Programma's

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in eigen kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, participeert in onze samenleving en daarvoor kansen krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en budgetten onder druk staan innoveren we ons zorgaanbod, samen met onze inwoners maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we balans met een gezond financieel beleid.

Acties programma 1

Terug naar navigatie - Acties programma 1

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Lopende, grote beleidstrajecten

Terug naar navigatie - Lopende, grote beleidstrajecten

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV4.2 4.2 - Onderwijshuisvesting 1.279 0 1.279 0 1.279
TV4.3 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.423 0 1.423 0 1.423
TV5.1 5.1 - Sportbeleid en activering 1.057 0 1.057 0 1.057
TV5.2 5.2 - Sportaccommodaties 1.117 0 1.117 0 1.117
TV5.3 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.025 0 1.025 0 1.025
TV5.6 5.6 - Media 534 0 534 0 534
TV5.71 5.71 - (openlucht) recreatie 475 0 475 0 475
TV6.1 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.827 0 1.827 0 1.827
TV6.2 6.2 - Wijkteams 1.754 0 1.754 0 1.754
TV6.3 6.3 - Inkomensregelingen 6.291 0 6.291 0 6.291
TV6.4 6.4 - Begeleide participatie 1.157 0 1.157 0 1.157
TV6.5 6.5 - Arbeidsparticipatie 763 0 763 0 763
TV6.6 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 113 0 113 0 113
TV6.71 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 4.600 0 4.600 0 4.600
TV6.72 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 5.013 0 5.013 0 5.013
TV6.81 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ -404 0 -404 0 -404
TV6.82 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 948 0 948 0 948
TV7.1 7.1 - Volksgezondheid 1.667 0 1.667 0 1.667
Totaal Lasten 30.640 0 30.640 0 30.640
Baten
TV4.2 4.2 - Onderwijshuisvesting -29 0 -29 0 -29
TV4.3 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -127 0 -127 0 -127
TV5.1 5.1 - Sportbeleid en activering -540 0 -540 0 -540
TV5.2 5.2 - Sportaccommodaties -138 0 -138 0 -138
TV5.3 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -633 0 -633 0 -633
TV6.1 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie -51 0 -51 0 -51
TV6.2 6.2 - Wijkteams -60 0 -60 0 -60
TV6.3 6.3 - Inkomensregelingen -4.874 0 -4.874 0 -4.874
Totaal Baten -6.451 0 -6.451 0 -6.451
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 24.189 0 24.189 0 24.189

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn is om te wonen. Onze gemeente ligt tegelijk in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en één van de leidende onderdelen in dit programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we ervoor dat het werkklimaat in onze gemeente aantrekkelijk is.

Acties programma 2

Terug naar navigatie - Acties programma 2

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV0.3 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 283 0 283 0 283
TV3.1 3.1 - Economische ontwikkeling 311 0 311 0 311
TV3.2 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.108 0 6.108 0 6.108
TV3.3 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 80 0 80 0 80
TV5.5 5.5 - Cultureel erfgoed 18 0 18 0 18
TV7.4 7.4 - Milieubeheer 749 0 749 0 749
TV8.1 8.1 - Ruimtelijke ordening 317 0 317 0 317
TV8.2 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 19.420 0 19.420 0 19.420
TV8.3 8.3 - Wonen en bouwen 967 0 967 0 967
Totaal Lasten 28.252 0 28.252 0 28.252
Baten
TV0.3 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -102 0 -102 0 -102
TV3.2 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.108 0 -6.108 0 -6.108
TV3.3 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -50 0 -50 0 -50
TV8.1 8.1 - Ruimtelijke ordening -22 0 -22 0 -22
TV8.2 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -19.391 0 -19.391 0 -19.391
TV8.3 8.3 - Wonen en bouwen -578 0 -578 0 -578
Totaal Baten -26.252 0 -26.252 0 -26.252

Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3

De groene openbare ruimte vervult een centrale rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Het groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp schoon, veilig en aantrekkelijk is om in te verblijven. Inwoners, bedrijven en gemeente leveren daaraan elk een bijdrage. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om de inrichting en onderhoud van ons groen, afvalscheiding of mobiliteit. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, economie en milieu.

Acties programma 3

Terug naar navigatie - Acties programma 3

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV2.1 2.1 - Verkeer en vervoer 3.792 0 3.792 0 3.792
TV2.5 2.5 - Openbaar vervoer 131 0 131 0 131
TV5.73 5.73 - Groen en waterhuishouding 1.960 0 1.960 0 1.960
TV7.2 7.2 - Riolering 2.080 0 2.080 0 2.080
TV7.3 7.3 - Afval 3.852 0 3.852 0 3.852
TV7.5 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 443 0 443 0 443
TV8.13 8.13 - RO Vastgoedregistratie 196 0 196 0 196
Totaal Lasten 12.452 0 12.452 0 12.452
Baten
TV2.1 2.1 - Verkeer en vervoer -234 0 -234 0 -234
TV7.2 7.2 - Riolering -2.404 0 -2.404 0 -2.404
TV7.3 7.3 - Afval -3.992 0 -3.992 0 -3.992
TV7.5 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -520 0 -520 0 -520
Totaal Baten -7.149 0 -7.149 0 -7.149

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

De Ambachtse samenleving vormen we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Met elkaar werken we aan de toekomst van onze gemeente. Dat gaat niet vanzelf: we moeten ervoor zorgen dat onze gemeente veilig is, we een solide en financieel beleid kunnen voeren en op een goede, effectieve manier samenwerken in de regio. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor allerlei wettelijke taken die ons zijn opgelegd. Als transparant en daadkrachtig gemeentebestuur voeren wij deze taken met onze ervaring en kennis uit.

Acties programma 4

Terug naar navigatie - Acties programma 4

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot.2020 Begrot.wijz.2020 Begrot.totaal 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
TV0.1 0.1 - Bestuur 2.267 0 2.267 0 2.267
TV0.10 0.10 - Mutaties reserves 178 0 178 0 178
TV0.11 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 903 0 903 0 903
TV0.2 0.2 - Burgerzaken 1.060 0 1.060 0 1.060
TV0.4 0.4 - Overhead 6.242 0 6.242 0 6.242
TV0.5 0.5 - Treasury -266 0 -266 0 -266
TV0.61 0.61 - OZB woningen 40 0 40 0 40
TV0.62 0.62 - OZB niet-woningen 162 0 162 0 162
TV0.64 0.64 - Belastingen overig 10 0 10 0 10
TV0.7 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -23 0 -23 0 -23
TV0.8 0.8 - Overige baten en lasten 540 0 540 0 540
TV1.1 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 2.010 0 2.010 0 2.010
TV1.2 1.2 - Openbare orde en veiligheid 431 0 431 0 431
Totaal Lasten 13.554 0 13.554 0 13.554
Baten
TV0.10 0.10 - Mutaties reserves -338 0 -338 0 -338
TV0.2 0.2 - Burgerzaken -419 0 -419 0 -419
TV0.4 0.4 - Overhead -23 0 -23 0 -23
TV0.5 0.5 - Treasury -605 0 -605 0 -605
TV0.61 0.61 - OZB woningen -3.770 0 -3.770 0 -3.770
TV0.62 0.62 - OZB niet-woningen -1.583 0 -1.583 0 -1.583
TV0.64 0.64 - Belastingen overig -698 0 -698 0 -698
TV0.7 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -37.578 0 -37.578 0 -37.578
TV0.8 0.8 - Overige baten en lasten -12 0 -12 0 -12
TV1.2 1.2 - Openbare orde en veiligheid -20 0 -20 0 -20
Totaal Baten -45.046 0 -45.046 0 -45.046
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -31.492 0 -31.492 0 -31.492