Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de begroting 2020-2023. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor de raad en is het richtinggevend kader voor het college voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het komende begrotingsjaar. De raad stuurt en autoriseert het college op het niveau van de taakvelden. Het college is met het vaststellen van de begroting gemachtigd tot het uitvoeren van het uitgestippelde beleid en het doen van uitgaven.

 

Financieel perspectief

Let op: - = voordeel

2020

2021

2022

2023

Saldo meerjarenbegroting 2019

-695

-612

-1.143

-1.173

 

 

 

 

 

Kadernota 2020-2023

910

1.317

1.781

1.734

 

 

 

 

 

Saldo Kadernota

215

705

638

561

 

 

 

 

 

Meicirculaire

-644

-473

-285

-296

 

 

 

 

 

Saldo na meicirculaire

-429

232

353

265

 

 

 

 

 

Saldo begroting 2020-2023

-904

-339

-195

-195

 

 

 

 

 

Incidentele baten

450

93

93

93

 

 

 

 

 

Structureel  en reëel resultaat

-454

-246

-102

-102


 

De nieuwe begroting pakt positief uit ten opzichte van de Kadernota. Dit komt door de taakstellende besluiten die de Drechtraad en het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd hebben genomen. Deze besluiten hebben wij (deels) in deze meerjarenbegroting verwerkt. Ook vloeien er financieel positieve effecten voort uit het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting. Deze zorgen ervoor dat het financieel meerjarenperspectief gunstiger is dan in de Kadernota werd voorgesteld. De extra jeugdmiddelen van het Rijk van driehonderd miljoen op rijksniveau hebben we ook opgenomen in 2022 en 2023. Dit stond in het raadsmemo over de meicirculaire. Kanttekening hierbij is wel dat het huidige kabinet hier vooralsnog geen bindende afspraken over wil maken. 

 
Onzekerheden 
Ondanks de taakstellende besluiten die zijn genomen, blijft er onzekerheid bestaan in het sociaal domein. Allereerst moeten de besluiten nog ingevuld worden met concrete maatregelen. Wordt er met de voorgestelde maatregelen ingestemd, dan moet de gemeente die ook nog uitvoeren. Daarom houden we bij de taakstelling die de Drechtraad de GRD heeft opgelegd, het niveau van 2020 aan. Voor de verder oplopende taakstelling die de Drechtraad voor de jaren na 2020 heeft opgelegd, nemen wij in onze begroting een stelpost op. In de eerste burap over het boekjaar 2019 geeft de Service Organisatie Jeugd in 2019 aan dat ze hogere kosten maken. Ook hiervoor is een stelpost opgenomen in het boekjaar 2020.  

Samen zijn we Gewoon Ambacht 

We verliezen de ambities uit ons coalitieprogramma niet uit het oog, ondanks de onzekerheden binnen het sociaal domein en de grote opgaven waarvoor we binnen dat domein staan.

Het jaar 2020 wordt het jaar waarin we de plannen uitvoeren die we in de eerste fase van deze collegeperiode hebben opgesteld. En tijdens de uitvoering van die plannen, willen we samenwerken. Samenwerken is niet alleen nodig om onze maatschappelijke taken te realiseren, maar ook om onze eigen ambities te verwezenlijken. We werken samen met uw raad, de gemeenten in onze regio, het Rijk en de provincie, maar bovenal willen we samenwerken met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daar zit de expertise, en daar maken we graag gebruik van. Samen met hen zorgen we voor een groene, veilige en prettige leefomgeving.  

Economie 

In 2020 werken we samen verder aan de uitvoering van het Actieplan Lokale Economie. We besteden aandacht aan belangrijke thema's voor ondernemers, ook op het vlak van duurzaamheid en sociaal ondernemen. Daarnaast werken we verder aan het duurzame bedrijventerrein Ambachtsezoom en het verder ontwikkelen van de Antoniapolder aan de Noord, met het Waterbusplein. 

 Sociaal domein 

We stimuleren de zelfredzaamheid van onze inwoners en zetten in op een duurzaam systeem van hulp en ondersteuning. We willen problemen bij onze inwoners eerder signaleren en de inzet van lichte vormen van zorg versterken. Zo kunnen we voorkomen dat inwoners blijvend zwaardere vormen van ondersteuning nodig hebben. Het preventieplan geeft hier richting aan. In 2020 en de daarop opvolgende jaren implementeren we de maatregelen uit dit plan. 

 Wonen

De balans tussen wonen, werken, milieu en de beschikbare ruimte in ons dorp moet goed zijn. Dat betekent dat we niet volop meer kunnen bouwen. En als we bouwen, doen we dat heel bewust. In de woonvisie hebben we hier kaders, uitgangspunten en een uitvoeringsprogramma voor opgesteld. De komende jaren is deze visie onze richtlijn en voeren we het programma uit.  

Duurzaamheid 

We moeten nú actie ondernemen om Hendrik-Ido-Ambacht goed achter te laten voor de volgende generaties. In het Actieplan Duurzaamheid hebben we de krachten van inwoners, bedrijven en organisaties gebundeld en hebben we met elkaar duurzame maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen gaan we uitvoeren, om zo samen concrete stappen te ondernemen naar duurzame resultaten.  

Regio 

Natuurlijk blijven we samenwerken in Zuid-Holland Zuid en in de Drechtsteden. Dit heeft voor ons én onze inwoners namelijk nog steeds meerwaarde. In de Drechtsteden hebben we wel besloten de samenwerking op een andere manier vorm te geven. De grootste verandering zit in het ruimtelijk-economisch domein: de realisatie van de Groeiagenda is heel nadrukkelijk onder verantwoordelijkheid van de zeven gemeenten gekomen en zo veel meer ‘van onderaf’ georganiseerd. Voor ons betekent dit dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan met de lokale uitvoering van de Groeiagenda. Deze ontwikkelingen krijgen in 2020 verder vorm.  

Indicatoren 

Na overleg met de auditcommissie presenteren we in deze begroting een nieuwe set van vrijwillige beleidsindicatoren die beter aansluit op de prioriteiten die we in ons coalitieprogramma stellen en de daarbij behorende relevante thema’s. Dit is in lijn met de wens van uw raad. De verplichte BBV-indicatoren zijn verschoven naar een aparte bijlage. 

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De begroting is opgebouwd uit programma's, paragrafen en een financiële begroting. Deze indeling is gelijk aan de begroting van vorig jaar.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete acties u kunt verwachten. U vindt aan het eind van elk programma een infographic waarin de begrote uitgaven overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in de begroting opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op diverse terreinen. De financiële begroting volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.

Ook in deze begroting vindt u in de digitale versie hyperlinks naar belangrijke documenten. Deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.