III - Bijlagen

Bestuurlijke structuur

Aanbevelingen Rekenkamercommissie

Terug naar navigatie - Aanbevelingen Rekenkamercommissie
Rapport Aanbeveling Reactie college Rapportage
Sportief Hendrik-Ido-Ambacht Stel een sportvisie op met het breed gedragen lokale sportakkoord als uitgangspunt.

In de eerste plaats beveelt u aan om een sportvisie op te stellen. U baseert deze aanbeveling op de conclusie dat onze gemeente niet beschikt over een eigen 'sportnota', dat sport enkel een subonderdeel
binnen andere beleidskaders is en dat een 'beleidskader sport' ontbreekt. Zoals eerder aangegeven onderschrijven wij deze conclusies, maar ook deze aanbeveling. Echter, om begripsverwarring te voorkomen, geven wij nadrukkelijk aan dat het in eerste instantie daadwerkelijk om een visie gaat. Sport is een zogeheten containerbegrip. In een visie kunnen wij uitwerken hoe wij naar sport in onze gemeente kijken en duidelijk maken wat we hier wel en niet onder verstaan. Daarnaast maken we met een visie helder hoe wij ons verhouden tot sport en de verenigingen. Hierbij geven wij invulling aan onze rol, zowel ten aanzien van accommodaties als de verenigingen. Wat ons betreft is het met een visie mogelijk om de basis voor de genoemde 'sportnota' of 'beleidskader sport' te leggen. De laatstgenoemde documenten zijn in onze ogen namelijk documenten die voortvloeien uit een visie en kaders voor de uitvoering bieden. Hierbij willen wij overigens ook wijzen op het nieuwe sportakkoord. In dit akkoord maken wij nu al afspraken met de sportverenigingen over de invulling van belangrijke beleidsthema's en onze faciliterende rol als gemeente. Nog voor de zomer zullen wij de resultaten van het sportakkoord aan de gemeenteraad presenteren. Wij hanteren daarmee dezelfde denkrichting als bij de opstelling van het Preventieplan Sociaal Domein, waarbij via gesprekstafels input bij sportverenigingen en partners is opgehaald en hun kennis en ervaring wordt ingezet om de sportinhoud te verbeteren.
Ons voorstel is om de visie op sport tijdens de volgende raadsperiode op te stellen. Het sportakkoord is dan al enige tijd operationeel waardoor er nog beter zicht is op de behoeften van onze verenigingen en de functie van sport binnen onze gemeente. We kunnen dan ook beter bepalen aan wat voor document op dat moment behoefte is.

 

De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden op 14,15 en 16 maart 2022. Op het moment van het opstellen van deze jaarrekening is de nieuwe gemeenteraad weliswaar geinstalleerd, maar is er nog geen sprake van een nieuw college dat kan beginnen met het opstellen van de visie.
Zorg voor een beter meetbare en meer tijdsgebonden operationalisatie van de doelen van het sportbeleid,

Met aanbevelingen 2 en 4 adviseert u om beter meetbare en tijdsgebonden doelen van het sportbeleid op te stellen. Daarnaast suggereert u om te investeren in de samenwerking tussen de gemeenten en de sportverenigingen waarbij Hi5Ambacht een belangrijke rol kan spelen. In onze ogen is het opstellen van scherpe doelen onderdeel van het formuleren van een beleidskader en de uitvoering die hierbij hoort. Aanbeveling 2 willen wij daarom overnemen, maar wij kunnen deze niet direct uitvoeren. Hiervoor dient
eerst een visie worden opgesteld. Bovendien willen wij erop wijzen dat het focussen op meetbaarheid in op dit beleidsterrein kan leiden tot een het voorbijgaan aan de inhoudelijke waarde van sport. Als vanzelfsprekend zullen wij blijven investeren in een goede samenwerking met de sportverenigingen. De rol van Hi5Ambacht nemen wij daarin mee.

 

Deze aanbeveling kan pas uitgevoerd worden bij het opstellen van de hierboven genoemde visie. De investering in goede samenwerking met sportverenigingen is doorlopend.
Actualiseer sportgerelateerde beleidskaders met nieuwe trends om zo ook het beleid toekomstbestendig te maken.

Bij aanbeveling 3 stelt u voor om 'sportgerelateerde beleidskaders' te actualiseren met nieuwe trends. Hierbij wijst u specifiek op de koppeling met de omgevingswet en gezondheidsthema's zoals roken, overgewicht en alcohol. Wij begrijpen uw aanbeveling en zien hier de waarde van in. Wij zullen daarom bij het opstellen en actualiseren van gerelateerde beleidskaders specifieke aandacht hebben voor de koppeling met sport. Voor sport was er weliswaar weinig aandacht in de nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie, maar inmiddels is dit wel een belangrijk onderdeel geworden van het thema 'gezondheid' en wordt verder meegenomen in het uitgebreide participatietraject voor de omgevingsvisie.

 

Met de opname van sport binnen het thema 'gezondheid' in de omgevingsvisie is reeds een stap gezet om deze aanbeveling in de praktijk te brengen. Bij andere beleidskaders hebben wij hier aandacht voor.

Investeer in de samenwerking tussen de gemeente en sportverenigingen, zodat partijen elkaar makkelijker weten te vinden.

 

Zie aanbeveling 2 hierboven.

 

Zie aanbeveling 2 hierboven.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader
Programma Onderwerp
  VERORDERINGEN
3 Afvalstoffen verordening
3 Algemene Plaatselijke verordening 2021
1 Algemene subsidieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2016 
4 Archiefverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
3 Beheersverordening begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2020
2 Bouwverordening 2012 inclusief 15e wijziging 
4 Brandbeveiligingsverordening 2012 
4 Controle verordening openbaar lichaam Drechtsteden
4 Controleverordening (art. 213 GW) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
3 Delegatiebesluit inzake wijzigingen van het omgevingsplan
2 Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014 
2 Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010 
2 Exploitatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2005 
4 Financiele verordening 2015 openbaar lichaam drechtsteden
4 Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet
2 Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019
4 Inspraakverordening 
2,3 Leidingenverordening 2019 Hendrik-Ido-Ambacht
1 Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004 
2 Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
2 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente 
 Hendrik-Ido-Ambacht 
1 Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
1 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 
1 Subsidieverordening Familie Spoor-fonds 
2,3 Telecommunicatieverordening 2019 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
3 Verordening aanwijzen trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht
3 Verordening afvalstoffenheffing 2021
1 Verordening Algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
 Hendrik-Ido-Ambacht 
4 Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak 
4 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015 
4 VERORDENING AUDITCOMMISSIE HENDRIK-IDO-AMBACHT 
4 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 
1 Verordening beleidsadviesraad Jeugd/Wmo 2020
1 Verordening Beschermd Wonen en Opvang 2020
4 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 
4 Verordening burgerinitiatieven Hendrik-Ido-Ambacht 2006 
1 Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 
3 Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2021
4 Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad
4 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 
4 Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
3 Verordening Hondenbelasting 2021
1 Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening H-I-Ambacht 
1 Verordening Jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2020
2 Verordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 
1 Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk 2005 
1 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
1 Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik- Ido-Ambacht 2021
3 Verordening Lijkbebezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2020
3 Verordening Lijkbebezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2021
3 Verordening Marktgeld 2019
3 Verordening Marktgeld 2021
4 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente 
 Hendrik-Ido-Ambacht 
2 Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
2 Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
2 Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
4 Verordening op de heffing en de invoering van leges 2017
2,3,4 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 
4 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2017
4 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2019
3 Verordening op de heffing en invoering van lijkbezorgingsrechten 2020
4 Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017
4 Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2019
3,4 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG 
 RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017
3 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019
2,3,4 Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
4 Verordening op de heffing en invordering van leges 2021
3 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
4 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
3 Verordening op de heffing op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019
1 Verordening op de WMO-adviesraad 
3,4 Verordening op heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-
 Ambacht 2017
4 Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015 
1 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
1 Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw 
4 Verordening Precariobelasting 2021
4 Verordening recht van onderzoek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 
4 Verordening Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht.
4 Verordening Reglement van Orde voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht.
4 Verordening Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht 2016
3 Verordening Rioolheffing 2021
2 Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013 
2,3 Verordening straatnaamgeving en huisnummering 
4 Verordening toekennen erepenning 
4 Verordening toeslagen en verlagingen 2004 
1 Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004 
  Verordening tot wijziging van Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 
 (2e wijziging)
4 Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
4 Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
4 Verordening voor de raadscommissies Hendrik Ido Ambacht 2015 
1 Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2020
4 Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht 2018
1 Wachtlijstverordening Wsw 
4 Wegsleepverordening
  BELEIDSSTUKKEN
2 Actieplan Duurzaamheid 2019 - 2022
2 Actieplan Lokale economie
4 Actieplannen preventie en handhaving 2018 - 2019
3 Afvalbeleidsplan 2012-2022
4 Afwijkingenbeleid
2 Archeologiebeleid
3 Baggerplan 2019
2,3 Beeldkwaliteitsplan Groen 2016-2020 (actualisatie)
3 Begraafplaatsenbeleid Achterambacht en Waalhof
3 Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030
3 Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026
4 Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek
3 Beheerplan Straatmeubilair 2015-2019
3 Beheerplan verkeersvoorzieningen 2015-2019
2 Beleid Bed & Breakfast
1 Beleidskader Veranderopgave Inburgering
1 Beleidsnotitie Harmonisatie van peuterwerk in HIA
2,3 Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2016-2026
4 Beleidsplan Integrale Veiligheid.
1 Beleidsplan Jeugdhulp
2,3 Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 - 2024
3 Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023
3 Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023
3 Beleidsplan wegen 2013-2023
4 Beleidsregels eenmalige huwelijkslocaties
1 Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (BRTA)
2 Bestemmingsplan Achterambachtseweg 49
2 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom
2 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder +
2 Bestemmingsplan Centrum
2 Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost
2 Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 1e partiële herziening 7.10
2 Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, zone Rietlaan-Oost
2 Bestemmingsplan De Volgerlanden-West
2 Bestemmingsplan Grotenoord 2
  Bestemmingsplan Het Jaagpad 1
2 Bestemmingsplan Kas Langeweg 97
2 Bestemmingsplan Koetsverhuurbedrijf Energieweg 1
2 Bestemmingsplan Krommeweg
2 Bestemmingsplan Langeweg 101
2 Bestemmingsplan Langeweg 77-85
2 Bestemmingsplan 'Niet-bestemde locaties'
2 Bestemmingsplan Onderdijk 126-128
2 Bestemmingsplan Plattelandswoning Langeweg 97
2 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 42b e.o.
2 Bestemmingsplan Sandelingen
2 Bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel 
2 Bestemmingsplan Sophiapolder
2 Bestemmingsplan Veersedijk. 
2 Bestemmingsplan Vrouwgelenweg achter 80
2 Bestemmingsplan Warboutsland 
2 Bestemmingsplan Waterbusplein
2 Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
2 Bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat
2 Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16
2 Bestemmingsplan Zuidwende-Noord
2 Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw 
3 Bestemmingsplan Zwembad De Louwert
3 Bomenbeleidsplan 2018-2023
4 Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum
1,2,3,4 Coalitieprogramma 2018-2022
4 Communicatievisie 2016-2018
2 Detailhandelsstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht
2 Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050
4 Financieringsstatuut HIA
2 Functioneel programma Waterbusplein
2 Gebiedsvisie Centrum
2 Gebiedsvisie Deltapoort
2 Gebiedsvisie Waalzone
4 Gedragscode integriteit voor de leden van de raad, de burgemeester en de wethouders
4 Gedragscode politiek ambtsdragers
4 Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op website van de 
 gemeenteraad Hendrik-Ido-ambacht
3 Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023
2,3 Groenstructuurplan 2013- 2023
3 Grondstoffenbeleidsplan 2019 - 2023
3 Grondwaterplan 2015-2018
2 Huisvestingsplan Baxhuis
1,2,3,4 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020
1 Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp
1 Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel
1 Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument
1 Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering
1,4 Kadernota Evenementenbeleid
1,2,4 Kadernotitie Huisvesting Statushouders
1 Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
2 Lokale Woonvisie 'de blik vooruit'
2 Maatwerkbeleid Grondverzet Bedrijventerrein Ambachtsezoom
1 Mantelzorgbeleid 2019-2022
3 Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2021-2023 Buitenzwembad 'De Louwert'
2,3 Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015
3 Mobiliteitsplan 2021-2030
2 Nota accommodatiebeleid
4 Nota Borgstellingen
2 Nota bovenplanse voorzieningen 2011
2 Nota Dierenwelzijn
2 Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid"
1 Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie)
4 Nota reserves, voorzieningen, risico's & Weerstandsvermogen
1 Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015
2 Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
2 Nota van Uitgangspunten Ontwikkeling Noordoevers
4 Nota Verbonden Partijen 2015
4 Nota Waarderen en Afschrijven 2017
1 Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 2018
1 Notitie Mantelzorgwaardering 2015
  Notitie Schuldenlast
2 Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden
1 Onderwijsachterstandenbeleid 2021-2023
3,4 Parkeernota Nieuwe Ontwikkelingen
4 Participatienota Ambachtse Aanpak
4 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016
1 Preventieplan Sociaal Domein 2020-2024
1,2,3,4 Privacybeleid Drechtsteden 2020
4 Protocol accountantscontrole en normenkader 2018
4 Protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
2 Reclamebeleid 2014-2024
2 Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
2 Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0
1 Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019
1 Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019
4 Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden
2,3 Speelruimteplan 2014-2024
3 Speelruimteplan 2020-2030
3 Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z)
2 Structuurvisie Waar de Waal stroomt
1 Toekomstvisie Bibliotheekwerk Hendrik-Ido-Ambacht
2 Transitievisie warmte 2021 Hendrik-Ido-Ambacht
1 Uitvoeringsprogramma Groeiagenda Drechtsteden 2022
1 Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan (IHP)
1 Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016
2 Uitwerking snippergroenregeling
2 Visie op de witte vlekken in Hendrik-Ido-Ambacht
4 Visie op regionale samenwerking
2 Waalvisie
2 Welstandsnota 2015
1 Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018

 

Bestuurlijke structuur per 31 december 2021

Terug naar navigatie - Bestuurlijke structuur per 31 december 2021

SGP-ChristenUnie
L.P. Platschorre (fractievoorzitter)
ing. P. Boudewijn
ir. C.W. Timmers
E. van Hartingsveldt
Drs. K. van der Laan MEd
B.P. van Ginkel
M.T. Kamphuis – Stuij

Gemeente Belangen
M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)
M.B. Braber
M. Nugteren BPM
H.H.F. van der Lei
A. Mol

CDA
drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp (fractievoorzitter)
A.L. Vlasblom – van der Vlies MSc
G.J.W. Lagendijk MSc RA

VVD
J. Oelfke - ten Seldam (fractievoorzitter)
Drs. A. Ouwerkerk

D66
M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)
Mr. J.P. Neijman

PvdA
E. van der Wulp (fractievoorzitter)

Ambacht Uw Belang (A.U.B.)
J. Struik (fractievoorzitter)

Echt voor Ambacht (E.V.A.)
Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

Realistisch Ambacht
O. Doevendans (fractievoorzitter)

Burgerraadsleden:
J. Lieben (Gemeente Belangen)
J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)
H.M. de Waard (CDA)
M. de Groot (D66)
F.S. Verbrugge (D66)
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)
A.L. Scheurwater (PvdA)
J.G. Siefkes (A.U.B.)
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)
A. Cramer (E.V.A.)
H.A. Stam (E.V.A.)

Gebruikte afkortingen

3. Gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - 3. Gebruikte afkortingen
AB Algemeen bestuur
ALD     Algemene dienst
APV     Algemene plaatselijke verordening AWBZ    Algemene wet bijzondere ziektekosten 
BAG   Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
BBP Bruto binnenlands product
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 
BDU Brede Doeluitkering
BIE Bouwgrond in exploitatie
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen 
BOVL Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede" 
BTW Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting) 
CAI Centrale Antenne Inrichting
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CEP Centraal economisch plan
CJG Centrum voor jeugd en Gezin 
CMK Cultuur met kwalitieit
COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CROW Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer
CPO Collectief particulier opdrachtgeverschap 
CZG Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 
DB Dagelijks bestuur
DCMR Milieudienst Rijnmond
DGJ Dienst Gezondheid en Jeugd
DPO Distributieplanologisch onderzoek 
DRIS Digitaal Reis Informatie Systeem 
DSB Drechtsteden bestuur
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
ECB Europese centrale bank
EN Economisch nut
EU Europese Unie
Euribor Euro interbank offered rate
Fido Wet financiering decentrale overheden 
GBD Gemeentelijke belastingen Drechtsteden 
GDU Gebundelde doeluitkering
Gevudo Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken 
GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke gezondheidzorg
GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen 
GSMD Gemeentelijke monitor sociaal domein
GOW Gecoördineerd ouderenwerk 
GPR Gemeentelijke praktijk richtlijn 
GR Gemeenschappelijke regeling 
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
GRD Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 
GREX Grondexploitatie
GVVP Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 
GZH Groenservice Zuid Holland
HIA Hendrik-Ido-Ambacht
HKG Huisvesting Kwetsbare Groepen 
Hof Houdbare overheidsfinanciën
HOVD Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden 
HR Human resources
HRM Human resources management
HVC Huisvuilcentrale
I&A Informatie en automatisering
IHP Integraal huisvestingsplan
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IRS Intrest rate swap
ISV Investeringsfonds stedelijke vernieuwing
JOP Jongerenontmoetingsplek
KLPD Korps Landelijke Politiediensten
LAB Lokaal Ambachts bedrijf
LAP Landelijk afval beheersplan
LISA Landelijke Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LNG Liquid Natural Glas
LVG Licht verstandelijk gehandicapten
m.b.t. Met betrekking tot
MIP Meerjaren-investeringsplan
MKB Midden- en kleinbedrijf
mln Miljoen
MN Maatschappelijk nut
MT Managementteam
Nb Niet bekend
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden
nnb Nog nader bepalen
NRIJ Natuur- en reactieschap Ijsselmonde
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma
NV Naamloze vennootschap
OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden
OV Openbare verlichting
OZB Onroerend zaakbelasting
OZHZ Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
PALT Prestatieafspraken Lange Termijn
P&C Planning en control
P&O Personeel en organisatie
PM Pro memorie
RAS Regionale agenda samenleving
RAV Regionale ambulancevoorziening
RCP Regionaal Crisis Plan
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RO Ruimtelijke ordening
ROM-D Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
RUB Regionale Uitvoerings Dienst
RWS Rijkswaterstaat
SCD Servicecentrum Drechtsteden
SDD Sociale Dienst Drechtsteden
SE Fulltime SW'er
SJOP Stimuleren jongerenontmoetingsplek
SKB Schatkistbankieren
SoVo Sociale voorzieningen
SPP Strategische personeelsplanning
SW Sociale werkvoorziening
TNO Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
TOO Toekomstige onvoorziene ontwikkelingen
UvW Unie van Waterschappen
VAO Vereniging ambachtse ondernemers
VHV Volkshuisvesting
VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra 
VJI Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 
V&J Veiligheid & justitie
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VOC Volgerlanden Ontwikkelings combinatie 
VPb Vennootschapsbelasting
VRZHZ Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid 
VTA Visual Tree Assessment
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren
WBW Wijk- en buurtgericht werken
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 
WOZ Wet waardering onroerende zaken 
WSW Waarborgfonds sociale woningbouw 
Wsw Wet sociale werkplaatsen
Wtcg-CER Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatieregeling Eigen Risico
Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten 
WW Werkloosheidsuitkeringen
WWB Wet werk en bijstand 
Wwnv Wet werken naar vermogen 
ZHZ Zuid-Holland Zuid

 

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

Terug naar navigatie - Hendrik-Ido-Ambacht
Financiën   TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de
begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2026
Groen Meerjarenbegroting en meerjarenraming is in evenwicht.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
Ruimtelijke ordening   TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Groen

Alle geldende bestemmingsplannen zijn conform de provinciale Omgevingsverordening

Is er reden voor extra aandacht? Nee  
Omgevingsrecht   TOELICHTING
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari) en de evaluatie (vóór 1 mei) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.
Groen
  • VTH beleidsplan 2019-2023 is vastgesteld op 19 feb 2019, waarna de gemeenteraad en de provincie na vaststelling zijn geïnformeerd.

  • Jaarverslag/evaluatie 2021 is op 18 januari 2022 vastgesteld en daarna zijn de gemeenteraad en de provincie gelijk geïnformeerd.

  • VTH uitvoeringsprogramma 2021 is op 19 januari vastgesteld en daarna zijn de gemeenteraad en de provincie geïnformeerd.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
Monumentenzorg   TOELICHTING
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de
(rijks)monumenten
Groen Via Stichting Dorp, Stad en Land
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
Archief- en informatiebeheer   TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde Geel Op een enkel vakgebied na is het zaaksysteem volledig ingericht en ligt het accent momenteel op het juiste gebruik. De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zijn inmiddels aangepast en vastgesteld. Het SIO is een eerste keer bij elkaar geweest. Er is voor gekozen om de capaciteit in te zetten op de laatste benodigde inrichtingen in het zaaksysteem, het juiste gebruik van het zaaksysteem, de implementatie van MS 365 en de consequenties hiervan op documentenbeheer en het programma ICT Verandert. Dit betekent dat DIV momenteel nog niet werkt aan een plan hoe de oude analoge dossiers te completeren. Deze lijn is besproken met de gemeentearchivaris.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
Huisvesting Vergunninghouders   TOELICHTING
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Groen
Gevraagde informatie Stand van zaken
Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)
2
Fase interventieladder op 1 januari Signaleren
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 24
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 17
Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)
9
Fase interventieladder op 1 juli Info opvragen en valideren
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 20
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 30
Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)
1
Fase interventieladder op 31 december Signaleren
Toelichting
Taakstelling begonnen met een tekort van 2 personen, jaar beëindigd met een voorsprong van
+1 voor de taakstelling van 2022.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  

Waar staat je gemeente

Kengetallen

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

                                        KENGETALLEN (x € 1.000)                                       

2020

2021

Recapitulatie

 

 

Netto schuldquote

94%

88%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

90% 85%

Solvabiliteitsratio

29% 29%

Grondexploitatie

65% 63%

Structurele exploitatieruimte

1,7% 0,7%

Belastingcapaciteit

112% 107%

1A. Netto schuldquote

   

Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

101.750 91.875

Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

15.758 22.330

Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

7.142 7.103

Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

- -

Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

7.759 18.634

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

13 -

Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

4.242 3.675

Totale baten (excl. mutaties reserves)

119.205 112.004

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

94% 88%

minus vaste geldleningen Volgerlanden netto

53% 51%

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

   

Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

101.750 91.875

Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

15.758 22.330

Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

7.142 7.103

Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)

5.677 4.151

Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

7.759 18.634

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

13 -

Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

4.242 3.675

Totale baten (excl. mutaties reserves)

119.205 112.004

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte

90% 85%

leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

   

2. Solvabliteitsratio

   

Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

52.001 53.158

Balanstotaal

182.286 183.251

Solvabiliteitratio (A/B) x 100%

29% 29%

3. Kengetal grondexploitatie

   

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (art. 38a)

- -

Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV)

77.825 70.099

Totale baten (excl. mutaties reserves)

119.205 112.004

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

65% 63%

4. Structurele exploitatieruimte

   

Totale structurele lasten excl reserves en incidenteel

94.493 96.515

Totale structurele baten excl reserves en incidenteel

96.169 97.254

Totale structurele toevoegingen reserves (tabel 7)

111 -

Totale structurele onttrekkingen reserves (tabel 7)

420 71

Totale baten excl mutaties reserves

119.205 112.004

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E

1,7% 0,7%

5. Belastingcapaciteit

   

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

308 325

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

184 188

Afvalstoffenheffing voor een gezin

335 351

Eventuele heffingskorting

- -

Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

827 864

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1

740 810

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor

112% 107%

Beleidsindicatoren programma 4

   

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

2,7 2,7

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

2,5 2,6

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

306 319

Externe inhuur excl VP (% van tot.loonkst + tot.inhuur)

19% 17%

Overhead (% van totale lasten excl toev.reserves)

5,4% 5,9%