen

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

7.311

5.710

6.4

Begeleide participatie

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

979

 

6.5

Arbeidsparticipatie

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

771

 

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

410

 

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

4.994

 

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

6.889

 

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

-945

9

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

1.092

 

Totaal 6 - Sociaal domein

25.539

5.877

7 - Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

95-01

Sociaal, Welzijn en Educatie

1.833

6

7.2

Riolering

95-03

Buitenruimte

2.133

2.393

7.3

Afval

95-03

Buitenruimte

4.262

4.244

7.4

Milieubeheer

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

1.178

200

7.5

Begraafplaatsen

95-03

Buitenruimte

572

677

Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu

9.978

7.518

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwin

8.1

Ruimtelijke ordening

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

435

50

8.13

RO - vastgoedregistratie

95-03

Buitenruimte

143

 

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

10.231

10.664

8.3

Wonen en bouwen

95-02

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

1.391

1.694

Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

12.200

12.408

Eindtotaal

119.892

119.892

 

Prog

Grootboek
nummer
investering

Activa- nummer

Omschrijving

Uitgaven of 
Inkomsten

Restantkrediet
Handhaven
Afsluiten

Totaal
krediet

Uitgaven/
Inkomsten
tot 2021

Beschikbaar
krediet in
2021

Uitgaven/ Inkomsten 
in 2021

Restant in
2021

01

70950105

10522

Cai Proj: Speeltuin wijk Kruiswiel

I

Afsluiten

-70.000

-2.499

-67.501

-67.501

0

01

70950105

10522

Cai Proj: Speeltuin wijk Kruiswiel

U

Afsluiten

70.000

61.010

8.990

8.990

-0

01

70950110

10625

Cai proj: Skatepark

I

Afsluiten

-153.838

0

-153.838

-153.837

-1

01

70950110

10625

Cai proj: Skatepark

U

Afsluiten

193.838

0

193.838

185.295

8.543

01

70960141

10546

Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018

I

Handhaven

-16.307

-5.441

-10.866

-10.866

-0

01

70960141

10546

Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018

U

Handhaven

103.307

9.075

94.232

70.314

23.918

01

70960142

10548

Vervangen kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018

I

Handhaven

-18.562

-12.370

-6.192

-6.192

0

01

70960142

10548

Vervangen kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018

U

Handhaven

75.562

21.859

53.703

32.262

21.442

01

70960143

10610

Ridderhal: vervang. vent. CVketel en radiat.2020

I

Afsluiten

-17.565

-5.643

-11.922

-11.922

-0

01

70960143

10610

Ridderhal: vervang. vent. CVketel en radiat.2020

U

Afsluiten

118.390

0

118.390

120.114

-1.724

01

70960144

10611

Sophiahal: vervang. pompen en kleppen CV 2020

I

Handhaven

-2.992

-1.320

-1.672

-1.672

-0

01

70960144

10611

Sophiahal: vervang. pompen en kleppen CV 2020

U

Handhaven

19.672

0

19.672

4.704

14.968

01

70960145

10628

Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal 2021

I

Afsluiten

-4.084

0

-4.084

-4.084

-0

01

70960145

10628

Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal 2021

U

Afsluiten

76.342

7.924

68.418

68.374

44

01

70960317

10623

Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020

I

Handhaven

-43.988

0

-43.988

-11.102

-32.886

01

70960317

10623

Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020

U

Handhaven

463.988

0

463.988

14.035

449.953

01

70960318

10624

Renoveren natuurgras IFC veld B

I

Afsluiten

-6.732

0

-6.732

-6.732

0

01

70960318

10624

Renoveren natuurgras IFC veld B

U

Afsluiten

56.732

0

56.732

61.079

-4.347

01

70980102

10521

CAI Proj: nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert

I

Afsluiten

-4.477.691

-4.504.615

26.924

0

26.924

01

70980102

10521

CAI Proj: nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert

U

Afsluiten

8.526.217

8.510.342

15.875

59.917

-44.042

01

71010116

10554

Nieuwbouw W.de Zwijgerschool 2017, Kruiswiel

I

Afsluiten

-200.000

-409.210

209.210

0

209.210

01

71010116

10554

Nieuwbouw W.de Zwijgerschool 2017, Kruiswiel

U

Afsluiten

7.154.800

7.002.078

152.722

38.639

114.083

01

71030213

10494

Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014+2018

I

Handhaven

0

0

0

-50.000

50.000

01

71030213

10494

Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014+2018

U

Handhaven

1.667.386

1.396.265

271.121

7.824

263.297

01

71030215

10555

Nieuwbouw school De Dukdalf 2017, Jan Wissensl.7,9

U

Afsluiten

2.584.469

2.562.121

22.348

23.315

-967

01

71120101

10609

KOPV-Vlindert. Druiveng. 1: ophalen verhard 2020

U

Afsluiten

26.195

25.281

914

0

914

01

71010117

10641

IHP - Nieuwbouw Klimboom; voorber.

U

Handhaven

153.250

0

153.250

137.308

15.942

01

71010120

10644

IHP - Nieuwbouw Admiraal; voorber.

U

Handhaven

153.250

0

153.250

14.310

138.940

01

71010119

10643

IHP - Nieuwbouw Meander; voorber.

U

Handhaven

153.250

0

153.250

14.230

139.020

01

71180808

10647

Besturingsdeel toneelhijsinstallatie Cascade

U

Handhaven

100.000

0

100.000

0

100.000

01

71010118

10642

IHP - Nieuwbouw Stadhouder Willem III; voorber.

U

Handhaven

183.500

0

183.500

12.985

170.515

01

71010121

10645

IHP - Sloop gymzaal Weteringsingel; voorber.

U

Handhaven

24.750

0

24.750

398

24.352

01

71180809

10646

Bouwkundig deel toneelhijsinstallatie Cascade

I

Handhaven

-337.000

0

-337.000

-261.992

-75.008

01

71180809

10646

Bouwkundig deel toneelhijsinstallatie Cascade

U

Handhaven

350.000

0

350.000

261.992

88.008

01

71180807

10627

Vervangen schuifdeuren Cascade 2021

U

Handhaven

20.287

0

20.287

0

20.287

02

70560114

10602

Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zuid

U

Handhaven

38.999

22.109

16.890

13.950

2.940

02

75199600

10650

Voorber.krediet Noordoevers II;Veersedijk 301-303

I

Handhaven

-1.750.000

0

-1.750.000

0

-1.750.000

02

75199600

10650

Voorber.krediet Noordoevers II;Veersedijk 301-303

U

Handhaven

4.250.000

0

4.250.000

133.254

4.116.746

03

70110520

10556

GRP 2019-2023: Vervangen riolering 2020

U

Afsluiten

895.680

675.033

220.647

228.734

-8.087

03

70110619

10577

GRP 2019-2023: Vervanging rioolgemalen 2019

U

Afsluiten

61.001

41.321

19.680

1.080

18.600

03

70110620

10578

GRP 2019-2023: Vervanging rioolgemalen 2020

U

Handhaven

86.000

0

86.000

0

86.000

03

70110719

10582

GRP 2019-2023: Drukriolering en pompunits 2019

U

Afsluiten

35.000

12.783

22.217

20.801

1.416

03

70110720

10583

GRP 2019-2023: Drukriolering en pompunits 2020

U

Handhaven

35.000

0

35.000

5.650

29.350

03

70110819

10587

GRP 2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2019

U

Afsluiten

35.000

15.520

19.480

3.285

16.195

03

70110820

10588

GRP 2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2020

U

Handhaven

25.000

0

25.000

0

25.000

03

70260220

10617

BOV - vervanging armaturen 2020

I

Handhaven

0

0

0

-13.548

13.548

03

70260220

10617

BOV - vervanging armaturen 2020

U

Handhaven

542.280

53.642

488.638

487.057

1.581

03

70260420

10612

BOV - vervanging lichtmasten 2020

U

Handhaven

7.370

175

7.195

0

7.195

03

70270332

10530

CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd

I

Handhaven

-290.000

-68.207

-221.793

-44.211

-177.582

03

70270332

10530

CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd

U

Handhaven

442.001

68.088

373.913

44.330

329.583

03

70270342

10576

Waterbusplein 2018

I

Afsluiten

-461.261

0

-461.261

0

-461.261

03

70270342

10576

Waterbusplein 2018

U

Afsluiten

1.008.736

461.261

547.475

-461.261

1.008.736

03

70290420

10565

BOP 18-26 Oeverbescherming - 2020

U

Afsluiten

70.556

70.197

359

0

359

03

70310509

10575

Drainage begraafplaats A.A.weg 2018

U

Handhaven

302.000

36.975

265.025

28.377

236.648

03

70720219

10603

Ondergronds kliko systeem - MOL 2019

U

Afsluiten

60.000

48.036

11.964

14.793

-2.829

03

70720220

10604

Ondergronds kliko systeem - MOL 2020

U

Afsluiten

60.000

0

60.000

80.200

-20.200

03

70110521

10557

GRP 2019-2023: Vervangen riolering 2021

U

Handhaven

895.680

0

895.680

284.486

611.194

03

70260421

10613

BOV - vervanging lichtmasten 2021

U

Handhaven

13.600

0

13.600

0

13.600

03

70270352

10626

Stalen brug Jaagpad

U

Handhaven

180.000

0

180.000

0

180.000

03

70720221

10649

Ondergronds kliko systeem - MOL 2021

U

Handhaven

114.000

0

114.000

58.301

55.699

03

70290421

10566

BOP 18-26 Oeverbescherming - 2021

U

Afsluiten

70.556

0

70.556

86.840

-16.284

03

70260221

10618

BOV - vervanging armaturen 2021

U

Handhaven

58.040

0

58.040

0

58.040

03

70110621

10579

GRP 2019-2023: Vervanging rioolgemalen 2021

U

Handhaven

55.000

0

55.000

0

55.000

03

70110721

10584

GRP 2019-2023: Drukriolering en pompunits 2021

U

Handhaven

35.000

0

35.000

0

35.000

03

70110821

10589

GRP 2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2021

U

Handhaven

25.000

0

25.000

0

25.000

04

71340101

10605

Gem.huis: vervangen kozijnen, ramen, deuren 2020

U

Handhaven

419.350

0

419.350

0

419.350

04

71340102

10606

Gem.huis: Vervangen buitenzonwering 2020

U

Handhaven

126.420

0

126.420

0

126.420

04

71440103

10631

Videostreaming raadszaal

U

Afsluiten

50.799

54.652

-3.853

0

-3.853

04

71340104

10629

Gem.huis: Vervangen liften 2021

U

Handhaven

43.133

0

43.133

0

43.133

04

71340103

10630

Gem.huis: Vervangen aggregaat 2021

U

Afsluiten

30.462

0

30.462

22.277

8.185

04

71520103

10648

Aandelen Stedin Holding N.V.

U          

Afsluiten

900.000

0

900.000

899.852

148

Eindtotaal

25.396.828

16.146.442

9.250.386

2.444.432

6.805.954

Bijlage 2. Overzicht en toelichting op de investeringsbudgetten

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Maatregelen

- 70110520 - GRP2019-2023: vervanging riolering 2020
Stand van zaken
Rioolvervangingen Kruiswiel fase 2 en Hoge Kade fase 2 zijn conform kwaliteit GRP uitgevoerd.

- 70110521 - GRP2019-2023: vervanging riolering 2021
Stand van zaken
Rioolvervangingen Kruiswiel fase 3 zijn conform kwaliteit GRP uitgevoerd. Restant budget zetten wij in voor Kruiswiel fase 4 in 2022.

-    70110619 - GRP2019-2023: vervanging rioolgemalen 2019
Stand van zaken
Onderhoud aan rioolgemalen is uitgevoerd conform het GRP. Vervangingsnoodzaak rioolgemalen viel lager uit dan verwacht. Budget kan worden afgesloten.

-    70110620 - GRP2019-2023: vervanging rioolgemalen 2020
Stand van zaken
Onderhoud aan rioolgemalen is uitgevoerd conform het GRP. Restant budget zetten wij in voor de vervangingsnoodzaak rioolgemalen voor 2022.

-    70110621 - GRP2019-2023: vervanging rioolgemalen 2021
Stand van zaken
Onderhoud aan rioolgemalen is uitgevoerd conform het GRP. Restant budget zetten wij in voor de vervangingsnoodzaak rioolgemalen voor 2022.

-    70110719 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2019
Stand van zaken
Onderhoud aan drukriolering en pompunits is uitgevoerd conform het GRP. Budget kan worden afgesloten.

-    70110720 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2020
Stand van zaken
Onderhoud aan drukriolering en pompunits is uitgevoerd conform het GRP. Restant budget zetten wij in voor de vervangingsnoodzaak drukriolering en pompunits voor 2022.

-    70110721 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2020
Stand van zaken
Onderhoud aan drukriolering en pompunits is uitgevoerd conform het GRP. Restant budget zetten wij in voor de vervangingsnoodzaak drukriolering en pompunits voor 2022.

-    70110819 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2019
Stand van zaken
Grondwatermeetnet is onderhouden conform GRP. Er zijn geen grote investeringen hieraan nodig geweest. Budget kan worden afgesloten.

-    70110820 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2020
Stand van zaken
Grondwatermeetnet is onderhouden conform GRP. Er zijn geen grote investeringen hieraan nodig geweest. Budget wordt ingezet voor drainage in 2022.

-    70110821 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2021
Stand van zaken
Grondwatermeetnet is onderhouden conform GRP. Er zijn geen grote investeringen hieraan nodig geweest. Budget wordt ingezet voor drainage in 2022.

-    70260220 - BOV -vervanging armaturen 2020
Stand van zaken
De eerste en tweede vervangingsrondes hebben plaatsgevonden in 2021. Hierbij hebben wij ongeveer 1880 armaturen vervangen. Hiermee hebben wij in het kader van duurzaamheid en leverbaarheid van materialen hoog verbruikende lampen vervangen voor LED-verlichting.

-    70260221 - BOV - vervanging armaturen 2021
Stand van zaken
Door de ontwikkelingen bij Bureau OVL hebben wij in 2020 geen vervangingen uitgevoerd. De opgave van 2020 is tezamen met de opgaven van 2021 in 2021 opgepakt. We hebben in totaal ongeveer 1880 armaturen vervangen voor duurzame LED-armaturen. Dit is ongeveer 24% van ons areaal.

-    70260420 - BOV - vervanging lichtmasten 2020
Stand van zaken
Door het gebrek aan een vaste aannemer met Stedin-certificering hebben wij de vervangingen van onze masten in 2020 en 2021 nog niet kunnen uitvoeren. Wij zullen deze opgave in 2022 gaan uitvoeren met de nieuwe aannemer.

-    70260421 - BOV - vervanging lichtmasten 2021
Stand van zaken
Door de uitloop van de aanbesteding bij Bureau OVL hebben wij geen vaste aannemer voor projecten die gecertificeerd is bij Stedin. Hierdoor konden wij geen masten vervangen in 2020 en 2021. Wij zullen deze opgave in 2022 gaan uitvoeren met de nieuwe aannemer.

-    70270332 - CAI projecten: Waalvisie - Havenhoofd
Stand van zaken
Werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. Het geraamde budget is niet afdoende. Bij de kadernota 2023 zal om extra budget worden gevraagd. De aannemer is nu alles aan het voorbereiden. Start werkzaamheden Q2/Q3. Afronding Q3/4. Het een en anders is afhankelijk van levertijden van materialen.

-    70270342 - Waterbusplein 2018
Stand van zaken
Begin 2021 is het Waterbusplein gesaneerd en bouwrijp gemaakt. Direct daaropvolgend is de ontwikkelaar gestart met het realiseren van de twee gebouwen. Medio december is gestart met de bouw van een nieuwe kade plus trappartij. De kosten die ten laste van dit investeringsbudget zijn geboekt zijn ten laste gebracht van de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein. Het investeringsbudget is per 31-12-2021 afgesloten.

-    70270352 - Stalen brug Jaagpad
Stand van zaken
De voorbereiding van de vervanging van deze brug wordt in 2022 uitgevoerd. Het streven is ook om de uitvoering dit jaar plaats te laten vinden.

-    70290420- BOP18-26: Oeverbescherming 2020
Stand van zaken
Oevers en beschoeiingen zijn onderhouden conform Beheerplan Oeverbeschermingen. Beschoeiing vervangen aan de Hoge Kade, De Hoog en De Hil.

-    70290421 - BOP18-26: Oeverbescherming 2021
Stand van zaken
In 2021 hebben we door noodzaak meer beschoeiing moeten vervangen dan verwacht. Beschoeiing vervangen aan de Wilhelminasingel.


-    70310509 - Drainage begraafplaats A.A.weg 2018
Stand van zaken
Sinds 2019 is de voorbereiding wat een jaar eerder is gestart opgepakt. Na een korte periode is de zienswijze en realisatie-wijze omgezet naar een conventionele aanpak. Hierdoor heeft de voorbereiding tot en met 2021 geduurd. begin dit jaar 2022 is de aanbesteding gestart wat loopt tot april van dit jaar. Verwachting is dat de realisatie 3e kwartaal is afgerond.

-    70560114 - Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zuid
Stand van zaken
Op 30 maart heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle partijen uit de eerstelijns gezondheidszorg die tot dan toe belangstelling getoond hadden voor mogelijke vestiging op Zuidwende-Zuid. Een privé persoon heeft vervolgens het initiatief genomen om de haalbaarheid te onderzoeken van de vestiging van een gezondheidscentrum op de locatie. Na een periode van onderzoek heeft hij in november te kennen gegeven ervan af te zien. In december is besloten de markt (ontwikkelaars) te benaderen met de vraag of zij mogelijkheden zien om op Zuidwende-Zuid huisvesting voor eerstelijns gezondheidszorgvoorzieningen te realiseren.

-    70720219 - Ondergronds kliko systeem - MOL 2019
Stand van zaken
Het krediet is gebruikt voor het realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in De Volgerlanden.

-    70720220 - Ondergronds kliko systeem - MOL 2020
Stand van zaken
Het krediet is gebruikt voor het realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in De Volgerlanden.

-    70720221- Ondergronds kliko systeem - MOL 2021
Stand van zaken
Het krediet wordt gebruikt voor het realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in de Volgerlanden. Het restantkrediet wordt in 2022 ingezet.

-    70950105 - CAI projecten: speeltuin wijk Kruiswiel (niet gestart)
Stand van zaken
In 2021 zijn de laatste groenwerkzaamheden op de speelplek verricht waarmee het project is afgerond.

-    70950110 - CAI projecten: Skatepark
Stand van zaken
Het skatepark is in september van 2021 feestelijk geopend door wethouder Van Die. Het Skatepark is gemaakt in samenspraak met de skaters en is een groot succes. Door de grote groei in het aantal gebruikers is er wel meer zwerfafval ontstaan wat wij nu bestrijden met grotere prullenbakken.

-    70960141 - Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018
Stand van zaken
De meeste werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten, er volgt nog een eindnota.

-    70960142 - Verv. kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018
Stand van zaken
De meeste werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten, er volgt nog een eindnota.


-    70960143 - Ridderhal: vervang. vent. CV ketel en radiat. 2020
Stand van zaken
Werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd, krediet kan worden afgesloten.


-    70960144 - Sophiahal: vervang. pompen en kleppen CV 2020
Stand van zaken
Werkzaamheden eind 2021 uitgevoerd, factuur in 2022


-    70960145 - Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal 2021
Stand van zaken
Werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd, krediet kan worden afgesloten

-    70960317 - Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020
Stand van zaken
De voorbereidingen en offerte trajecten van de renovaties van veld B (IFC) en veld 2 (ASWH) komen bovenop de overige zaken die spelen rondom de sportvelden. Denk aan het capaciteitsvraagstuk, de wetgeving voor het tegengaan van de verspreiding van microplastics en de planningen rondom Corona. Daarnaast hebben we op zeer korte termijn in december de LED verlichting gerealiseerd op veld 12 en 13 t.b.v. extra bespeelbaarheid van de velden 's avonds. Bij veld 2 speelt tenslotte de capaciteit bij het Ingenieursbureau Drechtsteden een rol, hierdoor loopt de voorbereiding enige vertraging op. Op dit moment wordt de uitvraag voorbereid. Voor zowel veld B als de keerwand voorziening op beide hoofdvelden is opdracht gegeven en planning afgegeven. Aanbesteding heeft 3e kwartaal 2021 plaatsgevonden en de realisatie zal 2e kwartaal 2022 geschieden.

 

-    70960318 - Renoveren natuurgras IFC veld B
Stand van zaken
Renovatie van veld B

 • Volgens planning groot onderhoud is 50K beschikbaar gesteld (krediet).
 • Offerte traject renovatie veld B kostte relatief veel tijd doordat offerte(s) onvolledig en geen maatwerk waren. Geen duidelijkheid op inhoud en teveel aannames (afwijkende antwoorden vanuit de aannemer). Aanpassingen op offerte kostte relatief veel tijd waardoor in december 2020 pas opdracht is gegeven op herziene offerte die uiteindelijk 23% lager is dan oorspronkelijke offerte (voor hetzelfde werk!)
 • Randzaken zoals ballenvangers, doelen, leunhekwerken, etc. als verplichting aangegaan op budget 2020 maar door vertraging (punt 2) doorgeschoven naar 2021. Deze zijn in januari 2021 in opdracht gegeven.
  Het veld is in zijn geheel 3e kwartaal 2021 gerealiseerd.

-    70980102 - CAI projecten: nieuwbouw binnenbad zwembad
Stand van zaken
Door de aannemer die het zwembad gebouwd heeft zijn in 2021 de onvolkomenheden verholpen die naar voren kwamen tijdens de oplevering van het bad en in de maanden daarna. Daarmee is het zwembad officieel gereedgekomen en opgeleverd. Het krediet voor de bouw van het zwembad is per 31 december 2021 afgesloten.

-    71010116 - Krediet nieuwbouw W. de Zwijgerschool 2017
Stand van zaken
De nieuwe Willem de Zwijgerschool aan de IJdenhove is in november 2020 opgeleverd en overgedragen aan het betreffende schoolbestuur (VVOGG). Als gevolg van de coronamaatregelen is de school pas begin 2021 in gebruik genomen. Het krediet voor de nieuwbouw is per 31 december 2021 afgesloten. Het batig eindsaldo bedraagt € 323.000, waarvan het grootste deel financieel- technisch van aard is. Ten tijde van de Winternota 2020 hebben we op advies van de accountant de begrote bijdrage die het schoolbestuur betaalt aan het realiseren van een peuterspeelzaal in de school uit het investeringsbudget gehaald. De accountant heeft later alsnog aangegeven dat we dit bedrag toch in één keer ten gunste van het investeringsbudget mochten brengen plus een vordering op de balans als uitgegeven lening. Dit is ook gebeurd. Met het boeken van die bijdrage op het investeringsbudget ontstaat een schijnbaar voordeel van € 200.000. Daarnaast heeft de school uit eigen middelen meer investeringen in de school heeft gepleegd dan aanvankelijk was geraamd.

-    71010117 - IHP -Nieuwbouw Klimboom; voorber.
Stand van zaken
Op 1 maart heeft de raad voor de nieuwbouw van vier basisscholen, waaronder de Klimboom, voorbereidingskredieten van in totaal € 668.000 beschikbaar gesteld. Na een verzoek daartoe is hiervan € 133.250 aan het schoolbestuur (Skoba) ter beschikking gesteld. Een bedrag van € 20.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke projectkosten. Met het schoolbestuur en Projectbureau De Volgerlanden hebben in 2021 diverse overleggen plaatsgevonden over de bouw van de nieuwe school. Projectbureau De Volgerlanden is betrokken bij de bouw van de nieuwe Klimboom, omdat de school wordt gebouwd in deelplan De Hofjes van die wijk
 

-    71010118 - IHP - Nieuwbouw Stadhouder Willem III; voorber.
Stand van zaken
Op 1 maart heeft de raad voor de nieuwbouw van vier basisscholen, waaronder de Stadhouder Willem III, voorbereidingskredieten van in totaal € 668.000 beschikbaar gesteld. Na een verzoek daartoe wordt hiervan € 163.500 aan het schoolbestuur (VVOGG) ter beschikking gesteld. Een bedrag van € 20.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke projectkosten. Met het schoolbestuur hebben in 2021 diverse overleggen plaatsgevonden over de nieuwbouw van de school op de plaats van de bestaande school.

-    71010119 - IHP - Nieuwbouw Meander; voorber.
Stand van zaken
Op 1 maart heeft de raad voor de nieuwbouw van vier basisscholen, waaronder de Meander, voorbereidingskredieten van in totaal € 668.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 153.250 beschikbaar voor de voorbereiding van de nieuwbouw van de Meander, waarvan € 20.000 is bestemd voor de gemeentelijke projectkosten. Met het schoolbestuur (PIT)
hebben in 2021 diverse overleggen plaatsgevonden over de nieuwbouw van de school op de plaats van de bestaande school.

-    71010120- IHP - Nieuwbouw Admiraal; voorber.
Stand van zaken
Op 1 maart heeft de raad voor de nieuwbouw van vier basisscholen, waaronder de Admiraal, voorbereidingskredieten van in totaal € 668.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 133.250 beschikbaar voor de voorbereiding van de nieuwbouw van de Admiraal. Een bedrag van € 20.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke projectkosten. Met het schoolbestuur (SOL) hebben in 2021 diverse overleggen plaatsgevonden over de nieuwbouw van de school op de plaats van de bestaande school.

-    71010121 - IHP - Sloop gymzaal Weteringsingel; voorber.
Stand van zaken
Op 1 maart heeft de raad voor de nieuwbouw van vier basisscholen voorbereidingskredieten van in totaal € 668.000 beschikbaar gesteld. Onderdeel hiervan is een bedrag voor de voorbereiding van de sloop van de oude en in onbruik geraakte gymzaal aan de Weteringsingel. Omdat de sloop van deze gymzaal niet op korte termijn voorzien wordt zijn in 2021 nog geen voorbereidingskosten gemaakt.

-    71030213 - Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014 + 2018
Stand van zaken
Voor de oplevering en overdracht van de nieuwe Willem de Zwijgerschool aan de IJdenhove in november 2020 is ook de verkeerssituatie aangepast met de aanleg van een ontsluitingsweg en parkeerplaatsen. Met de omwonenden is afgesproken ongeveer een jaar na ingebruikname van de school de nieuwe verkeers- en parkeersituatie te evalueren en op basis daarvan zonodig aan te passen. Omdat de school pas begin 2021 in gebruik genomen is, heeft deze evaluatie niet meer in 2021 plaatsgevonden.

-    71030215 - Nieuwbouw school De Dukdalf
Stand van zaken
In 2021 is het laatste deel van het restkrediet voor de nieuwbouw van obs De Dukdalf (SOL Villa Ambacht) aan de Jan Wissenslaan aan schoolbestuur SOL uitbetaald. Met de uitbetaling daarvan is het krediet per 31-12-2021 afgesloten.

-    71120101 - KOPV - Vlindert. Druiveng. 1: ophalen verhard. 2020
Stand van zaken
Werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd, krediet kan worden afgesloten

-    71180807 - Vervangen schuifdeuren Cascade 2021
Stand van zaken
Werkzaamheden worden gelijktijdig met de revitalisering van Cascade uitgevoerd, naar verwachting 2024.

-    71180808 - Besturingsdeel toneelhijsinstallatie Cascade
Stand van zaken
Werk nog niet gereed, deels uitgevoerd

-    71180809 - Bouwkundig deel toneelhijsinstallatie Cascade
Stand van zaken
werk nog niet gereed, deels uitgevoerd.

-    71340101 - Gem,huis: vervangen kozijnen, ramen, deuren 2020
Stand van zaken
De vervangingen worden uitgesteld in verband met een nog op te stellen duurzaamheidsstrategie.

-    71340102 - Gem. huis: vervangen buitenzonwering 2020
Stand van zaken
De vervangingen worden uitgesteld in verband met een nog op te stellen duurzaamheidsstrategie.

-    71340103 - Gem. huis: vervangen aggregaat 2021
Stand van zaken
werk gereed, krediet kan worden afgesloten

-    71340104 - Gem. huis: vervangen liften 2021
Stand van zaken
Er zijn offertes aangevraagd, uitvoering in 2022

-    71440103 - Videostreaming raadszaal
Stand van zaken
Sinds 2020 maken wij gebruik van de videostreaming in de raadszaal en in 2021 zijn er geen kosten meer hiervoor gemaakt.

-    75199600 - Voorber. krediet Noordoevers II; Veersedijk 301-303
Stand van zaken
Vanwege de plicht die de gemeente heeft perceel Veersedijk 301 te saneren zijn in 2021 in overleg en afstemming met het bevoegd gezag de nodige voorbereidingen daarvoor getroffen. Goedkeuring is verkregen op het ingediende saneringsplan en het verzoek om de sanering van het ernaast gelegen perceel Veersedijk 303 te zien als onderdeel van dat saneringsplan. Tot het 'mee saneren' van Veersedijk 303 is besloten om het wateroppervlak dat door de ontwikkeling van het verderop gelegen Waterbusplein verloren gaat te kunnen compenseren. Het bestek voor de sanering Veersedijk 301/303 is in oktober aanbesteed. Op basis van de binnengekomen inschrijvingen is in december de voorlopige gunningsbeslissing gepubliceerd.

Overige gegevens

1. Staat van salarissen en formatie - JR 2021

2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen

3. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

4. Staat van nog te ontvangen bedragen

5. Staat van nog te betalen kosten

6. IV-3 Lasten

7. IV-3 Baten